جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۶

درمورد احتمال شکل گیری جهانی چند قطبی

این جهان چند قطبی، حداقل پنج سیستم سیاسی ـ اقتصادی خود را نشان خواهند داد: ١ـ کشورهای لیبرال ـ دمکراسی ٢ـ کشورهای اقتدارگرا ـ دمکراتیک (نمونە روسیە) ٣ـ کشورهای شبە دمکراتیک اسلامی ٤ـ کشورهای چپگرای آمریکای لاتین، وسرانجام مورد پنجم، کشورهای اقتدارگرای غیر دمکراتیک (مورد چین). وبدین ترتیب ما با دنیایی مواجە خواهیم شد کە عمدتا پنج بازیگراصلی خواهد داشت.

 

رئیس جمهورروسیە، پوتین، درپیامی بە اجلاس غیر متعهدها در تهران ازنظم جهانی چند قطبی کە درحال شکل گیری است، سخن گفت. ادعایی کە خیلی صریح باید گفت با توجە بە قراین موجود خود راحقیقی نشان می دهد. اما این جهان چندقطبی، درصورت شکل گیری قطعی آن، با دوران دو قطبی جنگ سرد تفاوتهای بارزخواهد داشت، کە عمدەترین آنها بە ظاهر عبارت خواهند بود از اینکە، اولا این جهان چنانکە از اسمش پیداست جهانی چند قطبی خواهد بود، و نە دوقطبی، واینکە در این جهان چند قطبی، حداقل پنج سیستم سیاسی ـ اقتصادی خود را نشان خواهند داد: ١ـ کشورهای لیبرال ـ دمکراسی ٢ـ کشورهای اقتدارگرا ـ دمکراتیک (نمونە روسیە) ٣ـ کشورهای شبە دمکراتیک اسلامی ۴ـ کشورهای چپگرای آمریکای لاتین، و سرانجام مورد پنجم، کشورهای اقتدارگرای غیر دمکراتیک (مورد چین). و بدین ترتیب ما با دنیایی مواجە خواهیم شد کە عمدتا پنج بازیگر اصلی خواهد داشت.

 

بعد از فروپاشی شوروی واقمار بلوک شرق، جهانی یک قطبی بە سرکردگی آمریکا شکل گرفت.حملات نظامی ناتو و یا غرب بە کشورهای یوگسلاوی، عراق، افغانستان ولیبی، ومتعاقب آن سرنگونی دولتهای بر سرقدرت دراین کشورها در طی دو دهە بعد از فروپاشی شوروی، بە خوبی این اقتدار تک قطبی را نشان دادند. علاوە بر این، توانایی غرب درهمراە ساختن نسبی روسیە وچین (بە عنوان قدرتهایی مطرح) با طرحهای خود، و نیز استعداد آمریکا درمجبور ساختن بسیاری از کشورها در تبعیت از برنامە آن کشور برای محاصرە اقتصادی ایران، خود موارد دیگری هستند کە بە طور بارز این قدرت بلامنازع را نمایش می دهند.  

 

اما این اقتداردر چند زمینە مشخص درسالهای اخیروبویژە بعد ازحوادث سوریە کاملا بە چالش کشیدە شدە است. در زمینە اقتصادی چین بیش ازپیش بە سوی کسب موقعیت برتر بە پیش می رود، درزمینە نظامی ظاهرا دولت روسیە درمورد بحران سوریە می خواهد از قدرت نظامی خود در بعد هستەای استفادە کردە وبە مقاومت درمقابل طرحهای غرب مبادرت ورزد. واگر نگاهی بە تحولات در کشورهای عربی دردوسال اخیر بیاندازیم، متوجە می شویم کە با قدرت گیری اسلامیها دراین کشورها کەعمدتا دریک نگاە استراتژیک موقعیت اسرائیل بەعنوان مهمترین متحد و کشوردوست آمریکا را بە چالش می کشند، وبە اضافە بحران اقتصادی حاد درغرب، موقعیت غرب وبویژە آمریکا را درشرایط بسیاربغرنجی قراردادە اند. موقعیتی کە دیگر بە مانند سابق جلوەای از پیشرویهای ممتد غرب درعرصە سیاست جهانی درآن هویدا نیست. واگر بە کل این تصویر، مورد ایران را نیز بیافزائیم کە هنوز درمقابل فشارهای غرب درخصوص برنامە اتمی خودش مقاومت می کند، وبا تجهیزروزافزون خود بە سلاحهای نظامی، وضعیت را بیش از پیش بغرنج تر می کند، آنگاە شرایط دشوارموجود برای غرب را بیشتر از پیش متوجە می شویم.

 

بە موارد چندی دربالا درخصوص دلایل این وضعیت اشارە شد. اما اگر بخواهیم اساسی ترین مورد ودلیل را در بارە آغاز دوران جهان چند قطبی برجستە کنیم، باید بە مورد سوریە اشارە شود. مورد سوریە، زیرا کە این بحران بیشتر از موارد دیگرازخصوصیت سیاسی وسریع برخوردار است، ودرست جائی است کە قرار است بە عنوان نقطەعطف، قدمهای اولیە این جهان چند قطبی برداشتە شود. خصوصیات “سیاسی” و “سریع” درکنارهم قراردادە شدەاند تا بە این منطق اشارە شودکە تحولات سیاسی مثل همیشە ازتاثیراتسریعتر واز این لحاظ کیفیت تاثیرگذاری بالاتری برخوردار هستند. درواقع بحران سوریە اگر حتی بە ترتیبی حل و فصل شود کە طرفین بە تفاهمی میانی برسند، حاکی از بە گل نشستن ماشین سیاسی غرب در مسیر پیشرویهای خودخواهد بود، پدیدەای کە پیامدهای معین وقطعی سیاسی درتوازن نیروها درآیندە درعرصە جهانی خواهد داشت.

 

تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور, ۱۳۹۱ ۱۱:۴۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

مهاجرت

فکر مادر دل تنگش کرده بود، مادرش را خیلی دوست داشت و می دانست که او را هرگز نخواهد دید، چه در این سفر موفق باشد و چه نباشد. خود را سرزنش می کرد. او را خیلی رنج داده بود. او را پیر و پیرتر کرده بود. دلخوشی مادرش به بچه هاش بود و آنها هم که هر کدومشون یک سر داشتند و هزار سودا.

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین