دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۱

نهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) کنگره ((با خاوران)): فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون) جهانی دیگر ممکن است

در جریان کنگره نهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) "کنگره با خاوران"، کنگره امکان بررسی جامع سند "فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون)، جهانی دیگر ممکن است" را نیافت. به جهت اهمیت موضوع فرآیند جهانی شدن کنگره ضمن تاکید لزوم کار در این زمینه، به ارائه یک قرار بسنده کرد. به موجب این قرار: - کنگره با تائید راستای سند "فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون)، جهانی دیگر ممکن است، نگرش‌ها، پرنسیپ‌ها و سمت‌گیری‌های ما" از شورای مرکزی منتخب خود خواست تا کار روی سند دیدگاه‌ها و آماج‌ها و برنامه را ادامه داده و نتایج آن را حسب ضرور به کنگره آتی ارائه دهد.- این قرار با اکثریت آرای کنگره به تصویب رسید. 

در جریان کنگره نهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) “کنگره با خاوران”، کنگره امکان بررسی جامع سند “فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون)، جهانی دیگر ممکن است” را نیافت. به جهت اهمیت موضوع فرآیند جهانی شدن کنگره ضمن تاکید لزوم کار در این زمینه، به ارائه یک قرار بسنده کرد. به موجب این قرار: – کنگره با تائید راستای سند “فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون)، جهانی دیگر ممکن است، نگرش‌ها، پرنسیپ‌ها و سمت‌گیری‌های ما” از شورای مرکزی منتخب خود خواست تا کار روی سند دیدگاه‌ها و آماج‌ها و برنامه را ادامه داده و نتایج آن را حسب ضرور به کنگره آتی ارائه دهد.- این قرار با اکثریت آرای کنگره به تصویب رسید. 

فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون) 
جهانی دیگر ممکن است 
نگرش‌ها، پرنسیپ‌ها و سمتگیری‌های ما

نگرش‌ها 

ـ جهانی شدن امری برآمده از تاریخ، فرآیندی ریشه‌دار و فراگردی وسیع، گسترده و همه جانبه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مرزهای ملی را در می‌نوردد و بعنوان واقعیتی انکارناپذیر در حال تکوین و تکامل است. نفی فرآیند جهانی شدن و دوری گزینی از آن در جهان امروز، امری ناممکن و نابخردانه است. اما پذیرش فرآیند جهانی شدن بعنوان یک واقعیت انکارناپذیر، بمعنای قبول گزینه نئولیبرالیسم نیست. در گزینه نئولیبرالیسم، شکاف بین برندگان و بازندگان آن عمیق‌تر می‌شود و جهان چهارم از دل سیاه چاله‌های متعدد حذف اجتماعی در سراسر جهان پدیدار می‌گردد. ـ جهانی شدن فرآیندی است متناقض، بسیار پیچیده و دارای چهره روشن و تاریک. در فرآیند جهانی شدن: 
از یکسو بر میزان تولید مادی و معنوی، ثروت و امکانات بشر برای یک پی‌ریزی جامعه‌ای آزاد، دمکراتیک، عادلانه و سبز افزوده می‌شود و از سوی دیگر فقر و بی‌نوائی، نابرابری، قطبی شدن، حذف اجتماعی و تخریب محیط‌زیست گسترش و تعمیق می‌یابد و استثمار کارگران شدت پیدا میکند. 
در فرآیند جهانی از یک‌سو جهان سنتی به چالش طلبیده می‌شود تا از سنت‌های دیرپای غیرعقلانی و ضد توسعه دست بردارد و از سوی دیگر در واکنش به جهانی شدن پویش بنیادگرائی تشدید می‌گردد. 
ـ در برخورد با فرآیند جهانی شدن هم لازمست چهره روشن آن را بمثابه دستآوردهای گران‌بار بشریت ارج گذاشت و هم برای زدودن چهره تاریک آن مبارزه نمود. هم از فرصت‌هائی که جهانی شدن فراهم می‌آورد بسود تحقق آرمان‌ها، ارزش‌ها و توسعه کشور بهره گرفت و هم برای انسانی ساختن آن کوشید. 
ـ فرآیند جهانی شدن امری است سامان‌پذیر. سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار بعنوان تنها سامان‌دهنده روندها، چهره جهان را تاریک‌تر کرده و بر ابعاد فقر، نابرابری، حذف اجتماعی، قطبی شدن، تخریب محیط زیست و استثمار نیروی کار خواهد افزود. ما طرفدار ارتقای نهادهای موجود بین‌المللی تا حصول به اقتداری جهانی بمثابه اهرم سامان‌دهنده فرآیند جهانی هستیم. 
ـ بنظر ما فرآیند جهانی شدن می‌تواند دمکراتیک‌تر و عادلانه‌تر اداره، تنظیم و صورت‌بندی شود. ما در فرآیند جهانی شدن بر دمکراتیزه کردن نهادهای بین‌المللی و بالابردن نقش سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های اجتماعی، توزیع و تسطیح عادلانه قدرت، ثروت و اطلاعات اعتقاد داریم. 
ـ ما بر شکل‌گیری جامعه جهانی که در آن شهروندان جهانی در تصمیمات اقتصادی و شغلی و تولیدی، سیاسی و اجتماعی بطوری فعالانه و آزادانه در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی سهیم باشند، تاکید داریم. 
ـ فرآیند جهانی شدن فرصت‌ها و امکاناتی را برای توسعه کشورها فراهم می‌کند. شایسته است که با برنامه‌ای سنجیده برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و مقابله با چالش‌های فرآیند جهانی شدن حرکت کرد. تأخیر در این زمینه، کشور ما را به ورطه کشورهای عقب مانده سوق خواهد داد. 
ـ ما مخالف یک‌جانبه گرائی در سطح جهانی و تلاش دولت آمریکا برای نشاندن خود بعنوان دولت جهانی هستیم و از چند جانبه‌گرائی در سطح جهانی دفاع می‌کنیم. 

پرنسیپ‌های ما در برخورد با فرآیند جهانی شدن 

حقوق بشر، حاکمیت قانون، دمکراسی مشارکتی، عدالت اجتماعی و برابری، کارائی اقتصادی، توسعه پایدار و انسانی، حفظ محیط زیست، برابری همه جهان‌وندان، میثاق‌های جهانی، صلح و همبستگی فراملی. 
ما بمثابه جریان چپ دمکراتیک در فرآیند جهانی شدن بر ارزش‌های دمکراتیک و سوسیالیستی تاکید داریم. 

اهداف و سمتگیری‌ها 

ـ ارتقای حاکمیت قانون به سطح بین‌المللی. شفافیت و کنترل‌پذیری در حاکمیت جهانی. تأمین حاکمیت مردم از طریق آرایش حاکمیتی چندلایه از سطح محلی تا جهانی، دمکراتیزه کردن امر حاکمیت از طریق دمکراتیک کردن دولت‌ها و ارتقای نقش نهادهای فراملی، سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های اجتماعی. تشکیل و تقویت شبکه‌های سازمان‌های غیردولتی. 
ـ تغییر دمکراتیک ساختار سازمان ملل متحد در جهت ارتقای نقش تک تک اعضای آن، تشکیل شورای امنیت انتخابی، تأسیس شورای امنیت انسانی (برای همآهنگ کردن سیاست‌های توسعه انسانی)، اجلاس جامعه مدنی جهانی، نظام‌های تقویت کننده پاسخ‌گوئی جهانی. تشکیل و تقویت نیروهای دائمی حافظ صلح و نیروهای ضربتی انسان‌دوستانه. تقویت کنترل تسلیحات و نظارت بر آن، مبارزه قاطع با تروریسم، جنایات سازمان‌یافته و شبکه‌های قاچاق و پایان دادن به جنگ علیه کشورها، اقوام، نژادها و نسل‌کشی‌ها. 
ـ ارتقای حقوق بشر به سطح امنیت، تقویت نهادهای حقوق بشر و اعمال فشار و مداخله نهادهای بین‌المللی در کار حکومت‌ها برای رعایت حقوق بشر. 
ـ لغو بدهی کشورهای فقیر، اجرای تعهدات و سیاست‌های مربوط به کاهش فقر جهانی و توقف برنامه تطابق ساختاری نئولیبرالی. ایجاد ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ( بهداشت، آموزش، رفاه و …) 
ـ تدوین قوانین و مقررات اجباری برای رفتار شرکت‌های فراملی، مکانیسم مالیاتی جهانی از جمله وضع مالیات بر مبادلات و نقل و انتقال پولی در بورس جهانی و اختصاص آن به مبارزه با فقر، بیماری ایدز، بیسوادی، حفظ محیط زیست و کمک به کشورهای در حال توسعه. 
ـ تدبیر مکانیسم‌های مشوق و الزام‌آور بصورت مقررات بین‌المللی برای پیوند زدن منافع اقتصادی و حقوق بشر، فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با محیط زیست و سوق دادن آنها در مجرای استانداردهای اجتماعی، رفاهی و محیط زیستی. 
ـ رفع تبعیض جنسیتی و تأمین برابری کامل حقوق زن و مرد. 
ـ همکاری‌های صنفی ـ سندیکائی فراملیتی، تحکیم جمع‌گرائی و همبستگی جهانی. 
جهانی دیگر ممکن است، اگر متحداً تلاش کنیم زندگی مشترک جهانی دیگری را سازمان‌دهی نمائیم. 

تاریخ انتشار : ۱۳ شهریور, ۱۳۸۴ ۹:۳۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

بی‌تردید تا روزی که نقش جنبش‌های اجتماعی قدرتمند هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی، جنبش دگرباشان، جنبش‌های اقلیت‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه، عمدتا تولید رای برای احزاب به ویژه احزاب بورژوازی است اوضاع در هیچ کشوری به نفع اکثریت شهروندان تمام نخواهد شد و قدرت هم‌چنان در دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی دست به دست خواهد شد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت!

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

نتایج انتخابات هر چه باشد، ما آینده ای داریم که با عزت به زندگی خود ادامه خواهد داد!

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی!

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

وقتی_هدایت_گریست…