شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۱

شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۱

نامه سرگشاده به تئو- بن گوریراب، رئیس اتحادیه بین المجالس

اتحادیه بین المجالس باید قطعنامه ای را برای مطالبه اعزام ناظران بین المللی برای نظارت بلند مدت و کوتاه مدت بر این انتخابات، تصویب کند و اگر جمهوری اسلامی ناظران اتحادیه بین المجالس یا دیگر ناظران بین المللی را نپذیرفت، آنگاه باید مجلس ایران را از شرکت در تمامی اجلاسهای اتحادیه بین المجالس محروم کند.

آقای عزیز؛ در ماه مارس ۲۰۱۲ انتخابات نهمین دوره مجلس، پس از استقرار جمهوری اسلامی، در کشور ما برگزار خواهد شد. مجلس ایران یکی از اعضای “اتحادیه بین المجالس” است و بنابراین نسبت به اهداف مصرحه در ماده ۱ اساسنامه اتحادیه، از جمله “مشارکت در دفاع از حقوق بشر و تحکیم این حقوق، که اعتباری جهانی داشته و احترام به آنها به عنوان فاکتوری اساسی از دموکراسی پارلمانی و توسعه است”، تعهد پذیرفته است. مجلس ایران همچنین متعهد به ” بیانیه در معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه “، مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴، ۱۵۴-مین اجلاس شورای بین المجالس، منعقده در پاریس، است. این معیارها در ماده ۳ بیانیه شامل حقوق زیر اند: – ابراز دیدگاه ھای سیاسی بدون بیم و نگرانی؛ – جستجو، دریافت یا ارائه اطلاعات، و اقدام به انتخابی آگاھانه؛ – رفت و آمد آزادانه در سراسر کشور برای پیشبرد مبارزات انتخاباتی؛ – پیشبرد مبارزه انتخاباتی بر مبنای مساوی با دیگر احزاب سیاسی از جمله حزب تشکیل دھنده دولت حاکم. معیارهای مذکور همچنین: الف) ھر نامزد انتخاباتی و ھر حزب سیاسی باید برای دسترسی به رسانه ھا به ویژه رسانه ھای ارتباط جمعی، از موقعیت مساوی با نامزدھای احزاب دیگر برخوردار باشد تا دیدگاه ھای سیاسی خود را ارایه دھد. و ب) حق امنیت جانی و مالی ھر نامزد انتخابات باید شناخته و تامین گردد، را شامل می شوند. دولت های امضاکننده ” معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه “، از جمله متعهد شده اند: • تشکیل احزاب سیاسی و فعالیت آزاد آنها را تسهیل، جدائی حزب از دولت را تضمین، و شرایط رقابت در انتخاباتی قانونی بر پایه ای برابر را تأمین کنند. به علاوه، آنها به موارد زیر متعهد شده اند: • اطمینان از اینکه مسوولان امور مختلف انتخابات، آموزش دیده باشند و بی طرفانه عمل کنند، و اینکه آیین ھای رای گیری منسجمی ایجاد شود و به اطلاع عموم برسد؛ • اطمینان از اینکه رای دھندگان، ثبت نام کرده و فھرست انتخاباتی و آیین ھای رای گیری با مساعدت ناظران ملی و حسب لزوم بین المللی، روز آمد شده اند؛ • احزاب، نامزدھا و رسانه ھا را تشویق کنند که یک ضابطه رفتاری واحد را برای انجام مبارزات انتخاباتی و دوره ای رای گیری مورد پذیرش قرار دھند؛ • اعتبار برگه رای را با انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از رای دھی مکرر و یا رای دھی توسط کسانی که واجد شرایط نیستند، تضمین کنند؛ • اعتبار روند شمارش آراء را تضمین نمایند. دولتها همچنین باید تضمین کنند که: • آزادی رفت و آمد، انجمن ھا، تجمعات و بیان، به ویژه در قالب راھپیمایی و تجمعات سیاسی محترم شمرده شوند؛ • احزاب و کاندیداها در ارائه نظراتشان به رأی دهندگان آزاد، و از دسترسی یکسان به رسانه ھای دولتی و عمومی برخوردار شوند؛ • اقدامات لازم برای تضمین پوشش بی طرفانه انتخابات در رسانه ھای دولتی و همگانی انجام گیرد.   ما نگرانیم که این اصول در جریان انتخابات پیش رو در ایران رعایت نشوند و انتخابات مذکور آزاد و عادلانه نباشد. ما یادآور می شویم که در جریان آخرین انتخابات پارلمانی، منعقده در سال ۲۰۰۸، برخی از معیارهای برشمرده در “بیانیه در معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه” رعایت نشدند. اولاً، جمهوری اسلامی حق “پیشبرد کارزار انتخاباتی بر پایه ای برابر با دیگر احزاب سیاسی، به شمول حزب (احزاب) شکل دهنده حکومت موجود” و نیز تعهد دولت برای “تسهیل تشکیل احزاب سیاسی و فعالیت آزاد آنها، تضمین جدائی حزب از دولت، و تأمین شرایط رقابت در انتخاباتی قانونی بر پایه ای برابر” را نقض کرد. برای ثبت نام کاندیداها شروطی وضع شدند که به موجب آن شروط تمام کاندیداها می بایست التزام شان به جمهوری اسلامی، رهبر و اسلام (در این مورد آخر، مگر آن که آنها از پیروان اقلیت های مذهبی رسمی می بودند) ابراز می داشتند. حدود ۴۰ درصد از کاندیداهای ثبت نام شده با ادعای عدم تأمین این شروط سلب صلاحیت شدند. به علاوه، لیست نهائی کاندیداها تنها یک هفته قبل از انتخابات تصویب شد. ثانیاً، جمهوری اسلامی تعهد دولت برای “تضمین کاردانی و بی طرفی تمامی کسانی که مسئول جنبه های مختلف انتخابات اند” را نقض کرد، زیرا جریان انتخابات توسط یکی از فرماندهان پیشین پاسداران انقلاب اسلامی و سخنگوی این ارگان نظارت می شد. از این قرار جای شگفتی نیست که جمهوری اسلامی برای نظارت بر انتخابات دعوتی از ناظران خارجی نکرد. ثالثاً، جمهوری اسلامی “حق کاندیداها برای برخوردی از امنیت جانی و مالی” را، با قرار دادن تعدادی از آنان در معرض حمله تند رسانه ای کارگزاران حکومت و نیروهای امنیتی، نقض کرد. به راستی، مشارکت وسیع اعضای بسیج (میلیشیای تحت کنترل حکومت) و اعضای بازنشسته و نیمه-بازنشسته سپاه برای کاندیداتوری در انتخابات، موجب جو رعب و تهدید شخصی علیه دیگر کاندیداها شد. همچنین، استفاده از رسانه های دولتی برای حمله به کاندیداهای اپوزیسیون، تعهد دولت به ” اقدامات لازم برای تضمین پوشش بی طرفانه انتخابات در رسانه ھای دولتی و همگانی” را نقض کرد. ما می توانیم نمونه بسیار دیگری را هم ذکر کنیم. از سال ۲۰۰۸ به این سو، وضعیت سیاسی در ایران سخت تر نیز شده است. انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹، که کارزار انتخاباتی پیش از آن در فضای نسبتاً بازی پیش رفت، به مضحکه دموکراسی انجامید که در آن برنده اصلی انتخابات و یکی دیگر از کاندیداها گرفتار حصرخانگی شدند؛ صد نفر در جریان اعتراضات کشته شدند، بیش از ۱۰ تن از زندانیات سیاسی اعدام شدند و هزاران نفر از مردم، به شمول بسیاری از شهروندان عادی، حبس و شکنجه شدند. امروزه سرکوب در ایران از هر دوره دیگری در ربع قرن اخیر حادتر بوده و ای بسا به سطح مرگبار سالهای نخست ۱۹۸۰ رسیده باشد. تمامی قراین حاکی از آنند که جمهوری اسلامی تمایلی به تخفیف سرکوب آزادی بیان، که پایه های آن را در سال ۲۰۰۹ به لرزه درآورد و اگر باز حاصل شود، قطعاً باز سرخوردگی مردم ایران از یک دیکتاتوری ۳۰ ساله را نشان خواهد داد، ندارد. برعکس، به نظر می رسد که رژیم در صدد کنترل حتی شدیدتری بر انتخابات پارلمانی ۲۰۱۲ در قیاس با انتخابات ۲۰۰۸ است. از این رو ما جامعه بین المللی را فرامی خوانیم که با اعمال نفوذ خود بر جمهوری اسلامی، مانع از مصادره انتخابات ۲۰۱۲ توسط رژیم گردد. خاصه بر اتحادیه بین المجالس است که خواهان خاتمه اعدام و شکنجه، آزادی زندانیان سیاسی و استقرار آزادی بیان و تشکل، به عنوان پیش شرطهای انتخابات در ایران گردد. به علاوه، اتحادیه بین المجالس باید قطعنامه ای را برای مطالبه اعزام ناظران بین المللی برای نظارت بلند مدت و کوتاه مدت بر این انتخابات، تصویب کند و اگر جمهوری اسلامی ناظران اتحادیه بین المجالس یا دیگر ناظران بین المللی را نپذیرفت، آنگاه باید مجلس ایران را از شرکت در تمامی اجلاسهای اتحادیه بین المجالس محروم کند. در این میان، با عنایت به موارد فوق الذکر از نقض حقوق بشر، نمایندگان جمهوری اسلامی باید از کمیته حقوق بشر سازمان شما اخراج شوند. اکنون زمان آن است که جامعه بین المللی در دفاع از اصول دموکراتیکی که تمام اعضای آن با آنها توافق دارند، استوار بایستد.   با احترام بهروز خلیق، مسئول هیات سیاسی و اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) چهارده اکتبر ۲۰۱۱    

تاریخ انتشار : ۲۶ مهر, ۱۳۹۰ ۸:۲۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…

سال گذشته، پس از فروکش نمودن خیزشهای مردمی که حول محور “زن، زندگی، آزادی” ستون نظام را شدیدا لرزاند، توده های مردم در صحنه های متنوع اجتماعی، رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم را به چالش میکشند. کارگران در حیطه های مختلف کاری و از جمله در صنایع نفت، ذوب آهن، فولاد، راه آهن، مخابرات برای … مبارزه میکنند.

صفحه شطرنج رژیم اسلامی…

استدلال‌های حامیان سال‌های گذشته دولت احتمالاً امسال نیز تکرار می‌شود: رئیس‌جمهور در «شرایط حساس کنونی» باید مدیری توانا و قوی باشد، بتواند امنیت را حفظ کند، بحران‌ها را مدیریت کند و پیرو خالص علی خامنه ای باشد. او باید در هماهنگی مطلق با رهبری و «میدان» (بخوانید: سپاه) در سیاست خارجی عمل کند و رویکرد تندرو کنونی را در سیاست‌های فرهنگی-امنیتی حفظ کند.

ترکیه باز هم رهبران حزب دموکراتیک خلق را به ۴۲ و ۳۰ سال زندان محکوم کرد…

اتهامات این دادگاه – که بیشتر به عنوان “پرونده کوبانی” شناخته می شود – وابسته به یک توییت از اکتبر ۲۰۱۴ است که خواستار همبستگی با مردم شهر کوبانی در برابر حملات دولت اسلامی (داعش) و پلیس محلی ترکیه شده بود. بیش از ۳۷ نفر در اعتراضات کوبانی-اکثریت قریب به اتفاق توسط تیراندازی پلیس ترکیه، در سال ۲۰۱۴ کشته شدند.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…

صفحه شطرنج رژیم اسلامی…

ترکیه باز هم رهبران حزب دموکراتیک خلق را به ۴۲ و ۳۰ سال زندان محکوم کرد…

رئیس‌جمهور جدید ویتنام به فراکسیون ضد آمریکایی تعلق دارد.