جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۷:۳۰

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۷:۳۰

خواب تسلط فضای نظامی ـ امنیتی ناب

ابراهیم رئیسی در سخنانی در شهرستان دشتی استان بوشهر، در یک توصیف ادبی از تلاش دشمن برای توقف قطار پیشرفت کشور گفتە، اینکە کشوری با این همە تحریم اینقدر پیشرفت کردە و موجبات حیرت همگان را فراهم آوردەاست!

ابراهیم رئیسی در سخنانی در شهرستان دشتی استان بوشهر، در یک توصیف ادبی از تلاش دشمن برای توقف قطار پیشرفت کشور گفتە، اینکە کشوری با این همە تحریم اینقدر پیشرفت کردە و موجبات حیرت همگان را فراهم آوردەاست!

البتە معلوم نیست کە منظور رئیس جمهور قلابی مملکت از قطار پیشرفت چیست، و شاید در این مورد محمدباقر قالیباف با صداقت بیشتری برخورد می کند کە می گوید امروز بی شک ایران با همە مشکلات و تحریمهائی کە دارد در حوزە مسائل موشکی و هوافضا یکی از پنج قدرت دنیاست.

پس پازل تکمیل می شود، یکی بطور مبهم از قطار پیشرفت می گوید و دیگری تصحیح می کند کە بلە منظور از قطار پیشرفت همان ترقی در بعد نظامی و ادوات جنگی است. حال از نظر زمانی پس و پیش بودن سخنان زیاد مهم نیست، مهم این است کە مکانیسمی خودبخودی در درون اذهان مسئولین اصلی نظام وجود دارد کە اتوماتیک وار باعث شفافیت در امور می شود!

در شرایطی کە نهادهای امنیتی، نظامی و ایدئولوژیکی نظام بخش بسیار مهمی از اقتصاد کشور را در دست دارند، و فارغ از این حتی از بیت المال بودجە دولتی هم سهم ویژە و چند برابری دریافت می کنند، و البتە کمر مردم هم زیر فشار گرانی، تورم و فقر خمیدە شدە، نظام از تخصیص بودجەهای آنچنانی برای توسعە نظامیگری در کشور نە تنها عقب نمی نشیند بلکە روزبروز بر ابعاد آن افزودە کە آخرین مورد آن سهم بسیار افزایش یافتە این نهادها از بودجە سال ١۴٠٢، می باشد. بعنوان مثال آنچە تا کنون مشخص است تلاش برای بالابردن سهم ارگانهائی از این دست بودەاست: سپاە پاسداران شصت هزار میلیارد تومان افزایش، بودجە ارتش ٣۶%، بودجە پلیس ۴۴%، بودجە سازمان زندانها ۵۵،۵%، سازمان تبلیغات اسلامی ۵۴% و…  

جمهوری اسلامی بیش از پیش بە سوی نظامیگری و گسترش و تعمیق تسلط ارگانهای امنیتی ـ ایدئولوژیکی بر همە ارکان مملکت پیش می رود. جالب اینکە هر چە بیشتر بە این بخشها بودجە اختصاص بدهد، همزمان بیشتر از پیش از پیشرفت مملکت می گوید!

متاسفانە جمهوری اسلامی بطور وارونە از تاریخ می آموزد. این نظام بە جای برخورد عقلانی و متعارف، درست راە عکس را می رود و با بدترکردن اوضاع سعی در تغییر رفتار مردم و حتی کشورهای خارجی رقیب و یا دشمن خود را دارد. این گرایش بویژە در دوران زمامداری علی خامنەای بشدت تقویت یافتە، و گمان آن نمی رود کە تغییر آنچنانی در آن ایجاد شود.

جمهوری اسلامی شمشیر را کاملا از رو بستە است.

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند, ۱۴۰۱ ۱۱:۵۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟