یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۴:۱۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۴:۱۱

رنسانسی کە بە آن احتیاج داریم

بە این ترتیب مدعی جدیدی در منطقە با مختصات جدید شکل خواهدگرفت کە جنگ ایدئولوژیکی میان نحلەهای اسلامی در منطقە را شدت بیشتری خواهد بخشید. ایران نیز بەشیوە اتوماتیکی پایش بە این ماجرا کشیدە خواهد شد، و علیرغم همە ارتباطات گوناگونی کە با امارات اسلامی طالبان خواهد داشت، اما باید مرتب بر سر حدود و ثغور ایدئولوژی خود با آن در کشمکش باشد. و این چنین اسلامی ها بار دیگر در ابعادی متفاوت و البتە بە نوعی تکراری، دوبارە باعث رنجش همان یگانە خدایشان از خودشان خواهند شد.

زمانی کە اتحاد شوروی هنوز وجود داشت و چپ یک ایدە مسلط جهانی بود، در میان چپ ها نگرشهای متفاوتی وجود داشت کە تقریبا هیچکدام همدیگر را قبول نداشتند. نگرش لنینیستی با مائوئیستی در تضاد بود، کمونیسم اروپائی در جایگاە ویژە خود قرار داشت، و در یوگسلاوی و آلبانی تفسیر دیگری در مقایسە با آنچە در شوروی وجود داشت، خود را نشان می داد. بهرحال در عرصە جهانی و داخلی، چپها بە نحلەهای گوناگونی و عمدتا با تضاد آنتاگونیستی تقسیم می شدند!

هنوز هم البتە بقایای این گونە نگرش وجود دارد. آنانی کە تفسیری ایدئولوژیکی بە معنای قدیم از مارکس دارند، هنوز هم در همان پارادایم ها سیر می کنند و درست با همان مفاهیم و اصطلاحات قدیم همدیگر را محکوم می کنند. کم اند چپهائی کە تفسیری آزادتر از ایدەهای مارکس و دیگر اندیشمندان چپ دارند و با مارکس تنها از زاویە ایدئولوژی ارتباط برقرار نمی کنند. این افراد یا جریانات، کمتر بە اتهام زنی بە دیگر چپها می پردازند و تلاش دارند با مارکس، بعنوان نمونە، برخورد مشخص و موردی داشتە و با ایدەهای او برخورد تمامیت گرایانە نداشتەباشند. آنان بە وجود نگرشهای متفاوت در چپ با برخوردی دمکراتیک می نگرند، و نە هیچ کدام را مطلق رد می کنند و نە خود را بشیوە مطلق دارای حق انحصاری حقیقت.

در زمانە کنونی ما، با عروج اسلام گرائی تقریبا همان تجربە قدیم در مورد چپها دارد تکرار می شود. هم اکنون در میان اسلامیستها تلاشهای بزرگی در جریان است تا هر کدام خود را جریان اصلی در میان اسلامیون معرفی کنند. گروههای بزرگ شیعی و سنی با زیرمجموعەهایشان مرتب با هم در ستیزند. سنی ها شیعیان را رافضی می خوانند، جمهوری اسلامی امثال داعش را گروههای تکفیری می خواند و غیرە. بهرحال جنگ هفتاد و دو ملت در دنیای اسلام بشدت جریان دارد. بواقع مسلمانانی کە همە معتقد بە یک کتاب بە اسم قرآن هستند، با خوانش های متفاوت از همان کتاب، بە دستەهای بی نهایت تقسیم شدەاند. پدیدەای کە یک بار دیگر نشان می دهد کە تفسیر مهمتر از خود مرجع است؛ یا زندگی واقعی، قوی تر از میراث است. بە زبانی دیگر آدمها در هر زمانی تلاش می کنند مهر و نشان خود را بر هر آنچە کە از گذشتە برایشان بە ارث می رسد، بزنند.

با بە قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بی گمان این پدیدە در منطقە شدت بیشتری می یابد، و طالب ها بەعنوان یک قدرت نوظهور سعی خواهند کرد کە مبانی ایدئولوژیکی خود را تحکیم بخشند. بە این ترتیب مدعی جدیدی در منطقە با مختصات جدید شکل خواهدگرفت کە جنگ ایدئولوژیکی میان نحلەهای اسلامی در منطقە را شدت بیشتری خواهد بخشید. ایران نیز بەشیوە اتوماتیکی پایش بە این ماجرا کشیدە خواهد شد، و علیرغم همە ارتباطات گوناگونی کە با امارات اسلامی طالبان خواهد داشت، اما باید مرتب بر سر حدود و ثغور ایدئولوژی خود با آن در کشمکش باشد. و این چنین اسلامی ها بار دیگر در ابعادی متفاوت و البتە بە نوعی تکراری، دوبارە باعث رنجش همان یگانە خدایشان از خودشان خواهند شد.

اینکە اسلامی ها چە زمانی مانند چپها بە این حقیقت مهم دست خواهندیافت کە برخورد تمامیت گرایانە بە اصول اعتقادی خود نکنند و بشیوە باز عمل کنند، کسی از آن خبر ندارد؛ اما همە تجارب ناخوشایند منطقە نشان می دهند کە هرچە زودتر آنان بە این واقعیت برسند، بهتر  است. حال چە برای خودشان و چە برای مردم.

ما در دورانی زندگی می کنیم کە بە قرائتهای تمامیت گرا و با این پنداشت کە گویا تنها ما محقیم، باید پایان دهیم و راە را برای یک خوانش و اعتقاد پلورالیستی در میان نحلەهای متفاوت باز کنیم. درست همانگونە کە مدتهاست بە پایان زمانە ظهور فلاسفە بزرگ با سیستمهای بزرگ نظری ـ فکری رسیدەایم و تنها در حدود و ثغور بمراتب کم دامنەتری داریم فکر می کنیم و می نویسیم، باید بە همان گونە هم با باورهای خود معاملە کنیم.

رنسانس فکری ـ فرهنگی منطقە ما در آیندە دارای چنین مختصاتی خواهد بود و یکی از عوامل تشویق کنندە این امر نیز همانا عدم توانائی فائق آمدن یکی بر همگان خواهد بود!

تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد, ۱۴۰۰ ۱۱:۴۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد