چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۵۵

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۵۵

آه... ماندانا!
فروردین ۱۳۶۱ بود که از کمیتۀ مشترک به بند ۲۴۳ زنان اوین منتقل شدم. دخترکی شیرین ومخملین نظرم را جلب کرد. شاید ۲۲ سال داشت. نرم ومخملین بود، با صلابت....
۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
شوق وزیدن 
در قعر نومیدی … به تداوم ناگزیر زیستن می اندیشم، به تماشای شکوفه های شکوفنده، در باغ بهاری،. که پایان تمامی زمستان ها را،. اعلام می کند...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مسعود دلیجانی
نویسنده: مسعود دلیجانی
جنایات جمهوری اسلامی علیه هموطنان بهایی را محکوم میکنیم
نظام جمهوری اسلامی سالهاست با گفتمان خودی-غیر خودی، شیعه-سنی، انقلابی-غیر انقلابی و مشابه آن، با پر رنگ کردن اختلافات قومی و مذهبی ملت ایران را چند بخش کرده و کوشش...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور
بحران خالص سازی و به صحنه‌‌آمدن اصلاح طلبان در سیمای تحریم شکنان و کنشگری مرزی!
آیا لقمه خالص سازی در گلوی خامنه‌ای گیر کرده است؟ ... چرا آب و نان اصلاح طلبان در گرو ایفا نقش در هم شکستن دوقطبی جامعه است؟ مهندسی انتخابات از...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: تقی روزبه
نویسنده: تقی روزبه
بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ آخرین تحولات کشور، و نمایشِ انتخاباتی پیشِ‌روی
حرکت مشترک ما در تحریم نمایش انتخاباتی رژیم منفور و ورشکستۀ ولایت فقیه به‌رهبری علی خامنه‌ای، پیام روشن اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم میهن ما به این رژیم است.
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: حزب توده ایران
نویسنده: حزب توده ایران
حقوق بشر! 
در سرزمین اروپا که «فرشتگان» بر آن حاکم ند، انسانيت در حال دفن شده‌ است! سرزمینی که مردگان سیاسی در آن بر صندلی قدرت نشسته اند، با سیاستهای تکراری و...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شمی صلواتی
نویسنده: شمی صلواتی
منصور یاقوتی معلم، نویسنده متعهد و واقعگرا
مانیفست منصور یاقوتی و تمامی معلمانی که درد مردم را می فهمند، فقط در کلاس درس و آموزش خلاصه نمی شود، منصور رسالت یک معلم را فراتر از تعلیم و...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: بهروز شوقی
نویسنده: بهروز شوقی

محاصرە مدنی زندانها برای آزادی زندانیان سیاسی

یکی از راە کارهای تعیین کنندە برای نجات جان جوانان زندانی و سایر زندانیان سیاسی تجمع وسیع و حلقە زدن بە گرد زندانها و حمایت از خواست آزادی زندانیان سیاسی.است. این تجمع ها و محاصرە مدنی را در صورت لزوم باید بە مقابل قوە قضایی، مجلس، دفتر ریاست جمهوری هم کشاند.

طبق گزارشات مسئولین مختلف دولتی و حکومتی بە رغم این کە “ازادی زندانیان سیاسی”بە یکی از شعار های همگانی خیزش دی ماە ٩۶ تبدیل شدە، حداقل ١٧٠٠ نفر از شرکت کنندگان در خیزش مردمی یک هفتە اخیر بازداشت و روانە شکنجە خانە های رژیم قرون وسطایی فقها شدەاند. تعداد بازداشت شدگان یقینا بسی بیش از این است و بازداشتهای دیگری نیز در راه ست. بە گفتە وزیر تازە انتخاب شدە آموزش عالی، ٩٠ نفر از افراد بازداشت شدە دانشجو هستند. بە گفتە محمود صادقی عضو فراکسیون امید عدەای از دانشجویان در جریان یورش ماموران امنیتی بە خانە هایشان بازداشت شدەاند. بە گفتە منابع دانشجویی اکثر دانشجویان بازداشتی فعالین دانشجویی چپ هستند کە با همدستی عناصر وابستە بە حکومت با نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شدەاند. بسیاری از بازداشت شدگان افرادی هستند کە بە غیر از شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز کار دیگری نکردەاند. شمار زیادی از جوانان بیکار و تعدادی از دراویش اهل حق و … نیز بازداشت و روانە زندان ها شدەاند و کس بە درستی نمی داند کە زندانبانان چە نقشە شومی برای آنان دارند. عدە زیادی از خانوادە دراویش، خانوادەهای دانشجویان زندانی و سایر افراد بازداشتی در روزهای اخیر در اعتراض بە این بازداشتها و زندانی کردن بستگان دور و نزدیک شان و بی خبر نگاە داشتن از علت بازداشت نزدیکان و عزیزانشان چند روز است کە در مقابل زندان تجمع نمودە و خواهان آزادی عزیزان دربندشان هستند، اما تا کنون مقامات دولتی و قضایی با وجود تبلیغاتت وسیع و گمراە کنندەای کە در مورد “حق اعتراض مسالمت آمیز” در رسانە ها بە راە انداختەاند، توجەای بە خواستهای تجمع خانوادە های زندانیان سیاسی نمی کنند. با وجود این کە برخی مسئولین بلند پایە خبر از آزادی عدەای از بازداشت شدگان و آزادی عدەای دیگر را دادەاند، با این همە تا کنون خبری از آزادی زندانیان نیست. در این میان عدەای از حقوق دانان و وکلای مدافع حقوق بشر و جمعی از هنرمندان نیز بطور جداگانە خواستار آزادی بازداشت شدگان و رعایت عملی حقوق معترضان شدەاند. روز گذشتە نیز ١۶ تن از چهرهای سرشناس اصلاح طلب کە بعضا قبلا با سرکوبگران هم داستان شدە بودند، با مشاهدە ادامە اعتراضات طی بیانیە ای صف شان را از بقیە اصلاح طلبان طرفدار سرکوب “فتنە گران” جدا نمودە و از حق اعتراض مردم دفاع کردند. نمایندە حکومت در جلسە دیروز شورای امنیت هم ظاهرا از حق اعتراض مسالمت آمیز مردم دفاع نمودە و متعهد بە رعایت آن شدە است. همچنین در کشورهای اروپایی بسیاری از احزاب و سازمانهای غیر دولتی و دولتی نیز سرکوب شرکت کنندگان در خیزش اخیر را محکوم و خواهان آزادی بازداشت شدگان و تضمین حق اعتراض مسامت آمیز مردم در ایران شدەاند و جبهە وسیعی در خارج و داخل و از هر سو علیە سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز شکل گرفتە کە کار سرکوب را برای حکومت دشوار نمودە. با این همە اما خطراتی کە جان و سلامت بازداشت شدگان را کە اکثرا ناشناختە و از خانوادە های تهی دست هستتد تهدید می کند جدی است و بیم آن می رود کە عدەای از زندانیان گمنام و بی کس و کار را برای انتقام جویی و ایجاد رعب و هراس و توقف اعتراضات قربانی کنند. یکی از راە کارهای تعیین کنندە برای نجات جان جوانان زندانی و سایر زندانیان سیاسی تجمع وسیع و حلقە زدن بە گرد زندانها و حمایت از خواست آزادی زندانیان سیاسی.است. این تجمع ها و محاصرە مدنی را در صورت لزوم باید بە مقابل  قوە قضایی، مجلس، دفتر ریاست جمهوری هم کشاند. در این صورت برای مقامات دولتی و قضایی کە وعدە “حق اعتراض” مسالمت آمیز می دهند شکستن حلقە محاصرە زندان ها و نهادهای دولتی دیگر بە آسانی گذشتە ممکن نیست و اگر بە چنین حماقتی متوسل شوند هزینە گزافی باید برای آن بپردازند. بهر جهت تلاش برای نجات زندانیان و بە شکست کشاندن طرح انتقامجویی از آنان بە بهانە های واهی و دادن نسبت های ساختگی حائز اهمیت اساسی است. این حرکت با تجمع های کە ازچند روز پیش در مقابل زندان اوین شکل گرفتە، شروع شدە است. بە آن بپیوندید.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۷ دی, ۱۳۹۶ ۱:۴۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته‌ی ۲۱ تا ۲۸ خرداد گذشت

صاحبان نام‌های بیرون‌آمده از دودکش شورای نگهبان هر کدام بیانیه‌ای خواندند و از چنین می‌کنیم و چنان، گفتند. و از اصلاح امور و پیشرفت. تو گویی تا به‌امروز جن‌ها بر ایران حاکم بوده‌اند. و از برابری زن و مرد هم گفتند. و هیچ یک اما از شورای نگهبان در همین ادعای برابری زن و مرد، نپرسید، چرا برای خالی نبودن عریضه هم که شده، نام زنی را بیرون نداده است!

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آه… ماندانا!

شوق وزیدن 

جنایات جمهوری اسلامی علیه هموطنان بهایی را محکوم میکنیم

بحران خالص سازی و به صحنه‌‌آمدن اصلاح طلبان در سیمای تحریم شکنان و کنشگری مرزی!

بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ آخرین تحولات کشور، و نمایشِ انتخاباتی پیشِ‌روی

حقوق بشر!