شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۹

فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ

ما، شما احزاب، سازمان‏ها و فعالين چپ را فرا می‏خوانيم که تصمیم برای شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسياليست را تصمیم خود بدانید و در آن مشارکت ورزيد، در بحث و گفتگوی آغاز شده و در تدوين اسناد نظری، برنامه‏ای و اساسنامه‏ای فعالانه حضور پيدا کنيد و در تلاش برای پاسخ به نياز جامعه ايران، طبقه کارگر و مزدبگيران و برای غلبه برپراکندگی چپ ايران نقش خود را ایفا نمائيد.

 درآمد

چپ ایران، جریان تاریخی و ریشه  داری است که همواره برای غلبه بر عقب ماندگی تاریخی کشور و طرد استبداد و برای پیشرفت، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم مبارزه کرده است. با وجود مبارزات پیگیر، فداکاری‌ها و جانبازی‌های عظیم، نیروهای چپ به دلایل مختلف از جمله پیروی از سیستم فکری مسلط بر جنبش کمونیستی و به جهت پراکندگی، قادر نشده است در تحولات سیاسی کشور و دفاع از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور نقش برجسته ایفاء کند.

امروز وجود تشکل بزرگ چپ برای دفاع از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و حمایت از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور به یک امر ضرور تبدیل شده است. چپ پراکنده نمی تواند به این ضرورت پاسخ گوید. ما نیازمند چپی هستیم که امر آزادی و عدالت اجتماعی را به هم پیوند دهد، از حقوق بشر دفاع کند و این باور را اشاعه دهد که سوسیالیسم بدون دمکراسی شدنی نیست.

سه جریان چپ ـ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران ـ به سهم خود برای پاسخ به این ضرورت، حدود چهار سال است که وارد روند گفتگو و همکاری شده اند تا گام  نخستین را برای “شکل دهی چپ بزرگ” بردارند و زمینه را برای مشارکت هرچه وسیعتر سازمان ها و فعالین چپ برای برداشتن گام های بعدی آماده سازند.

در این روند:

١. جلسات متعدد با شرکت هیئت های نمایندگی سه سازمان برای دستیابی به پروژه مشترک، تدوین خطوط مشترک و “فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ”برگزار گردید.

٢. برنامه همکاری های سیاسی و نشست های مشترک پیش برده شد.

٣. کنفرانس مشترک با عنوان “ضرورت شکل  دهی تشکل بزرگ چپ” برای آشنائی فعالین سیاسی با این پروژه برگزار گردید.

گرچه روند گفتگو و همکاری به دراز کشید و با مشکلاتی چند روبرو گردید، اما سرانجام تلاش های سه جریان به ثمر نشست و “فراخوان” تدوین و به تصویب ارگان های مسئول هر سه جریان رسید و برای انتشار آماده گردید.

اینک با انتشار “فراخوان”، پروژه شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ وارد مرحله جدیدی شده، از محدوه سه جریان بیرون آمده و به حیطه وسیعتری گام می گذارد. برای فراهم آوردن امکان مراجعه و مشارکت سازمان‏ها، احزاب و فعالین چپ، آدرس ایمیل برای تماس در نظر گرفته شده و سایت “وحدت چپ” برای مشارکت و پیشبرد بحث ها طراحی گردیده است.  

خواست ما این است که سازمان ها، احزاب، فعالین چپ در داخل و خارج از کشور و نسل جدید چپ به این فراخوان پاسخ مثبت دهند، در ترسیم نقشه راه برای شکل دهی تشکل بزرگ چپ و در پیشبرد بحث های نظری، برنامه ای، اساسنامه ای و تدوین اسناد، فعالانه مشارکت ورزند تا آرزوی دیرینه وحدت چپ جامعه عمل پوشد.

فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ

ما سه جریان چپ ـ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران ـ بخشی از نیروی گسترده چپ ایران هستیم. ما با درک ضرورت‏های جامعه و برای غلبه بر پراکندگی چپ، تصمیم گرفتیم که در جهت فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای شکل‏دهی به یک تشکل بزرگ چپ با هم وارد گفتگو شویم.

خطوط مشترک

خطوط مشترک زیر زمینه ‏ساز گفتگوی سه جریان می‏باشد:

۱. گسست از سیستم فکری و عملکردی ” سوسیالیسم واقعا موجود” که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می‏داد.

۲. ما به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. از نظر ما آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوند عمیقی دارند. ما مدافع‌ حقوق‌ بشر هستیم‌ و علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌ مبارزه‌ مى‌کنیم.    

۳. اعتقاد بر اینکه جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این‏رو هدف برنامه‏ای ما رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت‏آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.

خطوط راهنما

در این حرکت خطوط زیر راهنمای سه جریان می‏باشد:

۱. ما برآنیم که برای شکل‏گیری تشکل بزرگ چپ، لازم است که سازمان‏ها و احزاب و بیشترین فعالین چپ که در سازمان‏های سیاسی متشکل نیستند، در این روند مشارکت جویند.  

۲. شکل گیری چنین تشکلی از یک‏سو نیازمند تبیین پایه های نظری، برنامه ای و تشکیلاتی است و از سوی دیگر پیشبرد بحث، گفتگو و همکاری نزدیک.

۳. ما در گفتگوی مشترک به این دریافت رسیدیم که سه جریان نباید تنها در محدوده‌ خود وارد بحث‏های نظری، برنامه ‏ای و اساسنامه‏ ای شده و اسناد ضرور در این زمینه را تدوین نمایند و بعد از دیگران بخواهند که به این روند بپیوندند. به باور ما این امر لازم است با مشارکت سازمان‏ها و فعالین چپ که می‏خواهند در این روند مشارکت ورزند، به طور مشترک پی گرفته شود. لذا سه جریان تا کنون وارد این روند نشده‏ اند.

۴. سه جریان متعهد می‏شوندکه همراه با جریان‏ها و فعالین چپ که به این حرکت می‏پیوندند، روند گفتگو پیرامون شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ را پیش ببرند.

۵. وارد شدن به روند بحث و گفتگو و تدوین اسناد، لزوما به معنی تصمیم‏گیری قطعی از همان ابتدا در مورد امر وحدت نیست، اما به معنی تعهد به مشارکت در این روند است. بعد از اتمام این روند، فعالین چپ و سازمان‏ها با توجه به حاصل کار جمعی، خود در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تصمیم خواهند گرفت.

همرزمان چپ و مبارزان راه سوسیالیسم!

ما، شما احزاب، سازمان‏ها و فعالین چپ را فرا می‏خوانیم که  تصمیم برای شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسیالیست را تصمیم خود بدانید و در آن مشارکت ورزید، در بحث و گفتگوی آغاز شده  و در تدوین اسناد نظری، برنامه‏ ای و اساسنامه‏ ای فعالانه حضور پیدا کنید و در تلاش برای پاسخ به نیاز جامعه ایران، طبقه کارگر و مزدبگیران و برای غلبه برپراکندگی چپ ایران نقش خود را ایفا نمائید.

ما بر این باوریم که راه دشوار و ناهمواری در مقابل ما قرار دارد. با این همه، الزامات جامعه ما، ضرورت دفاع از آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی و منافع طبقه کارگر و مزدبگیران در مقابل سرمایه و قدرت حاکم و دستیابی به آماج‏های خود، ایجاب می‏کند که همه توان خود را برای شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ به کار گیریم و بر دشواری‏های راه غلبه کنیم.

امید است که شما به این فراخوان پاسخ مثبت دهید تا دست در دست هم بگذاریم و برای رسیدن به دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم، تشکل بزرگ چپ را پی‏بریزیم.

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران

١۵ آبان ماه ١٣٩١ (۵ نوامبر ٢٠١٢)

آدرس سایت وحدت چپ

http://vahdatechap.com

 

آدرس تماس

                                                                                                             tamas@vahdatechap.info

 

              

 

تاریخ انتشار : ۱۵ آبان, ۱۳۹۱ ۵:۱۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سه روز برگزاری جشنواره، مسئولان سازمان دیدارها و گفت‌وگوهای متعددی با رفقای حزب توده‌ ایران و حزب چپ ایران، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و دیگر نیروهای چپ ایرانی مقیم پاریس داشتند. هم‌چنین رفقای ما دیدارهایی با رفقای چپ افغانستان و حزب کمونیست عراق داشتند.

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

جمعه خونین زاهدان همچون کشتار معترضان در جنبش های گذشته و جنبش ژینا مهسا در سراسر ایران حکایت از شکاف عمیق میان ملت ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی دارد.

بازهم خاطره ها

پاهایم را، به مانند علف، می گذارم، بر روی زمین
/
می بینم خود را، چون درختی در تب و تاب
/
می پیچم درخود، از آن هراس، که نگاهم بود و فراز
/
سرزمینی نشناخته، اما در خیال
/
آن کعبه آمال، چون مسلمانی در انتظار بهشت …

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

 کار برای زیست و زندگی آبرومندانه مدتهاست که دیگر در چشم انداز نیست، بلکه تلاشی جانکاه برای ادامه زنده ماندن و فقط زنده ماندن است … آیا سوختن انسان ها و جزغاله شدنشان بر فراز تیر برق و یا سقوط شان از بلندی ها و یا حبس شدنشان در اعماق معادن و مرگ شان در اعماق ظلمت و سیاهی سرنوشت محتوم شان است؟ چه باید کرد؟

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

بازهم خاطره ها

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

صدور حکم زندان و شلاق برای ۱۷ کارگر فولاد اهواز

لایحه‌ی «عفاف و حجاب»؛ سرکوب زنان، سلب زندگی، انکار آزادی