پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۸

در باره اجتماعات اعتراضی پرستاران

در تجمع های اعتراضی اخير پرستاران، هم تشکلهای مستقل و نيمه مستقل و هم وابسته به دلايل گوناگون شرکت و نقش آفرين بودند. اما وجود يک تشکل غير مستقل در اين حرکتها نميتواند مشروعيت اين حرکتها را مورد پرسش قرار دهد. آنچه مسلم بوده و به تجربه هم ثابت شده است اينکه روند شکل گيری تشکلهای مستقل کارگری و نقش آفرينی فزاينده آنها در اعتراضات کارگری، بيش از پيش تشکلهای حکومت ساخته را منزوی و نقش آنها را در جنبش کارگری تقليل خواهد داد.

بدنبال تحصن هائی که با شرکت پرستاران و سه سازمان پرستاری در شهرهای تهران و شیراز بعنوان اعتراض به عدم رسیدگی دولت و کارفرمایان بخش درمان و بهداشت به مطالباتشان برگزار شد، آنان دوباره در روز یکشنبه ۲۵ دیماه همزمان با حضور رئیس جمهور در مجلس برای تسلیم لایحه بودجه سال ۸۴، همانطوریکه از پیش اعلام شده بود، تحصن دیگری را در مقابل مجلس برگزار کردند. عده ای از پرستاران و کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی در این تجمع اعتراضی که با شرکت و هماهنگی سه سازمان پرستاری و به نمایندگی از جانب سایر پرستاران و کارکنان بیمارستانها شرکت کرده بودند، برای چندمین بار خواهان رسیدگی دولت و کارفرمایان به مطالباتشان گردیدند. خواستها و مطالبات پرستاران حداقل از ده سال پیش به این طرف بطور پیوسته بهنگام برپائی اشکال گوناگون اعتراضی مطرح شده اند:
افزایش دستمزد و حقوق، اجرای طبقه بندی مشاغل، کاهش ساعت کار پرستاران شاغل در موسسات درمانی خصوصی، رفع تبعیض ها و نابرابریهای شغلی و اجتماعی، استخدام پرستار برای تامین نیاز و کاهش فشار به پرستاران شاغل به دلیل کمبود پرستار در بیمارستانها و مراکز درمانی، توقف خصوصی سازی، پرداخت مطالبات خصوصی پرستاران، افزایش دستمزد پرستاران در بخش خصوصی و دولتی، لغو استخدام قراردادی و احیای قرارداد استخدام دائم، سخت و زیان آور دانستن حرفه پرستاری، ممانعت از استخدام نیروهای غیرمشخص به جای نیروهای مشخص و نظارت دولت و مجلس بر کلیه بخشهای درمانی کشور.
سیاست دولت و کارفرمایان بخش خصوصی درمان و بهداشت تا مدتی پیش از آنکه اعتراضات پرستاران گشترش یابد، بی توجهی به این مطالبات و اعتراضات و سکوت در برابر آنها بود. این در حالی بود که فشار ناشی ازاین سیاست هر روز که میگذاشت گذران زندگی را بر پرستاران سخت و دشوار میکرد و نمیتوانست نارضایتی و انباشت خشم و طغیان این گروه قابل توجه از زحمتکشان را که شمار آنان تنها در بخش خصوصی بالغ بر صد هزار است، برنیانگیزد. با گذشت زمان دامنه این اعتراضات آن چنان گسترش و ژرفش یافت که دیگر سکوت و بی توجهی در برابر آن میتوانست عواقب وخیمی را برای دولت و کارفرمایان در پی داشته باشد. بهمین دلیل از آن پس سیاست وعده دادنهای توخالی جایگزین سیاست سکوت و بی توجهی دولت در قبال پرستاران گردید. اما عدم انجام وعده های داده شده، سبب از سرگیری دوباره اعتراضات و تحصن های اخیر گردید.
پرستاران بدین ترتیب یک بار دیگر نشان داند که همچنان مصمم هستند تا تحقق مطالبتشان، مبارزات خود را ادامه دهند.
بهنگام برگزاری تجمع اعتراضی عده ای از پرستاران و سازمانهای پرستاری در مقابل مجلس، برخی از نمایندگان مجلس به میان پرستاران آمدند و حل مشکلات پرستاران و رسیدگی به مطالبات آنان را به پرستاران وعده دادند.
واقعیت این است که اکثریت کسانی که اینک به عنوان نماینده کرسی های مجلس را به ناحق اشغال کرده اند، نمایندگان ارتجاعی ترین محافل سرمایه داری ایران هستند که از آغاز انقلاب تا کنون از هیچ کاری برای پایمال کردن حقوق کارگران و مزد بگیران، سرکوب سازمانهای سندیکائی و رواج بیعدالتی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی خودداری نکرده اند. حضور احمد توکلی که سابقه فعالیت های کارگرستیزانه او برای فعالین کارگری و کارگران کاملا شناخته شده است و او را میتوان به عنوان معدل نمایندگان مجلس کنونی به حساب آورد و هم چنین حضور نمایندگان ارتجاعی ترین نیروهای سرمایه داری ایران در این مجلس، هیچگونه جای تردیدی باقی نمیگذارد که این امامزاده شفا که نمیدهد هیچ، کور هم میکند.
اما چگونه است که نمایندگان، کسانی که خود آغازگر، تدوین گر، تقویت کننده و مشوق لوایح و مصوبات ضدکارگری بوده اند به ناگاه به میان پرستاران معترض میایند و وعده اجابت و رسیدگی به مطالبات آنان را میدهند؟
حقیقت این است که آنها نه تنها دلشان به حال کارگران و مزد بگیران، پرستاران و معلمان نمی سوزد، بلکه هرجا و هر زمان که از دستشان برآید، اگر مصلحت اجازه دهد دمار از روزگار آنها درخواهند آورد. آنها نه مایلند روش و سیاست معتدل تری از جبهه مشارکت و سایر اصلاح طلبان را در قبال مزدبگیران در پیش گیرند و نه اصولا منافع طبقاتی و اجتماعی آنها چنین حکم میکند. هدف آنها این است که نارضایتی توده عظیم مزدبگیران از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت خاتمی را فریبکارانه در خدمت امیال پلید خود که تسلط بر قوه مجریه است، بکار گیرند. آنها در این راه تنها نیستند و برخی از سازمانهای غیر مستقل پرستاری نیز آنان را همراهی میکنند که جهت مبارزات اصلی کارگران و پرستاران را منحرف کنند.
علیرغم ممنوعیت فعالیتهای سندیکاها و تشکلهای مستقل در جریان مبارزات مزدبگیران، برخی تشکلهای مستقل، نیمه مستقل و وابسته به جناحهای حکومتی بیشتر در میان مزدبگیران بوجود آمده و هرکدام از آنها سهمی در مبارزات و یا جلوگیری از مبارزات مزدبگیران در سالهای گذشته ایفا کرده اند. ایجاد هماهنگی در میان تشکلهای مستقل و یا تشکلهای نیمه مستقل که تحت تاثیر روندهای اجتماعی و مبارزاتی پروسه دگردیسی را طی میکنند و محصول شرایط خاص ایران هستند و طرد و افشای تشکلهای وابسته حکومتی میتواند منجر به ایجاد نزدیکی تشکلهای غیروابسته در رشته های مختلف گشته و در شکل دهی و کامیابی مبارزات اعتراضی آینده زحمتکشان موثر واقع شود. 
در تجمع های اعتراضی اخیر پرستاران، هم تشکلهای مستقل و نیمه مستقل و هم وابسته به دلایل گوناگون شرکت و نقش آفرین بودند. اما وجود یک تشکل غیر مستقل در این حرکتها نمیتواند مشروعیت این حرکتها را مورد پرسش قرار دهد. آنچه مسلم بوده و به تجربه هم ثابت شده است اینکه روند شکل گیری تشکلهای مستقل کارگری و نقش آفرینی فزاینده آنها در اعتراضات کارگری، بیش از پیش تشکلهای حکومت ساخته را منزوی و نقش آنها را در جنبش کارگری تقلیل خواهد داد. استفاده مزدبگیران از تضادهای موجود میان جناحهای مختلف حکومت به شرط آنکه با دوراندیشی همراه باشد و موجب سواستفاده آنان نگردد، نیز میتواند در این مبارزه موثر افتد. از آنجائیکه خواستهای پرستاران جز بدیهی ترین حقوق و مطالبات آنها است، اگر بطور شایسته پاسخ داده نشوند، گسترش باز هم بیشتر اعتراضات آنان را در پی خواهند داشت.
آینده نشان خواهد داد که کدام یک از سازمانهای پرستاران معرف و نماینده پرستاران و مطالبات آنها است. اما آنچه با قطعیت میتوان گفت، این است که ترکیب مجلس کنونی ضد کارگری ترین ترکیبی است که تا کنون کرسی های مجلس را اشغال کرده اند. بنابرین پرستاران و سایر مزدبگیران نباید به آنان امیدی داشته باشند. در عین حال از این امر هم نباید غافل شد که اعتراضات و مبارزات سازمان یافته زحمتکشان میتواند دیکتاتورترین رژیمها را به زانو در آورده و آنها را به عقب نشینی و تسلیم وادار نماید. 

تاریخ انتشار : ۳ مرداد, ۱۳۸۵ ۳:۳۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

علیرغم تعهدات بین‌المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گونه اقدام مثبتی برای تضمین حقوق رفاهی و حداقلی کودکان نظیر حق بر غذا، آموزش و استانداردهای سلامت انجام نداده است.

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

بیش از ۸ سال است که اسماعیل عبدی، به جرم تلاش برای بهبود شرایط آموزش کشور در زندان‌ است. این در حالی است که قاتلان و اختلاسگران، آزادانه در کشور جولان می‌دهند و خون ملت را می‌مکند.

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول