پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۷

دلیلی برای جنگی غیر محتمل!

زیرا سرنگونی یک رژیم اسلامی در کنار سرنگونی رژیمهای سکولار ـ دیکتاتور در کشورهای عربی، تعادل را بە منطقە برخواهد گرداند، نوع ملایمتری از اسلامگرایی را تقویت خواهد کرد و سرانجام اینکە در کوتاە مدت و میان مدت خیال غرب از وجود یک دولت اسلامی رقیب راحت خواهد بود.

آنگاە کە تحولات در جهان عربی شروع شد، بە علت نزدیکی کشورهای تونس و مصر بە غرب، ابتدا غرب از این تحولات پیشوازی نکرد. اما جدی بودن تحرک مردمی، پراگماتیسم تفکر غربی را بە حرکت درآورد و بعد از مدت کوتاهی استراتژی دیگری پی ریختە شد، استراتژی همگامی با این جنبشها بر اساس تاثیرگذاری بر آن در مسیر منافع خود.

تا اینجا در روش غرب هیچ تناقضی بە چشم نمی خورد. جهان کنونی بیشتر جولانگاە رئال پولیتیک است، و بر این مبنا دیگر آن اصرار قدیمی بر دیدگاهها تعیین کنندە نیست. کمتر کشوری در جهان کنونی تنها بر اساس دیدگاههای کلان خود سیاست می کند. تحولات روزمرە حال نقش کلیدی در تعیین سیاستهای کلان دارند.

اما آنگاە کە حرف بر سر نوع نیروهای شرکت کنندە در این جنبشها است، در سیاست غرب ظاهرا نوعی تناقض بە چشم می خورد. همگان آگاهند کە در تونس حرکت نهضت اسلامی، در مصر اخوان المسلمین، در لیبی نیروهای اسلامی و حتی چهرەهای مشخصی از القاعدە، و در سوریە طوفان زدە نیز اخوان المسلمین کاملا فعالند (اسلامیها انتخابات تونس را بردند) و نیروهای اساسی درون این جنبشها محسوب می شوند. چە شد کە غرب علیرغم این وضعیت بە همراهی با این جنبشها پرداخت؟

شاید اغراق نباشد کە علاوە بر پراگماتیسم یاد شدە، و نیز ترس از امنیت اسرائیل، موضوع مهم دیگر، جمهوری اسلامی باشد. واقعیت این است کە تقابل غرب با این جنبشها می توانست بشدت موقعیت جمهوری اسلامی را در منطقە تقویت کند، و بدین ترتیب حریف از آنچە بعداز جنگ عراق و افغانستان نسیبش شد، قویتر شود. در اینجا همراهی صورت گرفت برای تضعیف دشمنی کە حریف اصلی غرب در منطقە محسوب می شود.

اما سئوال این است کە آیا می شود با میدان دادن بە اسلامیستهای سیاسی در کشورهای عربی، پایەهای جمهوری اسلامی را تضیف کرد؟

شاید برای جواب این سئوال بد نباشد کە بە مورد تجربە شوروی رجوع کنیم. چنانکە می دانیم یکی از ائتلافهای بزرگ در مقابل شوروی، ائتلاف اسلامیها و غرب بود. شوروی آن حریف بزرگ و خطرناکی بود کە بە زمین زدنش هر نوع سیاستی را می توانست توجیە کند. یاران همراە در بدترین حالت دشمنان آیندە بودند و بنابراین خطر بالفعل نبودند. و چنانکە فن سیاست می گوید باید از خطر بالفعل در مقابل خطر بالقوە گذشت. و غرب گذشت!

مورد تقابل غرب با جمهوری اسلامی بە نوعی یادآور این تجربە تاریخی است. غرب درصدد کوبیدن و بە زمین زدن حریف اصلی خود در منطقە است، و در این مسیر می توان رقیبان آیندە را نیز بە همراە خود داشت. و آیندە نیز هنوز نیامدە است! البتە این همراە بودن بە مانند همان همراهی کلاسیکی در مقابل شوروی نیست، بلکە منظور از این همراهی اینجا آن منطقی است کە بە علت همراهی غرب با این جنبشها، سیاست و موقعیت جمهوری اسلامی در منطقە می تواند تضعیف شود.

و درست باید از همین زاویە هم بە مورد سوریە نگریست. سرنگونی بشار اسد بە معنی تضعیف جمهوری اسلامی است، بنابراین در صورت صعود اخوان المسلمین سوری نیز، باکی نیست.

کل این دیدگاە طرح شدە نشان می دهد کە نوع برخورد غرب با جنبشهای منطقە اساسا بر پایە دماسنج تضاد غرب با جمهوری اسلامی پایەریزی شدە و می شود. شاید در نبود چنین رقیبی در منطقە کە می تواند بە میراث دار نتایج این جنبشها تبدیل شود، ما با پیشبرد سیاست دیگری از جانب غرب روبرو می بودیم.

اما علیرغم بودن منطقی در این سیاست، همراهی با نیروهایی کە تا مغز استخوان رجعت گرا هستند، پاشنە آشیل این سیاست است. چنانکە سقوط شوروی اسلامگرایی را بشدت تقویت کرد، سقوط جمهوری اسلامی هم در اساس بە معنای عدم احتمال سربرآوردن چنین دولتی در باقی کشورها نیست. سقوط جمهوری اسلامی بە معنای نوعی از تلقی در رابطە با رابطە دین ودولت خواهد بود، و در اساس بە معنای رد کلی این رابطە در سایر کشورهای تحول دیدە نخواهد بود.

در اینجا می توان بە نتیجەای دیگر هم رسید، و آن این است کە ادامە منطقی تحولات در کشورهای عربی، ساقط شدن نظام جمهوری اسلامی در ایران است. زیرا در صورت ادامە این رژیم، جمهوری اسلامی می تواند بە عنوان رقیب اصلی غرب در منطقە و بنابر ایدەئولوژی اسلامیش، برندە اصلی منطقەای این جنبشها باشد. بنابراین برای جلوگیری از چنین امری باید هدف سرنگونی رژیم تحت هر عنوانی باشد. زیرا سرنگونی یک رژیم اسلامی در کنار سرنگونی رژیمهای سکولار ـ دیکتاتور در کشورهای عربی، تعادل را بە منطقە برخواهد گرداند، نوع ملایمتری از اسلامگرایی را تقویت خواهد کرد و سرانجام اینکە در کوتاە مدت و میان مدت خیال غرب از وجود یک دولت اسلامی رقیب راحت خواهد بود.

اگر دلیل اصلی جنگی در شرایط کنونی می تواند وجود داشتە باشد، همانا این است و بس!

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان, ۱۳۹۰ ۰:۱۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کارزار علیه انحلال قانونی نهاد وکالت در برنامه هفتم توسعه را امضا کنید!

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارت‌بارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

یک سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با جان باختن خانم مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و اوج گرفت، گذشت. جنبشی که سپهر میهن را در نوردید و در گسترهٔ جهانی پژواک یافت. در بزرگداشت سال‌روز این جنبش، بررسی فراز و فرودها و تاثیر و دستاوردهای ماندگار آن، در بستر رخداد یکساله، تجربه‌ای گرانبها برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، احزاب و سازمان‌های ایرانی است در راستای ترسیم افق آینده و تداوم آن.

عصای عیسی

اولین تصویری که از او داشتم مربوط به روزهایی می شد که شانزده سالم بود. نجف مخزن ساز بود و تابستان ها که مدارس تعطیل بود خرده کارهایی به من می داد. آن روز گرما داشت بیداد می کرد که پیدایش شد. پرسان پرسان در بیابان های اطراف بوارده، مخزن شماره دو را پیدا کرده بود. شلوار مشکی و پیراهن سفیدش نشان نمی داد دنبال کار آمده باشد. بدون این که با کسی حرف بزند مستقیم از محوطه خاکی دور مخازن بالا آمد و یکراست بالای سر نجف ایستاد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

عصای عیسی

جنبش «زن زندگی آزادی»: شکست یا فروکش نسبی و موقت؟

فرانسیس بیکن: فیلسوف تجربه گرا ولی بی خبر از اختلافات طبقاتی