پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۱

جنبش عدالت خواهی در ایران؛ هوشیار در مقابل مصادرە آن !

یکی از ویژگی های بارز این جنبش عدالت خواە بودنش است. به همین جهت بواسطە بی عدالتی های گستردەای کە حکومت و سرمایە داران در جامعە بوجود آوردەاند، از پایگاە بسیار وسیع در جامعە برخوردار است و بر پایە اعتصابات و اعتراضات کارگری و گروە های اجتماعی عدالت خواە و مخالف تبعیض، نابرابری و استبداد دهە های گذشتە و تجربەجنبش ٨٨ استوار است، هم از این رو سرکوب آن بە آسانی جنبش ٨٨ برای حکومت میسر نیست.

تظاهرا ت مردمی کە در ٧ دیماە از مشهد شروع شد و خیلی زود بە دە ها شهر بزرگ و کوچک سرایت کرد و بە جنبشی سراسری علیە بی عدالتی و استبداد فرا روئید، بە رغم تهدیدها، بگیر و ببندها مسئولان دولتی و حکومتی، این اعتراض ها، هم چنان ادامە دارد و می رود تا طرحی نو دراندازد.

 یکی از ویژگی های بارز این جنبش عدالت خواە بودنش است. به همین جهت بواسطە بی عدالتی های گستردەای کە حکومت و سرمایە داران در جامعە بوجود آوردەاند، از پایگاە بسیار وسیع در جامعە برخوردار است و بر پایە اعتصابات و اعتراضات کارگری و گروە های اجتماعی عدالت خواە و مخالف تبعیض، نابرابری و استبداد دهە های گذشتە و تجربەجنبش ٨٨  استوار است، هم از این رو سرکوب آن بە آسانی جنبش ٨٨ برای حکومت میسر نیست.

 البتە این خصوصیات مانع از تلاش حکومت و جریان های فرصت طلب و سود جو برای سرکوب و بە بیراهە کشاندن اهداف این جنبش نخواهد شد، و جنبش هم برای خنثی کردن کمین های کە بر سر راهش قرار دارد و رسیدن سهل تر بە مقصود، نیاز بە تقویت و پشتیبانی همە کسانی دارد کە بە راستی طرفدار آزادی و عدالت اجتماعی هستند و در این آزمون مردود نشدە و خودشان سابقە شرکت در سرکوب و رواج بی عدالتی را نداشتە باشند.

 به همین لحاظ مهمترین نیروی این جنبش در حال و آیندە، کارگران و مزدبگیران و سایر قشرهای پائین و میانی جامعە و بە عبارتی اکثریت بزرگ جامعە ایران هستند کە مانند کارگران و مزدبگیران قربانی بی عدالتی نظام فاسد حاکم گشتند و هر سال وضع زندگیشان بدتر و طی دوران گذشته فقیرتر از پیش شدەاند.

در واقع این جنبش ریشە در تظاهرات، اعتصابات و مطالبات چند دهە گذشتە کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران یدی و فکری علیە سیاست های عدالت ستیزانە و تبعیض آمیز حکومت دارد. پاسخ نگرفتن مطالبات صنفی، سرکوب پیوستە اعتصاب ها و اعتراض های حق طلبانە کارگران، معلمان و تشکل ها یشان و محکومیت رهبران تشکل های مستقل بە شلاق، زندان و اخراج، بخاطر عدالت خواهی از سویی و گسترش فقر و شکاف عمیق طبقاتی و افزایش بیکاری و غارت سرمایە های صندوق های بازنشستگان و پوچ از کار درآمدن وعدەهای ایجاد اشتغال و حقوق شهروندی مقامات دولتی از سوی دیگر در فراروئیدن این اعتراض ها بە یک جنبش همگانی، کە خواستە هایش دیگر صرفا صنفی نیست و مطالبات سیاسی هم بە آن افزودە شدە، نتیجە این فرایند است. در این جنبش جوانانی نقش دارند کە بیکار و فقیرند و بخاطر نداشتن درآمد قادر بە ازدواج و تشکیل خانوادە نیستند و خیلی هایشان بە اجبار سربار پدر و مادر هایی هستند کە مستمری ناچیزشان را هم با چند ماە تاخیر با زور تظاهرات می گیرند. این ها در چهار چوب نظام ولایی آیندە روشنی برای خود نمی بینند. باز نشستگانی در آن حضور دارند کە نگران غارت تە ماندە ذخیرە صندوق ها بازنشستگی و قطع مستمری هایشان هستند، کارگرانی در آن حضور دارند کە در هپکو، آذرآب، هفت تپە، در عسلویە، خوزستان، تبریز، اصفهان، تهران، بافق، گیلان و مازندران، زمینە های این جنبش را فراهم کردند. مال باختگانی کە اندوختە های شان ملاخور شدە، کسانی کە عزیزانش بە جرم آزادیخواهی و اعتراض بە تبعیض و بی عدالتی لگام کسیختە و حق خواهی بە زندان افتادەاند و فریاد دادرسی در حکومت نمی بینند، این ها و بالا بردن بسیاری دیگر نیروی این جنبش هستند کە اکثرشان دیگر چیزی برای از دست دادن برایشان نماندە و امیدی بە حکومت ندارند.

از این جنبش باید مثل تخم چشم مراقبت کرد. در آن فعالانە شرکت جست، و با تهدیدات و سوء استفادە هایی کە از سوی حکومت و غیر؛ جنبش  را تهدید می کند، مقابلە و برای زدودن آن از شعارهای، تفرقە افکنانە، شونیستی، باستان گرایانە، گروە گرایانە و مذهبی تلاش کرد. در پرتو پایداری این جنبش می شود تشکلات سندیکایی و دیگر نهادهای دمکراتیک را باز سازی و توسعە داد، سطح دستمزد ها را بالا برد اشتغال ایجاد کرد، صندوق های بازنشستگی را نجات داد، کارگران و دیگر زندانیان سیاسی را آزاد کرد و بساط استبداد و بی عدالتی و سانسور را بر چید. این جنبش از آن ما عدالت خواهان است. مراقب باشیم، آن را دیگران مصادرە بە میل نکنند. 

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۳ دی, ۱۳۹۶ ۵:۱۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

همانطوری که در دوران قرون وسطی و قبل از انقلاب علمی صنعتی، فلسفی و اجتماعی رنسانس در اروپا، کلیسای کاتولیلک به عنوان قدرت بلامنازع حاکمه اقتصادی و سیاسی بوده و میدان داری میکرد، روحانیت اسلام، خصوصا اسلام شیعه طی چند صد سال اخیردر ایران نیر پرچمدار ایدئولوژی اسلامی بوده و همزمان با همگامی و پشتیبانی از قدرتمداری پادشاهان دوران خویش، با هدف استقرار حاکمیت قدرتمداری اسلامی با پادشاهان زمان خویش در حال رقابت بودند.

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

شورای سردبیری نشریه کار درگذشت رفیق جابر فرجاد را به تمامی بازماندگان و بویژه رفقای فدایی او تسلیت میگوید و یاد رفیق جابر را گرامی و زنده می‌دارد.

بازگشت

درسال گشت خاموشی محمود اعتمادزاده (م. ا. به آذین)، دگراندیشی فرهیخته و چهرهٔ برجستهٔ ادبیات معاصر ایران، نگارشی از او پیش کشتان. امید آنکه در مسیر یادهای پُر فراز و نشیب زندگی او، تصویری ماندگار در اندیشه بجا گذارد. (شهلا اعتماد زاده)

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

بررسی سند سیاسی ارائه شده به کنگره سوم حزب چپ!

دوازدهمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم برگزار شد!

متنفرم از جنگ…