سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۱۰

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۱۰

مهمتر از مطالبات عاجل، نیاز کارگران به تامین دمکراسی استمصاحبه کار با آقای تهرانی، از فعالان کارگری

هر دو دسته [مطالبات] نیازمند فضایی است که بتوان فارغ از ناامنی ها و بدون هراس از زندان و شکنجه و از دست دادن شغل و موقعیتهای اجتماعی زندگی برابرحقوق با سایر مردم را در آن فضا کسب کرد. در نتیجه آنچه مهمتر از این مطالبات است، نیاز کارگران به تامین دمکراسی است. بدون دمکراسی هیچ قانون عادلانه ای هم (درصورت تصویب) اجرایی نخواهد شد

به مناسبت اول ماه می، روز کارگر، مصاحبه ای داریم باآقای تهرانی ار فعالان کارگری در ایران، که در زیر از نظر خوانندکان می گذرد.

۱-اصلی ترین مشخصه های لحظه در آستانه اول ماه مه کدام اند؟

شاید اگر رویدادهای پس از انتخابات حادث نشده بود، امسال نیز همچون سالهای گذشته تاکید بر برخی مطالبات صنفی وتلاش برای وادار کردن دولت در به رسمیت شناختن حق کارگران در ایجادتشکیلات کارگری از اهمیت درجه اول خود برخوردار بود، اما امروز شرایط به گونه دیگری است. نه دولتی که از مقبولیت و وجاهت برخوردار است که به آن مراجعه شود وجود دارد و نه همین دولت نامقبول کمترین پایبندی به قانون دارد که انتظارات حداقلی گذشته را جواب دهد. ضمن آن که به دلیل بحران فزاینده اقتصادی که بخشی از آن از بی تدبیری دولتها و به ویژه دولت احمدی نژاد ناشی می شود، این دولت قادر به رفع مشکلات در عرصه کار و تولید نیست و بدیهی است که بواسطه بیکاری روز افزون، تعطیلی واحدهای کار و تولید، روند خصوصی سازیهای بی رویه که نهادهای نظامی را در راس صنعت وخدمات قرار داده و می دهد و در نتیجه آن، روابط کار تابعی از نظامیگری و فضای امنیتی –پلیسی شده و می شود. همه اینها دست به دست هم داده و فشار را بر زحمتکشان بیشتر از گذشته وارد خواهد کرد. دستگیریهای تعداد زیادی از کارگران در روز کارگر سال گذشته هم بیانگر این واقعیت است که حاکمیت هیچ امتیازی، حتی امتیازات قانونی که خود پذیرفته ودر قانون منعکس شده است را نیز برای کارگران روا ندارد. به ناحق بر روی همه حقوق کارگران و زحمتکشان پا گذاشته و باهیچ منطقی هم حاضر به اصلاح رفتار خود در برابر قوانین موجود نیست. کارگران درچنین شرایطی قرار دارند. به نظر من تنها راه برون رفت از چنین شرایط ناگواری، اعتراضات وسیع کارگران را می طلبد. تنها درصورت اعتراض به شرایط موجود است. درعین حال متشکل شدن به شیوه ممکن زندگی در فضای دیکتاتوری موجود، برای ادامه اعتراض تا رسیدن به مطالبات برحق این امکان را فراهم می آورد. حاکمیت جمهوری اسلامی کمترین ظرفیت لازم برای پذیرش تشکیلات کارگری را ندارد. کارگران می توانند از راه هسته های صنفی و به عبارتی روشن تر هسته های سندیکایی و اتحادیه ای مخفی به امر سازماندهی همکاران خود برای کسب خواسته هایشان اقدام کنند. این راهی است ناگزیر. بی شک چنین مبارزه ای قابلیت فراگیری بالایی دارد و با توجه به فضای اعتراضی موجود، از حمایت وسیع مردم نیرز برخوردار خواهد شد.

۲-یکی از مشخصه ها مقارنت امسال با اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه ها» است اثرات این طرح بر زندگی زحمتکشان را چگونه می بینید؟

این طرح شعاری بیش نیست و دل خوش کردن به این سراب نتیجه ای ندارد. اصل این طرح دراساس برای شفاف سازی اقتصادی و درخدمت پذیرش ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده است. حدف سوبسیدها تغییر نام داده وبرای کاهش ویا از بین رفتن زمینه های اعتراضی میان زحمتکشان به «طرح هدفمند کردن یارانه ها » نام گذاری شد ه است. شرایط کنونی دیگر امکان رسیدن به آن هدف (عضویت در سازمان تجارت جهانی )را دور کرده است دلایل اصلی آن عمدتا دو تاست اول این که جمهوری اسلامی حد اقل مقبولیت بین المللی گذشته را نیز به تبع رویدادهای پس از انتخابات از دست داده و دیگر این که بحران عمومی و جهانی سرمایه داری نیز امکانات بهره برداری این حاکمیت از امتیازاتی که با عضویت در این سازمان حاصل می شد را نیز از بین برده است و به دلیل تاثیرات بحران دراقتصاد ایران که تاب تحمل بحرانهای داخلی را هم ندارد، عضویت در این سازمان الویت خود را از دست داده است وحاکمان نیز این را به درستی دریافته اند. از دلایل بارز این امر می توان به حضور خامنه ای در شرکت ایران خودرو و تاکید بر ایجاد سازکارهای مناسب برای تولید بهینه و متعاقب آن تصویب رد معافیت گمرگی بر واردات وبرقراری تعرفه نود درصدی توسط مجلس است. درحالیکه حذف تعرفه ها بخشی از اقداماتی بود در راستای لغو همین«قوانین مزاحم گمرکی» بود که درخدمت زمینه سازی عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار داشت. این طرح در اجرا نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و طبق گفته های صاحب نظران علم اقتصاد وخاصیت تورم زایی بسیار بالایی دارد که با عنایت به اوضاع آشفته کنونی اقدام به اجرای این طرح خود طراحان آن را هم به وحشت انداخته است. احمدی نژاد بارها سعی کرده است با بهانه های مختلف از اجرای آن سر باز زند و برای پاسخگویی به مردم، مجلس را مقصر جلوه دهد مجلس هم دست او را خوانده و زیر بار نرفته است. رهبری هم ترجیح داده که این دو را به معامله باهم برای یافتن راه حل میانه ای وادارد نتیجه این که مجلس ریسک دادن مبالغ هنگفت را نپذیرفته است اما به دولت اجازه داده است که در شرایط مناسب به اجرای مصوبه اقدام کند. این به معنای آنست که دولت در اجرای مصوبه مختار است تاحد ممکن با زمان مانور و با افکار عمومی نیز بازی کند تا چه پیش آید. روشن است که درصورت اجرای این مصوبه دربهترین حالت ماهیانه مبلغ ناچیزی به هرنفر پرداخت میشود که این پرداختها درمقابل آزادسازی قیمتها و رواج سیاستهای بازار آزاد مانعی دربرابر فشار روزافزون گرانی قیمت کالا وخدمات بر دوش کارگران ایجاد نخواهد کرد. از طرف دیگر تورم بسیار ی که از این طرح حاصل میشود تاثیرات فلج کننده خود را در اقتصاد بیمار کنونی بجای خواهد گذاشت.

۳-این جا و آنجا از پیوند محدود جنبش کارگری و جنبش سبز صحبت می شود. شما رابطه این دو را چگونه می بینید؟

سال گذشته و قبل از انتخابات درست در آستانه اول ماه مه دستگیریهای وسیعی از کارگران و فعالان کارگری نوسط وزارت اطلاعات صورت گرفت که این دستگیریها به زندانی شدن کارگران از یک ماه تا حدود دو ماه در سلولهای انفرادی منجرگردید آنطور که گفته می شود در خانه گردی این دستگیر شدگان، مامورین اطلاعاتی یک حکم کلی در دست داشته اند که طی آن قید شده است که به دلیل نزدیکی انتخابات و احتمال تشدید فعالیت ضد انقلاب به ضابطین اجازه داده میشود که عناصر مشکوک را بازداشت و منازل آنها مورد تفتیش قرار دهند. عمده این فعالان کارگری پی از تحمل بدترین شرایط در زندان با سپردن کفالت یا وثیقه، طی انتخابات و پس از انتخابات آزاد میشوند. این نحوه برخورد با کارگران قابل تامل است. هرچند سنگینی فضای انتخاباتی بر ستمی که بر این دستگیر شدگان رفته است سایه انداخت. اما نشانگر این واقعیت است که کودتاگران در محاسبات خود این جنبش را جدی گرفته بودند.

درجریان دادگاه های فرمایشی معترضان کیفرخواستی از سوی دادستان خوانده شد که طی آن برای اثبات وابستگی معترضان به بیگانه به تحلیل پرداخته و عوامل گوناگون بیگانه را که به زعم دادگاه چی ها علیه امنیت ملی دست به اقدام زده اند بر می شمرد و در عرصه جنبش کارگری، سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و شخص منصور اسانلو را به عنوان مجریان سیاستهای بیگانگان معرفی می کند. این هم نشان دیگری است از تلاش کودتاگران برای این که از نقش احتمالی کارگران در ادامه اعتراضات جلوگیری به عمل آورند.

پیام خامنه ای در سال نو « همت مضاعف – کار مضاعف » نیز نشان از آن دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی نگران شکل گیری اعتراضات کارگری به موازات اعتراضات جنبش سبز شیرازه رژیم را از هم بگسلد و پیشاپیش به هرگونه رفتاری که منجر به خارج شدن کنترل از دست او شود هشدار می دهد.

وجود دستگیر شدگان، زندانیان، شکنجه شده هاو جان باختگانی از فرزندان زحمتکشان در زندانهای رسمی و غیر رسمی هم حکایت از آن دارد که کارگران و زحمتکشان نیز در راه احقاق حقوق از دست رفته و برای بازپس گیری آرای خود در میدان بوده اند. با این همه متاسفانه مانند همیشه موانعی وجود دارد تا نقش و سهم کارگران را دراین جنبش اجتماعی و مدنی نادیده گرفته و یا به آن بهای لازم را ندهد و در بین برخی روشنفکران چپ نیز این موانع به گونه ای دیگر تراشیده میشود. جریان چیست؟ امروز پس از قریب یازده ماه از ظهور جنبش اعتراضی مردم بر پایه «رای ما کجاست » و به نام جنبش سبز، دیدگاه هایی وجود دارد که علیرغم سایش آن در مواجهه با واقعیتهای جاری باز هم می توانند به عنوان موانع ذهنی به کند شدن روند رو به پیش جنبش آسیب رسانند. و این دیدگاه ها عبارنتد از :

ایده ای که جنبش را تنها متعلق به طبقه متوسط میداند و ضمن موافقت با آن بر این تعلق تاکید میکند واز تعمیق و رادیکال شدن آن در هراس است. به همین جهت تلاشی برای نزدیکی گروه های مختلف اجتماعی به کار نمی بندد و درعین حال با تکرار این وابستگی جنبش به «طبقه متوسط» به محافظه کاری در درون آن دامن می زند.

ایده ای که جنبش را متعلق به طبقه مرفه جامعه میداند و جایی برای کارگران و زحمتکشان در ظهور وبروز و این جنبش قایل نیست و در مخالفت با آن به بهانه نبود مطالبات واقعی زحمتکشان از هرگونه سیاست وبرنامه در راستای هرچه توده ای تر شدن آن پرهیز می کند.

ایده ای که ضمن پذیرش رنگارنگ بودن جنبش و وجود تکثر گرایی درآن همواره به دنبال سهم خواهی ویژه و تعیین تکلیف برای سایر نیروهای تشکیل دهنده آن است.

ایده ای که ضمن پذیرش و اعلام متکثر بودن جنبش بنا به دلایل امنیتی و مشکلات ویژه، با تکیه برشعار هر سرباز یک رهبر از رفتن به سوی استر اتژی روشنی برای تامین رهبری فراگیر و در عین حال سازمانگر کوتاهی می کند.

ایده هایی که با طرح مسایل ملی و این که مطالبات ملیتها از سوی رهبران فعلی جنبش سبز نادیده گرفته شده است بر جدایی ملیتها از جنبش اصرار می ورزد و به همین نسبت از ورود کارگران و زحمتکشان در بین این ملیتها در جنبش سبز ناخواسته کارشکنی می کنند.

واقعیت آنست که در میزان وچگونگی وابستگی طبقاتی نیروهای موجود در جنبش سبز هیچ معیار روشن و اعلام شده ای وجود ندارد و درعین حال نمی توان به پر رنگ بودن نقش برخی از نیروها درشکل گیری این جنبش بی توجه بود دیگر آن که طبقات اجتماعی، تعریف و محدوده جغرافیایی اقتصادی نسبی خود را دارند و برهم ریختن مرز طبقات به بهانه پرهیز از کلان روایتها نتیجه ای جز گمراهی در برنخواهد داشت. با فرض پذیرش این که این جنبش خاص طبقه متوسط است نمی توان آن را درمحدوده بخشی از حقوق مدنی به پیش برد. نقطه مقابل چنین دیدگاهی هم که به بهانه آن که جنبش سبز ویژه طبقات مرفه جامعه است از نقش تارییخی طبقه کارگر غافل می ماند. کارگران به هرمیزان از آگاهی و سازمان یافتگی دارای حقوقی هستند که جز بامشارکت در مبارزه مدنی موجود قادر به دست یابی به آن نخواهند بود. طبقه کارگر به لحاظ نظری هم دارای وظایف سوسیال دمکراتیک است یعنی پیشاهنگان ونخبگان سیاسی آن درقالب احزاب وافراد و جمعیتها، ضمن آن که به اشاعه فرهنگ طبقاتی آن می کوشند، راه رسیدن به آرمانهای انسانی برای کارگران را هم در اجرای وظایف دمکراتیک این طبقه میدانند. نقش و تاثیر دمکراسی در زندگی کارگران مانند نقش آب یا غذا برای هر موجود زنده است. کارگران امروز بیش از هر طبقه اجتماعی از نبود آزادی و نادیده گرفته شدن رای و نظرش رنج برده ومی برد. درعین حال جنبش سبز هم بدون درنظر داشت نقش وسهم هر یک از لایه هاو طبقاتد اجتماعی راه به جایی نخواهد برد.

۴-به نظر شما مطالبه مقدم جنبش کارگری در حال حاضر چه باید باشد؟

کارگران مطالبات بیساری دارند که عمدتا بر دو دسته اند اول خواستهای معین صنفی که برای برقراری وضعیت مناسب معیشتی وبرای بهبود شرایط کار و زندگی اقتصادیشان است ودوم مطالبات و خواستهای حقوقی که با کسب آن امکان کسب دسته اول نیز تضمین میگردد و به بهبود شرایط زندگی اجتماعی نیروی کار درایران خواهد پرداخت و نتیجه آن حق تعیین سرنوشت زحمتکشان به وسیله خودشان و با تکیه به آرای مستقل آنها است. هردو دسته نیازمند فضایی است که بتوان فارغ از ناامنیها و بدون هراس از زندان و شکنجه واز دست دادن شغل و موقعیتهای اجتماعی زندگی برابر حقوق با سایر مردم را در آن فضا کسب کرد. در نتیجه آنچه مهمتر ازاین مطالبات است، نیاز کارگران به تامین دمکراسی است. بدون دمکراسی هیچ قانون عادلانه ای هم (درصورت تصویب) اجرایی نخواهد شد. علت آن هم کاملا روشن است. دمکراسی برای کارگران یعنی داشتن حق آزادی قلم و بیان و حق مشارکت درتولید و نظارت دمکراتیک بر روند تولید وخدمات. اگر این امکانات فراهم نشود، هیچ دولتی خود را ملزم به جوابگویی در مقابل کارگران نمی داند. تجربه سالهایی که اندکی فضای ایران گرایش دموکراتیکی یافت ( مانند شرایط پس ازدوم خرداد۱۳۷۶ ) و مقایسه آن با دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و گرایش شدید به دیکتاتوری دراین دوره درنظام سیاسی نشان دهنده ایران و میزان تحولاتی که درجنبش کارگری در هر دو دوره رخ داده است، ضرورت پاسخ به این نیاز را بیشتر نشان می دهد. اگر شرایط کارگران پس از دوم خرداد به گونه ای بود که بتواند دولت متزلزل خاتمی را وادارد تا به حقوق مدنی مردم پایبندی نشان دهد و آزادی کارگران را در راه ایجاد اتحادیه ها وسندیکای کارگری را به عنوان یک حق مدنی به رسمیت شناسد، امروز ما شاهد این همه بی عدالتی وستم که از جانب دولت کنونی بر زحمتکشان نبودیم. به نظر من مطالبه مقدم، مهم و حیاتی جنبش کارگری آزادی و تامین شرایط مناسب در برقراری حقوق و آزادیهای مدنی برای کارگران است که آنهم با پرداختن هم زمان به خواستها ومطالبات از دست رفته و خواستهای صنفی و با استفاده از همه ابزارهای سیاسی مانند اعتصاب و اعتراضات پیگیر تا رسیدن به اهداف تعیین شده، دست یافتنی خواهد بود. بیشترین امتیازی که امروز برای کارگران درمبارزاتشان وجود دارد حمایت مردم از این خواست است چرا که این خواست یعنی دمکراسی به عنوان خواسته ای مدنی یک خواست همگانی است.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت, ۱۳۸۹ ۱:۱۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…