پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۲

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۲

شوک تاریخی

امير محبيان، نظریە پرداز جریان اصولگرا در ایران، در گفتوگو با روزنامە "آرمان امروز" می گوید کە اصولگرايان هنوز در شوك دوم خردادند.

امیر محبیان، نظریە پرداز جریان اصولگرا در ایران، در گفتوگو با روزنامە “آرمان امروز” می گوید کە اصولگرایان هنوز در شوک دوم خردادند.

از دوم خرداد ٧۶ بیست سال می گذرد، اما بە گفتە نظریە پرداز اصولگرا، هنوز جریان اصولگرا در جمهوری اسلامی، از زیر تاثیرات آن کمر راست نکردە است. براستی این چە تغییر یا تحولی در نظام سیاسی ایران، چە در قدرت و چە در بدنە اجتماعی، بود کە این چنین جریان ریشەدار و سنتی اصولگرائی را با تکانهای شدید در هویت و در بازیابی جایگاە خود در حوزەهای سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تا بە امروز روبروکردەاست؟ دوم خرداد چە اتفاقی افتاد؟

واقعیت این است کە در دوم خرداد، مردم ایران جریانی را در درون نظام کشف کردند کە در طی تمامی سالهای بعد از انقلاب ۵٧، کم کم از واقعییات اجتماعی و سیاسی در بطن جامعە ایران تاثیرات معینی را پذیرفتە بود. جریانی کە در گفتمان مسلط درون نظام جمهوری اسلامی بەیکبارە تغییر ایجاد کرد و سعی نمود متغییرهای ایدئولوژیکی خودش را بە نوعی با مفاهیم مدرن آشتی و انطباق دهد، اگرچە انطباقی هنوز نارسا. وارد شدن مفاهیم ‘مردمسالاری’، ‘حقوق بشر’، ‘گفتگوی تمدنها’، ‘ایران برای همە ایرانیها’ و غیرە کە بنوعی پایەهای سنتی و متحجر اصولگرایان را در تفسیر از دنیا و جایگاە خود بە چالش جدی می کشید. واقعیت این است کە بخش سنتی موجود در قدرت، کە همیشە جایگاە این مفاهیم را در بیرون از ساختار نظام خود جستجو می کرد و آنجا آنرا باز می یافت، بە یکبارە متوجە شد کە بخش مهمی از نیروی خودی، پارامترهای جدیدی را در بازسازی هویت خود بکار می برند، همان پارامترهائی کە آنان آن را مختص بە جبهە مقابل می دانستند.

و اکنون در تمامی سالهای بعد از خرداد ٧۶، جریان اصولگرا در تعریف جایگاە خود با توجە بە تغییر در طرف مقابل، مشکلات جدی دارد. این جریان هنوز بە جای اینکە در تعریف وجود و هویت خود، اثباتگرایانە حرکت کند، هنوز نفی گرانە (یعنی تنها از نقطە نفی جریان اصلاح گرا) حرکت می کند، و این یعنی وجودی طفیلی کە نمی تواند رەگشای افقهای نوین باشد. جریان اصولگرا، جریانی بشدت بازماندە و ارتجاعی ست کە هنوز تداوم قدرت خود را عمدتا مدیون نهادهای امنیتی است.  

و این چنین بقول امیر محبیان جریان اصولگرا هنوز در شوک دوم خردادند! 

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر, ۱۳۹۵ ۳:۲۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است .در شرایطی رژِیم بیش از ۸۰ درصداز جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری