پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۵:۱۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۵:۱۶

روحانی خواهد ماند!

با توجە بە این دغدغە اصلی خامنەای می توان گفت کە برنامە حذف و شکست روحانی در دست نیست و آنچە ما شاهدش خواهیم بود چراغ سبز جریان حاکم در کل برای ماندگاری او، اما با یک موقعیت ضعیفتر است. خامنەای خوب می داند کە راەانداختن چرخهای اقتصادی کشور تنها با حضور یک جریان اعتدالگرا ـ اصلاح طلب اساسا ممکن است. زیرا کە چنین جریانی است کە می تواند در سیاست معتدلتر باشد و نظر مساعد غرب را بە شیوە نسبی جلب کند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت در اعلامیەای تحت عنوان ‘سیاست مطالبەمحوری و کنشگری در روند انتخابات’، دو ماە ماندە بە انتخابات دست بە تحلیل آرایش نیروهای سیاسی و وضعیت داخلی کشور در رابطە با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در جمهوری اسلامی زدە است.

در این متن ما عمدتا شاهد تحلیلی درست از وضعیت موجود در رابطە با امر انتخابات ریاست جمهوری هستیم. فراخواندن مردم، نهادهای مدنی و اپوزیسیون بە کنش مطالبەمحوری از جملە موارد درست دیگر در این اعلامیە هستند. اعتقاد مداوم بە جامعە مدنی ایران و درخواست از آن برای حضور فراگیرتر و فعال تر از جوانب مثبت موضع گیری های سازمان اکثریت در تمامی این سالها بودە است.

اما در متن، تحلیل و پیشگوئی ای آمدە است کە کمتر با واقعییات موجود می خواند. در اعلامیە می خوانیم کە “جریان حاکم در شرایطی که خطر رویاروئی با دولت ترامپ وجود دارد، از چالش در سطح جامعه واهمه دارد. به نظر می رسد که سیاست مدیریت انتخابات، بسیج نیرو، تخریب روحانی و شکست او در پای صندوق های رای پیش برده خواهد شد.”

بحث ما در این مقالە کوتاە بر سر موضوعی است کە اعلامیە از آن بعنوان “برنامە شکست روحانی” نام می برد، هرچند با کلمات “بەنظر می رسد” بار معنائی آن معتدل شدە است.

حال سئوال این است کە آیا حاکمیت و بە بیان اعلامیە، جریان حاکم واقعا درصدد شکست روحانی است؟

با نگاهی بە فاکتهای موجود می توان این پیش بینی را فاقد قدرت لازم ارزیابی کرد. دلایل هم اینهایند:

ـ در ماههای اخیر، بویژە بعد از روی کارآمدن ترامپ، خامنەای بعنوان رهبر نظام و پایە اصلی آنچە اعلامیە سازمان ‘جریان حاکم’ می خواند دو بار در سخنرانیهای رسمی از اقتصاد بعنوان معضل اصلی کشور نام بردە است. بعنوان مثال اولین بار او در دیدار با جمعی از مردم آذربایجان گفت کە “آمریکا می‌خواهد با تکرار ترفند تهدید و جنگ نظامی، توجه مسئولان کشور را از صحنه جنگ واقعی، یعنی جنگ اقتصادی منحرف کند؛ مسئولان هوشیار باشند و همه همت خود را صرف حل مشکلاتی همچون بیکاری، رکود، گرانی و تبعیض کنند.”

با توجە بە این دغدغە اصلی خامنەای می توان گفت کە برنامە حذف و شکست روحانی در دست نیست و آنچە ما شاهدش خواهیم بود چراغ سبز جریان حاکم در کل برای ماندگاری او، اما با یک موقعیت ضعیفتر است. خامنەای خوب می داند کە راەانداختن چرخهای اقتصادی کشور تنها با حضور یک جریان اعتدالگرا ـ اصلاح طلب اساسا ممکن است. زیرا کە چنین جریانی است کە می تواند در سیاست معتدلتر باشد و نظر مساعد غرب را بە شیوە نسبی جلب کند.

همچنین اگر نگاهی بە وضعیت اصولگرایان در کشور بیاندازیم، چنانچە خود اعلامیە سازمان اکثریت هم بدرستی بدان اشارە کردە است، اصولگرایان در وضعیت متشتتی بسر می برند و تاکنون نە تنها نتوانستەاند حول یک کاندیداتوری واحد بە توافق برسند، بلکە از چند پارگی ساختاری بشدت رنج می برند. پس با این وضعیت و با توجە بە حساسیت امر بحران اقتصادی در کشور، گمان آن نمی رود کە خامنەای بخواهد پشت برنامەای قرار بگیرد کە تعویض روحانی با نیروئی را در نظر دارد کە هم متشتت و پراکندە است و هم در زمینە اقتصادی، بدون برنامە مدون و قابل پیش بینی.

اما منظور از نبود برنامە اقتصادی و قابل پیش بینی در میان اصولگرایان چیست؟

چنانچە می دانیم اصولگرایان عمدتا مخالف برجام هستند و آن را مخالف منافع نظام و کشور معرفی می کنند. روش آنان در مقابل دولت روحانی تاکنون یک روش نفی و نە اثباتی بودە است. بدین معنا کە بر جوانب منفی برجام تاکید می کنند بدون آنکە دارای برنامە جایگزین باشند. این در حالیست کە بدون برجام، ایران دوبارە در سراشیبی تحریم و تهدید قرار خواهد گرفت. امری کە کل نظام را بە مانند دوران احمدی نژاد در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد. پس آیا می توان چنین تصور کرد کە خامنەای بە عروج نیروئی در دولت رای خواهد داد کە چنین بلائی را بر سر کشور بە احتمال قوی خواهد آورد؟ آیا خامنەای می تواند بدنبال نیروئی رهسپار شود کە تا کنون نتوانستە برجام و واقعیت وجودی آن را چنانچە لازم است، هضم کند؟

***

اگرچە این پیش بینی اعلامیە سازمان اکثریت در اعلامیە نسبت بە جوانب دیگر متن زیاد مهم بە نظر نرسد، اما می تواند بنوبە خود باعث خوانش نادرست فاکتهای موجود شود و ما را بە سیاست نادقیق تری رهنمون شود. خوب است در گفتەهای مقام اصلی نظام جمهوری اسلامی دقت بیشتری شود.

————————-

 زیرنویس:

متن اعلامیە هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت:

http://kar-online.com/node/13102

تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین, ۱۳۹۶ ۷:۱۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

تجربه قیام ژینا نشان داد که پاشنه‌ی آشیل این قیام نبود سازماندهی متناسب با وضعیت موجود است. این ضعف بنیادین همچنان پابرجاست. دلایل آن را بطور خلاصه می‌توان در سرکوب سیستماتیک همه‌ی ‌احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای مستقل در ایران از سال‌های اولیه استقرار جمهوری دیکتاتوری اسلامی دانست.

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران