دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۲

روی سخنم با شماست!

ایجاد نهاد دمکراتیک، همگانی وملی برای همکاری وهماهنگی میان همه آزادیخوان کشور ، سامان دهی و سازماندهی همگانی و دمکراتیک مبارزات مسالمت آمیز مردم ایران در جهت رفع و دفع استبداد دینی و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی ، نیاز لحظه جامعه ، جنبش مردمی و سبز ایران ونیاز همه ما بمثابه جزئی از جنبش مردم ایران است .

زنان و مردان دلیرو آزادیخواه ایران !

فرزانگان ، دانشکاهیان ، روشنگران ، روشنفکران ، کارگران و کارمندان آگاه و آزادیخواه !

احزاب، سازمانها و سیاسیون آزادیخواه!

رهبران فکری و سیاسی آزادیخواه جنبش مردمی وسبز ایران !

روی سخن من باشماست!

شما که واقف به تاریخ ، فرهنگ ، زبان و روان جامعه ما هستید!

شما که واقف بر نقش خشونتزا و ویرانگر تبعیض و استبداد و دیکتاتوری در حیات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، روانی و اخلاقی جامعه معاصر ایران هستید !

شما که واقف بر نقش ویرانگر و خشونت آفرین حکومت و استبداد دینی در عرصه ها گوناگون جامعه و زندگی مردم شریف ایران هستید!

شما که میدانید حکومت بدرازای ۳۰ سال ، زنان ومردان بسیاری را کشته و جامعه را سرشار از درد و خشونت کرده است !

شماکه واقف هستید ربایندگان رای مردم چگونه حرکت عظیم حق طلبانه و مسالمت آمیز مردم را سرکوب و بخاک وخون کشیدند و می کشند و صدها تن از زنان و مردان شجاع و مبارز راه آزادی و حقوق بشر و عدالت را دستگیر و آتش کینه و خشم را شعله ور تر کرد ه ومی کنند !

روی سخنم باشماست !

من از شما آزادیخواهان، عدالت جویان و مدافعان حقوق بشر، آموختم که نباید جان انسانی را بخاطر آزادی و عدالت و بخاطر آزادی خود گرفت ؛

– از شما آموختم که برای آزادی می توان جان باخت ولی برای آزادی ، نباید جان دیگری را گرفت .

– از شما آموختم که خشونت و کشتن را نباید با خشونت و کشتن جواب داد !

شما واقف هستید که یکی از مهم ترین ویژگی های جنبش مردمی و سبز ایران ، مخالفت بامرگ خواهی و خشونت و مرگ آفرینی است و برای مرگ این یا آن مستبد ویا گروهی از مستبدین بوجود نیامده است.

سبزندگی ، سرزندگی و توانائی جنبش مردمی جامعه ما، در دفاع ازحق حیات برای همه شهروندان ایران، دفاع از زندگی آزاد و برابر حقوق برای همه، «مهرورزیدن » ، « انسانیت » ، دفاع از آزادی ، عدالت و مبارزات مسالمت آمیز و در مخالفت با استبداد و خشونت دینی وغیر دینی مرگ خواه ومرگ آفرین است.

من آموختم که نظام سیاسی مبتنی بر آزادی ، حقوق بشر ، دمکراسی و عدالت اجتماعی ، ماشین نیست که بتوان آنرا خرید و دفعتا و بطور ضربتی و جهشی از طریق اعمال قهر و قدرن مرگ خواه ومرگ آفرین جایگزین نظام سیاسی مبتنی بر تبعض و استبداد و خشونت کرد.

بن مایه وپایه های فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، نیرو ، ملات ، ساختار و روش کار نظام دمکراتیک آتی، قبل از استقرار آن در جامعه و برای استقرار آن در جامعه ، بتدریج در دل جامعه و میان مردم شکل می گیرند و در یک پروسه وبا گذراز مبارزات و تندپیچ ها و طوفانهای فراوان و شکستن و دفع سنگر به سنگر استبداد حاکم ، به یک نظام سیاسی حقوقی و حقیقی فرامی رویند

شما می دانید که این پروسه سالهای درازی است که در جامعه شروع شده و در دهه اخیر شتاب و شدت بی سابقه ای یافته است. استبداد دینی آخرین مراحل زوال خودرا طی می کند و فرآیند گذر به آزادی و دمکراسی به فراز بالاتری فراروئیده است .

می دانیدکه تمامی هراس ،نگرانی ، خشم و خشونت و سرکوب های اخیر بانیان و سردمداران ولایت فقیه، ناشی از تبدیل شدن فکر و خواستهای آزادی و دمکراسی به افکار و خواست عمومی، تبدیل شدن آنها به پراتیک سیاسی مردم در ابعاد وسیع وگسترده ، سرعت گرفتن زوال استبداد دینی و غنی شدن و سرعت گرفتن فرایند گذار به آزادی و دمکراسی است.

جنبش مردمی و سبز جامعه ما بر بستر سالها تلاش و مبارزه مردم ما و همه شما آزادیخواهان ، دمکراسی خواهان وعدالت جویان کشور بوجود آمده و فراز بلندی از فرایند گذار جامعه ما به آزادی و دمکراسی و نظام دمکراتیک است اما برای فرارروئی به فرازهای بالاتر و توانمند تر ، هنوز نیازمند تلاش ومبارزات سخت و پیچیده و فراوانی است .

جنبش مردمی و سبز زمانی خواهد توانست استبداد حاکم را درهم بشکند که به جنبشی همگانی فرابروید.

شما می دانید که امروز، تداوم، گسترش و همگانی شدن جنبش مردمی وسبز و فراروئیدن آن تا شکست استبداد حاکم و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی ( آزادی رسانه ها، احزاب، تشکلهای مدنی و مستقل نظیر سندیکاها واتحادیه های کارگری، کارمندان، تشکلهای زنان، کانون نویسندگان، جنبش دانشجوئی، کانون دفاع از حقوق زنان، کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی اعتصابات کارگری و تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مردم)، آزادی رای و آزادی انتخابات و انتخابات آزاد از یکسو نیازمند تعمیق و گسترش اندیشه و خواستهای آزادیخواهانه، حقوق بشرانه، عدالتجویانه و مسالمت آمیز در میان مردم و از سوی دیگر نیازمندایجاد نهاد دمکراتیک و همگانی برای همکاری وهماهنگی میان همه آزادیخواهان درجهت سامانیابی وسازماندهی نیرو و مدافعان جنبش مردمی و سبز ایران علیه استبداد دینی حاکم است.

هم میهنان ، دوستان ، بزرگواران کشور !

مردم ما و شما رهبران ویاران و یاوران جنبش مردمی وسبز ، با مبارزات دلیرانه ، هوشمندانه ، مسالمت آمیز و پکپارچه خود حکومت را به بحران فرساینده و فلج کننده ای گرفتار کرده اید!

حکومت برای برون رفت از بحران و تداوم حیات خود، به مرگ خواهی و خشونت بیشتر و مرگ آفرینی بیشتر پناه آورده است. وشما می دانید که مرگ خواهی و خشونت و مرگ آفرینی، پاشنه آشیل حکومت بوده و پناهگاه نجات بخش وامنی برای آن نیست.

آنها برای برون رفت از بحران، کوشش می کنند ازیکسو مبارزات آزادیخواهانه و مسالمت جویانه مردم را بسوی خشونت بکشند ازسوی دیگر با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم و کاربست شگردها و شیوه های عوام فریبانه، در دل بخشی از مردم ، آتش کینه و خشم و خشونت نسبت به طرفدران جنبش برافروزند و آنها را به طرفداری از خود به خیابانها بکشند. تبلیغ کینه، نفاق و دشمنی از منابر و مساجد و صدا و سیما و نمازجمعه و … و کوشش برای ایجاد شکاف میان مردم و آزادیخوان از روشها وشگردهای روز مره حکومت شده است. آنان با کاربست شگردها و حیله های مختلف کوشش می کنند جنبش مردمی وسبز را ابتدا شقه شقه کرده ، هرشقه را نابود و کلیت جنبش را به شکست ونابودی بکشانند.

روی سخنم با شماست !

شما ای همه آزادیخواهانی که مخالف استبداد دینی حاکم برایران و هر استبداد دیگر هستید !

امروز وجود استبداد دینی حاکم در جامعه درد مشترک همگانی و ملی جامعه ما و همه ما و شکست استبداد دینی و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی در راستای تشکیل نظام سیاسی دمکراتیک مبتنی بر رای آزاد و برابر حقوق همه شهروندان ( اعم از زن ومرد ، دیندار وغیر دیندار ، ترک وکرد وفارس و بلوچ و ترکمن و عرب ) نیاز و خواست دمکراتیک همگانی و ملی جامعه ، مردم و وهمه ما است !

اجازه می خواهم بعنوان یک شهروند آزادیخواه ، عدالتجو و دمکرات با آرمانخواهی سوسیالیسم دمکراتیک با صدای بلنداز همه شما بزرگوران تقاضا کنم :

همین امروز برای رفع و دفع درد مشترک و بخاطر تحقق عملی خواستهای آزادیخواهانه و دمکراتیک ، همگانی وملی مردم ایران همکاری کنید .

– ایجاد نهاد دمکراتیک، همگانی وملی برای همکاری وهماهنگی میان همه آزادیخوان کشور ، سامان دهی و سازماندهی همگانی و دمکراتیک مبارزات مسالمت آمیز مردم ایران در جهت رفع و دفع استبداد دینی و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی ، نیاز لحظه جامعه ، جنبش مردمی و سبز ایران ونیاز همه ما بمثابه جزئی از جنبش مردم ایران است .

تقاضا دارم ، این نیاز و خواست لحظه و مبرم ملی را همین امروز تامین کنید و نگذارید حکومت، جنبش مردمی را از مسیر آزادی ، دمکراسی ، عدالت ، مبارزات مسالمت آمیز ، « مهرورزی » و « انسانیت » خارج کند .

فردا دیر است .

با احترام و درودهای فراوان به هم شما

مجید عبدالرحیم پور

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۴ دی, ۱۳۸۸ ۹:۰۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار سحر

گفته بودی سحر می آیم.

از شب پرسیدم، کی سحر خواهد شد، گفت هنوز…

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار سحر

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!