چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۱

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۱

فرصتی کە فرصت طلبی احمدی نژاد ایجاد نمودە!

محمود احمدی نژاد در حساب تویتری اش خبر اعتصاب ٨ روزە بقایی معاون پیشین اش را منتشر  و نسبت بە فشارهای "بی سابقەای" کە بە گفتە وی در زندان بە بقایی و مشایی وارد می شود اعتراض نمودە.و دستگاە قضایی را بە این خاطر محکوم کردە است.

محمود احمدی نژاد در حساب تویتری اش خبر اعتصاب ٨ روزە بقایی معاون پیشین اش را منتشر  و نسبت بە فشارهای “بی سابقەای” کە بە گفتە وی در زندان بە بقایی و مشایی وارد می شود اعتراض نمودە.و دستگاە قضایی را بە این خاطر محکوم کردە است. در درستی و بە حق بودن اعتراض احمدی نژاد بە رفتار قوە قضائیە البتە جای تردید وجود ندارد، ولی سوالی کە پیش می آید این است کە چرا احمدی نژاد تنها بە برخورد نادرست و فشارهای قوە قضائیە بە نزدیکان خود معترض است و نسبت بە ستمگری های این دستگاە و فشارهای بمراتب سنگینتر آن نسبت بە هزاران تن از بیگناهانی کە قربانی ستمگری دستگاە قضایی شدەاند و کسانی امثال سهیل عربی، آرش صادقی، گلرخ ایرانی، عبد الفتاح اسماعیلی و… کە صرفا بخاطر همین بی عدالتی ها بە زندان محکوم و در اعتراض بە رفتار ضد انسانی دستگاە قضایی بارها بە مدت طولانی اعتصاب غذا کردەاند و تا آستانە مرگ هم پیش رفتەاند اعتراضی نکردە و نمی کند؟ همین برخوردهای متناقض و دوگانە موجب می شود کە کسی اعتراض احمدی نژاد بە دستگاە قضایی را جدی نگیرد و آن را بە حساب جنگ جناح ها ی رژیم بر سر قدرت بفهمد و نە بیشتر. بهمین خاطر انتظار هم نمی رود کە اعتراض توام با تهدید احمدی نژاد برای تبرئە معاونان اش بە نتیجە دلخواە شان برسد. با این همە اما واقعیت آن است کە احمدی نژاد در مقایسە با اصلاح طلبان و اعتدالیون حداقل در دفاع از طرفدارانش جسارت و وفاداری بیشتری نشان می دهد  و حاضر است کە موقعیت خودش در نظام را بە مخاطرە بیندازد . این در حالی است کە اصلاح طلبان رهبران جنبش سبز را  در عمل  رها کردند و منافع شخصی شان را بر دفاع از آنان ترجیح دادند.احمدی نژاد اما بە رغم برخورداری از عنایت رهبر و حمایت محافظە کاران  سعی  کرد .از سیاستهای  بیت رهبری فاصلە بگیرد و قدرت بی منازع خامنەای را هم در دورە دوم ریاست جمهوریش بە چالش بکشد. کاری کە نە خاتمی جرائت آن را بخود داد و نە روحانی. با این حال تلاش احمدی نژاد برای نشان دادن چهرە دیگری از خود  بە نظر نمی رسد از سوی جامعە مورد استقبال قرار گیرد و فراتر از جنگ خودی ها بر سر قدرت ارزیابی شود، چرا کە سابقە احمدی نژاد و دارو دستەاش در زمان زمام داری شان کمتر از دستگاە قضایی سیاە و ضد مردمی نیست. اما نمی توان منکر شد کە اعتراض احمدی نژاد بە دستگاە قضایی فوایدی هم برای جامعە و مخالفین نظام می تواند در پی داشتە باشد زیرا کە صرفنظر از انگیزە های پشت پردە این  حرکت، خود این اعتراضات بە تضادهای درونی نظام دامن خواهد زد و دستگاە قضایی را تضعیف و مبارزە با این دستگاە ستمگر را سهلتر می کند و فرصت بهتری برای مبارزە با یکی از مظاهر استبداد فقاهتی فراهم می کند کە نباید نسبت بە آن بی توجە ماند. بازداشت و حصر احتمالی  احمدی نژاد هم تنها موجب حدت تضادها خواهد شد. این فرصتی را کە فرصت طلبی احمدی نژاد بوجود آوردە نباید از دست داد و مانند برخی از اصلاح طلبان حکومتی رقیب احمدی نژاد بە دفاع از اعمال قوە قضایی برخاست. بقول سردار دهقان وزیر پیشین دفاع. احمدی  نژاد حکم درب مسجد را در نظام پیدا کردە، کە نمی شود کند و دورش انداخت.  این گفتە بە این معنی است کە این کشاکش ادامە خواهد یافت.  

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۹ فروردین, ۱۳۹۷ ۲:۱۲ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟