چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۴

جنبش دمکراسیخواهی مردم ایران و رابطه آن با حرکت ملی آذربایجان!

احقاق حقوق ملی ملیتهای غیرفارس ایرانی جزئی تفکیکناپذیری از مبارزه جنبش دمکراسیخواهی مردم ایران است. احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی ایرانی باید تلاشهای خود را برای پیوندیابی جنبشهای دمکراتیک ملی، ملیتهای ایرانی با جنبش دمکراسی خواهی مردم کشورمان دو چندان نمایند.

اخیرا “جمعی از فعالین آذربایجانی در رابطه با شرایط سیاسی روز” کشور بیانیهایی را منتشر کردهاند. بیانیه در مورد مطالبات ترکهای آذربایجان و رابطه آن با جنبش سراسری اعتراضی مردم ایران اظهار نظرهایی کرده است. مطالعه این اظهار نظرها تاسف هر فعال سیاسی دمکراسیخواه ایران و بویژه برای فعالین و مبارزان حرکتهای ملی، ملیتهای غیرفارس ایرانی که مبارزه برای دمکراسی در ایران و مبارزه برای احقاق حقوق و خواستههای ملیتهای غیرفارس ایرانی را تفکیکناپذیر میدانند، و هم در جنبش سراسری و هم در جنبشهای ملیتهای غیرفارس ایرانی فعال هستند، بر میانگیزد.

در میان امضا کنندگان این بیانیه نامهایی به چشم میخورد که آنها بخوبی بر دغدغه و تلاش نیروهای سراسری دمکرات و چپ در رابطه با احقاق حقوق ملیتهای غیرفارس ایرانی آگاهی دارند و خود شاهد کمک و حمایت نیروهای سراسری دمکرات و جمهوریخواه ایران بودهاند. این یک واقعیت است که تلاشها، مبارزات و جانفشانیهای یک صد ساله اخیر ملیتهای غیرفارس هم در عرصه استقرار دمکراسی و هم در عرصه تحقق خواستهها و حقوق ملیاشان به ثمر ننشسته و این مبارزه همچنان ادامه دارد. احزاب، سازمانها و روشنفکران ایرانی در مبارزه برای تحقق خواستهها و حقوق ملیتهای غیرفارس ایرانی نباید ذرهایی تردید به خود راه بدهند. مبارزه برای احقاق حقوق ملی، ملیتهای غیرفارس ایرانی مانند حقوق زنان، کارگران، جوانان و سایر اقشار و طبقات جزئی تفکیکناپذیر از مبارزه برای دمکراسی در ایران است. بقول امضا کنندگان بیانیه، “شگفت انگیزترین پدیده عصر حاضر عدم امکان تحصیل ۳۰ میلیون انسان به زبان مادری خود یعنی زبان ترکی در این سرزمین می باشد. با وجود نهادینه شدن مبانی دمکراسی و رعایت حقوق بشر در بسیاری از جوامع، انسان آذربایجانی هنوز هم بسان گذشته تحت تأثیر افکار نژادپرستی تحقیر شده، موجودیت و هویت او انکار و ترک بودنش تحریف می گردد و تبعیض شدید اقتصادی را در اشکال گوناگون آن تحمل می کند.” اما امضا کنندگان  بیانیه، توجه ندارند که در کشور ما بعد از یک قرن مبارزه، هنوز دمکراسی و رعایت حقوق بشر نه تنها نهادینه نشده است، بلکه مردم ایران برای نهادینه کردن دمکراسی و رعایت حقوق بشر مبارزه پیگیرانهای را آغاز کردهاند، که امضا کنندگان بیانیه متاسفانه از مردم آذربایجان میخواهند که در مبارزه شهروندان ایران برای نهادینه کردن دمکراسی و تضمین رعایت حقوق بشر شرکت نکنند.

تلاش امضا کنندگان بیانیه جدا کردن حرکت ملی آذربایجان از جنبش دمکراسیخواهی مردم ایران است. امضا کنندگان بیانیه، این دو جنبش را نه در پیوند با یکدیگر، بلکه آنها را جدا از هم میدانند. نگاه و فکر این بیانیه به جنبش سراسری دمکراسیخواهی مردم کشورمان، میتواند به جنبشهای ملیتهای ایرانی لطمات جبرانناپذیری بزند. تلاش برای قطع پیوند مبارزات جنبشهای دمکراتیک ملیتهای غیرفارس از مبارزات دمکراسیخواهی سراسری مردم ایران، چه آگاهانه، چه ناآگاهانه در جهت حل دمکراتیک مسئله ملیتهای ایرانی در چارچوبه ایرانی آزاد و دمکراتیک نیست، بلکه حل مسئله ملی ترکهای آذربایجان را جدا از راحلهای دمکراتیک جستجو میکند. این فکر چه بخواهد و چه نخواهد در شرایط سیاسی امروز کشورمان در خدمت ارتجاعیترین و سرکوبگرترین نیروی حاکمیت جمهوری اسلامی قرار میگیرد.

جنبش اعتراضی مردم ایران، جنبشی رنگارنگ و متنوع است. این جنبش متعلق به یک گروه و قشر و دسته و حزب و سازمان خاصی نیست. شرکت کنندگان در جنبش سبز در استقرار و تحکیم دمکراسی و رعایت حقوق بشر برای کل کشور توافق دارند، در عین حال آنان، خواستهها و شعارهای خاص خودشان را دارند. کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار متوسط، دهقانان، جنبشهای ملیتهای غیرفارس ایرانی و روشنفکران ضمن حمایت و شرکت فعال در جنبش سراسری اعتراضی مردم ایران، میتوانند و باید خواستهها و شعارهای خود ویژهاشان را مطرح بکنند. حمایت از جنبش سراسری برای استقرار دمکراسی در ایران، با طرح خواستهها و شعارهای خود ویژه اقشار و طبقات و جنبشهای گوناگون نه تنها مغایرتی ندارد، بلکه تکمیل کننده و نشان دهنده رنگارنگی جنبش دمکراسیخواهی مردم ایران است.

امضا کنندگان بیانیه، کم دامنه بودن جنبشهای اعتراضی در خارج از تهران و بویژه در آذربایجان را نه در تدارک سرکوب شدید و گسترده امنیتی- نظامی رژیم در این مناطق، بلکه به حساب تحقق نیافتن خواستههای ملی ترکهای آذربایجانی و بایکوت آذربایجانیان میگذارند. تلاشها و مبارزات یک قرن اخیر ترکهای آذربایجان برای استقرار دمکراسی در ایران را امری بیهوده و بی حاصل برای مردم آذربایجان میدانند. احقاق حقوق ملی ترکهای آذربایجانی را نه شرکت فعالانه در جنبش دمکراسیخواهی مردم ایران، بلکه در جدا شدن و جدا ماندن از جنبش دمکراتیک سراسری مردم ایران میدانند. گویا مبارزه برای حقوق ملی جدا از مبارزه برای دمکراسی در آذربایجان است. شاید هم امضا کنندگان بیانیه مبارزات ناسیونالیستی را مقدم بر مبارزه برای دمکراسی در آذربایجان میدانند؟ برای امضا کنندگان بیانیه جایگاه مبارزه برای دمکراسی ناروشن و مبهم است.

امضا کنندگان بیانیه حرکت ملی آذربایجان را نه در مبارزات یک قرن اخیر فرزندان ترکهای آذربایجانی همچون حیدر عمواوغلیها، ستارخانها، باقرخانها، پیشهوریها، بهروز دهقانیها، صمد بهرنگیها و علیرضا نابدلها و صدها تلاشگر دیگر آذربایجانی، بلکه  “ بر اساس تحلیل تاریخ قرن گذشته، خود باختگی اغلب روشنفکران و نیرنگ بیگانگان از عمده دلایل عدم دستیابی آذربایجان به حقوق خود می باشد. اما نزدیک به ۲۰۰ سال است که فرزندان این سرزمین با درس آموزی از حوادث تلخ و شیرین گذشته برای باز تعریف جایگاه حقیقی آذربایجان و اعاده حقوق آن جریان اجتماعی نوینی را آغاز کرده اند که امروز از آن به عنوان “حرکت ملی آذربایجان” یاد می شود…” از زمان پیوستن خودشان به  حرکت ملی آذربایجان میدانند. نمیتوان مبارزات جاری هیچ ملتی را جدا از مبارزات تاریخ گذشته آن ملت دانست و درک کرد.

امضا کنندگان بیانیه در مورد جنبش اعتراضی مردم ایران بعد از کودتای انتخاباتی باند نظامی-امنیتی ولایت فقیه این گونه اظهار نظر میکنند: “ …، به دنبال اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ….اقشاری از مردم و بعضی از گروههای فعال سیاسی در تهران به نتایج انتخابات و… اعتراضهایی را انجام  دادند که دامنه این اعتراضها هنوز هم کم و بیش در بطن مناسبتهای مختلف ادامه دارد. در طی این اعتراضها دهها نفر جان خود را از دست داده و صدها نفر نیز به زندان افتادند. بنابر نظر و اقرار آگاهان سیاسی متأسفانه بخشی از بازداشت شدگان به شکلی فجیع و کم نظیر مورد اهانت و شکنجه قرار گرفته اند.” جنایات، کشتار و سرکوب مردم کشورمان توسط دستگاههای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی چنان ابعادی بخود گرفته است که تمامی رسانههای تصویری و نوشتاری دنیا در حمایت از مبارزات مردم ایران به میدان آمده اند، جنایات و سبعیت ماموران رژیم چنان ابعادی بخود گرفته است که حتی بخشهایی از عقلای محافظهکاران نیز اعتراض کرده اند. امضا کنندگان بیانیه از این جنایات و کشتار طوری حرف میزنند که انگار در یک کشور دور افتاده بدون وسایل ارتباطات جمعی زندگی میکنند و تنها از قول “بنابر نظر و اقرار آگاهان سیاسی” صحبت میکنند و در رابطه با این جنایات فقط به واژه “متاسفانه” اکتفا میکنند.

امضا کنندگان بیانیه در باره موضع نیروهای سیاسی ایرانی نسبت به حقوق ملیتهای غیرفارس ایرانی اظهار میکنند: “بر کسی پوشیده نیست که تا امروز اکثریت قریب به اتفاق احزاب و گروههای سیاسی فعال اعم از چپ و راست، نسبت به جریان هویت طلبی آذربایجان نگاه تنگ نظرانه داشته و ضمن رد مطالبات برحق ملت در موارد بسیاری با آن برخورد خصمانه نیز داشته اند.“ یک کاسه کردن نگاه و مواضع قریب به اتفاق احزاب و … چپ و راست، همانقدر بیانصافی و کتمان حقیقت است که یک کاسه کردن “جریان هویت طلبی آذربایجان” و مصادره حرکت ملی آذربایجان به نفع یک فکر، غلط و کتمان حقیقت است. در طول مبارزات یک قرن اخیر مردم کشورمان برای استقرار دمکراسی، احزاب، سازمانها و شخصیتهای زیادی بویژه چپ در راه احقاق حقوق ملی، ملیتهای غیرفارس ایرانی مبارزه و جانفشانی کردهاند.

اگر امروز امضا کنندگان بیانیه، هواخواه جنبش ۲۱ آذر برهبری شخصیت فقید آذربایجانی سید جعفر پیشهوری شدهاند و اظهار میکنند که “چگونه است که یاد ۳ شهید ۱۶ آذر ۱۳۳۲ همه ساله توسط همه جناحها و گروهها گرامی داشته می شود ولی از ۲۵۰۰۰ شهید آذربایجان در آذر ۱۳۲۵ هیچ یادی نمی شود و از طرف همه رسانه های وابسته به جناحهای مذکور بایکوت می شود؟!” پیشهوری از نحله سیاسی چپ ایران بوده است. آنقدر هم شهامت سیاسی و اخلاقی داشت که یکی از دلایل شکست حکومت ملی آذربایجان را در کم بها دادن به پیوند جنبش ملی آذربایجان با جنبش سراسری مردم ایران بداند که امضا کنندگان بیانیه بعد از ۶۳ سال بدون توجه به تاریخ و تجربیات مبارزات ترکهای آذربایجانی میخواهند، با بایکوت جنبش دمکراسیخواهی سراسری مردم ایران و با آزمایش تجربیات شکست خورده، راه رستگاری را برای ملت آذربایجان به ارمغان بیاورند. بدتر از همه روز ۱۶ آذر که در طی بیش از نیم قرن به نماد مبارزات و جانفشانیهای جنبش دانشجویی ایران علیه دیکتاتوری و استبداد تبدیل شده است را در مقابل حرکت ملی آذربایجان قرار بدهند.

امضاکنندگان بیانیه تلاش میکنند، نه به نیابت از خود، بلکه به نمایندگی از طرف مردم آذربایجان صحبت بکنند. فکر و تمایل خودشان را به کل حرکت ملی آذربایجان و ترکهای آذربایجانی تعمیم دهند. امضا کنندگان بیانیه به خوبی میدانند که نماینده حرکت ملی آذربایجان نیستند، طیفهای مختلف حرکت ملی آذربایجان با دیدگاهها و تمایلات و انگیزههای مختلفی از خواستهها و حقوق ملی ترکهای آذربایجان دفاع میکنند. نیروی اصلی در حرکت ملی آذربایجان سرنوشت خود را در پیوند با سرنوشت مردم سراسر ایران میداند و در دفاع از جنبش اعتراضی مردم ایران علیه دولت کودتا و نیروهای نظامی-امنیتی، علیه ولایت فقیه تردیدی به خود راه ندادهاند.

فکر و دیدگاه امضاکنندگان بیانیه، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه خط فاصلهایی با دیدگاه ناسیونالیستی و پانترکیستی ندارد. پان ترکیسم تاریخا در جنبشها و تحولات آذربایجان ایران هیچ جایگاه و پایگاهی نداشته است. آنچه که در حرکت ملی آذربایجان غالب بوده و هست، فکر حل دمکراتیک مسئله ملی در ایرانی آزاد و دمکراتیک بوده است. اما فعالین و نیروهای دمکرات حرکت ملی آذربایجان که بخش بزرگ و غیر قابل حذف حرکت ملی آذربایجان را تشکیل میدهند، نباید در مقابل نیروهایی که احقاق حقوق ملی ترکهای آذربایجانی را خارج از چارچوبه جنبش سراسری دمکراسیخواهی مردم ایران بجز راحلهای دمکراتیک جستجو میکنند، سکوت بکنند و اجازه بدهند که آنان بنام کل حرکت ملی ترکهای آذربایجان سخن بگویند.

امضا کنندگان بیانیه اگر نیم نگاهی به سایتها و نشریات و نوشتههای فعالین و شخصیتهای آذربایجانی بنمایند، خواهند فهمید که طیف وسیعی از ترکهای آذربایجانی از جنبش سراسری مردم ایران دفاع میکنند. مردم تبریز با عدم استقبال از احمدینژاد اعتراض خودشان را به دولت کودتا و حمایت از جنبش سراسر مردم ایران نشان دادند. شرکت مردم تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان در اعتراضات روز عاشورا نشان از هم پیوندی مبارزات مردم آذربایجان و مردم سراسر کشورمان دارد.

وجود و حضور گرایش ناسیونالیستی و پانترکیستی و بیتفاوتی نسبت به جنبش سراسری کشور، در میان حرکت ملی آذربایجان دلایل مختلفی دارد. اما یکی از پدیدههایی که به رشد و قوام این گرایش منفی در میان روشنفکران آذربایجانی کمک میکند، کم توجهی بخشی از روشنفکران ایرانی به ظلم و ستم مضاعف بر ملیتهای غیرفارس ایرانی چه در عرصه تحصیل به زبان مادری و چه در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میباشد. بدتر از همه وجود و حضور گرایش سیاسی پان ایرانیستی و شونیستی در بخشی از احزاب و روشنفکران ایرانی نسبت به خواستهها و حقوق ملیتهای غیرفارس ایرانی است. زمانی که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، بخشنامهایی مبنی بر امکان تحصیل به زبان مادری ملیتهای غیرفارس ایرانی صادر شد، مخالفتهایی از طرف کسانی مانند، ورجاوندها صورت گرفت. یا زمانی که در دوره قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آقایان کروبی و موسوی در برنامه انتخاباتی خودشان تحقق بخشی از خواستههای ملیتهای غیرفارس ایرانی را قرار دادند، باز هم از طرف بخشی از روشنفکران و احزاب ناسیونالیستی و شونیستی ایرانی مخالفتهای زیادی صورت گرفت و اعلامیه و بیانیههایی در مخالفت با گنجاندن خواستهها و حقوق ملیتهای غیرفارس در برنامههای انتخاباتی کاندیداها صادر کردند. اما وجود و حضور ناسیونالیسم و شونیسم در بخشی از احزاب و روشنفکران ایرانی، هیچ حقانیتی بر ناسیونالیسم و شونیسم دیگران بوجود نمیآورد. با پدیدههای منفی مانند، ناسیونالیسم و شونیسم از طرف هر کسی که باشد باید به مبارزه برخواست. این پدیدههای منفی به ضرر و زیان حل دمکراتیک مسئله ملی در ایران است. آنانی که خواهان استقرار دمکراسی در ایران و تامین خواستهها و حقوق ملیتهای غیرفارس ایرانی هستند، باید از همین امروز به مبارزه با پدیدههایی که مانع حل دمکراتیک مسئله ملی در ایران هستند، برخیزند.

مبارزه برای احقاق حقوق ملی ملیتهای غیرفارس ایرانی جزئی تفکیکناپذیری از مبارزه جنبش دمکراسیخواهی مردم ایران است. احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی ایرانی باید تلاشهای خود را برای پیوندیابی جنبشهای دمکراتیک ملی، ملیتهای ایرانی با جنبش دمکراسی خواهی مردم کشورمان دو چندان نمایند. کم اهمیت و یا اهمیت ندادن به پیوند جنبشهای ملیتهای ایرانی با مبارزات سراسری مردم ایران چه از طرف فعالین حرکت ملی آذربایجان و چه از طرف احزاب، سازمانها و شخصیتهای سراسری ایرانی باشد، میتواند لطمات جدی و جبرانناپذیری به جنبش دمکراسیخواهی مردم ایران بزند.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۱ دی, ۱۳۸۸ ۱۱:۳۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!