دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۹

طالبان وعدە می دهد و جمهوری اسلامی معذرت می خواهد!

و درست در اینجا هم همان منش برخورد طالبانی تکرار می شود. اگر 'محمد مهدی حاج محمدی' رئیس زندانها واقعا از عدم تکرار می گوید، باید بداند و البتە می داند کە از جملە راەهای کنترل زندانها و نظارت بر آن امکان دسترسی سازمانهای حقوق بشر داخلی و بین المللی بر آنهاست؛ تنها راە آن، وجود آزادی بیان و حق تشکل در داخل کشور برای آحاد و جریانات مختلف سیاسی ـ فکریست. واقعیت این است کە حاج محمدی با دورزدن تمهیداتی کە وجود آنان اند کە رخت بربستن شکنجە و ضرب وشتم را از زندانها تضمین می کنند، نعل وارونە زدە و گوشت را کماکان در قفس گرگ بە امان خدا رها می کند!

در حالیکە طالبان در افغانستان از تشکیل دولتی فراگیر با همە جناحها و اقوام می گوید، اما شروط این جریان در خصوص اینکە جناحها و افراد مشارکت کنندە باید مسلمان باشند، دم خروس را آشکار می کند. در این گفتە وقعی بە سیکها، هندوها، مسیحیان و سایر ادیان نهادە نمی شود، هرچند جمعیت آنها قلیل هم باشند. تقسیم شهروندان کشور بر اساس اعتقادات دینی، در واقع عین نفی ایدە فراگیربودن دولت در کشور است. همچنین اینکە آنها در پی حکومتی اسلامی بر اساس شریعت هستند، ایدە دولت فراگیر را باز دوبارە بلافاصلە زیر سئوال می برد. معلوم نیست طالبان با این حساب چرا از دولت فراگیر می گوید؟ مگر آنان نمی دانند کە دولت فراگیر، یعنی دولتی با حضور همە آحاد ملت و این تمام غیر مسلمانان را هم در بر می گیرد کە بخشی از جامعە افغانستان اند؟ حال فارغ از اینکە مشروط کردن دولت بە یک دولت اسلامی، خودبخود باعث تسلط قرائت خاصی از اسلام می شود کە این از همان ابتداء بە معنای پرتاب کردن آن بخش از مسلمانان و اسلامی ها از حکومت خواهد شد کە قرائت طالبانی ندارند. بە زبان دیگر دولت اسلامی در خود یک مفهوم متناقض و پارادوکسال است کە از همان اوان شروع خود بە ضد خود تبدیل گردیدە و بزرگترین ستمها را در حق خود مسلمانان مرتکب خواهد شد. تجربە جمهوری اسلامی در ایران بخوبی موید این امر است.

در ایران، در این طرف مرز هم، جمهوری اسلامی در واقعەای جداگانە با هک شدن دوربین های مداربستەاش در زندان اوین، در چاە تازەای افتادە و این بار جنایت متداومی کە در تمامی عمر آن در این زندان مخوف ادامە داشتە، مستقیما و بدون کلام در جلو چشم جهانیان قرارگرفت. وضع بحدی بد شد کە رئیس زندانهای کشور ناچار بە معذرت خواهی شد و گفت کە مسئولیت آن را پذیرفتە، با خاطیان برخوردکردە و از تکرار آن جلوگیری بعمل خواهد آورد!

و درست در اینجا هم همان منش برخورد طالبانی تکرار می شود. اگر ‘محمد مهدی حاج محمدی’ رئیس زندانها واقعا از عدم تکرار می گوید، باید بداند و البتە می داند کە از جملە راەهای کنترل زندانها و نظارت بر آن امکان دسترسی سازمانهای حقوق بشر داخلی و بین المللی بر آنهاست؛ تنها راە آن، وجود آزادی بیان و حق تشکل در داخل کشور برای آحاد و جریانات مختلف سیاسی ـ فکریست. واقعیت این است کە حاج محمدی با دورزدن تمهیداتی کە وجود آنان اند کە رخت بربستن شکنجە و ضرب وشتم را از زندانها تضمین می کنند، نعل وارونە زدە و گوشت را کماکان در قفس گرگ بە امان خدا رها می کند!

آنچە در زندانهای کشور و بویژە زندان اوین می گذرد، نشان می دهد کە جمهوری اسلامی خود قانون شکن ترین موجود علیە بندهای مندرجە در همان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامیست کە در آن بصراحت شکنجە منع شدەاست.

بی گمان قسم حضرت عباسی حاج مهدی نە تنها منجر بە رفع شکنجەهای قرون وسطائی در زندانهای کشور نخواهدشد، بلکە تنها بازی کثیفی است برای جلوگیری از امکان تجمیع بیشتر غرب در شرایط بحران برجامی علیە نظام. نظام آنان با شکنجە و ارعاب امکان تداوم یافتە و بی گمان از چنین ابزار معجزەآسائی بە این آسانی دست نخواهند کشید.

چە وعدەهای طالبانی و چە معذرت خواستنهای جمهوری اسلامی، همە از یک قماش اند و بی گمان منجر بە تغییر اساسی در روندهای موجود بە نفع مردم نخواهند شد.

تاریخ انتشار : ۲ شهریور, ۱۴۰۰ ۱۲:۱۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

بدون به راه انداختن این جنگ ها، امپریالیسم جهانی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا نه تنها نمی تواند اقتصاد خویش را از مرگ حتمی نجات دهد، نه فقط قادر نیست نقش سلطه جهانی دلار را حفظ نماید، بلکه قادر نخواهد بود بر کسری بودجه های سالانه خود غالب آمده و بدهکاری های جهانی خویش را هم به همان بانک های خود ساخته خویش نیز پرداخت نماید.

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

پانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷ کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای روز ۱۳ آذر را به یاد دو جان‌باخته‌ی راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور نامید و از همه‌ی افراد و تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواست که این روز را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند.

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

چرخید تازیانه

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان