جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۳

سخنان بارزانی، آغاز سیاستی دیگر؟

آیا این تنها یک دعوت دوستانە و مهرورزانە است، یا اینکە بعد از این حکومت محلی کردستان عملا بە تدوین سیاست دیگری و این بار با هویتی رسمی در تعریف رابطە خود با این احزاب دست خواهد زد؟ جواب این سئوال را البتە باید در آیندە جستجو کرد

طبق اخبار منتشرە، کنگرە سیزدهم پارت دمکرات کردستان در اربیل کار خود را آغاز کردەاست. در اولین روز کار این کنگرە، مسعود بارزانی، رئیس حزب و رهبر حکومت منطقە کردستان طی سخنانی گفت کە وقت آن رسیدە است کە احزاب مناطق دیگر کردستان از راەهای مسالمت آمیز برای تحقق خواستەهای مردم بکوشند، و در این مسیر با استفادە از تکنولوژی نوین، دمکراسی و سیاستهای باز بە حرکات و فعالیتهای سیاسی خود ادامە بدهند. وی با تاکید بر همگرائی و قبول متقابل خلقهای منطقە، بە این نکتە اشارە کرد کە زبان اسلحە بە جز ویرانی پیامدی دیگر بە دنبال ندارد، و بنابراین با تعقیب راههای مسالمت آمیز مبارزە می توان بهتر بە خواستەهای مردم کردستان دست یافت.

سالهای مدیدی است کە احزاب کردی کردستان ایران و دیگر مناطق کردستان با داشتن مقرات و پایگاههای نظامی در کردستان عراق، از طریق مسلحانە با حکومتهای کشورهای خودشان می جنگند. از جملە دستاوردهای این وضعیت، ایجاد و تشدید شرایط میلیتاریستی در کردستان و تحمیل وضعیت بە مراتب دشوارتری بر این مناطق بودە است. سیاستهای دیکتاتورمنشانە دولتهای ایران و ترکیە در مقابل مردم خود و برآوردە نکردن خواستهای برحق آنان عامل اصلی چنین وضعیتی می باشد، اما در همان حال مسلط بودن تفکر سنتی مبارزاتی بر این احزاب و نبود درک شفافتر و عمیقتر از شرایط نوین داخلی، منطقەای و جهانی از جانب آنان متاسفانە کردستان را بیشتر در میلیتاریسم فروبرد. حال با آغاز دورانی دیگری از شرایط سیاسی و اجتماعی، و تعمیق و گسترش عنصرهای مبارزە مدنی و سیاسی مسالمت آمیز، می تواند این امید شکوفا شود کە این احزاب نیز با تغییر در بافت تشکیلاتی و شیوە مبارزاتی خود، این دوران نوین را دریافتە و بە مبارزە مسالمت آمیز، بیشتر از پیش روی بیاورند.

تا جایی کە بە نوع رابطە حکومت محلی کردستان با این احزاب برمی گردد، این ارتباط تاکنون تابع هیچ نوع سیاست رسمی دولتی نیست، و نوع آن بیشتر بر اساس دوستی قدیمی، همگرایی در سیاست و هویت و سرانجام حضور عینی این احزاب در کردستان عراق می باشد. اما فارغ از این مسئلە آیا می توان گفت کە با اظهار این سخنان از طرف رهبر حکومت محلی کردستان، ما در آستانە دوران دیگری از رابطە این حکومت با احزاب مهمان از دیگر مناطق کردستان قرار گرفتەایم؟ آیا این تنها یک دعوت دوستانە و مهرورزانە است، یا اینکە بعد از این حکومت محلی کردستان عملا بە تدوین سیاست دیگری و این بار با هویتی رسمی در تعریف رابطە خود با این احزاب دست خواهد زد؟ جواب این سئوال را البتە باید در آیندە جستجو کرد، اما در این راستا باید گفت کە حکومت محلی کردستان بە نوعی از حضور مسلحانە ای احزاب دیگر در خاک خود در رنج است، بە این دلیل سادە کە این حکومت همیشە سعی کردە است کە مناسبات عادی و دوستانەای با همسایگان خود داشتە باشد. حکومت محلی کردستان برخلاف حکومت صدام حسین کە سیاستهای خصمانەای علیە ایران و همسایگان خود داشت و از این طریق بە حمایت از اپوزیسیونهای آنان از طرق مسلحانە مبادرت می ورزید، دارای چنین هویتی نیست، و بە همین دلیل، حضور مسلحانە این احزاب در خاک کردستان عراق برای آنان می تواند مشکل آفرین باشد، و آنان را بە تنشهای بیشتر با حکومتهای همسایە خود بکشاند.

سخنان بارزانی مابەازای عملی سیاسی در کوتاە مدت چە داشتە باشد چە نە، اما بەخودی خود حاوی نکتە مهمی است، کە آن نیز همانا اعتراف بە دورانی نوین و اعلام خواستە خود برای هماهنگی با آن است. احزاب کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق با روی آوردن بە شکل مدنی مبارزە، بی گمان از امکانات بیشتری برای تطبیق سیاستهای خود با روندهای جاری مبارزە در ایران و کردستان بهرەمند خواهند شد.

تاریخ انتشار : ۲۱ آذر, ۱۳۸۹ ۰:۲۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

مهاجرت

فکر مادر دل تنگش کرده بود، مادرش را خیلی دوست داشت و می دانست که او را هرگز نخواهد دید، چه در این سفر موفق باشد و چه نباشد. خود را سرزنش می کرد. او را خیلی رنج داده بود. او را پیر و پیرتر کرده بود. دلخوشی مادرش به بچه هاش بود و آنها هم که هر کدومشون یک سر داشتند و هزار سودا.

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین