یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۵

نقدی بر پیام سازمان اکثریت در مورد اول ماە مە

پیام، عملا نقش همسانی برای تحریمها و سیاستهای حاکمیت قائل شدە و از سیاستهای مخرب جمهوری اسلامی در سیاست خارجی کە منجر بە ایجاد وضعیت موجود در کشور شدە، سخنی بە میان نمی آورد. درست است کە سیاست تحریم سیاستی محکوم است، اما نادرستی سیاست تحریم نباید منجر بە فراموش کردن مسئولیت جمهوری اسلامی، کە نقش درجە اول را در چنین موردی ایفاء می کند، در تحمیل شرایط موجود بر کشور شود.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت بە مناسبت اول ماە مە پیامی صادر کردە کە منطق حاکم بر نگارش متن جلب توجە می کند. جلب توجە از این لحاظ کە متن بە جای اینکە تاکید آن بر شرایط داخلی ایران و نقش جمهوری اسلامی در تحمیل فاجعە بر زندگی کارگران و زحمتکشان باشد، روی شرایط جهانی و نیروهای فراملی رفتە و بدین طریق نقش جمهوری اسلامی عملا بە حاشیە رفتەاست.

اما بگذارید برای اثبات ادعای خود، بە متن پیام مراجعە کنیم:

ـ اعلامیە بە جای وضعیت کارگران در کشور، از اردوی کار و اردوی سرمایە، کە اساسا اصطلاحاتی جهانی هستند شروع می کند، 

ـ در پاراگراف سوم باز از جهان می گوید. در این پاراگراف با تاکید بر بحرانهای جهانی، گوئی جمهوری اسلامی و ایران تحت سیطرە آن نیز خود قربانی پدیدە فراملی است!

ـ در پاراگراف چهارم نوشتە شدە کە “در میهن ما نیز کارگران و زحمت‌کشان نخستین طبقات و گروه‌های اجتماعی‌اند که متحمل بار افزایش هر فشار ناشی از تغییر شرایط جامعه‌اند.” حال در متن از تغییر شرایط جامعە گفتە شدە بدون اشارە اولیە بە نقش مخرب جمهوری اسلامی. و با توجە بە تاکید اولیە پیام بە اوضاع جهانی بە نظر می رسد کە تاکید متن بە تغییر شرایط جامعە بە علت اوضاع جهانیست و نە بە علت سیاستهای مخرب جمهوری اسلامی!

ـ در تمام متن تنها یک بار نام جمهوری اسلامی بە میان آمدەاست!

ـ پیام بە جای اینکە بطور مشخص با شرایط کنونی جامعە برخورد کند، یعنی از زاویە برخورد با دولت سیزدهم، نقش سپاە و ارگانهای ایدئولوژیک ـ اقتصادی رژیم و بطور مشخص بیت رهبری در تحمیل بدترین وضعیت اقتصادی موجود بر کارگران و زحمتکشان، بلافاصلە روی موضوع اعتراضات زحمتکشان رفتە کە می بایست منطقا بعد از بحث مذکور می بود. و تاکید بی اندازە متن بر اعتراضات کە بخش قابل توجهی از اعلامیە را تشکیل می دهد، گوئی برای بە حاشیەبردن نقش جمهوری اسلامی بودەاست!

ـ پیام، عملا نقش همسانی برای تحریمها و سیاستهای حاکمیت قائل شدە و از سیاستهای مخرب جمهوری اسلامی در سیاست خارجی کە منجر بە ایجاد وضعیت موجود در کشور شدە، سخنی بە میان نمی آورد. درست است کە سیاست تحریم سیاستی محکوم است، اما نادرستی سیاست تحریم نباید منجر بە فراموش کردن مسئولیت جمهوری اسلامی، کە نقش درجە اول را در چنین موردی ایفاء می کند، شود.

هگل در فلسفە خود معتقد است کە بدون فیزیکی کردن خواست روحی (به عنوان مثال در مورد آزادی) نمی توان از تحقق آن (آزادی) گفت. بە بیانی دیگر پیش این فیلسوف سوبژە و اوبژە در روابط متقابل دیالکتیکی قرار دارند و وجود یکی، وجود دیگری را مشروط می کند. در واقع بدون مادی کردن آزادی، هیچگونە آزادی وجود ندارد، حتی در فرم روحی آن.

 بر این مبنا باید گفت کە کار یک سازمان سیاسی جدی مبارزە برای تغییر در شرایط مشخصی است کە آن سازمان سیاسی در آن مبارزە می کند، کە در مورد سازمان اکثریت هم مصداق آن ایران و جمهوری اسلامی است. بدون مبارزە جدی با جمهوری اسلامی و افشای آن در اعلامیەها و مواضع خود، نە می توان ادعای خود در مورد بودن در اردوی کار را اثبات کرد و نە مبارزە را بشیوە جدی پیش برد.

تعهد یک سازمان سیاسی بە اردوی کار (بعنوان یک سوبژە) زمانی به عنوان اوبژە متحقق می شود کە بطور مشخص و کنکرت در بطن سیاسی جامعە ایران جامە عمل بەخود بپوشد. در غیر این صورت آنچە باقی می ماند تنها سخنان درخشانی است کە هیچ مابەازاء عملی نخواهد داشت. روح کلی تعهد یک سازمان مدافع کارگران تنها در بطن مشخص ملی آن بە عمل می نشیند و بس. مبارزە علیە تحریم و اردوی سرمایە، اساسا از مبارزە علیە جمهوری اسلامی می گذرد.

 

تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ ۱۱:۳۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد