یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۴

جهانی شدن، در مختصاتی دیگر

حال در جلو چشم جهانیان با ظهور ترامپ و پیشە کردن سیاستهای ناسیونالیستی، شاهد آن هستیم کە همین جهانی شدن (یا بە بیان بعضی ها آمریکائی شدن) با مقاومت حکومتگران از درون خود ایالات متحدە مواجە می شود! پدیدەای غریب، زیرا کە کشوری، خود، در مقابل تسری قدرت و فرهنگ خود بە اقصا نقاط دنیا ایستادە است! و همین آیا ما را بە این نتیجە نمی رساند کە دوران پدیدە ترم 'آمریکائی شدن' در پهنای گلوبالیزاسیون خاتمە یافتە است و ما با جهانی شدن در مختصات دیگری روبرو هستیم؟ آیا پدیدە ترامپ این را نمی رساند کە در جهانی شدن، نیروها و خصوصیات دیگری بروز کردەاند کە جایگاە اولیە ایالات متحدە را بە زیر سئوال بردەاند؟

در بحث مربوط بە جهانی شدن، زمانی از جهانی شدن بشیوە آمریکائی گفتە می شد، اینکە گلوبالیزاسیون عمدتا پدیدە آمریکائی کردن یا شدن جهان است.

در اینکە جهانی شدن بطور عمدە بر اساس ایدەهای لیبرالی و اخیرا و بویژە بعد از دهە هشتاد با ایدەهای نئولیبرالی بە پیش بردە می شد، جای تردیدی نیست. جهانی شدن با خود قدرت دولتهای ملی را بویژە در بعد اقتصادی ضعیف کرد و امر بازار و حضور شرکت های چند ملیتی را تشدید. و این در ادامە خود، بنوعی حتی بە پلورالیسم فرهنگی و یا گسترش نفوذ فرهنگ غربی (لیبرالی) انجامید، و سنت، جایگاە اولیە و محکم خود را نسبت بە قبل از دست داد. البتە با اذعان بە شدت و ضعف این پروسە در اقصا نقاط جهان.

حال در جلو چشم جهانیان با ظهور ترامپ و پیشە کردن سیاستهای ناسیونالیستی، شاهد آن هستیم کە همین جهانی شدن (یا بە بیان بعضی ها آمریکائی شدن) با مقاومت حکومتگران از درون خود ایالات متحدە مواجە می شود! پدیدەای غریب، زیرا کە کشوری، خود، در مقابل تسری قدرت و فرهنگ خود بە اقصا نقاط دنیا ایستادە است! و همین آیا ما را بە این نتیجە نمی رساند کە دوران پدیدە ترم ‘آمریکائی شدن’ در پهنای گلوبالیزاسیون خاتمە یافتە است و ما با جهانی شدن در مختصات دیگری روبرو هستیم؟ آیا پدیدە ترامپ این را نمی رساند کە در جهانی شدن، نیروها و خصوصیات دیگری بروز کردەاند کە جایگاە اولیە ایالات متحدە را بە زیر سئوال بردەاند؟

بی گمان چنین است. آلترناتیو چپ ها در مقابل جهانی شدن، جهانی شدنی با عدم مختصات سرمایەداری بود و یا لااقل آلترناتیو آنها طرح مقابلە با نیروی ارزان کار و عقب راندن جنبش کارگری توسط دولتها برای جذب سرمایە بود. و حال طرح ترامپ یک طرح ناسیونالیستی با خصوصیات بازگشت بە ایدە ملی است. طرحی ارتجاعی کە حتی ارزشهای لیبرالی را هم نشانە گرفتە است.

در اوایل دهە نود میلادی قرن گدشتە، در سال ١٩٩١، ‘چارلز کراتاممر’ نویسندە آمریکائی در مقالەای بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق بەاسم ‘لحظە تک قطبی’، علیرغم تک قطبی شدن جهان، اما از موقتی بودن آن گفت و از اینکە باید ایالات متحدە آمریکا باید برای مقابلە با آن برنامە داشتە باشد. بسیاری، پدیدە نئوکانیسم و ظهور جورج بوش پسر را تلاشی در این راستا ارزیابی کردەاند. و حال با جرات می توان گفت کە ترامپیسم هم در ادامە همان نئوکانیسم، اما با خصوصیات منحصر بفرد خود است کە از جملە ناسیونالسیم خصوصیت برجستە آن است. اگر بوش با راە انداختن جنگ و روبروکردن کشورها با وضعیت موجود تلاش می کرد موقعیت آمریکا را در تسلط بر ارگانهای بین المللی تامین کند، اما بعد از شکستهای بزرگ ایالات متحدە در چیدن میوە جنگها و مواجهە با بحرانهای مالی، ترامپ سعی می کند از طریق خروج از آنها بە هدف ادامە هژمونی آمریکا دست یابد.

البتە از هم اکنون نشانەهای عدم موفقیت چنین راهبردی عیان اند. بر خلاف دوران بوش، جهان و بویژە اروپا تنها تماشاچی وضع موجود نیستند و بە مقابلە برخاستەاند. این علاوە بر موضع کشورهای دیگری از قبیل چین و روسیەاند.

بی گمان موضع حاکمان نوین آمریکا و وضیعت موجود جهان، بر امر خوانش دوبارە پدیدە جهانی شدن بی تاثیر نیستند. در حقیقت حال ما با جهانی روبرو هستیم کە عمدتا در گفتمان پست مدرن خود را باز می یابد، گفتمانی کە بر خلاف مدرنیسم از تسلط بی چون و چرای گفتمان مدرنیستی خارج شدە است و خود را در پلورالیسم گفتمانی البتە کماکان با حضور قوی گفتمان لیبرالی باز می یابد. و در این مسیر ضد لیبرالی، گفتمان ترامپیستی تنها یکی از گفتمان هاست. ترامپ می تواند بدور خود حصاری بچیند، اما نمی تواند این حصار را بە دنیا صادر کند.

البتە تضعیف گفتمان لیبرالی می تواند در مقابل سربرآوردن گفتمانهای غیر لیبرالی مانند گفتمان اقتدارگرای چینی و یا مذهبی، خطری محسوب شود، اما تقابل با گفتمانهای ضد لیبرالی واپس گرا را نمی توان از طریق ناسیونالیسم آنگونە کە ترامپ مدعی آن است، بە پیش برد.

برای تقابل با گفتمانهای واپس گرا باید جهان لیبرال بیشتر بە ایدەهای چپ بویژە در خصوص تسری دولت رفاە بە اقصا نقاط جهان متکی شود، و امر سود و بازتوزیع ثروت را در سطح جهانی مورد توجە قرار دهد. وقت آن رسیدە است کە لیبرالیسم بیشتر بە ایدەهای چپ آغشتە شود همانطور کە در خود غرب چنین پدیدەای مدتهاست در شکل دولت رفاە و حضور نیروهای چپ در قدرت شکل گرفتە است.

لیبرالیسم و لیبرال دمکراسی اگر بە این تغییر در سطح جهانی تن درندهد، قافیە را بیشتر در مقابل نیروهای اقتدارگرا و ناسیونالسیتی خواهد باخت. وقت آن است کە رقابت ها بیشتر بە سمت همکاری ها تغییر مسیر بدهند.

تاریخ انتشار : ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز