پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۸

پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۸

شمشیر بدستهای سنگر گرفتە در پشت مردم!

اما اخیرا بە مناسبت ٢٢ بهمن سالروز انقلاب بهمن، این جریانات با حمل پلاکاردهائی در دست و دادن شعارهای شدید ضد آمریکائی، و نیز با سخنان یکی از مسئولان سپاە در خصوص آمادگی برای جنگ نهائی با اسرائیل و آمریکا و دیدن همان سخنان در دست بعضی از تظاهرکنندگان طرفدار این جناح در جریان تظاهرات ٢٢ بهمن، نشان از این دارند کە این افراد و دارودستەها از هر فرصتی برای توقف روند مثبت کنونی و بازگرداندن آب بە همان جوی سابق از تلاشهای خود باز نایستادەاند و بشدت بر تلاشهای خود افزودەاند.


از همان ابتدای بە قدرت رسیدن روحانی بعنوان رئیس جمهور، جناحهای تندرو درون رژیم سعی کردند با علم کردن شعارهای تندروانە ضد غربی و ضد آمریکائی، روند اعتدال و میانەروانەای را کە با آمدن دولت جدید شروع شدە بود، برهم بزنند. کارشکنیها در مجلس علیە دولت جدید، افشاگریها، سنگ اندازی بر روند دادن اعتماد بە وزیران پیشنهادی، شائبە پراکنی حول قرار داد ژنو میان ایران و کشورهای پنج بعلاوە یک از جملە کارهای محافل تندرو درون و پیرامون حاکمیت بودەاند.

اما اخیرا بە مناسبت ٢٢ بهمن سالروز انقلاب بهمن، این جریانات با حمل پلاکاردهائی در دست و دادن شعارهای شدید ضد آمریکائی، و نیز با سخنان یکی از مسئولان سپاە در خصوص آمادگی برای جنگ نهائی با اسرائیل و آمریکا و دیدن همان سخنان در دست بعضی از تظاهرکنندگان طرفدار این جناح در جریان تظاهرات ٢٢ بهمن، نشان از این دارند کە این افراد و دارودستەها از هر فرصتی برای توقف روند مثبت کنونی و بازگرداندن آب بە همان جوی سابق از تلاشهای خود باز نایستادەاند و بشدت بر تلاشهای خود افزودەاند. ظاهرا بهانە آنان سخنان مقامات آمریکائی در خصوص “روی میز بودن همە گزینەها روی میز” علیە ایران است، و ظاهرا این سخنان و رفتارها واکنشی هستند در خصوص این حرفها.

فارغ از بعد مصرف داخلی چنین سخنانی از هر دو طرف، و نیز جان سختی و ماندگاری بقایای سیاستهای پیشین، آنچە در واکنش و رفتار این جریانات در ایران قابل ملاحظە است همانا عنصر غیر عقلانی، واکنشی و انتقام جویانە آن است. غیر عقلانی از این منظر کە ظاهرا نسخە آنان برای حل معضلات کنونی ایران، آغاز جنگ نهائی با طرفهائیست کە از لحاظ موازنە نظامی، توانمندیهای ایران با آنان قابل مقایسە نیست، واکنشی از این منظر کە آنان خود را در قالب و چارچوب همان گفتمان و فرهنگ طرف مقابل کە گفتمان و فرهنگی جنگ افروزانە و از لحاظ فرهنگی پائین است قرار می دهند، و از لحاظ بعد انتقام جویانە، رفتاریست کە خود را بر موازنە بە اصطلاح “دشنام در مقابل دشنام” قرار دادە است.

البتە باید گفت کە این رفتار، در واقع انتخاب آگاهانە آنان در عرصە رفتاری در مقابل رقبا و حریفانشان است، رفتاری کە تنها کشورهای غربی را شامل نمی شود، بلکە رقبای فکری و سیاسی داخلی را نیز در برمی گیرد. این رفتار کە بشدت سرکوبگرانە، تعرضی، غیر انسانی و بی ادبانە است متاسفانە در سی و چند سال اخیر بمراتب بخش غالب و اصلی فرهنگ سیاسی را در حاکمیت تشکیل دادە است. فرهنگی کە نە تنها خشونت را در پایەهای سیاست تقویت کردە، بلکە سعی کردە آن را بە نرمی جا افتادە در جامعە نیز تبدیل کند. در واقع یکی از پایەهای بازتولید توان آنان در جامعە و در قدرت سیاسی همین اصرار آنان بر بازتوزیع مکرر چنین رفتاری در جامعە است.

البتە خوشبختانە تا حالا، هیچگاە این نوع گفتمان امکان آن را نیافتە است کە در سطحی گستردە و کلان بە آزمایش رودررو با کشورهای قدرتمند نظامی بپردازد، و ظاهرا آنان اکنون خواهان چنین برخورد بە ناحق بەعقب افتادەای هستند!

خوب بود همین افراد را با تعدادشان و با امکانات نظامیشان بە جزیرەای یا چند جزیرەای در جنوب کشور منتقل می کردند تا در آنجا یکبار برای همیشە از قدرت نظامی خودشان کمال استفادە را می کردند و یکبار برای همیشە رئالیسم سیاسی در بینششان جا می افتاد! اما آنان توان این رویاروئی عادلانە را نخواهند داشت، زیرا کە اصل و منشا قدرت آنها، گروگان گیری دهها میلیون انسان ایرانیست کە قربانی شدن آنان در جنگ و گستردگی فاجعە، جهان متمدن را بسیار هراسان کردە است.   

تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن, ۱۳۹۲ ۶:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟