یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۸

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۸

در انتخابات ۲۲ خرداد به احمدینژاد، ولی فقیه، سپاه و راست افراطی «نه» بگوییم! سازمان ما از هیچ کاندیدایی حمایت نمیکند!

سازمان ما ضمن احترام به حق انتخاب هر شهروند در نوع مواجهه با این انتخابات، برای طرد جریان حاکم، از شما میخواهد که به احمدینژاد که از حمایت ولی فقیه، راست افراطی و سپاه برخوردار است، «نه» بگویید. «نه» به احمدینژاد به تشخیص و ابتکار هر شهروند میتواند به اشکال مختلف از جمله با رای سفید عملی گردد. سازمان ما از هیچ کاندیدایی حمایت نمیکند.

مردم کشور ما نه با انتخابات آزاد، دموکراتیک و عادلانه، نه با گزینش آزاد و واقعی، بلکه با انتخابات غیردموکراتیک و مدیریتشده روبرو هستند. در انتخابات حکومتگران از مردم میخواهند یک «خودی» را که از میان چند داوطلب که از غربال شورای نگهبان گذشتهاند، برگزینند. لذا مقدم بر هر موضعگیری نسبت به انتخابات ۲۲ خرداد، لازم است که خصلت تبعیضآمیز، غیردموکراتیک و مدیریتشدۀ انتخابات در جمهوری اسلامی را شناساند و همچنان بر برگزاری انتخابات آزاد، دموکراتیک و عادلانه پای فشرد.

در انتخابات ۲۲ خرداد هم همانند انتخابات قبلی نه تنها امکان حضور نمایندگان نیروهای چپ، دموکراتیک و آزادیخواه و جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش کارگری و زنان در آن وجود ندارد، بلکه افرادی هم که سالها در پیریزی و تداوم حکومت اسلامی نقش داشتند، ولی در مواردی به انتقاد از ولی فقیه برخاستهاند، از حضور در انتخابات محروم شدهاند. شورای نگهبان صلاحیت صدها تن از کاندیداها را رد کرده و امکان انتخاب را تنها به ۴ کاندیدای حکومتی محدود نموده است. عدم حضور نمایندگان طبقۀ کارگر ایران، طبقۀ متوسط جدید و زنان ایران و به بیان دیگر نمایندگان اکثریت مردم کشور، خصلت بارز این انتخابات است. از این رو ما انتخابات دهم ریاست جمهوری را انتخابات غیردموکراتیک و مدیریتشده از جانب ولی فقیه و شورای نگهبان میدانیم و همراه با نیروهای تحولطلب جامعه مخالفت خودمان را با آن اعلام میداریم.

دو کاندیدای اصلاحطلبان حکومتی وجوهی از مطالبات مردم را در برنامه و شعارهای خود گنجاندهاند. اما آنها تا کنون در بارۀ چگونگی پیشبرد همین برنامهها سکوت کردهاند و در بارۀ آزادی فعالیت احزاب مخالف جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی، تأمین شرایط برای بازگشت ایرانیان مخالف رژیم و تضمین فعالیت سیاسی آزادانۀ آنان، موضوع تغییر در ساختار سیاسی و گشایش در فضای سیاسی کشور سخنی نگفتهاند. در جمهوری اسلامی قدرت اصلی در دست ولی فقیه و نهادهای غیرانتخابی منتصب او متمرکز شده است. برنامه، رفتار سیاسی و نگاه آن دو به مردم، به ویژه به مخالفان جمهوری اسلامی، و نیز ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به گونهای نیست که آنها قادر شوند بدون اتکا به جامعۀ مدنی، قدرت خامنهای و نهادهای غیرانتخابی منتصب وی را مهار سازند و به استبداد حاکم بر کشور پایان دهند و به مطالبات مردم پاسخ گویند. آنچه مشخص است آن دو به رایدهندگان تعهد نمیدهند در صورت مخالفت ولی فقیه و نهادهای غیرانتخابی با اجرای برنامۀ انتخاباتیشان، برای چالش با کانون قدرت به مردم و بسیج آنها روی آورند.

 

هموطن! سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با شناخت دقیق جریان راست افراطی و پیوند آن با ولی فقیه و حلقۀ اصلی فرماندهان سپاه، از زمان تشکیل مجلس هفتم و به ویژه بعد از انتخابات دورۀ نهم ریاست جمهوری، از موضع اپوزیسیون جمهوری اسلامی جهت اصلی حملۀ خود را متوجه این بخش از حکومت ساخت. سازمان ما مشخصات این جریان و بر خصلت توتالیتاریستی آن انگشت گذاشته و نسبت به پیآمدهای فاجعهبار قدرتگیری آن در عرصههای مختلف اجتماعی مکررا هشدار داده است. کارنامۀ سیاه جریان حاکم در عرصههای مختلف طی چهار سال گذشته، شناخت به هنگام و صحت تحلیل سازمان ما را تایید میکند. امروز مشخصات جریان حاکم و جوانب مختلف سیاستهای فاجعهبار آن در اعلامیهها و بیانیههای نیروها و فعالین سیاسی برشمرده میشود. ما نزدیک شدن برداشت نیروهای تحولطلب جامعه از جریان حاکم را گام مثبتی تلقی میکنیم.

در این انتخابات صفبندی آشکاری در صحنۀ سیاسی کشور شکل گرفته و صفوف روحانیت و اصولگرایان شکاف برداشته است. این صفبندی متاثر از آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی است که با روی کار آمدن جریان راست افراطی به تدریج در جامعه شکل گرفته است. در این صفبندی در یک سو جریان حاکم قرار دارد و در سوی دیگر طیف گستردهای از نیروهای سیاسی و اجتماعی مخالف و منتقد.

ولی فقیه در هفتههای گذشته و به دفعات با آدرسهای معین در وجه عمده به حمایت از احمدینژاد برخاسته است. حلقۀ اصلی فرماندهان سپاه نیز با موضعگیری به نفع احمدینژاد و باز گذاشتن دست بسیج و به کار گرفتن حزب پادگانی میکوشند که احمدینژاد را بار دیگر به کرسی ریاست جمهوری بنشانند. در این انتخابات «نه» به احمدینژاد، «نه» به این حامیان او هم است.

نکتۀ پراهمیت در این انتخابات حضور به موقع، فعال و گستردۀ حرکت «مطالبه محور» در متن کارزار انتخابات بوده است. این حرکت تا کنون توانسته است با تقویت عنصر برنامه در صحنۀ سیاسی کنونی کشور به نحو موثری عوامفریبیهای دولت فعلی را بیش از پیش عیان کند. این حرکت موفق شده است که مسئولیت فاجعهبار ولی فقیه در سر کار آوردن و بر سر کار نگهداشتن جریان راست افراطی را طی چهار سال نشان دهد و کاندیداهای جناح اصلاحطلب حکومتی را وادار کرده است که برخی عناصر برنامه و مطالبات اقشار و گروههای اجتماعی خواهان پایان دادن به استبداد دینی و استقرار دموکراسی را در شعارها و وعدههای خود بگنجانند. اینک حرکت مطالبهمحور در موقعیت عقب نشاندن جریان راست افراطی و به زیر کشیدن نمایندۀ آن از مقام ریاست جمهوری قرار گرفته است.

هم میهنان آزادیخواه! سازمان ما ضمن احترام به حق انتخاب هر شهروند در نوع مواجهه با این انتخابات، برای طرد جریان حاکم، از شما میخواهد که به احمدینژاد که از حمایت ولی فقیه، راست افراطی و سپاه برخوردار است، «نه» بگویید. «نه» به احمدینژاد به تشخیص و ابتکار هر شهروند میتواند به اشکال مختلف از جمله با رای سفید عملی گردد. سازمان ما از هیچ کاندیدایی حمایت نمیکند.

شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ (۸ ژوئن ۲۰۰۹)

تاریخ انتشار : ۱۸ خرداد, ۱۳۸۸ ۱:۴۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

از اعضای تشکیلات، از یاران سازمان، از صاحب‌نظران، از کلیۀ احزاب و سازمان‌ها و کنش‌گران سیاسی مردمی دعوت می‌کنیم در نشست عمومی دوم این فرایند در بارۀ “اصول و محورهای حداقلی برای حکومت”، شرکت کنند.

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

پاسخ به این پرسش: پیش از شکل‌گیری کیهان و فضازمان که بنابر شواحد عینی آغازی داشته‌اند چه بود، اگر محال نباشد به سادگی میسر نیست. با این حال از آنجاکه این پرسش به‌صورت یک مسئلهٔ علمی ـ فلسفی مطرح می‌شود، لازم است در حد دانش حاضر به آن پاسخ درخور داد.

سایه فام

“سایه” ای افتاده بودی بر زمین،
می خرامیدی، فروتن، راستین …

مردم ایران صلح می خواهند

تغییر سیاسی در ایران ضروری است، اما تغییر تنها در شرایط، صلح و آرامش، به‌ دست مردمان ایران خواستنی و پذیرفتنی است. تنش ‌زدایی نخستین گام برای دفاع از منافع و حقوق و آزادیهای مردم ایران و منطقه است. 

رنگ صلح

هنوز هم زیبای خفته‌ایست این عمارت باشکوه. بنایی که تمام ناملایمات این سال‌ها، موجب نمی‌شود چشم شما را نگیرد. اگر حوالی دهه پنجاه آنجا می‌ایستادید، موجی از نورهای قرمز که نئون‌های فراوان آن نمایان می‌شد چشم‌تان را می‌زد …

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

سایه فام

مردم ایران صلح می خواهند

رنگ صلح

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی