دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۴

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۴

حمایت فعالان ملی مذهبی از توافقنامه تبادل سوخت هسته ای

با توجه به نظارت دقیق آژانس و دوربینهای متعدد آن در ایران و نیز نظارتهای ماهواره ای متعدد که مانع هر گونه انحراف مسیر هستهای ایرانی به سمت اهداف نظامی میشود؛ ما کشمکش دول بزرگ غربی با ایران در موضوع هستهای را نیز بهانه و روکشی بر جدال و کشمکشهای سیاسی ریشهایتر ارزیابی میکنیم. در نتیجه نکات فوقالذکر ما تبادل سوخت هستهای را به نفع ملت ایران، هم از نظر «اقتصادی» و هم از نظر «سیاسی» میدانیم

 

جمعی از فعالان ملی مذهبی

جمعی از فعالان ملی مذهبی با صدور بیانیه ای با تاکید بر منافع ملی از توافقنامه تهران مبنی بر تبادل سوخت هسته ای حمایت کردند.

در بخش هایی از این بیانیه ضمن انتعقاد به سیاست های بحران آفرین خارجی دولت احمدی نژاد آمده است : « در چند ساله اخیر علیرغم سه برابر شدن درآمد عمدتا نفتی کشور (نسبت به دوره آقای خاتمی)، اما، بنا به سیاستهای غیرکارشناسانه اقتصادی و انحصارگرایی سیاسی داخلی از یک سو و سیاستهای ماجراجویانه خارجی که روابط ایران را با بسیاری از دول قدرتمند غربی و حتی همسایگان عربی و… دچار معضل و مشکل کرد، از سوی دیگر؛ بسیاری از شاخصهای «کلان» اقتصادی کشور روند منفی و مأیوسکننده از خود نشان میدهند و در اقتصاد «خرد» نیز توده مردم به صورت ملموس و محسوس فشار زندگی روزمره را با گوشت و پوست خود احساس میکنند. » در بخش های دیگر این بیانیه آمده است : « با عنایت به مسائل بالا ما سیاست هستهای کنونی حاکمیت را نادرست و خلاف منافع ملت ایران و البته رویکردی پیشگیرانه برای جلوگیری از عمده شدن دیگر موضوعات مرتبط با ایران در سطح بینالمللی میدانیم. همچنین و با توجه به نظارت دقیق آژانس و دوربینهای متعدد آن در ایران و نیز نظارتهای ماهوارهای متعدد که مانع هر گونه انحراف مسیر هستهای ایرانی به سمت اهداف نظامی میشود؛ ما کشمکش دول بزرگ غربی با ایران در موضوع هستهای را نیز بهانه و روکشی بر جدال و کشمکشهای سیاسی ریشهایتر ارزیابی میکنیم. در نتیجه نکات فوقالذکر ما تبادل سوخت هستهای را به نفع ملت ایران، هم از نظر «اقتصادی» و هم از نظر «سیاسی» میدانیم.»

متن کامل این بیانیه را که به امضا نه تن از فعالان ملی مذهبی به نامهای محمد بسته نگار ،حسین رفیعی ، رضا رئیس طوسی ، تقی رحمانی ، عزت الله سحابی ، حسین شاه حسینی ، اعظم طالقانی ، رضا علیجانی و نظام الدین قهاری رسیده ، در ادامه آمده است:

به نام خدا

ما، بر اساس منافع ملی، از تبادل سوخت هستهای حمایت میکنیم

بخش مهمی از مردم ایران زیر خط فقر نسبی و بخش قابل توجهی از آن زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. سخن از حفظ کرامت آدمی و زندگی برای ارزشهای والا و عام بشری هم چون عدالت و آزادی، ارزشهای دگرخواهانه اخلاقی، دفاع از هویت و منافع جمعی و ملی و…؛ بدون تأمین نیازهای اولیه حیاتی آدمی و ایجاد اوقات فراغت زمانی و زیستی فراتر از آن نیازها، میسر نیست. در چند ساله اخیر علیرغم سه برابر شدن درآمد عمدتا نفتی کشور (نسبت به دوره آقای خاتمی)، اما، بنا به سیاستهای غیرکارشناسانه اقتصادی و انحصارگرایی سیاسی داخلی از یک سو و سیاستهای ماجراجویانه خارجی که روابط ایران را با بسیاری از دول قدرتمند غربی و حتی همسایگان عربی و… دچار معضل و مشکل کرد، از سوی دیگر؛ بسیاری از شاخصهای «کلان» اقتصادی کشور روند منفی و مأیوسکننده از خود نشان میدهند و در اقتصاد «خرد» نیز توده مردم به صورت ملموس و محسوس فشار زندگی روزمره را با گوشت و پوست خود احساس میکنند. بخش مهمی از آسیبهای اجتماعی و مشکلات خانوادگی و… نیز ریشه در این امر مهم دارد.

اصلاح سیاست خارجی کشور یکی از ریشههای این معضل ریشهای را رو به حل خواهد برد. و اینک یکی از مهمترین معضلات سیاست خارجی در رابطه ایران با جهان به مسئله هستهای برمیگردد. در همین راستا بیتدبیریها و ماجراجوییها در سالیان اخیر، برخلاف دوران اصلاحات، باعث شده پرونده هستهای ایران از آژانس به شورای امنیت برود و موجب تحریمهای چندگانهای شده است که هزینه آن را مستقیما ملت ایران میپردازند. ولی شایسته و سزاوار نیست که این ملت زحمتکش و رنجدیده همزمان با چندبرابر شدن درآمدش، همچنان در فقر و رنج زندگی کند. (بنا به برآورد صندوق بینالمللی پول سه تحریم علیه ایران ۳۵ میلیارد دلار در سال به درآمد ملی ایران زیان وارد کرده است.)

بر این اساس و با توجه به اینکه؛

– ما برخورداری از انرژی هستهای را حق مسلم مردم ایران میدانیم. اما این حق را در کنار دیگر حقوق مسلم مردم قبول داریم، حقوقی مانند حق برخورداری از توسعه و رفاه اقتصادی، دموکراسی، آزادی و حقوق بشر و.. .

– کشورهای جهان نیز این حق را به رسمیت شناخته و انکار نمیکنند. اما با توجه به برخی رفتارها و پنهانکاریهای سابق ایران (و بعضا با دستاویز قرار دادن آن) و نیز برخی رویکردها و سخنان ماجراجویانه و نسنجیده دولتمردان ایرانی در سیاست خارجی، نسبت به حاکمیت ایران حالت «بیاعتمادی» به وجود آمده و بر این اساس نه با اصل برخورداری از انرژی هستهای، بلکه با غنیسازی داخلی اورانیوم توسط ایران که میتواند مصارف چندگانهای داشته باشد مخالفت میکنند. این مخالفت اینک از یک جدال دیپلماتیک به قطعنامههای مصوب سازمان ملل تبدیل شده است.

– ذخایر داخلی معدنی اورانیوم در ایران بیشتر از چند سال معدود و اندک، سوخت غنیسازی داخلی را بیشتر تأمین نمیکند و پس از آن ایران اجبارا باید این مواد را از بازار بینالمللی تأمین کرده و به فرمولهای پیشنهادی جهانی کنونی تن در دهد.

با عنایت به مسائل بالا ما سیاست هستهای کنونی حاکمیت را نادرست و خلاف منافع ملت ایران و البته رویکردی پیشگیرانه برای جلوگیری از عمده شدن دیگر موضوعات مرتبط با ایران در سطح بینالمللی میدانیم. همچنین و با توجه به نظارت دقیق آژانس و دوربینهای متعدد آن در ایران و نیز نظارتهای ماهوارهای متعدد که مانع هر گونه انحراف مسیر هستهای ایرانی به سمت اهداف نظامی میشود؛ ما کشمکش دول بزرگ غربی با ایران در موضوع هستهای را نیز بهانه و روکشی بر جدال و کشمکشهای سیاسی ریشهایتر ارزیابی میکنیم.

در نتیجه نکات فوقالذکر ما تبادل سوخت هستهای را به نفع ملت ایران، هم از نظر «اقتصادی» و هم از نظر «سیاسی» میدانیم.

از نظر «اقتصادی» برداشتن تحریمهای اقتصادی به نفع ملت ایران است. چون باعث رفع موانعی میشود که این تحریمها در مبادلات اقتصادی ایران ایجاد کرده و باعث شده بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان و نیز مصرفکنندگان ایرانی قرار بگیرد (و البته این امر از نظر مسئولان به صورت شعارگونهای به هیچ گرفته میشود. اما دودش به چشم ملت ایران میرود و هزینهاش را مردم میپردازند).

از نظر «سیاسی» نیز، هم رابطه دولت – ملت و هم رابطه ایران با جهان را شفاف میکند و روکشها و دستاویزها را کنار میزند. اینک رفتار داخلی حاکمیت بر چند شعار و دستاویز متکی است (مسئله آمریکا، مسئله اسرائیل، مسئله حجاب!) و رابطه ایران با جهان و جهان (یا بخش مهمی از آن) با ایران نیز حول مسئله غنیسازی اورانیوم شکل گرفته، مسئلهای که از اساس، با توجه به ذخایر معدنی اورانیوم در ایران، مربوط به معدود سالیانی بیش نیست.

بدین ترتیب ما حمایت از تبادل سوخت هستهای را در جهت منافع و مصالح ملت ایران میدانیم و از آن حمایت میکنیم و پذیرش اصل تبادل توسط حاکمیت را نقطه مثبتی میدانیم. بر این اساس اجزای این امر دیگر نمیتواند و نباید مانعی بر اجرای اصل آن باشد. این تبادل میتواند در خاک یک کشور دوست یا مورد اعتماد ایران صورت گیرد.

در این راستا ما از همه جناحهای سیاسی میخواهیم در برخورد با این مسئله منافع و مصالح عام ملت ایران را بر دیگر منافع خاص، جناحی و فردی ترجیح دهند.

از اصولگرایان منتقد میخواهیم در این امر با برخوردهای غیرمدبرانه و یا ترجیح رقابتهای فردی بر منافع ملی در مسیر تبادل سوخت، کارشکنی نکرده و با برخی جناحهای افراطی همپیوند نشوند، جناحهایی که هم در رویکرد داخلیشان با اعمال فشار و سرکوب علیه دموکراسی و آزادی و هم در سیاست خارجیشان با گزافهگوییهای ذهنی و شعاری و بیپشتوانه به تخریب منافع ملی میپردازند. (البته آنها در هفتههای اخیر، برخلاف مورد قبلی در مورد مذاکرات وین، سکوت قابل تأملی در این رابطه داشتهاند.)

از اصلاحطلبان و تحولخواهان داخل و خارج از کشور نیز میخواهیم در حل این امر خطیر ملی با تأمل و تعمق کافی برخورد کنند و از آنچه در کوتاهمدت و درازمدت به نفع مصالح ملی و منافع مردم در رنج و زحمت ایران و نیز شفافسازی فضای سیاسی ایران به نفع مشکلات اصلیتر جامعه ایرانی که همانا توسعه اقتصادی و سیاسی و مسائل بنیادی مرتبط با آن است، حمایت کنند.

ما هر چند نمیتوانیم چندان خوشبینانه به رفتار و سیاست خارجی اخیر ایران در پذیرش تبادل سوخت هستهای بنگریم، اما رفتار و عمل سیاسی را باید بر اساس واقعیتها، نه صرفا بر اساس قصد و نیتها و یا نیتخوانیهای سیاسی قرار داد. ما از حاکمیت ایران نیز میخواهیم اگر به این تأمل و تدبیر رسیده است که این معضل را از سر راه حاکمیت ایران بردارد و عزمی جدی و شفاف برای حل مشکل دارد به این ناباوری که ایران در راستای سیاستهای گذشتهاش تنها میخواهد دفعالوقت کند، پایان دهد و البته با رعایت منافع ملی (مبنی بر لزوم حذف تحریمها علیه ایران و بازگشت پرونده به آژانس)، در مذاکرات پیش رو، با تبادل سوخت در کشوری دوست یا مورد اعتماد ایران موافقت کند. اما برخوردهای تأخیری با این مسئله و کارشکنی در این روند در آخرین لحظات، قضاوت منفی و ناباوری به اقدامات و مواضع ایران در سطح جهانی را بیش از پیش تشدید خواهد کرد و دیوار بلند بیاعتمادی به برخوردهای دیپلماتیک ایران را بلندتر خواهد ساخت.

ایران بنا به برخی ویژگیهایش (هم چون تاریخ و تمدن، جمعیت و نیروی انسانی، موقعیت استراتژیک، امکانات مادی و…) به طور بالقوه توانایی تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ منطقهای را دارد. اما این مهم نیازمند تعامل دولت – ملت در داخل (بر اساس آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و…) و تعامل با جهان بر اساس پایبندی به قراردادهای بینالمللی و قابل پیشبینی بودن رفتارهای سیاسی) است. هر راه دیگری غیر از این مسیر برای تبدیل شدن به قدرت منطقهای ره به بیراهه میبرد و علاوه بر تحمیل هزینههای گزاف به ملت ایران رابطه حاکمیت ایران با جهان و کشورهای همسایه را نیز بیش از پیش تخریب میکند. بنا بر این هم منافع ملت ایران و هم حتی مصالح حاکمیت اقتضا میکند به اصلاح سیاست خارجیاش (به ویژه در رابطه با غنیسازی اورانیوم) دست زند. این اصلاح بایستی صادقانه و شفاف بوده و برای دفعالوقت نباشد.

از نظر ما در مسئله هستهای منافع «عام» کوتاه مدت و درازمدت ملی بر منافع «خاص» جناحی و فردی و… کاملا ترجیح دارد. بر این اساس ما همه نیروها را به رعایت این امر ملی دعوت میکنیم. ۲۶/۲/۱۳۸۹

محمد بسته نگار – حسین رفیعی – رضا رئیس طوسی – تقی رحمانی – عزت الله سحابی – حسین شاه حسینی – اعظم طالقانی – رضا علیجانی – نظام الدین قهاری

تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۸۹ ۹:۴۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…