پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۹

شمشیر دو لبە رفراندوم

تا جایی‌کە بە اولین واکنش‌ها برمی‌گردد، ظاهراً تا زمانی قابل پیش‌بینی تغییرات چندانی روی نخواهد داد؛ نە قرار است پرچم عراق در کردستان برداشتە شود، نە مرز تعیین شود و نە استقلال اعلام شود. مقامات اقلیم در نظر دارند از نتیجە رفراندوم برای چانە زنی با دولت مرکزی بهرەجویند، و این بار چانەزنی نە بر سر بودجە و مسائلی ازاین‌دست، بلکە بر سر بە رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و پذیرش آن توسط رژیم عراق خواهد بود.

علیرغم همە کمی و کاستی‌های درون اقلیم کردستان و مخالفت‌های جامعە جهانی و تهدیدات دولت‌های منطقەای همسایە عراق، و نیز مخالفت جدی خود دولت مرکزی عراق، رفراندوم در روز ٢۵ سپتامبر در بیشتر مناطق کردنشین عراق برگزار شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن‌اند کە بیشتر مردم بە جدائی از عراق رأی خواهند داد و خواهان تشکیل کشور مستقل کردستان خواهند شد.

تا جائیکە کە بە خود برگزاری رفراندوم برمی‌گشت، اجرای آن اساساً با مشکل خاصی روبرو نبود. با توجە بە کنترل خود کردها بر مناطق تحت کنترلشان، و نیز با بسیج نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و همکاری مردم، امر همەپرسی در کلیت خود با آرامش انجام شد. برگزاری رفراندوم موجی از شادی و پایکوبی نە تنها در خود اقلیم، بلکە در سایر مناطق کردنشین هم با خود بە همراە آورد و همبستگی کردها را در سطحی گستردە بە نمایش گذاشت.

اما برگزاری رفراندوم یک مسئلە، و عواقب آن و نیز عملی کردن نتیجە آن مسئلە دیگری است. با توجە بە عدم تمهیدات لازم برای این همەپرسی و مخالفت‌های جدی جهانی و منطقەای، این سؤال می‌تواند مطرح باشد کە مسئولین اقلیم با نتیجە آن چه  خواهند کرد؟

تا جایی‌کە بە اولین واکنش‌ها برمی‌گردد، ظاهراً تا زمانی قابل پیش‌بینی تغییرات چندانی روی نخواهد داد؛ نە قرار است پرچم عراق در کردستان برداشتە شود، نە مرز تعیین شود و نە استقلال اعلام شود. مقامات اقلیم در نظر دارند از نتیجە رفراندوم برای چانە زنی با دولت مرکزی بهرەجویند، و این بار چانەزنی نە بر سر بودجە و مسائلی ازاین‌دست، بلکە بر سر بە رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و پذیرش آن توسط رژیم عراق خواهد بود. بە این ترتیب مقامات اقلیم در نظر دارند کە از نتیجە همەپرسی برای تحمیل ارادە خود برای جدائی قانونی و غیر خشونت‌آمیز از عراق استفادە کنند.

اما از طرفی دیگر مقامات عراقی با توسل بە مفادی از قانون اساسی عراق و غیرقانونی خواندن فراخوان و اجرای رفراندوم، نە تنها قدمی عقب ننشستەاند، بلکە از طریق مجلس نمایندگان و شورای امنیت ملی خود، خواهان اعمال گستردە، از جملە در زمینە کنترل مرزها، انتقال کنترل میدان‌های نفتی بە حکومت مرکزی و ارسال نیروی نظامی بە مناطق مورد اختلاف با کردها شدەاند. از جانبی دیگر، جمهوری اسلامی و ترکیە بر تهدیدات خود افزودەاند و در مواردی اقدام بە اعمالی کردەاند تا بە اقلیم کردستان بگویند کە در مخالفت خود با روند موجود واقعاً جدی‌اند.

تا جایی کە بە کشورهای قدرتمند دیگر از جملە آمریکا و روسیە برمی‌گردد، آنان نیز کماکان خواهان عراقی متحد و یکپارچە هستند. بویژە آمریکا خواهان عراقی متحد است زیراکە برای تحدید قدرت ایران آن را مناسب‌تر ارزیابی می‌کند. حضور کردها در دولت مرکزی، از نفوذ ایران می‌کاهد و این بە نفع آمریکاست. آمریکا نمی‌خواهد مناطق دیگر عراق را دودستی تقدیم ایران کند.

بنابراین تا جایی کە بە عملی کردن نتیجە رفراندوم برمی‌گردد، دست مقامات اقلیم کردستان زیاد باز نیست و آنان با مسائل عدیدە و مشکلات بسیار مهمی روبرویند کە برداشتن آن‌ها از سر راە آسان نمی‌نماید. بنابراین سؤال این است کە واقعاً مقامات اقلیم با اجرای همەپرسی در پی چە چیزی بودند و هستند؟

جواب این سؤال را باید در دو مورد خلاصە کرد: مورد اول، عبارت است از برگردانیدن مشروعیت بە حاکمان کردستان کە در این ٢۵ سال زمامداری خود، تجربە خوبی ارائە نکردند و جامعە کردستان را کماکان در انشقاق سیاسی و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی نگە داشتند. آنان با بازی کردن بر روی احساسات ناسیونالیستی مردم کردستان و دمیدن بر آتش برافروختە آن، موقعیت خود را بە نوعی احیا کردند، و مورد دوم اینکە چنین بە نظر می‌رسد کە با توجە بە بن‌بستی کە اقلیم در آن افتادە بود، آنان گشودن راە را در ریسکی دیدەاند کە حتی در صورت تحمیل فجایعی دیگر بر جامعە کردستان، یک ‌بار دیگر دل جامعە جهانی را بدرد بیاورد و بە مانند سال ١٩٩١ کاری کارستان برایشان انجام دهند. درواقع بارزانی بدون ارائە یک نقشە راە، در حقیقت چشم بە آیندە دارد، آیندەای نامعلوم کە شاید از دل آن تحولاتی مثبت بە نفع اقلیم بیرون بیاید!

بنابراین رفراندوم بیشتر بە شمشیر دو لبەای می‌ماند. شمشیری کە هم حریف را می‌برد و هم خود را. درواقع رفراندوم، آیندە کردستان را همراە با برانگیختن امیدها، بیشتر در محاق ناروشنی ها فروبردە است. آیا مقامات اقلیم را آن‌چنان کیفیتی هست کە بتوانند راە رفتە را ادامە دادە و بخوبی آن را مدیریت کنند؟ البتە بارزانی راهی یکی دو سالە را برای گفتگو با دولت مرکزی بازگذاشتە است و در این مدت اعلام شدە حوادث بسیاری می توانند اتفاق بیافتند.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۳ مهر, ۱۳۹۶ ۱۱:۳۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

علیرغم تعهدات بین‌المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گونه اقدام مثبتی برای تضمین حقوق رفاهی و حداقلی کودکان نظیر حق بر غذا، آموزش و استانداردهای سلامت انجام نداده است.

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

بیش از ۸ سال است که اسماعیل عبدی، به جرم تلاش برای بهبود شرایط آموزش کشور در زندان‌ است. این در حالی است که قاتلان و اختلاسگران، آزادانه در کشور جولان می‌دهند و خون ملت را می‌مکند.

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول