یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۳

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۳

سردار سلیمانی و دغدغە آتش زدن پرچم ایران

درست به همین دلیل است، کە سلیمانی در پایان سخنرانی اش از قضات و رئیس شان جانانە دفاع می کند و بطور سربستە آنها را بە خفە کردن صدای اعتراض کنندگان فرا می خواند. طبیعتاً مردم کشورهای منطقە وقتی بە اوضاع و احوال امروز ایران نظر می کنند، می دانند کە رەآورد سپاە قدس برای آنها هرچە باشد، آزادی و عدالت نیست.

قاسم سلیمانی فرماندە نیروی قدس سپاە پاسداران در مراسم هجدهمین نشست عمومی “بصیرت و …” کە در ٢٨ دی ماە برگزار شد، سخنرانی نمود. سلیمانی در سخنرانی اش بە صحرای کربلا زد و حرفهایی زد کە عمدتاً بسیار سطحی و نازل و تکراری بود. در این مجلس سخنرانی کە ظاهراً توسط مسئولان قضایی و با نیات معینی سازماندهی شدە بود، فرماندە سپاە قدس، از دستگاە قضایی و رئیس آن هم تجلیل کرد و تحریم صادق لاریجانی توسط دولت امریکا و “هجمە های” مخالفان داخلی و خارجی بە لاریجانی را یک افتخار برای وی و نظام خواند. فرماندە سپاە قدس در بخشی از این سخنرانی، با اشارە بە آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی گفت: “من وقتی صحنه نابخردانه آن نادان در آتش‌زدن پرچم ایران را دیدم خیلی دلم سوخت؛ گفتم‌ ای کاش به‌جای پرچم من را (نه تصویر من را) بلکه من را ده بار آتش می‌زدند؛ چرا که ما برای سرافرازی این پرچم در هر قله‌ای ده شهید داده‌ایم.”

گذشتە از این کە جنبە مذهبی جنگ ایران و عراق از نگاە سپاهیان و حکومت بر جنبە ایرانیت آن برتری داشت و در غالب گزارش های تصویری مربوط بە جنگ هشت سالە و جنگ سوریە آنچە مشاهدە می شد پرچم های یاحسین و نصرومن ال…” بود، اشارە سلیمانی بە پرچم ایران هدفی جز تحریک روحیە میهندوستی و جلب همدلی ایرانیان و سوءاستفادە ابزاری از آن برای توجیە یک سیاست ضد ملی کە در منطقە دنبال می کنند نیست. با این کە خود سردار سلیمانی بخوبی می داند کە سنت پرچم سوزانی در ایران را، کە امروزە اکثریت قریب بە اتفاق مردم از آن بریدەاند، جمهوری اسلامی باب نمودە و کمتر کشوری را می شود سراغ گرفت کە بە اندازە طرفداران جمهوری اسلامی پرچم  کشورهای دیگر را بە آتش کشیدە باشد. دست بر قضا آن اقلیت کوچکی از جامعە کە همچنان مشغول پرچم سوزانی است اعضای بسیج، سپاە و گروە هایی هستند کە بە نحوی از انحا با سپاهیان پیوند خوردەاند و یکی از نهادهای عمدە حامی جماعت پرچم سوزان همین دستگاە قضایی مورد التفات فرماندە سپاە قدس است.

 واقعیت این است کە پرچم ایران بعد از انقلاب ۵٧ بر اساس دیدگاە های رژیم  بە شکل یک طرفە تغییر دادە شد و این تغییر چون بدون اجماع عمومی صورت گرفت، اکثریت ایرانیان پرچم کنونی را نە نماد ایران،  بلکە نماد رژیم حاکم می دانند و برای آن احترامی قائل نیستند. با این همە اصولا آتش زدن پرچم یک کشور بە هر دلیل و انگیزەای انجام شود کاری توهین آمیز است و موجب تحریک غرور ملی مردم و واکنش شان می شود. این موضوع در مورد شهروندان کشورهایی کە دوستان قاسم سلیمانی پرچم شان را بە آتش می کشند، هم صدق می کند. از سوزاندن پرچم اما تحریک آمیزتر و تجاوزکارانە تر و آزاردهندتر دخالت نظامی در جنگهای داخلی و امور کشورهای دیگر بە بهانە های واهی است کە مردم کشورها را علیە کشور مداخلە گر می شوراند. آیا آقای سلیمانی کە آرزو می کند کاشکی بە جای سوزاندن پرچم جمهوری اسلامی، او را می سوزاندند، نمی فهمد کە دیگران نیز وقتی پرچم شان سوزانده می شود، احساس مشابهی پیدا می کنند؟ اگر این واقعیت بدیهی را سلیمانی درک می کند، چرا از دوستان سپاهی اش نمی خواهد کە بە سوزندان پرچم دیگران خاتمە دهند و چرا بە دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر پایان نمی دهد؟

سلیمانی در این سخنرانی همچنین مدعی می شود کە دخالت های سپاە قدس سبب تضعیف موقعیت اسرائیل و خنثی شدن نقشەهای امریکا گردیدە است. اما سلیمانی بر این واقعیت مکث نمی کند که موقعیت فلسطین، درست برعکس ادعای او و از جمله به دلیل دخالتهای جمهوری اسلامی در منطقه، به مراتب ضعیفتر از گذشته شده است. حضور مداخلە جویانە سپاە قدس در سوریە، بە غیر از این کە تا کنون هزینە های گزافی را روی دست مردم گذاشتە، امنیت کشور ما را نیز بە مخاطرە انداختە و خطر حملە نظامی اسرائیل و آمریکا بە ایران را تشدید کرده است. اگر بقول سلیمانی دخالت سپاە قدس و اقتدار برآمدە از آن در منطقە موجب امنیت مردم ایران شدە بود، قاعدتاً اعتراض بە دخالتهای جمهوری اسلامی کە این روزها از هر سو شنیدە می شود شنیدە نمی شد و  شعار “سوریە را رها کن، فکری بە حال ما کن” بە یکی از پر طرفدارترین مطالبات خیزش مردمی اخیر تبدیل نمی شد. سخنرانی فرماندە قدس سپاە بە دعوت دست اندرکاران قوە قضایی و دفاع توجیە گرانە و بی بنیاد وی در این جلسە، آنهم در شرایطی کە هر روز خبر فرستادە شدن جنازە شکنجە شدە یکی از تظاهرکنندگان منتشر می شود، نمی تواند متأثر از بالا گرفتن اعتراضات اخیر و هول و ولائی کە در میان مسئولان ارشد حکومتی ایجاد کردە، نباشد.

درست به همین دلیل است، کە سلیمانی در پایان سخنرانی اش از قضات و رئیس شان جانانە دفاع می کند و بطور سربستە آنها را بە خفە کردن صدای اعتراض کنندگان فرا می خواند. طبیعتاً مردم کشورهای منطقە وقتی بە اوضاع و احوال امروز ایران نظر می کنند، می دانند کە رەآورد سپاە قدس برای آنها هرچە باشد، آزادی و عدالت نیست. چگونە ممکن است کسانی کە رەآوردی غیر از دیکتاتوری، فقر و فساد و بیعدالتی و جنایت برای ملت خودشان نداشتەاند، سوغاتی غیر از اینها برای مردم ستم دیدە سوریە، فلسطین، لبنان و… داشتە باشند؟ در عوض بیشترین نفع از دخالت های سپاە قدس را رژیم های دیکتاتوری و مرتجع، دولت ناتانیاهو، ترامپ، پوتین و فراملیتی های فروشندە اسلحە یا بە عبارتی کسانی می برند کە سردار سلیمانی مدعی است آنها را تضعیف نمودە است. بلند کردن پرچم ناسیونالیسم ایرانی خود بخوبی حکایت از شکست اسلام گرایی سیاسی و نزول قدرت بسیج شعارهای مذهبی، امثال “مدافعان حرم”، دارد. با این حال حتی طرح شعارهای ملی گرایانە دیگر نمی تواند مانع فروپاشی سیاست مداخلە گرانە و تجاوز کارانەای گردد کە ارتجاعی و ضد ملی بودنش بر همگان آشکار گردیدە و از هر جهت زیر ضرب قرار گرفتە است.

 

تاریخ انتشار : ۲۹ دی, ۱۳۹۶ ۱۱:۴۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…