جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۴

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۴

خرداد ۸۹ اعتلای جنبش اعتراضی و یا تحکیم زنجیر اسارت ؟

کنار ایستادن از مبارزات جاری، نه تنها تقویت حاکمیت موجود، بلکه تقویت دیگر غارتگران نیز هست.

اتحاد مبارزه برای آزادی

حاکمیت قرون وسطایی ولایت فقیه پس از سی سال حکومت با سرنیزه و کشتار و شکنجه؛ با بحران های عمیق و گسترده در تمامی ابعاد اقتصادی – سیاسی و فرهنگی مواجه شده است ونتیجه آن برآمد امواج وسیع اعتراضات و مقاومت مردم بخصوص جوانان مبارز و بجان آمده و بر باد رفتن اسطوره مشروعیت دروغینش می باشد. حاکمیت؛اینک میبایست پاسخگوی تمامی چپاولها؛غارتگریها؛ برباددادن ثروت ملی و حراج منابع زیر زمینی ازیکطرف وسی سال سرکوب وشکنجه وعدام وتحقیر وبیحقوقی از طرف دیگرباشد. با توجه به این کارنامه؛خودمیداندکه درصورت برکناری از حکومت دیگرجایی برای برگشت مجدد دردوره بعد؛هماننداحزاب عرفی در سراسردنیا برایش وجود نداردوازنظرتاریخی از صحنه روزگار محوخواهد شد همچنین در صورت اجرای سیاست اصلاحات اقتصادی – سیاسی جایی برای تداوم حاکمیتش نخواهد بود، لذاکلیه کسانیکه رویکرداصلاحی برای تداوم نظام ولایت فقیه وقانون اساسی ضدبشری آن داشتند را؛ از حاکمیت طرد نمود. نظام حاکمیت فقهی؛تاآخرین رمق و توان خود با زور و سرنیزه به پیش خواهدرفت وهمانند حزب نازی هیتلر سرنوشت خود را به جنگ و سرکوب گره زده است. حاکمیت در دوره جنبش اعتراضی اخیر ازهیچ اقدام جنایتکارانه فروگذار نکرده است و لذا ترک صحنه مبارزات اعتراضی از طرف مردم؛وی را در پیش برد و تشدید سیاست تا کنونی ترغیب خواهد کرد. همانطور که دوره جدیدی ازمراجعت به اجرای فقه، اعدام های وحشیانه سرکوب مردم درعرصه جامعه، جدا سازی های جنسیتی بخصوص در دانشگاهها، قدرت نمایی، براه افتادن گشت های خیابانی برای مبارزه با مردم در پوشش بد حجابی، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه بااراذل و ناهنجاری های اجتماعی، بقول خودش روی آورده است. در حالی که کیست که کوچکترین تردیدی در اینکه نهادها و سازمانهای سرکوب امنیتی و پلیسی خود نقطه تمرکز تمامی اراذل و اوباش و جانیان سازمان یافته ضد بشری هستند، داشته باشد. از این قاعده حتی سازمان های سیاسی حکومتی مثل شورای نگهبان و مجلس خبرگان و حتی مجلس فرمایشی نیز مستثنی نیستند. در مجلس شورا نه تنها از هیچکدام ازجنایت های سازمان یافته حکومتی از جمله یورش به دانشگاه و زندانهاوشکنجه ها تحقیقی بعمل نیامده است، بلکه اکثریت نمایندگان مجلس ازتصویب نظارت بر زندانها وبازداشتگاههای رژیم، برای عمل به همین قوانین ضد بشری موجود نیز مخالفت کردند.

نظام ولایت فقیه در صورت فروکش کردن این دوره جنبش اعتراضی علاوه بر اینکه با شدت هر چه تمامتر اقدام به انتقام گیری از مردم مبارز و تمامی منتقدان خودخواهد کرد. طرح حذف سوبسیدها را نیز درفضای سرکوب و ارعاب به اجرا در می آورد وبا افزایش سرسام آور قیمت ها و تورم حاصله و بیکاری، تمامی مردم رااسیر معیشت روزانه خود خواهدکرد طرحی که جرئت اجرای آنرا تاکنون بلحاظ تداوم جنبش سیاسی واجتماعی موجود نداشته وآنرا به تعویق انداخته است. رژیم امیدواراست که با کنترل وخاموش کردن جنبش اعتراضی براوضاع مسلط شود؛در چنین مقاطعی واضح است که عده ای ازمبارزان جوان که توان تحمل شرایط جدید را ندارند اقدام به عملیات حاد قهرآمیز و جدای از مردم کرده و این خود بهانه های بیشتری برای سرکوب و قلع و قمع مبارزین بدون حضور گسترده مردم مبارز خواهد داد.

حفظ و گسترش جنبش اجتماعی واعتراضی موجود و تداوم مبارزه فرسایشی ؛ از طریق تشکیل هسته های مقاومت و سازمان دادن اعتراضات موضعی و عمومی و گسترده؛پخش بیانیه واعلامیه در محل های سکونت و محیط کار می تواند رژیم را به مبارزه ای فرسایشی که نتیجه اش ضعف و به تحلیل رفتن نیروهای سرکوبگر آن باشد دچار سازد.

باید در خردادماه مجددا همدیگر را پیدا کرده و فعالیت های خود را سازمان یافته کنیم. از ابتدای خرداد ماه به پخش بیانیه واعلامیه درمحل های سکونت وکار وحرکت های اعتراضی موضعی پرداخته وجو عمومی رابرای مبارزه بزرگ شبانگاه ۲۱ خرداد وروز ۲۲ خرداد و روزهای بعدآماده کنیم. درصورت ایجاد آمادگی شرایط با فعالیت های مستمرخود، فریادهای مرگ بردیکتاتوردرشبانگاه ۲۱ خرداد، تمامی شهر های ایران بخصوص شهرهای بزرگ رابلرزه درخواهدآورد.

کردستان قهرمان، تبریز مبار، اصفهان، شیراز و مشهد … و صدها شهر می توانند یادآور سنت مبارزات مردمی خود وهمچنین پیشوایان ومبارزین سترگ در جهت کسب مطالبات تاریخی، آزادی وبرقراری عدالت اجتماعی باشند. درخرداد ماه یا ما می توانیم، جنبش اعتراضی یک ساله خود راتجدید قوا کرده و حاکمیت ددمنش و بزرگ ضحاک ماردوش زمان – ولی فقیه – را که دراین سی ساله روزانه حداقل ده ایرانی را به بهانه های مختلف برای تداوم حاکمیش اعدام کرده وتمامی حقوق انسانی، اولیه، ذاتی و حقوق بشر، و حق داشتن یک زندگی شرافتمندانه و مکفی راازتمامی مردم این سرزمین سلب و آنرا یکجا در ولی فقیه این ننگ بزرگ تاریخ بشر متمرکز کرده را به استیصال، عقب نشینی و شکست بکشانیم.

رویگردانی ازحمایت فعال، عملی و فکری ازاین جنبش موجود به هر بهانه که باشد تنها و تنها کمک به دستگاه سرکوب وجنایت، یعنی سد اصلی تکامل و توسعه جامعه انسانی این سرزمین است که حی وحاضر با شمشیر گداخته عربده کشی می کند و سرسوزنی حقوق انسانی را برای احدی به رسمیت نمی شناسد.آن عده ای نیز که به بهانه عمده کردن برخی قدرتهای خارجی که تا کنون نیز از قبل ولایت فقیه پروار شده ازاقدام جدی عملی در مبارزات جاری سر باز زده و در واقع آب به آسیاب نظام ضد بشری موجود ریخته و کمک کار وی بوده اند. درحالیکه باپیشبرد مبارزات کنونی وبااتحاد وآگاهی ومبارزه عملی مردم ودرصحنه مبارزات اجتماعی، دیگران راهی برای مانور نخواهند داشت، مبارزه متحد وحضور عملی ما بی شک فضای آنان را نیز تنگ خواهد کرد. کنارایستادن از مبارزات جاری؛نه تنها تقویت حاکمیت موجود بلکه تقویت دیگر غارتگران نیز هست.

برای کسب آزادی و تحقق یک زندگی در خورانسان؛ترس تردید، بی تصمیمی و افکار ناصواب هیچ جایی ندارد و راه تاریخی ما یا مبارزه بر علیه نظام ولایت فقیه و با تمامی نهادهای سیاسی و اقتصادی آن، تحقق آزادی انسانی است وزندگی تحت سلطه نظام ضد بشری و تسلیم به آن، بمفهوم مرگ و نابودی هستی انسانیت انساناست، راه سومی وجود ندارد.

تاریخ انتشار : ۱ خرداد, ۱۳۸۹ ۱۱:۲۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟