دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۱۷

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۱۷

مویهی جدایی

تا ببازم دل به عشق دلبران
تا برقصم پابهپای دختران
تا بگیرم بندیان را در كنار
تا بگیرم از دل دشمن قرار
تا نفس گیرم ز كوهستان كُرد

ساقیا! برگرد و پیش من نشین

پیش من، با جام آب آتشین

مشتریهایی چو من اینجا کماَند

بیشتر خوشحال و شاد و بیغماَند

می برایم همدم بی همدمی ست

می خوری دیگران از بیغمی ست

آن که نیستاَش سینه چاکِ غم چرا

گیرد این جا چاک پیراهن، مرا؟!

تلخی می تلخیاَم را مرهم است

ای حراماَش باشد آن که بیغم است

تلخی می تلخکامان را دواست

می برای کامرانان نارواست

می برای آن که درداَش کارگر

تا از آنِ صاحبان زور و زر

در دروناَش میفروزد آتشی

تا نیاید سر کشد هر سرکشی

می از آنِ آن که سوزاَش دل بِسُفت

پس چرا بر لب نهد گردن کلفت؟!

آن که نیستاَش بیانیس و بیپناه

دست بردن سوی می او را گناه

آن که نیستاَش تن نشان تیر غم

شانههایش خم نشد زیر ستم

آن که زخم زندهگی را برنداشت

آن که تلخیها هنوز ناکرده چاشت

آن که احساس ستمکاری نکرد

تیغ دژخیمان نیاورداَش به درد

آن که دستاَش از گلو برداشتند

آن که بر حال خوداَش بگذاشتند

آن که انگشتِ بلایش در نزد

روزگاراَش توسری بر سر نزد

آن که نارفته به افلاکاَش هوار

زیر سنگ آسیاب روزگار

دود برنامد وَرا از دودمان

خاطراَش همواره پیش خانمان

گردناَش از یوغ پستیها رهید

سایهی بیگانه را بر در ندید

ناچشیده نیش دندان ددان

طعم تلخ طعنهی نابخردان

گَرد بدبختی نه بر دوشاَش نشست

گِرد او را ناامیدی بر نبست

او به میخانه چرا پا مینهد؟!

قهقهه گو جای دیگر سر دهد!

آن که آغوشی هنوز میخوانداَش

جا نه در این میکده میمانداَش

آن که در راهاَش نیاید مشکلی

پابهپای او برقصد خوشکلی

آن که بوسه میزند بر گونهها

میفشارد بازوی دُردانهها

نیست دایم در گریز و انتظار

زندهگانی در خفا و در فرار

آن که طعم بوسهی زن میچشد

در شگفتاَم می چرا سرمیکشد؟!

آن که زیبارویی دارد در کنار

میمکد گلسینههایی چون انار

آن که را لب بر لب یاران بُود

آن که را طفل دلاَش خندان بُود

آن که با گل چهرهای در جست و خیز

گیرد او را تنگ در آغوش نیز

آن که را گر نازنین نازاَش خَرَد

کفر باشد قطرهای گر می خورد

آن که را پای قضا تیپا نزد

دستها در لای پیراهن خزد

باشداَش چشمی به راهِ بازگشت

با تبسم در به رویش باز گشت

غم زداید از دلاَش همصحبتی

دل نه مشغول اسیر و غربتی

در کف او ساعدی سیمین بُود

بازوانِ بانوان بالین بُود

باشداَش تاب و توان و شوق و شور

روز و بخت وی نباشد تار و کور

او چه گیرد در میان ما قرار

او شراب و باده میخواهد چه کار؟!

***

ساقیا، پیش من آ، کیستند این

عاطلانِ باطلِ بالا نشین؟

در کناراَم لحظهای آرام گیر

می بریزم تا شوم از باده سیر

می برای چون منی باشد حلال

این من دل پر ز اندوه و ملال

این من بیخانمان و بیپناه

این من بازیچهی اندوه و آه

این من آوارهی دور از وطن

این من بیبهره از دشت و دمن

بلبل بشکسته بال بینوا

بینصیب بیلوای بینوا

پیر افتاده ز پای دربدر

دل به داغ و دیده بر دامانِ تر

خستهی بیآشیان بیقرار

بیانیسِ بیدوای بیدیار

تیرهبختِ تیرهروزِ ول شده

شاعر زیباپرستِ دل شده!

ساقیا، زین نابهکاران کی رهی؟

هان، چه امر سرکشان را سرنهی؟

هان، که رنگ و بویشان راهاَت بَرَد

آب زرشان آبرویت را خَرَد

هان، که با گوهر، هنر نتوان خرید

برتر از گوهر هنر آمد پدید

دادِ دادِ دادِ دادِ دادِ داد!

سیم تن را کی سعادت سیم داد؟

زربلا و زرپرستان بیوفا

گوهری گوی و هنر دارد بقا

زرپرستان تو چه دانی کیستند

پای بستِ عهدِ بسته نیستند

دل ز آنان برکن و بر ما ببند

پیر پُر ذوقاَت بُود نیکوپسند

نازنین! از ناکسان دوری گزین

برقِ زر و بُرقع ظاهر مبین

این هوسبازان به باطن دیگراَند

باغ حُسناَت را به غارت میبرند

از شراب کهنهی خود جام را

تازه گردان تا بگیرم کام را

“مست مستاَم ساقیا دستم بگیر”

“تا نیفتادم زپا دستم بگیر”

تا به وقت مستی از من بشنوی

شعر نغز پر طنین مولوی:

“بشنو از نی چون حکایت میکند

از جداییها شکایت میکند”

بشنو از من تا که ای سروِ سوا

پابهپای نی بیایم در نوا

نیست هرگز دادِ دوری بیاثر

نِی برآرد یا که مرد دربدر

ناله را با نی از آن آمیختم

نی نریزد اشکی را من ریختم

واگذارم تا که دل شویم به آب

بلکه ریزم بر دلِ پر سوز و تاب

شیون من شیون انسانی است

لابهی آزادی و یکسانی است

شیون کُردِ اسیر و زیردست

آنکه انکاراَش کنند و لیک هست

من بیفشانم شرار شعر را

گسترانم عرصهی این سحر را

بس درنگ این داد را سر دادهام

درد دوری را دل و سر دادهام

سینهام را دشنهی دوری درید

دشنهی بیداری و صبر و امید

خواب و خوردِ خود که سودا کردهام

در عوض سودای یاران بردهام

شب خیالاَم میرباید خواب را

روزها میگیرد از من تاب را

هرچه را میبینی و باید شنید

با خود از بیگانهگی دارد نوید

همدلی ساقی نیاید در نگاه

تا نگیرم در کنار می پناه

من نمیبینم دیار و دوستان

دشت و کوه و صخرهها و بوستان

من نمیبینم، نمیبینم، نمی…

هرچه با آن انس گیرد آدمی

چون ننالد این دل من از دغل؟

چون نگیرم زانوان را در بغل؟

این دل بشکسته کی ماند خموش

با شکستن سنگ آید در خروش

من ز دوری زخمها برداشتم

دل ز هرچه داشتم برداشتم

از دیار دلنشین بیرون شدم

ماندم از لیلی خود مجنون شدم

این مناَم آواره از کاشان و کو

راه آزادی گرفته پیش رو

مکرِ «بکره» روزگاراَم کرده تار

خار «زین» و «مَم» روییده از دیار

همچو «مَم» در بند چاه معرکه

«زین» چه شد تا گیرداَم زین مهلکه؟

کو «چَکو»؟ کو «عرفو» و کو «تاژدین»؟

چون پلنگان سر برآرند از کمین

همچو “لاس” اَم خود جوانی بوده راد

لیکن اکنون خورده تیر بدنهاد

تن به خون گلگون شده خود بیهمال

کو، کجایند ایل و «خانزاد» و «خزال»؟

ناشنیده نالههایم مَهوشاَم

همچو”شمزین” گاهِ دل دادن به «شم»

با درخت ون مناَم در کوه و دشت

چون”سیامند” سینهاَم صد پاره گشت

کو «خج»ی بر کُشتهی این بادیه

تا سراید در رثایاَش مرثیه؟

چلهی دی، زمهریر بهمناَم

چون «برایم» از ولایت راندناَم

کو «پریخان» نغمه آغازد مرا

چون نگیرد آتشاَم هستی فرا؟

او به «زوزان» من به «آران» میزیم

چون «ولی» منهم یکی شیداییاَم

***

ای تو کردستان من، ای بوستان

مردمان، نوباوهگان، ای دوستان

ای شمایانی که دارم در نظر

میشناسیداَم ببینیداَم اگر؟

روزگاراناَم چنان کرده است خُرد

پشت و طاقت، طاق و خم از دردِ کُرد

صُخرهی آن دشمن بیسیرتاَم

عرصه بر وی تنگ بود از هیبتاَم

ای رفیقان، ای عزیزانِ وطن

ای به میدان نبرد همرزم من

نیست آهاَم از سرِ درماندهگی

در تلاش وصل جویم زندهگی

این تلاش من روا باشد، روا

چون طبیعت را روش دارم گواه

«هرکسی کو دور ماند از اصل خویش

بازجوید روزگار وصل خویش»

گرچه گام آهسته، اما میروم

گرچه بی نا، ای چه بینا میروم!

میگذارم پشت سر کوه و کمر

مینوردم یک رکابی دشت و در

پا به راهاَم سوی رود و جویبار

سوی سنگ و سنگلاخ و ماسهزار

پا به راهاَم سوی کوه و دامنه

سوی قله، پرتگاه و گردنه

پا به راهاَم سوی کوهستان و غار

سوی سبزه، سوی باغ و مرغزار

پا به راهاَم سوی ساحل، بیشهزار

سوی رقص و پایکوبی، چشمهسار

پا به راهاَم سوی چاه و چالهها

سوی سوز چله و دنگالهها

پا به راهاَم سوی یخبندان و برف

سوی جنگلها، سوی گرداب ژرف

پا به راهاَم سوی دره، سوی چَم

سوی برکه، بستر پر پیچ و خم

پا به راهاَم سوی ده ـ کانِ وفا ـ

سوی اوبه، تپههای باصفا

پا به راهاَم سوی پستی و فراز

دل چه گیرم زین همه یکباره باز

پا به راهاَم تا ببینم میهناَم

تا ببینم قوم و خویش و موطناَم

تا ببازم دل به عشق دلبران

تا برقصم پابهپای دختران

تا بگیرم بندیان را در کنار

تا بگیرم از دل دشمن قرار

تا نفس گیرم ز کوهستان کُرد

تا زنم شب بوستان را دستبُرد

تا در آنجا جام می را بشکنم

من که دیگر بوسه بر لب میزنم

پا به راهاَم بیخیال از رهزناَم

چون فرشته دیوها را ره زنم

تا بیفتد پا ز نا، چشم از نگار

پا به راهاَم، پا به راهاَم، پا به راه…

پا به راهاَم گر فتادم از توان

ای شما و سرزمیناَم جاودان

پانوشت:

•آران: قشلاق

•برایم: قهرمان داستان فولکلوریک «برایموک» و دلباختهی «پریخان» که در فصل زمستان از ولایت عشق رانده شد.

•بکره: شخصیت سخنچین و شیطانصفت داستان «مَم و زین».

•پریخان: نگا: برایم.

•تاژدین: قهرمان همرزم «مَم» در داستان «مَم و زین».

•چکو: نگا: تاژدین.

•خانزاد: از شخصیتهای داستان فولکلوریک «لاس و خزال».

•خَج: «سیامند» و «خج» عاشق و معشوق در داستان فولکلوریک «خج و سیامند».

•خزال: «لاس» و «خزال» عاشق و معشوق در داستان فولکلوریک «لاس و خزال».

•زوزان: ییلاق.

•زین: «مَم» و «زین» عاشق و معشوق در منظومهی «مَم و زین».

•سیامند: نگا: خج.

•شَم: «شمزین» و «شم» عاشق و معشوق در داستان فولکلوریک «شم و شمزین».

•شمزین: نگا: شم.

•عرفو: نگا: تاژدین.

بخش : شعر
تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن, ۱۳۸۹ ۷:۰۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…