یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۷

ذهنیت تاریخی

و این چنین قالب ذهنی ما (قبلە عالم و...) در گسترە زمانی بیشتری بە بازتکثیر خود می پرداخت زیرا کە در یک کنش روانی عجیب، هر سە زمان گذشتە و حال و آیندە دوبارە در یک رابطە کاملا جدید با مختصات رئالیستی ـ جادوئی خود را می یافتند کە در آن انسان جامعە ما در یک معنای پروستی چنان در گذشتە غرق می شد کە برای پیداکردن جزئی ترین جزئیات سالهای از دست رفتە، حاضر بود نور چشمان خود را برای پیداکردن دوبارە یک سوزن زنگ زدە در پستوی خاطرات برای همیشە از دست بدهد، تنها بە شرطی کە حضور ابدی قبلە عالم در قالب ذهنی اش، آسیبی نبیند.

شاە شاهان، قبلە عالم، سایە خدا، نمایندە خدا بر روی زمین و… رهبر مسلمین جهان کلمات و توصیفاتی هستند کە ذهنیت انسان ایرانی را طی روند تاریخ، از زمان هخامنشی تا قاجار، دوران پهلوی و نیز جمهوری اسلامی بخوبی نشان می دهند. البتە مشخص نیست تا چقدر میان اصطلاحات و کلمات بکاربردەشدە در دربار، و جامعە ارتباط مستقیم وجود دارد، اما مشخص است کە ذهنیت غالب، لااقل در راس قدرت سیاسی (و البتە با نظم ذهنی پاتریاکی کە در خود جامعە هم وجود دارد) کاملا یک ذهنیت بردە ـ بردەدار، رعیت ـ فئودال، امت ـ خدا، شبان ـ گلە و پدر ـ فرزندیست کە در آن همیشە آنی کە در بالا نشستە دانای کل، انسان کامل، برآمدە از اولوهیت، بهترین و بی خطاترین است و دیگران درست عکس چنین توصیفاتی.

در این ذهنیت تاریخی عجیب، بە گاە تغییرات آنچە در مرحلەای گاها بە مشکل تبدیل شدە خود شخصی بودە کە ردای قبلە عالم، سایە خدا و… بر تن داشتە و نە خود مفهوم و ذهنیت قبلە عالم، سایە خدا و… .

بە این ترتیب تمام روندهای تاریخی ما، بە گاە قیام مردمان، سرانجام شد شاە شاهانی کە جایگزین شاە شاهان دیگری می شدند، و یا قبلە عالمی کە جای را بە قبلە عالم دیگری تنگ می کرد و برآمد تکرار همان ذهنیت تاریخی بود. در این ترتیب تاریخی، قالب شاە شاهان، قبلە عالم… و رهبر مسلمین جهان باقی ماند و آنچە آمد و رفت آدمهائی بودند کە هر کدام چند صباحی را چنین ردائی بر تن کردند، یا بر تنشان کردند تا بمانند و ملک را ارباب دیگری بجویند.

اما این تسلسل فاجعەبار تنها رو بە آیندە نداشت. تنها اینگونە نبود کە تنها آنی کە می آمد و یا بود، تقدیس می شد، بلکە همیشە آنانی هم کە رفتند عاقبت الامر مقدس می ماندند و آە غمگین ما ناظر بر سئوال بزرگ چرائی رفتن بی موقعشان بود، زیرا کە همیشە در چنین ذهنیتی، گذشتە نسبت بە حال و آیندە برجستەتر، کاملتر و خوشبختر می نمود. و این چنین قالب ذهنی ما (قبلە عالم و…) در گسترە زمانی بیشتری بە بازتکثیر خود می پرداخت زیرا کە در یک کنش روانی عجیب، هر سە زمان گذشتە و حال و آیندە دوبارە در یک رابطە کاملا جدید با مختصات رئالیستی ـ جادوئی خود را می یافتند کە در آن انسان جامعە ما در یک معنای پروستی چنان در گذشتە غرق می شد کە برای پیداکردن جزئی ترین جزئیات سالهای از دست رفتە، حاضر بود نور چشمان خود را برای پیداکردن دوبارە یک سوزن زنگ زدە در پستوی خاطرات برای همیشە از دست بدهد، تنها بە شرطی کە حضور ابدی قبلە عالم در قالب ذهنی اش، آسیبی نبیند.

و اینچنین، این ذهنیت تاریخی آیندە خود را در گذشتە می جست. و یا گذشتە خود را در آیندە. نە اینکە گذشتە چراغ راە آیندەاست! و البتە بر همان منطق، آیندە هم چراغ راە گذشتە! و تسلسل زمانی در ابقای قالبهای ذهنی می تواند توهم جاودانگی ببخشد، و وجود را در عین ناوجودی اش توهم بودن ببخشد. گوئی زمان برای تک تک ما همیشە باقی می ماند و بدین طریق ما می توانیم خیلی آسان با روح مردگان چند هزار سالە رابطە معنوی و معنائی ایجاد کنیم! بیهودە نیست کە شاە شاهان، قبلە عالم،… و رهبر مسلمین جهان در عین جلاد بودنشان، و در عین آغشتەبودن دستانشان بە خون انسانها، این چنین غراء و مغرور بخود، از فراز همە بە دنیا بە ما می نگرند و گوئی اینکە همیشە ما علیرغم پیشکش کردن هر آنچە کە داشتیم و داریم، باز بە ایشان مقروضیم! گوئی همیشە چیزکی وجود دارد کە بشیوەای ناعادلانە از نگاە آنها پنهان شدەاست و ما قرار است با چشمانی آلودە بە گناە و تنی سنگین بە سرب کفری سزاوار جهنم، در مراسم گاوکشان بە آنان تقدیمش کنیم.

و شاە شاهان و قبلە عالم و… همیشە کرم دارند و مزین بە لطف و مرحمت. و البتە قبل از هر چیز بە یمن و میمنت جسمی و حضور فیزیکی اشان. و ما قرار است لذت ببریم و انکشاف بهشت از دست رفتە را در خفا و آشکار، پیش خودمان و خلق خدا اعلام کنیم.

البتە تا وجود آدمی دیگر در قالب قبلە عالمی دیگر.

و اعجاز دیگر این ذهنیت تاریخی این است کە هر بار نامی دگر بر آن می نهیم و پیش خود بە این تعبیر می رسیم کە چنان هم نیست کە گویا گذشتە تکرار می شود؛ مگر نە اینکە یک بار شاە شاهان است و بار دیگر قبلە عالم و در دور دیگر رهبر مسلمین جهان! پس ما هم گذشتە را داریم و هم آیندە!

در این ذهنیت تاریخی گویا قرار است تنها چیزی کە تغییر نکند رابطە میان فرد و قدرت است. در این فرهنگ جمع گرائی بشدت آغشتە بە مشروعیت بدون خدشە و مقدس بالائی ها، قرار است دیگران همیشە ‘ما’ آنها باقی بمانند و تنها زمانی وجود دارند کە ‘ما’ آنها هستند.

و این قالب کە در آن آیندە باید بیشتر از آنکە حامل خود باشد، حامل گذشتە است، انسانهائی می آفریند کە وجود خود را در این تلفیقهای ارتجاعی زمانی باز می یابند.

و باز این سئوال بزرگ باقی می ماند کە براستی راز ماندگاری قالب ‘قبلە عالم’ چیست. بی گمان راز نە در سبیل ناصرالدین شاهی است، نە در صورت تراشیدە و صاف شاە کبیر و نە سرانجام در ترکیب ریشە و عمامە ولی فقیە.

من گاها بە عکس آنها خیرە شدەام،… بە چشمانشان. و آنجا حس تحقیر انسان ایرانی را نسبت بە خود بازیافتەام. و چشمان آنها بخوبی این را هم می بینند و هم در خود نگە می دارند. آنان حتی بگاە تغییر هم همین حس را بە قبلە عالم دیگری منتقل می کنند.

و آنجا کە تحقیر وجودی خود حاکم است، غروری در آن سوی رابطە دو سر رشد می کند کە بەضرور قالب خود را باز می یابد. همان قالب را می گویم،… قالب قبلە عالم. بهترین قالب خودتحقیری و ماندگاری آن در طی اعصار.

تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور, ۱۴۰۰ ۱۰:۴۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امروز نهادهای امنیتی مستقیما در دانشگاه ورود کرده‌اند و اعتراضات درون‌دانشگاهی سر از دادگاه‌های انقلاب درمی‌آورد و پرونده‌هایی که پنداشته می‌شود با تعلیق از تحصیل مواجه شود، به یک باره با مجازات حبس تعزیری روبه‌رو می‌شود.

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس