دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۲

روح هابزی قدرت سیاسی در ایران

بی گمان با اعلام گام دوم انقلاب از طرف خامنەای، ما با تشدید این پدیدە روبرو هستیم و باز خواهیم بود. بە نظر می رسد فعلا پایانی بر آن متصور نیست. نە تنها پایانی بر آن متصور نیست، بلکە جمهوری اسلامی حاضر نیست در ادامە احیای احتمالی برجام بر سر حدود و ثغور آن با رقبا بە مصالحەای برسد. در واقع روح و رویای امپراطوری، هنوز احساس امنیت لازم را نمی کند. کشور در باتلاق درگیری های منطقەای و جهانی افتادەاست و افق تحولات مثبت هنوز پیدا نیست. گوئی روح هابزی همە چیز را تسخیر کردەاست.

در تاریخ مدرن ایران، یعنی از بدو تشکیل سلسلە پهلوی ها تا بە قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، همە حاکمیتهای موجود آنگاە کە خواستەاند رویاهای امپراطورمنشانە خود در خصوص بە منطقەای کردن قدرت ایران و فراتر از آن تبدیل کردن کشور بە یک بازیگر قدرقدرت جهانی را عملی کنند، بەجز نقب زدن بە تشدید سرکوب در داخل و ایجاد قدرت دولتی بشدت متمرکز و استبدادی، راە دیگری نجستەاند. و عمدتا هم در این راە، چە بشیوە علنی و چە بە شیوە غیرعلنی بە سنت قدرت سیاسی در تاریخ دور و دراز کشور متکی بودەاند کە در آن همیشە شاهان فرەایزدی با قدرت تام و کامل بە عرصە وجود پای نهادەاند و زبان شمشیر را علیە مردم خود بکاربردەاند. بە بیانی دیگر، در نگاە این آقایان، ایران زمانی بە قدرت منطقەای و جهانی می تواند تبدیل شود کە در زمانە کنونی هم، بنابر همان منطق قدیمی و باستانی، در آن سیستم بشدت متمرکز سیاسی در فرم استبدادی غالب شود و نشانی از آزادی ها و جلوەهای مدرنیتە نباشد!

البتە مشخص نیست کە بحث واقعا تا چە اندازە بر سر ایجاد قدرت منطقەای و جهانی کشور است. زیرا تجربە نشان می دهد کە توجە بە خارج مرزها و امکاناتی کە آقایان در این راە صرف می کنند، تا حدود زیادی در جهت تثبیت قدرت داخلی خود و سرکوب نیروها و جنبشهای داخلیست کە در راە حقوق برحق خود مبارزە می کنند. در واقع ایجاد بحرانهای فرامرزی بە آنان توجیە لازم جهت سرکوب داخلی را می دهد تا با فراغ بال بیشتری بە جنایات خود علیە مردم ادامە دهند.

باید گفت کە در سیاست، همە کشورها بە قدرت و میزان نفوذ منطقەای و جهانی خود می اندیشند، اما این الزاما با ایجاد امپراطوری ها رابطە مستقیمی ندارد. در منطقە خاورمیانە کە بیشتر محل دولتهای استبدادی، غیردمکراتیک، پر از هرج و مرج، با شکافهای عمیق میان دولت و ملت و با مطامع و کنش سیاسی غیر قابل پیش بینی است، مهم است کە هر نیروئی کە در کشور بە قدرت می رسد با نگاهی استراتژیک و حیاتی بە آن بنگرد؛ اما این نگاە استراتژیک بر مبنای جهان بینی منطبق بر معیارهای نو باشد کە در آن حقوق مسلمە مردم پایمال نشود و در حقیقت گسترش قدرت منطقەای و جهانی ایران در تناسب با ایجاد دولتی مدرن باشد با مولفەهای حفظ حقوق بنیادن مردم در همە عرصەها. بی گمان بدون چنین تناسبی، آقا بالاسر شدن در عرصە منطقەای هم بە عاملی برای تشدید بدبختی های مردم تبدیل می شود و شکوە بیرونی بە ویرانی درونی تبدیل می شود. بە بیان دیگر، ابرقدرت بودن در تناسبی منطقی با ایجاد جامعەای عادلانە در داخل قرار دارد، و در غیر این صورت، هر گونە قدرتی بە بلای جان دارندگان آن، بە شمول حاکمان هم، تبدیل خواهد شد.

دیرگاهیست کە رژیم اردوغان در ترکیە هم در همین راە گام نهادەاست و بحران رابطە با کردها و عدم توانائی حل معضل، این دولت را بە صرافت احیای دوبارە رویاهای امپراطورمنشانە خود انداختەاست. وضعیتی کە منجر بە بدتر شدن شرایط اقتصادی این کشور و سقوط ارزش پول ملی آن شدەاست. در واقع اردوغان هم با فراافکنی، درست مانند جمهوری اسلامی، در صدد رد تصنعی مشاکل خود است.

بی گمان با اعلام گام دوم انقلاب از طرف خامنەای، ما با تشدید این پدیدە روبرو هستیم و باز خواهیم بود. بە نظر می رسد فعلا پایانی بر آن متصور نیست. نە تنها پایانی بر آن متصور نیست، بلکە جمهوری اسلامی حاضر نیست در ادامە احیای احتمالی برجام بر سر حدود و ثغور آن با رقبا بە مصالحەای برسد. در واقع روح و رویای امپراطوری، هنوز احساس امنیت لازم را نمی کند.

کشور در باتلاق درگیری های منطقەای و جهانی افتادەاست و افق تحولات مثبت هنوز پیدا نیست. گوئی روح هابزی همە چیز را تسخیر کردەاست.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۳۰ شهریور, ۱۴۰۰ ۱۲:۴۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

بدون به راه انداختن این جنگ ها، امپریالیسم جهانی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا نه تنها نمی تواند اقتصاد خویش را از مرگ حتمی نجات دهد، نه فقط قادر نیست نقش سلطه جهانی دلار را حفظ نماید، بلکه قادر نخواهد بود بر کسری بودجه های سالانه خود غالب آمده و بدهکاری های جهانی خویش را هم به همان بانک های خود ساخته خویش نیز پرداخت نماید.

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

پانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷ کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای روز ۱۳ آذر را به یاد دو جان‌باخته‌ی راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور نامید و از همه‌ی افراد و تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواست که این روز را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند.

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

چرخید تازیانه

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان