شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۴

دترمینیسم مسیحیت

مسیح را یارای خلاصی از این سرنوشت نیست، زیرا کە وی در درون خود بە این دترمینیسم، و حضور و جنگ اضداد در میان انسان ها واقف و معتقد است، و بنابر خصلت مورالیستی خود کە بە کشتن، انتقام و خشونت معتقد نبودە است، کاری نیز برای خلاصی از این وضع انجام نمی دهد. بنابراین خاضعانە بە این سرنوشت خود گردن می نهد.

در انجیل “متی” ما با سرنوشت مسیح از بدو تولد تا مرحلە بە صلیب کشیدە شدنش روبرو هستیم. در این انجیل کوتاە، خوانندە با داستانهای کوتاە زیادی مواجە می شود کە طی آنها تلاش بر این است تا شیوە زندگی، افکار و رهنمودهای مسیح بە تصویر کشیدە شوند، داستانهایی کە فارغ از جنبە دینی و مذهبیشان، دارای عناصر قوی خیال و فانتازی، و از این جهت شکستن فرم دنیای رئال برای پی افکندن جهانی دیگر هم بر روی کرە خاکی و هم در جهان دیگر (برای معتقدان بدان) می باشند.

انجیل متی اما همچنین در بطن خود بسیاری از خصائل درونی، روحی و فرهنگی بشر را کە شاید از بدو پیدایش بشر تا حال جزو خصایص اصلی انسان بودەاند، بازمی نمایانند. خصایصی کە در زمان مسیح (دو هزار سال قبل) بودەاند، و کماکان با خواندن این متن می توان بە وجود ممتد و چندین و چندین بارە آنها در زمانە کنونی نیز واقف شد.

یکی از این خصایص، بحث خیانت است. در این انجیل می خوانیم کە مسیح با دوازدە حواری خود در گردشی میسیونری است، گردشی مذهبی برای تبلیغ مسیحیت. آنها از جائی بە جائی دیگر می روند تا پیام خدایشان را بە مردمان بدهند. در این سفرها، مسیح بیماران را شفا می دهد و بە گرسنگان از طریق اعجاز نان عطا می کند. اما در میان حواریون کسی هست کە در آیندە قرار است بە مسیح خیانت کند، او را تسلیم دشمنان کردە و بە کشتن دهد. مسیح از این امر از پیش مطلع است، و گاهگاهی در حین سفرها در خلال صحبت ها بە این امر اشارە می کند!

چگونە می توان این حالت مسیح را تفسیر کرد؟

دو تفسیر می تواند جای اشارە و مکث باشند: ١ـ سادگی مسیح. بە این معنی کە اگر مسیح از این امر پیشاپیش مطلع بود، پس چرا کاری نکرد و چرا بە سرنوشتی کە در انتظارش بود رضا داد؟ اما در پشت این سادگی، فلسفەای وجود دارد: فلسفە شهید شدن و از این طریق با خون و مرگ خود حقانیت موضوعی را بە اثبات رسانیدن کە شاید نمی توانست تنها با گفتەهایش بە اثبات برساند. هم چنین بازخیزش وی از مرگ، بعد از سە روز، و سفرش بە آسمانها برای اثبات این نکتە کە علیرغم مرگ زمینی اما مرگ پدیدەای نبود کە وی را برای همیشە دربرگیرد، و بە این طریق اثبات “قدرت خدائی” برای بازماندگان و بشر. (یک تفسیر مذهبی)

اما تفسیر دوم می تواند یک تفسیر دیگر باشد،… از جنس جامعە شناسی کە در آن رگەهای قوی ای از اعتقاد بە نگرش دترمینیستی (اعتقاد بە حتمیت و رابطە علی ـ معلولی) وجود دارند. یعنی یک نگرش فلسفی کە همە چیز را تابع حتمیت می داند و بە این ترتیب عنصر ارادە و تصادف در آن بە حداقل و یا صفر می رسد.

طبق این تفسیر، مسیح تنها روندی را دنبال می کند کە از قبل مقدر و حتمی است. و این ریشە در این خوانش دارد کە حتی در یک جمع کوچک هم باید شاهد روحیات متفاوت بود. اینکە همە انسانها از یک سرشت نیستند و کسانی تحت شرایطی (و یا از ازل) علیرغم وعدەهایی (ظاهری) کە دادەاند، در زمینەای دیگر قرار می گیرند و بە این ترتیب دنیا می شود همان امتدا محل اضداد و رقابت نیروهای مختلفی کە نمی توانند سرانجام در یک صف قرار گیرند. و سرشت این اضداد جوریست کە ضدها همیشە در مقابل هم نیستند، بلکە گاها صفوفشان درهم می رود و بنابراین کار دشوارتر می شود.

مسیح را یارای خلاصی از این سرنوشت نیست، زیرا کە وی در درون خود بە این دترمینیسم، و حضور و جنگ اضداد در میان انسان ها واقف است، و بنابر خصلت مورالیستی خود کە بە کشتن، انتقام و خشونت معتقد نبودە است، کاری نیز برای خلاصی از این وضع انجام نمی دهد. بنابراین خاضعانە بە این سرنوشت خود گردن می نهد. ١

اما پیام انجیل، این متن فانتازی چە می تواند باشد؟ در زیر می توان بە چند موردی اشارە کرد:

ـ دوآلیسم نگرشی، اینکە خوب و بد همیشە باهمند، چە میان انسانها و چە در درون خود یک انسان،

ـ باید با این بد مبارزە کرد، اما ضمانتی برای رهائی صد در صد از آن وجود ندارد. این بد می تواند همیشە در فرمهای دیگری خود را بە منصە ظهور برساند،

ـ خوب باید بداند کە همیشە در کناری بدی حرکت می کند،

ـ خائن، خوب را بە کشتن  می دهد و شاید هم پشیمان شود (یهودا، حواری خائن مسیح، از کردە خود بعدا پشیمان می شود)، اما این پشیمانی دیگر زیاد سودی ندارد،

ـ خوب ها نباید همیشە در انتظار عکس العمل خوب از جانب دیگران باشند،

ـ خائن، خوب را بە کشتن می دهد، و سپس مردم در خیال خوب کشتە شدن قدرت فرد بد را تحمل می کنند.

اما ما در دنیای پست مدرن کنونی، در جهانی زندگی می کنیم کە بسیاری معتقدند “قدرت فرد بد را باید تحمل کرد، و خوبان احمقانی بیش نبودەاند کە بیهودە زندگیشان را دادەاند!”

زیرنویس ها:

١ـ در متون دینی لوتر ما می خوانیم کە رستگاری بشر در دست خودش نیست و اساسا این ارادە تنها در دستان خدا قرار دارد. در واقع پروتستان ها برای توجیە این خوانش خود از رستگاری بە این موضوع اشارە می کنند.

 

تاریخ انتشار : ۳ دی, ۱۳۹۱ ۳:۳۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سه روز برگزاری جشنواره، مسئولان سازمان دیدارها و گفت‌وگوهای متعددی با رفقای حزب توده‌ ایران و حزب چپ ایران، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و دیگر نیروهای چپ ایرانی مقیم پاریس داشتند. هم‌چنین رفقای ما دیدارهایی با رفقای چپ افغانستان و حزب کمونیست عراق داشتند.

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

جمعه خونین زاهدان همچون کشتار معترضان در جنبش های گذشته و جنبش ژینا مهسا در سراسر ایران حکایت از شکاف عمیق میان ملت ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی دارد.

بازهم خاطره ها

پاهایم را، به مانند علف، می گذارم، بر روی زمین
/
می بینم خود را، چون درختی در تب و تاب
/
می پیچم درخود، از آن هراس، که نگاهم بود و فراز
/
سرزمینی نشناخته، اما در خیال
/
آن کعبه آمال، چون مسلمانی در انتظار بهشت …

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

 کار برای زیست و زندگی آبرومندانه مدتهاست که دیگر در چشم انداز نیست، بلکه تلاشی جانکاه برای ادامه زنده ماندن و فقط زنده ماندن است … آیا سوختن انسان ها و جزغاله شدنشان بر فراز تیر برق و یا سقوط شان از بلندی ها و یا حبس شدنشان در اعماق معادن و مرگ شان در اعماق ظلمت و سیاهی سرنوشت محتوم شان است؟ چه باید کرد؟

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

بازهم خاطره ها

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

صدور حکم زندان و شلاق برای ۱۷ کارگر فولاد اهواز

لایحه‌ی «عفاف و حجاب»؛ سرکوب زنان، سلب زندگی، انکار آزادی