سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۹

سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۹

دامنه اعتصابات کارگران پروژه ای پیمانی نفت به ۹۵ مرکز نفت و گاز کشیده است!
مطالبات فوری و سراسری کارگران پیمانی نفت که کمپین ۱۴:۱۴ نامگداری شده افزایش حقوقها، ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت و حذف پیمانکاران است.
۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: نرگس
نویسنده: نرگس
گل عشق هرگز پژمرده نخواهد شد!
آیا فراموش کرده ای؟ باور نمی کنم، اگر بگوئی فراموش کرده ام! اما من، هرچه خود را پنهان کنی، بیشتر تو را می بینم...
۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوە داد
نویسنده: کاوە داد
تکثرگرایی و کثرتگرایی مردم ایران قبل و بعد از انقلاب ۵۷ (بخش اول)
تکثرگرایی و کثرتگرایی در هر جامعه ای می توانند درست یا غلط رشد کنند. هر دو تقريبا یک معنی دارند. اما در علوم اجتماعی و علوم سیاسی تکثرگرایی را بیشتر...
۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: اکبر دهقانی ناژوانی
نویسنده: اکبر دهقانی ناژوانی
انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری، بایدها و نبایدها
فضای عمومی جامعه در اندک زمان مانده به انتخابات سرد و بی رمق است، که به عملکرد نظام بویژه از اواسط دهه 90 تا کنون، و به تورم و بیکاری...
۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه خرداد هوادار سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) داخل کشور
نویسنده: گروه خرداد هوادار سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) داخل کشور
پاینده و پیروز باد مبارزه در راه برگزاری انتخابات آزاد!
ما همواره بر این امر تأکید کرده‌ایم که ساختار و شاکلهٔ نظام جمهوری اسلامی از بدو تأسیس آن به گونه‌ای طراحی شده است که نه شخصیت‌های حقیقی و نه شخصیت‌های...
۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
تکثرگرایی و کثرتگرایی مردم ایران قبل و بعد از انقلاب ۵۷ (بخش دوم)
برای بر طرف کردن نابسامانی ها، محرومیتها و خرابی های چند قرنه مردم ایران در آن واحد که باید به گذشته ها توجه بشود، ولی تجارب و شناختهای گذشته های...
۴ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: اکبر دهقانی ناژوانی
نویسنده: اکبر دهقانی ناژوانی
معلمان در برنامه‌های کاندیداها جایی ندارند
معلمان در طی یک دهه گذشته روشن‌تر از قبل بر حقوق پایه‌ای خود تاکید کرده‌اند. تجمعات برگزارشده و بیانیه و مواضع تشکل‌های صنفی سند روشنی برای شناخت مطالبات معلمان است......
۴ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: رحیم احمدی
نویسنده: رحیم احمدی

رئیس جمهوری با سلام نظامی

در ایالات متحدە رئیس جمهور فرماندە کل قوا هم هست و بنابراین از او فرد بالاتری وجود ندارد، اما در ایران فرماندە کل قوا، رهبر نظام است (یعنی شخص خامنەای). و برای همین رئیس جمهور علیرغم اینکە فرد دوم نظام است، اما کسی بالاتر از او در سیستم وجود دارد. مشخص است با آمدن یک رئیس جمهور نظامی (و یا با پیشینە نظامی)، روحیە اطاعت او در مقایسە با فردی با پیشینە غیرنظامی بیشتر است. عادت اطاعت کورکورانە نظامی، بە اضافە سرسپردگی ایدئولوژیکی، می تواند همان استقلال نسبی شخص دوم نظام را بیشتر از پیش بە قعر ماجرا هل دهد.

یک فرد نظامی در فضای نظم آهنین، پروردە می شود و هم امور را ادارە می کند. او از مقام مافوق دستور می گیرد و بە مقام مادون دستور می دهد. او عادت دارد بە مقام بالائی سلام نظامی بدهد، و از مقام زیردست سلام نظامی بگیرد. چنین فردی بعد از سالها، از لحاظ رفتارشناسی از همین نظم آهنین متاثرشدە و ملزم بە رعایت نظام سلسلەمراتبی بسیار منظم و دقیق می شود. او یاد گرفتەاست هر کسی از این سنت تخطی کند، باید سریعا مجازات شود. مجازاتهائی از جنس نظامی و نە مدنی.

حال تصور کنید چنین فردی وارد نظام غیر نظامی شود، حتی اگر لباسش را بعد از سالها کندەباشد و با کت و شلوار و کراوات هم آمدەباشد. چە پیش می آید؟ اولین مورد می تواند همین منتقل کردن نظام رفتاری بە سیستم جدید باشد. او حتی اگر مایل بە بکاربردن مغز خودش هم باشد، اما بعلت اینکە یادگرفتە است دستور بدهد و دستور بگیرد، و از لحاظ روانشناسی در فضای بسیار محدود این دو حالت قراردارد، همیشە نظر بە بالاتر خود برای پیشبرد کارها دارد. بنابراین مغزی کە می خواهد و باید بکار بیافتد، در معذورات عادات قدیمی قرار می گیرد. بە زبانی دیگر، یک نظامی در هر جائی از سلسلە مراتب موجود قراربگیرد، باز در نهایت یک سرباز است و آمادە اجرای اوامر بالائی ها.

اما در دنیا سلسلە مراتبها هم با همدیگر فرق دارند. در ایالات متحدە رئیس جمهور فرماندە کل قوا هم هست و بنابراین از او فرد بالاتری وجود ندارد، اما در ایران فرماندە کل قوا، رهبر نظام است (یعنی شخص خامنەای). و برای همین رئیس جمهور علیرغم اینکە فرد دوم نظام است، اما کسی بالاتر از او در سیستم وجود دارد. مشخص است با آمدن یک رئیس جمهور نظامی (و یا با پیشینە نظامی)، روحیە اطاعت او در مقایسە با فردی با پیشینە غیرنظامی بیشتر است. عادت اطاعت کورکورانە نظامی، بە اضافە سرسپردگی ایدئولوژیکی، می تواند همان استقلال نسبی شخص دوم نظام را بیشتر از پیش بە قعر ماجرا هل دهد. پس رئیس جمهور نظامی دو بار سرسپردەاست.

پس چنین رئیس جمهوری، از رهبری دستور می گیرد و انتظار دارد زیردستها هم (از اعضای کابینە دولت گرفتە تا تک تک آحاد ملت)، از او دستور بگیرند و بی چون و چرا آن را اجراء کنند. بە این ترتیب میل بە ایجاد یک نظام پادگانی سراسر فضای کشور را فرا می گیرد.

و می دانیم اساسا جامعە، نظم پادگانی را نمی تواند بپذیرد، حتی با زور. جامعە دارای نظم مختص بخود است و نظم پادگانی بعنوان جزئی از آن در زیرمجموعە آن قرار می گیرد، و نە برعکس. بە زبانی دیگر جزء نمی تواند بە کل تبدیل شود و کل بە جزء.

البتە دورانهائی در زندگی جوامع وجود دارند کە سیستم سیاسی موجود دست بە انتخابهائی از جنس تقویت حضور نظامی ها در کشور می زنند، حتی بشیوە موقت هم کە شدە. اما در شرایطی کە در ایران با روی کار آمدن جو بایدن امکان تعامل با دنیا بیشتر شدە، آمدن نظامی ها نعل وارونەزدن است. نظم پادگانی بە روابط باز ایران با جهان ضربە مهلک می زند و با تسخیر قوە مجریە، جامعە مدنی ایران بیش از پیش تضعیف خواهدشد.

تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند, ۱۳۹۹ ۹:۱۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

پاینده و پیروز باد مبارزه در راه برگزاری انتخابات آزاد!

ما همواره بر این امر تأکید کرده‌ایم که ساختار و شاکلهٔ نظام جمهوری اسلامی از بدو تأسیس آن به گونه‌ای طراحی شده است که نه شخصیت‌های حقیقی و نه شخصیت‌های حقوقی بدون تصفیه‌ای مبتنی بر امیال نظام جمهوری اسلامی از طریق شورای نگهبان، حق شرکت و مشارکت در انتخابات‌های حکومتی را نداشته باشند. در این ساختار انتخابات نه آزاد و نه عادلانه است.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ماه گدشت

انتخابات نفر دوم حکومت اسلامی در ایران جامعه ایرانی را دو پاره کرده است. دو پاره زین رو که بر اساس نظرسنجی‌ها، تا به امروز؛ نزدیک به ۵۲ درسد از ایرانیان درون کشور گفته‌اند که به پای صندوق‌های رای خواهند رفت.

مطالعه »
یادداشت
بیانیه ها

پاینده و پیروز باد مبارزه در راه برگزاری انتخابات آزاد!

ما همواره بر این امر تأکید کرده‌ایم که ساختار و شاکلهٔ نظام جمهوری اسلامی از بدو تأسیس آن به گونه‌ای طراحی شده است که نه شخصیت‌های حقیقی و نه شخصیت‌های حقوقی بدون تصفیه‌ای مبتنی بر امیال نظام جمهوری اسلامی از طریق شورای نگهبان، حق شرکت و مشارکت در انتخابات‌های حکومتی را نداشته باشند. در این ساختار انتخابات نه آزاد و نه عادلانه است.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

پاینده و پیروز باد مبارزه در راه برگزاری انتخابات آزاد!

ما همواره بر این امر تأکید کرده‌ایم که ساختار و شاکلهٔ نظام جمهوری اسلامی از بدو تأسیس آن به گونه‌ای طراحی شده است که نه شخصیت‌های حقیقی و نه شخصیت‌های حقوقی بدون تصفیه‌ای مبتنی بر امیال نظام جمهوری اسلامی از طریق شورای نگهبان، حق شرکت و مشارکت در انتخابات‌های حکومتی را نداشته باشند. در این ساختار انتخابات نه آزاد و نه عادلانه است.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دامنه اعتصابات کارگران پروژه ای پیمانی نفت به ۹۵ مرکز نفت و گاز کشیده است!

گل عشق هرگز پژمرده نخواهد شد!

تکثرگرایی و کثرتگرایی مردم ایران قبل و بعد از انقلاب ۵۷ (بخش اول)

انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری، بایدها و نبایدها

پاینده و پیروز باد مبارزه در راه برگزاری انتخابات آزاد!

تکثرگرایی و کثرتگرایی مردم ایران قبل و بعد از انقلاب ۵۷ (بخش دوم)