یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۷

جنبش اعتراضی، منبعی برای همگان

البتە شرط نیست کە گفتمان اصلاح طلبی بە مبانی گفتمان انقلابی فرابروید، و این امر منطقی هم نمی نماید، اما یک جنبش یا حرکت اعتراضی رادیکال می تواند همچنین بە توشە رفرمیستهائی تبدیل شود کە می خواهند از خمود و ایستائی بیرون بیایند. و برای گذر از این خمودگی بە جد باید بە امکان اعتراضات قانونی در فرم حضور در خیابان توجە جدی مبذول شود. منابع توان اصلاح طلبی در اساس سە پایەاند: گفتمان، نهادهای مدنی و خیابان. اصلاح طلبی در ایران بویژە از عدم حضور پایە سوم در رنج است. جنبش اعتراضی، منبعی است برای همگان!

بعد از اعتراضات اخیر مردم در بیشتر از هشتاد شهر ایران، یکی از مواردی کە دوبارە بە موضوع بحث تبدیل شدە است، وضعیت اصلاح طلبان و اصلاح طلبی است در فضای سیاسی ایران. موضوعی کە قبل از هر چیز توسط خود اصلاح طلبان مطرح می شود.

می توان گفت کە بطور کلی موضوع اصلاح طلبی در سە عرصە اصلی دوبارە مطرح می شود: یکی، تعریف رابطە اصلاح طلبان است با دولت روحانی، دوم، گفتمان اصلاح طلبی، و سوم عدم موضع گیری بخشی از اصلاح طلبان در رابطە با حوادث اخیر. کە البتە دو عرصە اول و دوم در قبل از بروز اعتراضات هم مطرح بودند، اما بعد از حوادث دی ماە عمق بیشتری یافتند. در همین اینجا باید تاکید کرد کە اعتراضات دی ماە توانست بە فاصلە میان طیفهای مختلف اصلاح طبان دامن بزند و آنها را بیش از پیش از هم جدا کند.

در بارە عرصە اول باید گفت کە کماکان در میان اصلاح طلبان مواضع و تعابیر مختلفی در این مورد وجود دارد. بخشی بە عبور از روحانی معتقدند و بە این تمایل دارند کە اصلاح طلبان با قوارە تمام قد مستقل وارد عرصە سیاست شوند، و برخی دیگر کە البتە بیشترین اند، همچنان بە ادامە سیاست پشتیبانی از روحانی و البتە با حفظ موضع انتقادی، بویژە در مجلس، کە آن را نافی سیاست مطالبە محوری نمی دانند. همچنین این بخش بە گفتگوی جدی با روحانی برای پیشبرد مواضع خود اعتقاد دارند. مشارکت، انتقاد و گفتگو سە محور پایەای سیاست آنان با روحانی است.

در مورد عرصە دوم هم باید گفت کە نخبە اصلاح طلبان بە ضرورت وجود گونەای از اصلاح طلبی در دهە پنجم انقلاب می اندیشد کە فرم و مختصات ویژە خود را داشتە باشد، چنانکە بتواند بە نوگرائی در گفتمان دست بیازد و نیز از روزمرگی، مماشات و آلودە شدن غیر ضروری بە قدرت دور شود. آنان در واقع بە گفتمانی می اندیشند کە بتواند دوبارە همچون دهە هفتاد، فضای روانی و ذهنی را هم در عرصە اجتماعی و هم در عرصە قدرت متاثر و تسخیر کند.

در اینکە اصلاح طلبان با فشارهای سخت حاکمیت در دوران احمدی نژاد و در اثر اشتباهات خود شکست های سختی را متحمل شدند، گمانی نیست. فشار و شکستی کە منجر بدان شد در دورەهای بعدی از سیاست بنوعی ائتلافی پیروی کنند کە بە پشتیبانی آنها از اعتدالیون درون نظام انجامید. اما در همین مدت، علیرغم بە عقب راندن تندروها و کسب دستاورهای معین در زمینە سیاست خارجی و اقتصاد، اصلاح طلبی از جملە بە علت فرورفتن در لاک محافظەکاری، کە هم ناشی از ائتلاف آنها با اعتدالیون و هم ناشی از فشارهای حاکمیت بود، قدرت برندگی اولیە خود را از دست داد و بە جریانی نسبتا معمول و نە مسئلەساز در فضای سیاسی کشور تبدیل شد. و این معمولیت بویژە در جریان اعتراضات اخیر مردم بە گرانی و سرکوب بە اوج خود رسید، چنانکە آنها نتوانستند یک ارتباط زندە و ارگانیک با مردم معترض درست کردە و از آن توشەای برای نوسازی خود درست کنند.

البتە در میان بخشی از اصلاح طلبان از ضرورت تقارب گفتمان اصلاح طلبی بە حوزە اجتماعی و نە صرفا سیاست و اقتصاد صحبت بە میان آوردە می شود کە این ناظر بر توجە بە زندگی اقشار و طبقات پائینی جامعە است، اما بحث بر سر این است کە اساسا بدون توجە اساسی بە تجربە اعتراضات اخیر مردم، تغییر و یا نوسازی در بعد گفتمان، امکان ناپذیر است. اگر اصلاح طلبان بە مقولە حاکمیت و مشروعیت آن از زاویە رضایت مردمی می اندیشند، پس منطقا باید مهمترین حادثە سیاسی سال را مبنا قرار دهند.

البتە شرط نیست کە گفتمان اصلاح طلبی بە مبانی گفتمان انقلابی فرابروید، و این امر منطقی هم نمی نماید، اما یک جنبش یا حرکت اعتراضی رادیکال می تواند همچنین بە توشە رفرمیستهائی تبدیل شود کە می خواهند از خمود و ایستائی بیرون بیایند. و برای گذر از این خمودگی بە جد باید بە امکان اعتراضات قانونی در فرم حضور در خیابان توجە جدی مبذول شود. منابع توان اصلاح طلبی در اساس سە پایەاند: گفتمان، نهادهای مدنی و خیابان. اصلاح طلبی در ایران بویژە از عدم حضور پایە سوم در رنج است. جنبش اعتراضی، منبعی است برای همگان!

 

 

تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶ ۱۲:۴۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟