یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۹

سرکوب کارگران را متوقف کنید!

ما نيروهای عدالت خواه را فرا می خوانيم که در حمايت از اعتراضات کارگران و مزدبگيران و در اعتراض عليه سرکوب آن ها توسط ارگان های امنيتی و قضائی دست در دست هم بگذارند و صدای کارگران و مزدبگيران ايران را هرچه رساتر در مجامع بين المللی بازتاب دهند.

سرکوب اعتراضات کارگری روز بە روز شدیدتر می شود. ارگان های امنیتی و قضائی برای سرکوب نارضایتی و اعتراضات فزایندە کارگران بە اشکال وحشیانە تر و خشونت بارتری متوسل می شوند تا بدیهی ترین حقوق شهروندی و سندیکایی زحمتکشان را منتفی کنند، بە اعتراضات حق طلبانە کارگران پایان بخشند و مناسبات بردەدارانە و مطرود عصر حجر را جایگزین مناسبات امروزین کنند.

دستگاە های سرکوب رژیم ولایت فقیە کە تا کنون قادر نشده اند با حملە بە اجتماعات کارگران، اخراج و زندانی کردن فعالین سندیکائی مانع ادامە و گسترش فزایندە اعتراضات کارگری شوند، حال برای مرعوب کردن کارگران علاوە بر صدور احکام زندان و جریمە نقدی، حکم بە شلاق زدن کارگران می دهند. به تازگی احکام شلاق در مورد ١٧ نفر از کارگران معدن طلای آق درە کە از توابع شهر تکاب است، بە اجرا گذاشته شد و بیدادگاە دیگری نیز برای ٩ نفر از سازمانگران اعتصاب ۵٠ روزە سال گذشتە معدن بافق کە پس از توافق مقامات دولتی با خواستەهای کارگران اعتصابی پایان یافت، حکم شلاق صادر نمودە است.

ناتوانی دولت در غلبه بر رکود اقتصادی سبب ساز تشدید بیکاری و عدم پرداخت بە موقع دستمزدها شدە است. طولانی تر شدن تاخیر در پرداخت دستمزدها، افزایش اخراج های دستە جمعی، دستمزدهای نازل، رواج قراردادهای موقت و سفید امضاء، فقدان امنیت شغلی و قضایی، ممنوعیت فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری، و دیگر سیاست های ضدکارگری حکومت باعث گسترش فزایندە نارضایتی و اعتراضات کارگری گردیدە است.

حکومتگران به جای چارەاندیشی و یافتن راە کارهای مناسب برای برون رفت از رکود و رسیدگی بە مطالبات برحق کارگران معترض و رعایت حقوق سندیکایی و شهروندی آن ها، با افزایش سرکوب تجمعات و اعتصابات مسالمت آمیز کارگری، با بازداشت و زندانی کردن و شلاق زدن سازمان گران حرکت های اعتراضی، با جریمە کردن و اخراج فعالین کارگری، کوشش می کنند بە زعم خود صورت مسئلە را پاک کنند. اما آنها تا کنون به جهت مقاومت و مبارزات کارگران، ناکام ماندەاند.

موجی از اعتراضات کارگران و مزدبگیران سراسر کشور را فراگرفتە است. کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان در هر گوشە ای از کشور، از کارخانە و محل های کار و خیابان گرفتە تا درون زندان ها با استفادە از هر امکانی از تجمع و اعتصاب گرفتە تا اعتصاب غذا، مراجعە بە رسانەها، بردن شکایت بە اتحادیەهای جهانی و سازمان بین الملل کار، پیگیرانه علیە ستم، سرکوب و سیاست های عدالت ستیزانه حکومت بپا خواستە اند. هم اکنون ۵٠ روز است کە جعفر عظیم زادە دبیر اتحادیە آزاد کارگران در اعتراض بە احکام ناروای بیدادگاهی کە وی را بە دلیل فعالیت اتحادیەای و دفاع از حقوق کارگران بە ۶ سال زندان محکوم نمودە، در اعتصاب غذا بسر می برد. با وجود خطراتی کە اعتصاب غذا سلامت و زندگی  جعفر عظیم زادە را تهدید می کند، اما او پایان دادن بە اعتصاب غذایش را مشروط بە لغو اتهامات ناراوایی کرده است کە بە وی نسبت دادە شدە است.

تجمع هفتە گذشتە کارگران شهرداری اهواز به خاطر تعویق افتادن دستمزدهایشان و بازداشت ٢۴ نفر از آنها توسط ضابطان قوە قضائیە حکومت، گواە دیگری بر ادامە پیکار حق طلبانە طبقە کارگر ایران است. در سال های گذشته و به ویژە در دو سال اخیر جنبش کارگری در صدر اعتراضات اجتماعی قرار گرفتە و در جامعە روز بە روز بیشتر مورد توجە قرار می گیرد.

ما باردیگر ضمن حمایت قاطع از مبارزات کارگران یدی و فکری علیه سیاست های ضدکارگری رژیم ایران، سرکوب اعتراضات حق طلبانە کارگران، به ویژە صدور احکام قرون وسطایی شلاق برای فعالین کارگری را قویا محکوم می کنیم. افزون بر آن، ما خواستار لغو همە احکام کارگران زندانی، آزادی آنها و سایر زندانیان سیاسی، پایان دادن بە سرکوب ها و رعایت اکید حقوق شهروندی و سندیکائی کارگران هستیم. ما ضمن اعلام همبستگی با جعفر عظیم زادە و سایر کسانی کە در زندان ها در اعتراض بە سرکوب و بی عدالتی های رایج با به خطر انداختن سلامت و زندگیشان، فداکارانە بە حق خواهی برخاستەاند، از همە انسان های آزادیخواە دعوت می کنیم کە از جعفر عظیم زادە و سایر زندانیان سیاسی حمایت کنند. زندگی جعفر عظیم زاده در خطر است.

ما نیروهای عدالت خواه را فرا می خوانیم که در حمایت از اعتراضات کارگران و مزدبگیران و در اعتراض علیه سرکوب آن ها توسط ارگان های امنیتی و قضائی دست در دست هم بگذارند و صدای کارگران و مزدبگیران ایران را هرچه رساتر در مجامع بین المللی بازتاب دهند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

١٨  ژوئن ٢٠١۶ (٢٩ خرداد ٢٠١۶)

تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد, ۱۳۹۵ ۳:۰۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟