یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۰۳:۴۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۰۳:۴۸

حفظ وحدت ملی یا وحدت حاکمیت

البتە می توان در حد حفظ وحدت میان جناحهای موجود در درون و پیرامون رژیم، بە کنە نظر روحانی در این مورد رسید، اینکە حفظ وحت ملی یعنی حفظ وحدت میان جناحها، کە اساسا ربطی بە ترم حفظ وحدت ملی ندارد. زیرا این ترم ناظر بر وحدت در عرصە اجتماعی و در پهنە جامعە با حضور همە تنوعات موجود در میان مردم است. در واقع آنچە روحانی از آن می گوید حفظ وحدت حاکمیتی است، و نە حفظ وحدت ملی.

روحانی در آخرین سخنرانی اش در آخرین جلسە کابینە دولت دوازدهم، گفت کە دولت او بخشی از واقعیت را بە دلیل حفظ وحدت ملی بە مردم نگفتەاند!

فارغ از اینکە روحانی منظورش از ‘بخشی’، چند درصد کلیتی چیزیست بە اسم واقعیت، اما بگذارید فرض را بر این بگذاریم کە ایشان و همکارانش بخش مهمی از واقعیتها را گفتەاند، از جملە فاکتهای مربوط بە کارشکنیهای تندروهای درون مجلس، انحصارگرائی سازمان صدا و سیما، موشک پراکنی های برادران سپاهی با شعارهای ضد اسرائیلی کە بر روی آنها حک شدەبودند و تا بالارفتن از دیوار سفارت عربستا سعودی برای کارشکنی در مورد برجام و عقیم کردن آن؛ واقعیتهائی کە بیانشان از زبان دولتیها در افشای جریان تندرو بسیار مهم بودند.

اما بحث اینجاست کە گفتن همان بخش از واقعیتها هیچ وقت نتوانست منجر بە عقب نشینی و تضعیف تندروها و هستە سخت قدرت شود، و در تمامی سالهای ریاست جمهوری روحانی، این بخش قدم بە قدم جلو آمدند و نهایتا بە تسخیر دولت، یا قوە مجریە هم نائل گشتند. در واقع آن چیزی کە روحانی نامش را حفظ وحدت ملی می گذارد، درست بە تقویت آن نیروهائی منجر شد کە با قدرت گیری بیشترشان، امنیت ملی را کە از جملە از اهداف حفظ وحدت ملی است، با مشکل جدی روبرو کردەاست. همە واقعیتهای تلخ کشور، نشان می دهند کە حفظ وحدت ملی، بە تقویت جریانی در کشور منجر شدەاست کە همین اصل وحدت ملی را با خطرات جدی مواجە کردەاست.

البتە در کنار تمامی این موارد، یک موضوع دیگر وجود دارد کە باید روی آن هم مکث کرد، آن هم مورد رابطە میان واقعیت و حفظ وحدت ملیست. سئوال این است کە واقعیت از اولویت برخوردار است یا حفظ وحدت ملی، و یا سنتزی و از هر دو؟ و آیا می توان با سکوت در مورد واقعیت و بە عبارت دیگر کتمان واقعیت بە حفظ وحدت ملی رسید؟

بی گمان نمی شود همیشە واقعیت را گفت. انسانها در زندگی عادی هم گاها در مورد واقعیت حتی بە دروغ مصلحت آمیز روی می آورند. در این نگرش مصلحت آمیز کە نتیجە را بر اصل برخورد ترجیح می دهد، فرض بر این است کە از تشدید وخامت اوضاع جلوگیری شود. ولی آیا با کتمان واقعیت توسط روحانی ما بە همان فرض مورد نظر رئیس جمهور هم رسیدەایم؟ آیا با پنهان کردن آن، اوضاع بهتر شدەاست؟

البتە می توان در حد حفظ وحدت میان جناحهای موجود در درون و پیرامون رژیم، بە کنە نظر روحانی در این مورد رسید، اینکە حفظ وحت ملی یعنی حفظ وحدت میان جناحها، کە اساسا ربطی بە ترم حفظ وحدت ملی ندارد. زیرا این ترم ناظر بر وحدت در عرصە اجتماعی و در پهنە جامعە با حضور همە تنوعات موجود در میان مردم است. در واقع آنچە روحانی از آن می گوید حفظ وحدت حاکمیتی است، و نە حفظ وحدت ملی.

انسانها و دولتهای مسئول، آنگاە کە آیندە کشور و راندن نیروهای تندرو از حاکمیت مطرح است معمولا و باید دست بە انتخاب واقعیت مقابل حفظ وحدت ملی بزنند. زیرا حفظ وحدتی کە بە عروج ‘بد’ها منجر شود و آیندە کشور را در وضعیت بەمراتب بدتری قرار دهد، نە تنها از جنس حفظ وحدت نیست، بلکە فرسنگها از آن فاصلە دارد.

سالهاست در ایران، حتی بخش غیرتندرو حاکمیت هم بە نام حفظ وحدت ملی دست بە قربانی کردن واقعیتها می زنند، واقعیتهائی کە در حقیقت بنوعی آشکار هم هستند و تنها با بیانشان توسط دولتی ها جنبە رسمی تر و دقیقتری پیدا می کنند. در واقع روند استحکام موقعیت کشور، در شرایط کنونی، کاملا وابستە بە تغییر این معادلە کج است، یعنی اولویت دادن بە بیان واقعیت و وابستە دیدن حفظ امنیت ملی بە ترم واقعیت.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد, ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت