دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۵۴

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۵۴

روحانی خواهد ماند!

با توجە بە این دغدغە اصلی خامنەای می توان گفت کە برنامە حذف و شکست روحانی در دست نیست و آنچە ما شاهدش خواهیم بود چراغ سبز جریان حاکم در کل برای ماندگاری او، اما با یک موقعیت ضعیفتر است. خامنەای خوب می داند کە راەانداختن چرخهای اقتصادی کشور تنها با حضور یک جریان اعتدالگرا ـ اصلاح طلب اساسا ممکن است. زیرا کە چنین جریانی است کە می تواند در سیاست معتدلتر باشد و نظر مساعد غرب را بە شیوە نسبی جلب کند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت در اعلامیەای تحت عنوان ‘سیاست مطالبەمحوری و کنشگری در روند انتخابات’، دو ماە ماندە بە انتخابات دست بە تحلیل آرایش نیروهای سیاسی و وضعیت داخلی کشور در رابطە با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در جمهوری اسلامی زدە است.

در این متن ما عمدتا شاهد تحلیلی درست از وضعیت موجود در رابطە با امر انتخابات ریاست جمهوری هستیم. فراخواندن مردم، نهادهای مدنی و اپوزیسیون بە کنش مطالبەمحوری از جملە موارد درست دیگر در این اعلامیە هستند. اعتقاد مداوم بە جامعە مدنی ایران و درخواست از آن برای حضور فراگیرتر و فعال تر از جوانب مثبت موضع گیری های سازمان اکثریت در تمامی این سالها بودە است.

اما در متن، تحلیل و پیشگوئی ای آمدە است کە کمتر با واقعییات موجود می خواند. در اعلامیە می خوانیم کە “جریان حاکم در شرایطی که خطر رویاروئی با دولت ترامپ وجود دارد، از چالش در سطح جامعه واهمه دارد. به نظر می رسد که سیاست مدیریت انتخابات، بسیج نیرو، تخریب روحانی و شکست او در پای صندوق های رای پیش برده خواهد شد.”

بحث ما در این مقالە کوتاە بر سر موضوعی است کە اعلامیە از آن بعنوان “برنامە شکست روحانی” نام می برد، هرچند با کلمات “بەنظر می رسد” بار معنائی آن معتدل شدە است.

حال سئوال این است کە آیا حاکمیت و بە بیان اعلامیە، جریان حاکم واقعا درصدد شکست روحانی است؟

با نگاهی بە فاکتهای موجود می توان این پیش بینی را فاقد قدرت لازم ارزیابی کرد. دلایل هم اینهایند:

ـ در ماههای اخیر، بویژە بعد از روی کارآمدن ترامپ، خامنەای بعنوان رهبر نظام و پایە اصلی آنچە اعلامیە سازمان ‘جریان حاکم’ می خواند دو بار در سخنرانیهای رسمی از اقتصاد بعنوان معضل اصلی کشور نام بردە است. بعنوان مثال اولین بار او در دیدار با جمعی از مردم آذربایجان گفت کە “آمریکا می‌خواهد با تکرار ترفند تهدید و جنگ نظامی، توجه مسئولان کشور را از صحنه جنگ واقعی، یعنی جنگ اقتصادی منحرف کند؛ مسئولان هوشیار باشند و همه همت خود را صرف حل مشکلاتی همچون بیکاری، رکود، گرانی و تبعیض کنند.”

با توجە بە این دغدغە اصلی خامنەای می توان گفت کە برنامە حذف و شکست روحانی در دست نیست و آنچە ما شاهدش خواهیم بود چراغ سبز جریان حاکم در کل برای ماندگاری او، اما با یک موقعیت ضعیفتر است. خامنەای خوب می داند کە راەانداختن چرخهای اقتصادی کشور تنها با حضور یک جریان اعتدالگرا ـ اصلاح طلب اساسا ممکن است. زیرا کە چنین جریانی است کە می تواند در سیاست معتدلتر باشد و نظر مساعد غرب را بە شیوە نسبی جلب کند.

همچنین اگر نگاهی بە وضعیت اصولگرایان در کشور بیاندازیم، چنانچە خود اعلامیە سازمان اکثریت هم بدرستی بدان اشارە کردە است، اصولگرایان در وضعیت متشتتی بسر می برند و تاکنون نە تنها نتوانستەاند حول یک کاندیداتوری واحد بە توافق برسند، بلکە از چند پارگی ساختاری بشدت رنج می برند. پس با این وضعیت و با توجە بە حساسیت امر بحران اقتصادی در کشور، گمان آن نمی رود کە خامنەای بخواهد پشت برنامەای قرار بگیرد کە تعویض روحانی با نیروئی را در نظر دارد کە هم متشتت و پراکندە است و هم در زمینە اقتصادی، بدون برنامە مدون و قابل پیش بینی.

اما منظور از نبود برنامە اقتصادی و قابل پیش بینی در میان اصولگرایان چیست؟

چنانچە می دانیم اصولگرایان عمدتا مخالف برجام هستند و آن را مخالف منافع نظام و کشور معرفی می کنند. روش آنان در مقابل دولت روحانی تاکنون یک روش نفی و نە اثباتی بودە است. بدین معنا کە بر جوانب منفی برجام تاکید می کنند بدون آنکە دارای برنامە جایگزین باشند. این در حالیست کە بدون برجام، ایران دوبارە در سراشیبی تحریم و تهدید قرار خواهد گرفت. امری کە کل نظام را بە مانند دوران احمدی نژاد در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد. پس آیا می توان چنین تصور کرد کە خامنەای بە عروج نیروئی در دولت رای خواهد داد کە چنین بلائی را بر سر کشور بە احتمال قوی خواهد آورد؟ آیا خامنەای می تواند بدنبال نیروئی رهسپار شود کە تا کنون نتوانستە برجام و واقعیت وجودی آن را چنانچە لازم است، هضم کند؟

***

اگرچە این پیش بینی اعلامیە سازمان اکثریت در اعلامیە نسبت بە جوانب دیگر متن زیاد مهم بە نظر نرسد، اما می تواند بنوبە خود باعث خوانش نادرست فاکتهای موجود شود و ما را بە سیاست نادقیق تری رهنمون شود. خوب است در گفتەهای مقام اصلی نظام جمهوری اسلامی دقت بیشتری شود.

————————-

 زیرنویس:

متن اعلامیە هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت:

http://kar-online.com/node/13102

تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین, ۱۳۹۶ ۷:۱۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…