دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰

مذاکرات ژنو، نسبتا از نوعی دیگر

در یک جمع بندی می توان گفت کە با توجە بە طرح مسائل دو طرف در مذاکرە و توافق برای ادامە آن در آیندە نزدیک، این بار ما در شرایط بهتری قرار گرفتەایم کە می تواند جامعە ایرانی و جهانی نگران از تعمیق این بحران را در شرایطی بهتر و خوش بینی ای نسبی معقول تری نسبت بە گذشتە قرار دهد. اگر قرار است از طریق مذاکرە مناقشە مورد نظر حل شود، چارەای نیست جز آن کە بە نوعی امیال و اهداف هر دو طرف مورد نظر بە نوعی مورد توجە قرار گیرند.

سرانجام بعد از وقفەای طولانی در مذاکرات ایران با کشورهای پنج بعلاوە یک بر سر پروندە اتمی ایران، در هفتە جاری ما شاهد آغاز دور جدیدی از مذاکرە میان هیئت جمهوری اسلامی با این کشورها شدیم. خودداری ایران از این مذاکرات و شرط و شروط گذاشتن برای آن، شاخص ویژە این وقفە طولانی بود. از طرف دیگر در این مدت ما شاهد تشدید تحریمهای کشورهای غربی علیە ایران چە در بعد اقتصادی و تجاری و چە در زمینە حقوق بشری در بعضی موارد محدود بودیم. اما علیرغم تمامی این فشارها و عدم تمایلها سرانجام مذاکرات دیگری صورت گرفت، و نفس این واقعە ثابت کرد کە هنوز درهای دیپلماتیک حل مناقشە کاملا بستە نشدەاند، و بویژە طرف ایرانی علیرغم موضعگیریهای بە ظاهر سخت مایل بە ادامە آن بودەاست.

هنوز مذاکرات شروع نشدە بود کە ما شاهد آن بودیم از طرف رسانەها و منابع سیاسی و روزنامەنگاری تحلیلهای گوناگونی ارائە شدند. این تحلیلها در یک وجە خود عمدتا حامل بدبینی شدید نسبت بە نتایج آن بودند، و در وجە دیگر خود بر خوش بینی نسبی ای قرار داشتند کە طرفین را سرانجام ناچار بە توافقی می دیدند. کە البتە هرکدام از این موضعگیریها می توانستند برپایە واقعیتها و فاکتهای موجود از عقلانیت و واقع نگرای ای برخوردار باشند کە خوانندە را ناچار بە همراهی لااقل ضمنی با خودشان گردانند.

هیئت ایرانی بر اساس ارزیابی خود، خود را در شرایط مناسبتری در مذاکرە می دید، تولید کیک زرد (بە عنوان یک فشار فن آوری) ، ترور دو دانشمند هستەای در تهران (بە عنوان یک فشار سیاسی)، اختلاف در میان اعضای گروە پنج بعلاوە یک و سرانجام نرمش دولت آمریکا کە خود را در سخنان خانم کلینتون بازتاب می داد از جملە موارد برشمردە می توانند باشند. و طرف مقابل نیز با توجە بە بحران سیاسی در جریان حاکم در ایران، و فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید تحریمها بر آن، شرایط را برای خود مناسب می دید. در یک دیدی کلی می توان گفت کە هردو طرف با امیدهای خود بە پای میز مذاکرە رفتند، و با همین درک، شرایط را برای پیشبرد اهداف خود مناسب ارزیابی می کردند، و شاید همین بویژە هنگامی کە طرف ایرانی مطرح است می توانست علت اصلی شرکت آن در این مذاکرات بودەباشد.

و حال مذاکرات بە اتمام رسیدە، و برپایە نتایج واقعی آن می توان بە ارزیابی دقیقتری از آنچە در ژنو گذشت، دست زد.

بر پایە خبرها و گزارشات موجود طرف ایرانی از زبان جلیلی مسئول هیئت ایرانی، مذاکرات را پیروزی ای برای خود ارزیابی کرد، و با رد سخنان خانم اشتون در مورد اینکە مذاکرات درخصوص پروندە هستەای ایران بودە، موضوع نشستها را بحث حول مسائل عمومی جهانی و منطقەای اعلام کرد. خانم اشتون نیز ضمن تاکید براینکە کە مذاکرات حول مسائل هستەای بودە، آنرا مثبت ارزیابی کرد. البتە همین خانم با عدم شرکت خود در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جلیلی، اعتراض طرف ایرانی را برانگیخت، و نشان داد کە هنوز از لحاظ سیاسی وضعیت بە گونەای نیست کە دو شخصیت اصلی مذاکرات را در کنار هم در مقابل دوربینها قرار دهد.

چنانچە از این فاکتها برمی آید علیرغم اینکە نتیجە خاصی از این نشستها اعلام نشدە است، اما هر دو طرف آنرا مثبت ارزیابی کردەاند، و حال چگونە است کە علیرغم عدم اعلام نتیجە مشخصی چنین موضعگیری ای اتخاذ شدە است؟ شاید بتوان علت این امر را در مسئلەای جست کە یک منبع غربی در پایان مذاکرات، آن را اعلام کرد، کە آن نیز همانا اعلام این خبر بود کە هفتاد و پنج درصد مذاکرات در مورد مسائل هستەای بودە و باقی آن در مورد مسائل بین المللی و منطقەای بودە است. یعنی بە تعبیری در این نشستها هم بە موضوع اتمی پرداختە شدە است کە موضوع مطروحە از جانب پنج بعلاوە یک بودە، و هم بە موضوع مسائل جهانی کە موضوع مطروحە از طرف هیئت ایرانی بودەاست. و بدین ترتیب شاید برای اولین بار امیال هردو طرف همزمان بە نوعی در مذاکرات مورد بحث قرارگرفتەاند. و از همین جا می توان علت مثبت ارزیابی کردن هر دو طرف از آن را دریافت. وقوع این امر و همزمان توافق طرفین برای برگزاری دور بعدی مذاکرات، دو ماە دیگر در استانبول ترکیە، مورد مثبت دیگری است کە می توان در این مورد برشمرد.

نهایتا در یک جمع بندی می توان گفت کە با توجە بە طرح مسائل دو طرف در مذاکرە و توافق برای ادامە آن در آیندە نزدیک، این بار ما در شرایط بهتری قرار گرفتەایم کە می تواند جامعە ایرانی و جهانی نگران از تعمیق این بحران را در شرایطی بهتر و خوش بینی ای نسبی معقول تری نسبت بە گذشتە قرار دهد. اگر قرار است از طریق مذاکرە مناقشە مورد نظر حل شود، چارەای نیست جز آن کە بە نوعی امیال و اهداف هر دو طرف مورد نظر مورد توجە قرار گیرند. اینکە نسبت این توجە چقدر بودە است در اولین گام زیاد مهم نیست، مهم پایە قراردادن آن برای توافقات همەجانبەتری در آیندە در امر مسائل مورد مناقشە می باشد. دیگر وقت آن رسیدە است کە منطقە و جهان دوران جدیدی را از لحاظ امنیت، صلح و آرامش تجربە کنند.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر, ۱۳۸۹ ۸:۴۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…