جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۱

قطعنامه سیاسی

جمهوری اسلامی از رکوردداران اعدام در سطح جهانی است. صدور و اجرای گسترده احکام اعدام در دو سال اخیر، حربه حکومت استبدادی برای ارعاب جامعه بپا خاسته ایران بوده است. ما بر بستر مخالفت دیدگاهی و برنامه ای با حکم اعدام، در ابراز انزجار وسیع از این چرخه کشتار، خود را هم صدا با طیف گسترده آزادیخواهان ایران دانسته و ضمن محکوم کردن آمران و عاملان این احکام، بر ضرورت تداوم و تشدید اتحاد عمل علیه اعدامها و توقف کشتارها تاکید می ورزیم. مبارزه علیه اعدام، یک وظیفه انسانی و ملی است.  

مصوب شورای مرکزی منتخب کنگره دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

توضیح قطعنامه سیاسی به کنگره دوازدهم سازمان ارائه شده بود. با توجه به کمبود وقت، کنگره موافقت کرد که قطعنامه از سوی شورای مرکزی منتخب تدقیق و با امضای شورای مرکزی انتشار یابد. بعد از کنگره قطعنامه سیاسی تدقیق شد و به تصویب شورای مرکزی منتخب کنگره دوازهم رسید.   ———————-

قطعنامه سیاسی

علیه اعدام ها
جمهوری اسلامی از رکوردداران اعدام در سطح جهانی است. صدور و اجرای گسترده احکام اعدام در دو سال اخیر، حربه حکومت استبدادی برای ارعاب جامعه بپا خاسته ایران بوده است. ما بر بستر مخالفت دیدگاهی و برنامه ای با حکم اعدام، در ابراز انزجار وسیع از این چرخه کشتار، خود را هم صدا با طیف گسترده آزادیخواهان ایران دانسته و ضمن محکوم کردن آمران و عاملان این احکام، بر ضرورت تداوم و تشدید اتحاد عمل علیه اعدامها و توقف کشتارها تاکید می ورزیم. مبارزه علیه اعدام، یک وظیفه انسانی و ملی است.

برای آزادی زندانیان سیاسی و شکستن “حصر”ها حکومتی که در زندانی کردن منتقدان و مخالفان خود پرونده طویلی به درازای عمر خود دارد، در پی خیزش سبز مردم ایران بار دیگر سیاست پرکردن زندانها را در پیش گرفته است. اکنون گروه بزرگی از آزادیخواهان کشور در زندان و یا در موقعیت “حصر” قرار دارند و تعداد پر شماری نیز تحت فشار حبس تعلیقی. ما ضمن اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی کشور و همدردی با خانواده های زجرکش آنان، خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رفع “حصر” خانمها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستیم.

همبستگی با مبارزات کارگران و زحمتکشان و دفاع از مطالبات آنان اقتصاد کشور ما با رکود، تورم و بیکاری فزاینده روبرو است. واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی مواجهند. تعداد زیادی از آنها ورشکست شده و یا در معرض ورشکستی قرار دارند. با تعمیق بحران اقتصادی، سرمایه داران و مدیران دولتی کارگران را دسته دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی بیرون میریزند و کارگران و خانواده هایشان را بدون هر گونه پشتوانه اقتصادی و اجتماعی در جامعه رها میسازند. کارگران و مزدبگیران کشور به خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل، قادر نیستند به طور سازمانیافته به مقابله با عواقب بحران برخیزند، از مطالبات و خواسته های خود دفاع کنند و اجازه ندهند که رژیم استبدادی و سرمایه داران بار اصلی بحران اقتصادی را به روی دوش کارگران و مزدبگیران منتقل سازند. کارگران و زحمتکشان کشورمان در شرایط سخت و دشواری به سر میبرند. بر شمار کارگرانی کە با تاخیر طولانی حقوق و دستمزد خود را دریافت میکنند، افزودە میشود، نرخ بیکاری به شدت افزایش یافته و بر میزان قراردادهای موقت کار افزوده میشود. قانون هدفمند کردن یارانه ها که در سال گذشته توسط دولت کودتا به اجرا گذاشته شد، زندگی کارگران و زحمتکشان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. ما همبستگی خود را با مبارزات کارگران کشورمان اعلام میکنیم و از مطالبات کارگران و مزدبگیران، تشکیل سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی، تضمین امنیت شغلی حمایت میکنیم و خواستار توسعه کارآفرینی، بالا بردن مهارتهای فنی و اتخاذ سیاستهای مالیاتی در جهت تامین منافع لایه های پائین جامعه، افزایش مناسب دستمزد کارگران و مزدبگیران و بالابردن قدرت خرید آنان و نیز ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی هستیم.

ضرورت پرداختن به مطالبات معیشتی مردم و مسائل اقتصادی فقر، بیکاری، تورم و بحران اقتصادی موجب شکلگیری نارضایتی گسترده در بین طبقات پائین و متوسط و بخشی از کارفرمایان جامعه شده است. در حالی که بیشترین نارضایتی در حال حاضر در عرصه مسائل اقتصادی است ولی این نارضایتی هنوز به برآمد گسترده اعتراضی فرانروئیده و با نارضایتی سیاسی درنیآمیخته است. لازم است مسائل اقتصادی و مطالبات معیشتی مردم، جایگاه و وزن شایسته خود را در مواضع و تبلیغات سازمان پیدا کند.

پشتیبانی از جنبش زنان در جمهوری اسلامی که مظهر تبعیض عریان و زور نهادینه شده علیه زنان است، پایدارترین و آینده سازترین جنبش اجتماعی، جنبش رهایی زن از تبعیض جنسیتی است. جنبش مطالبه محور زنان از بسترسازهای اصلی جنبش سبز بوده، طی این دو سال بگونه ای ثابت قدم آن را همراهی کرده و در این راه متحمل فشارهای بسیار شده است. سبز، نماد “ندا”ی خود را از این برآمد اجتماعی گرفته و اکنون، در تاوان ایستادگی هایش چه بر سرحقوق خود و چه حقوق شهروندی در کشور، مواجه بازندان، محرومیت و انواع سختیها است. ما علیه تبعیض جنسیتی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان مبارزه می کنیم و پشتیبان جنبش زنان هستیم. در محکومیت کشتار فعالان ملی- قومی و تقبیح اعمال تروریستی در مناطق رنجور از تبعیض ملی کردستان، بلوچستان و مناطق عرب نشین کشور همچنان قربانی کشت و کشتار حکومتگران هستند. جمهوری اسلامی طی دوره اخیر یا از طریق اعدام و یا در تظاهرات، مرتکب جنایت شده و دهها جوان این مناطق را به خاک و خون نشانده است. در این مناطق و در آذربایجان، صدها نفر روانه زندانها و بیدادگاه های حکومت شدهاند. در تداوم سرکوبها، مامورین رژیم در اواخر ماه گذشته به تظاهرات مسالمت آمیز عربهای خوزستان یورش برده، تعدادی از آنها را کشته و زخمی کرده و بیش از صد نفر را دستگیر نمود. این سرکوبگری های سیستماتیک، نتیجه پافشاری حکومت براعمال تبعیض ملی ـ قومی علیه مردمان مناطق رنجور از چنین تبعیضاتی است. بربستر سیاستهای خشن حکومتی، پاره ای جریانهای افراطی با توسل به خشونت متقابل، سازمانگر اقدامات تروریستی میشوند که اعمالی هستند کاملاً غیرانسانی و به لحاظ سیاسی، بد فرجام. ما ضمن دفاع از مبارزات علیه هر نوع تبعیض ملی ـ قومی در کشور و ایجاد ایرانی فارغ ازهرگونه اجحاف در این زمینه، بر اهمیت مبارزه مدنی و مسالمت آمیز و نقش نهادهای مدنی در آن تاکید داریم و خرسندیم که این نوع رویکردها مدام با اقبال بیشتری از سوی فعالان این جنبش مواجه میشود. ما از تأمین حقوق ملی ـ قومی، از جمله حق آموزش زبان مادری، داشتن نشریات، کتب و رسانه های همگانی به زبان مادری و پایبندی به آداب ،سنن و فرهنگ خود و از اداره امور هر منطقه به دست منتخبین ساکنان آن منطقه و تمرکز زدائی در اداره امور کشور دفاع میکنیم.

مخالفت با تعرض به روزنامه نگاران و هنرمندان در جمهوری اسلامی، حفظ شرافت روزنامه نگاری و پاسداشت امانت در اطلاع رسانی، جرمی است نابخشودنی که با ترور فیزیکی و شخصیتی روزنامه نگار و حبس، شکنجه و محرومیت شغلی و معیشتی پاسخ میگیرد. ایستادن بر وجدان خبرنگاری در میهن ما، نشانه ای از فداکاری است. هنرمند نیز اگر نخواهد آزادی خلاقیت خود را قربانی تحمیلات و خط قرمزهای حکومت سانسور بکند، زیر تیغ فشار میرود و دچار شکنجه ، زندان و ترک وطن میشود. با شکلگیری جنبش سبز، بسیاری از فیلمسازان، شاعران، نویسندگان، موسیقی دانان و سایر هنرمندان که حاضر نشدهاند در برابر استبداد به تمکین تن دردهند، در معرض تعرضات حکومتی قرار گرفتهاند. ما خواهان تامین و تضمین آزادی قلم، بیان، اندیشه، مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات هستیم و از مبارزه روزنامهنگاران علیه سانسور و از آزادی هنرمندان در تولید هنر دفاع میکنیم.

دفاع از جنبش دانشجویی دانشگاه و جنبش دانشجوئی خار چشم رژیم است. رژیم از تمام ابزارها برای خاموش کردن صدای دانشجو و دانشگاهیان بهره گرفته است. در دانشگاههای کشور فضای پادگانی گسترش یافته، حضور نیروهای امنیتی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده، احضار دانشجویان برای بازجوئی به کارروزمره نهادهای حراست تبدیل گردیده، ستارهدار شدن دانشجویان و محرومیت آن ها از تحصیل ادامه یافته، تهدید و احضار کمیته های انظباطی و حراست ابعاد وسیعی پیدا کرده و صدها تن از دانشجویان دستگیر و روانه زندانها شده و در بیدادگاههای رژیم محاکمه و به زندانهای سنگین محکوم گشتهاند. با این وجود رژیم در تبدیل دانشگاههای کشور به گورستان سکوت شکست خورده است. ما با تقدیم گرمترین درودهای خود به دانشجویان بیدار دل و روشن ضمیر، آنان را به تداوم مبارزه علیه استبداد در وسیع ترین صف دانشجویی فرا می خوانیم و از مبارزات آنها برای تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشور دفاع میکنیم.

ضرورت تشدید فعالیت نهادهای حقوق بشری و سیاسی اپوزیسیون در خارج کشور فعالیت نهادهای مدافع حقوق بشر و تشکلهای سیاسی طی دو سال گذشته در پشتیبانی از جنبش سبز، در جلب حمایت افکار عمومی جهانیان نسبت به آن و راه انداختن کارزار گسترده در گستره جهان علیه سرکوبگریهای حکومت، یکی از درخشانترین نمایه های فعالیت دمکراتیک ایرانیان بوده است. ما اعضای کنگره که خود در زمره شرکت کنندگان و سازمانگران حرکاتی از ایندست بوده ایم، به همه کوشندگان این تحرکات ملی در خارج از کشور درود میفرستیم و ارزش زحمات آنانرا پاس می داریم. سازمان ما، بر آمادگی خود بر گسترش همکاری در این زمینه تاکید میکند.

خیزش تودهای برای طرد دیکتاتورها در منطقه خیزش تودهای برای پائین کشیدن دیکتاتورها، خاورمیانه و شمال افریقا را فرا گرفته است. مضمون اصلی این تغییر نه بیداری اسلامی چنانکه علی خامنه ای مدعی است، بلکه گذر از استبداد به دمکراسی است. مردم در تونس و مصر دیکتاتورها را از قدرت پائین کشیدند تا آزادی و دمکراسی را در کشورشان حاکم کنند. مبارزه علیه دیکتاتورها در تونس و مصر محدود نمانده و به تعداد قابل توجهی از کشورهای عربی گسترش یافته است. تحولات در منطقه بر این نظر حاکمان که گویا توسعه بر دمکراسی تقدم دارد یا دمکراسی مناسب اعراب نیست و یا تنها آلترناتیو ممکن به جای آنها، اسلام بنیادگرا است، خط بطلان کشید و نشان داد که با حضور قدرتمند دو نیروی دگرگونساز یعنی جوانان و تکنولوژی، دیکتاتورها دیگر قادر نیستند مثل دهه های گذشته به سلطه سیاسی خود تداوم بخشند. نسل جوان در این کشورها همانند کشور ما پایه رژیم های دیکتاتور را به لرزه درآورده و شبکه های اجتماعی انحصار خبررسانی را از چنگ دیکتاتورها بیرون کشیده و با برقراری ارتباطات گسترده بین کنشگران، فعالیت دستگاههای امنیتی را خنثی نمودهاند. چهره منطقه و به درجاتی چهره جهان با تحولات خاورمیانه در حال دگرگونی است. خاورمیانه به گذشته برنخواهد گشت و فضا برای دیکتاتورها روزبروز تنگ و تنگتر خواهد شد. خیزش مردم در کشورهای عربی از جنبش سبز متاثر بود و جنبش سبز نیز از برآمد ضددیکتاتوری در منطقه تاثیر پذیرفته است. برآمد جنبش سبز در روز ۲۵ بهمن سال گذشته، اقدام حکام ایران برای مصادره حرکت ضددیکتاتوری مردم منطقه به سود حکومت اسلامی را خنثی کرد و نشان داد که اکثریت مردم ایران همزبان و همراه با مردم منطقه علیه دیکتاتوری هستند.      

تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۰ ۷:۰۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

مهاجرت

فکر مادر دل تنگش کرده بود، مادرش را خیلی دوست داشت و می دانست که او را هرگز نخواهد دید، چه در این سفر موفق باشد و چه نباشد. خود را سرزنش می کرد. او را خیلی رنج داده بود. او را پیر و پیرتر کرده بود. دلخوشی مادرش به بچه هاش بود و آنها هم که هر کدومشون یک سر داشتند و هزار سودا.

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین