یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۹

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۹

سیاست و رویکردی دیگر ممکن است!

در آستانۀ واقعۀ سیاسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، در کنار تدارک انتخاباتی مدیریتشده توسط قدرت حاکم و برگزاری یک انتخابات همچنان غیرآزاد، ناعادلانه و محدود به جناحهای حکومتی، بار دیگر شاهد برآمدی امید برانگیز از سوی طیفی از نیروهای سیاسی در کشور هستیم که در عین تعلق به افقهای فکری گوناگون، در پی آنند که حول نیاز مبرم جامعۀ ما به آزادی، دموکراسی، توسعه و عدالت اجتماعی به اقدام مشترک برخیزند و سیاست و رویکردی تازه به نمایش بگذارند

در آستانۀ واقعۀ سیاسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، در کنار تدارک انتخاباتی مدیریت شده توسط قدرت حاکم و برگزاری یک انتخابات همچنان غیر آزاد، ناعادلانه و محدود به جناحهای حکومتی، بار دیگر شاهد برآمدی امیدبرانگیز از سوی طیفی از نیروهای سیاسی در کشور هستیم که در عین تعلق به افقهای فکری گوناگون، در پی آنند که حول نیاز مبرم جامعۀ ما به آزادی، دموکراسی، توسعه و عدالت اجتماعی به اقدام مشترک برخیزند و سیاست و رویکردی تازه به نمایش بگذارند. اگر در انتخابات مجلس اسلامی هشتم، با رویکردهای تازهای در درون کشور از جمله اقدام مثبت تشکیل «کمیتۀ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و طرح ضرورت نظارت بینالمللی بر امر انتخابات در کشور مواجه بودیم، اینک با انتشار بیانیۀ «انتخابات و گفتمان مطالبهمحور» روبرو هستیم که نشانۀ پویایی نیروی دموکراسی در کشور و ایستادگی آن در برابر تهدید و تحدید اقتدارگرایان است. این سلسله برآمدهای رو به رشد، نشانهای مثبت و بیانگر مبارزه برای دموکراسی در ایران ما است.

برای رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک، ایرانی پایبند به حقوق بشر و برای نهادینه کردن پلورالیسم، کشور ما نیازمند جایگزینی سیاست و ساختار سیاسی حاکم با سیاست و ساختار سیاسی دیگری است. در این راه بهره بردن از هر فرصت از جمله از انتخابات برای طرح خواستههای مردم از طریق دخالت آگاهانه در روندهای جاری سیاسی مفید و ممکن است. پایبندی به حقوق بشر، تامین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی، آزادی بیان و نشر عقاید، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل احزاب سیاسی و تشکلهای صنفی، تضمین حقوق شهروندان کشور در همۀ عرصهها، رفع تبعیض از زنان، پایان دادن به پیگرد و آزار پیروان مذاهب و عقاید دیگر، به رسمیت شناختن حقوق اقلیتهای مذهبی و عقیدتی، رفع ستم از ملیتها و اقوام ایرانی، به رسمیت شناختن حقوق دموکراتیک آنها تنها زمانی میسر است که حکومتگران حاکم از رای جمهور مردم برآمده و به همین مردم هم پاسخگو باشند و به خواستها و مطالبات مردم احترام بگذارند.

استبداد تنها با خواست و تلاش برای نفی آن بر چیده نخواهد شد. لازمۀ غلبه بر این غول بنیانکن، از جمله در گرو شکل گرفتن و نهادینه شدن اهرمهای دموکراتیک در جامعه، در جریان مبارزات روزمرۀ اقشار و طبقات مختلف اجتماعی پیرامون مطالبات و خواستهای روزمرۀ آنان است. جمهوری متکی بر رای و ارادۀ مردم و جدایی دین از دولت به یکباره و با یک فرمان مستقر نخواهد شد، تنها با موفقیت و پیشرفت مبارزه با استبداد در تمامی عرصههاست که راه چنین تحولی هموار خواهد گشت. نیروها و فعالان سیاسی آزادیخواه، دموکرات و عدالتطلب کشور میتوانند و باید با ارائۀ یک برنامۀ جامع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم را به قبول و مبارزه برای تحقق آن دعوت کنند و از این طریق در صحنۀ سیاسی میهنمان حضور مستقل خود را در میان ملت ایران تامین نمایند.

بیانیۀ جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی کشورمان تحت عنوان «انتخابات و گفتمان مطالبهمحور» تلاشی است در راستای ارائۀ برنامهای در جامعه و تاکیدی بر این واقعیت است که در کشور ما سیاست و رویکردی دیگر ممکن است. سیاستی که بر طرح مطالبات جنبشهای اجتماعی و مسائل دامنگیر زندگی جاری مردم ایران، از هر عقیده و مرام و تباری تاکید میکند. از خواستههای آن «کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زندگی روزمره مردم» است و معتقد است که «نباید تحقق مطالبات و خواستههای اقشار گوناگون جامعه و حل معضلات زندگی جاری آنها را به اصلاحات بنیادی و تحقق کامل مرحلۀ گذار به دموکراسی موکول کرد.» چنین گذاری بدون برداشتن همین گامهای به ظاهر کوچک، و در اساس مهم و حیاتی در حل معضلات «زندگی جاری»، که چارچوب عمومیشان حتی از چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز فراتر نمیروند، میسر نخواهد شد؛ در این بیانیه، هم «تجربۀ مشارکت بیقید و شرط و غیربرنامهای» نفی گشته و هم «تحریم مطلق و از ابتدای فرایند فضای انتخاباتی» نقد شده است.

انتشار بیانیۀ «انتخابات و گفتمان مطالبهمحور» برآمد سیاست و رویکردی جدید در شرایط امروز کشور ما است. اهمیت و تازگی این بیانیه نه در اجزا، بلکه در کلیت آن و در میزان آمادگی نویسندگان بیانیه با پیشینۀ اجتماعی و گرایش برنامهای متفاوت برای برآمد مشترک، دفاع از سیاستی دیگر و دخالت فعال در تحولات سیاسی جاری کشور است. تداوم اقدام مشترکی که به این بیانیه منجر شده است، میتواند چشمانداز جدیدی برای نیروهای دموکرات و آزادیخواه و عدالتطلب کشورمان فراهم سازد.

شرط تردیدناپذیر غلبۀ سیاستی دیگر، اقبال افکار عمومی مردم ایران و اعتبار آن سیاست در میان جنبشهای مختلف اجتماعی است. کار بزرگ جلب افکار عمومی تازه آغاز شده است و تا انتها، تلاش جمعی گستردهای را طلب میکند. برای گام برداشتن در راه آزادی و عدالت، برای شکل دادن به ارادۀ رهاییبخش مردم ایران و برای گذر از بحرانهای خطیری که دامنگیر کشور ما شده است، هر گامی که در این مسیر برداشته شود، مفید است و نقش و اثر خود را بر جای خواهد گذاشت.

ما امضاءکنندگان زیر، بر تاثیر وحدت بخش بیانیۀ «انتخابات و گفتمان مطالبهمحور» واقفیم و انتشار آن را گامی در جهت شکلگیری و تقویت سیاست و رویکردی دیگر میدانیم. از این رو در حد توان برای تقویت این حرکت تلاش خواهیم نمود. ما همراه و پشتیبان این سیاست و رویکرد هستیم.

شکل دادن به ارادهای مشترک در بین نیروها و فعالان سیاسی دموکرات و چپ ایران و متمرکز نمودن انرژی و تواناییهای این نیروها برای تدوین و تشریح پروژۀ مشترک دموکراتیزاسیون و توسعۀ سیاسی و اقتصادی کشور و جلب اعتماد افکار عمومی و فعالان جنبشهای اجتماعی بدان، اقدامی بنیادی برای به ثمر رساندن سیاست و رویکردی دیگر در جامعۀ ماست.

آینده آزاد
رضا آذرخ
مهدی ابراهیم زاده
زهره ارشدی
کمال ارس
کیوان اسکی
مهرداد احسانی پور
پریسا احمدیان
فریدون احمدی
روشنک احمدی
احمد صفائی
محمد اعظمی
بیژن افتخاری
بیژن اقدسی
سعید اکبری
بهمن امینی
کامران امیری
بهرام امامی
بابک امیر خسروی
اروند امیر خسروی
محمد صادق اصغری
آرش ایرانی
منصور انصاری
وهاب انصاری
شاهین انزلی
نیکی ایرانی
مهران براتی
محمد برزنجه
فریبرز بقائی
مهرداد بهارآرا
شهلا بهار دوست
محمد بهشتی
کورش پارسا
مرتضی پاکی
احمد پورمندی
علی پور نقوی
ف- تابان
علی توکلی
سهیلا ثقفی
کاوه داد
زری تاثریان
علی جاوید
حسن جعفری
میهن جزنی
عباس جمالزائی
ابوالفضل جمالی
رضا چراندابی
محسن حیدریان
بیژن حکمت
نقی حمیدیان
جعفر حسین زاده
محمد خشنود
عسکر داوودی
مهرداد درویش پور
کیومرث دورکشیده
محمود رستم پور
دکتر رسول رضوی
یوسف رشوندی سردار
خشایار رخسانی
ایرج رضائی
فرهمند رکنی
دکتر شاپور روشن
فرهاد روحی
حسن زهتاب
فخری زرشگه
اسماعیل زرگریان
هرمز زمانی
حسن زنده دل
محمد ساکی
علی ساکی
اکبر سوری
گیتی سلامتی
سیامک سلطانی
مریم سطوت
اکبر سیف
کریم شامبیاتی
مسعود شب افروز
سعید شروینی
حماد شیبانی
مرتضی صادقی
روزبه صادقی
مهرگان صادقی
محمد حسن صف آرا
عیسی صفا
فرزانه عظیمی
مناف عماری
بهزاد عباسی
کیکاووس عباسی
رضا فانی یزدی
مسعود فتحی
سیاوش فرجی
سیامک فرید
شهاب فیضی
مهدی فتاپور
بهروز فدائی
احمد فرهادی
داریوش فریدونی
اختر قاسمی
ساقی قهرمان
هوشنگ قهرمانلو
شاهرخ قدیمی
رضا قدیمی
مهدی قلی زاده اقدام
صادق کارگر
رضا کاویانی
رضا کریمی
مهران کشاورز
رضا کوشکی
بهزاد کریمی
حجت کسرائیان
حسن کیانوش
احمد کیهان
ابولقاسم گلستانی
افسانه گودرزی
مزدک لیماکشی
وحید محمد باقری
ملیحه محمدی
فاطی محمدی
بهروز محمودیان
علی مختاری
داریوش مرادی
دکتر گرجی مرزبان
شهریار معجری کسمائی
علی ملک زاده
پروین ملک
مهرداد مشایخی
مرتضی ملک محمدی
خاطره معینی
سهراب مبشری
مهران مسعودی
جعفر مسعودی
منوچهر مقصودی نیا
بابک مهرانی
محمود میرزاوند
مهران میرفخرائی
حسن نایب هاشم
حسن نادری
داوود نوائیان
احمد ناظمی
صادق ناحومی
احمد نجاتی
شیوا نوجو
پرویز نویدی
فرخ نعمت پور
جهانگیر هاشمی
توران همتی
بیژن همتی
پویا هیبت اللهی
بابک یحیوی
هادی یوسفی

امضاها ادامه دارد.

دوستانی که مایل به پشتیبانی از این بیانیه هستند، میتوانند امضای خود را به ای میل زیر ارسال نمایند:

siasate-digar-88@bayanie.com

تاریخ انتشار : ۵ فروردین, ۱۳۸۸ ۰:۳۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران