دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۷

وضعیت اعتراضات مردمی

خلاصە اینکە در شرایط سرکوب هر گونە گفتمان غیر حکومتی در کشور، آنچە بیشتر مشاهدە می شود اعتراضات صنفی است و بە این ترتیب مردم ما فعلا علنا از طرح خواستهای سیاسی خود، بویژە در فرم خیابانی، عقب نشستەاند. و شاید این یکی از تبعات تغییر فضای پارادایمی حاکمیت است کە از دوگانە اصولگرا ـ اصلاح طلب بە صرفا اصولگرا تغییر یافتەاست.

جدی ترین اعتراضات مردمی در ایران در زمان دوگانگی حاکمیت اتفاق افتادەاند. به عنوان نمونە جنبش سبز، اعتراضات آبان ٩٧ و دی ماە ٩٨، درست زمانی اتفاق افتادند کە اصلاح طلبان بخش مهمی از حاکمیت و یا بخش مهمی از مهندسی حوادث و روندهائی بودند کە در کشور و در حاکمیت بەوقوع می پیوستند، اما از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، یکدست شدن حاکمیت و بە بیرون پرتاب شدن اصلاح طلبان از دستگاە حکومت، ما دیگر بشیوە سابق شاهد اعتراضاتی از این دست نیستیم. درست است کە اعتراضات صنفی مردمی از جملە معلمان و کارگران ادامە داشتە، اما ما با تنشهای جدی خیابانی کە بتواند در دل شهرهای مرکزی کشور و از جملە در پایتخت، دل حاکمان را بە لرزە درآورد، روبرو نبودەایم.

بی گمان شکافهای درون حاکمیتی همیشە نقش و زمینە مهمی در برآمدهای تودەای ایفاء کردەاند. استراتژیستهای حاکمیت با آگاهی از چنین مسئلەای،  بتدریج بە حذف اصلاح طلبان و نیروهائی در حاکمیت دست زدند کە حضورشان فرصت می آفرید، و برای همین هر آنچە در توان داشتند برای طرد آنها بکار بستند.

و براستی چرا علیرغم شعار معترضان آبان کە “اصولگرا، اصلاح طلب دیگە تمومە ماجرا!” تنها ماجرای اصلاح طلبان تمام شد و اصولگرایان قوی تر از همیشە ارکان حاکمیت را در سە زمینە اصلی آن بکلی در دست گرفتند. و راستی چرا علیرغم تشدید بحران کشور و ناکارآمدی حکومت و نارضایتی عمیقی کە در جامعە وجود دارد، اما مردم تکلیف اصولگرایان را هم روشن نکردند و کل جناحهای معتقد بە جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی بە زیر کشیدە نشدند؟

بی گمان عوام مختلفی در این عرصە نقش بازی می کنند، اما مهمترین عامل همانا حذف اصلاح طلبان و یا شکافهای درون حاکمیتی بدون جایگزینی آن توسط نیروهای سیاسی جایگزین در بطن جامعە بود. در شرایطی کە در فقدان یک نیروی جدی سیاسی اپوزیسیون در جامعە، شکافهای درون حاکمیتی و دوگانگی آن نقش ویژەای در ابراز تودەای، چە در طرح خواستهای مطالبە محور و چە در عرصە اعتراض خیابانی، ایفاء می کردند، با حدف اصلاح طلبان کاملا عرصە عوض شد و امکان قبلی، بدون هیچ گونە آلترناتیو عملی، از میان رفت. در واقع جنبش مردمی نتوانست با حذف اصلاح طلبان، ایجاد نیرویی دیگر با مختصات دگرگونە کند.

بی گمان هنوز باید وقت داد تا جنبش مردمی و اعتراضی مردم بتواند با شرایط جدید خود را وفق دهد، اما در غیاب شکافهای حاکمیتی، جامعە یکی از امکانات خود را از دست دادەاست. در کشوری کە زمانی روند رویدادها، نیازهای زمانە و مردم از طریق تاثیرگذاری خود بخشی از حاکمیت را به نوعی متاثر می کردند و آنان را بە طرف پذیرش نسبی جلوه های مدرن ناچار می کردند، حال با از دست دادن این امکان، شاهد کمترین تاثیرگذاری خود بر حاکمیت هستند. و هنوز مشخص نیست چنین مردمی کە تاثیرگذاری معین خود بر حاکمیت را از دست دادەاند، چگونە می توانند از فاز تاثیر گذر کردە و بە فاز حذف دست یابند.

و نیز در دورانی کە اقتدارگرایی هر روز در جهان مقتدرتر می شود، و بە یکی از گفتمانهای اصلی در جهان فرا می روید جمهوری اسلامی با اطمینان و اعتماد بە نفس بیشتری بە مهندسی ساختار حاکمیتی خود در جهت تقویت اقتدار گرائی حرکت می کند.

شکست اصلاح طلبان شکست گفتمان لیبرالی در ایران بود؛ و پیروزی اصولگرایان تندرو، پیروزی اقتدار گرائی. و جنبش اعتراضی مردم کە جائی میان این دو گفتمان بازی ویژە خود را در عرصە خیابانی می کرد، حال تمام قد اصولگرائی را در مقابل خود می بیند. و لیبرالیسمی کە بە جامعە پرتاب شدەاست و در حاکمیت سرکوب شدەاست از آن چنان توانی برخوردار نیست کە بتواند جنبش تودەای بیافریند. اصلاح طلبان کە هنوز در کلیت خود در چارچوب قواعد جمهوری اسلامی بازی می کنند، اهل جنبشهای خیابانی نیستند و بنابراین به عنوان نیروئی کە از امکاناتی چند برای بسیج بهرەمنداند، نمی خواهند استفادە کنند.

خلاصە اینکە در شرایط سرکوب هر گونە گفتمان غیر حکومتی در کشور، آنچە بیشتر مشاهدە می شود اعتراضات صنفی است و بە این ترتیب مردم ما فعلا علنا از طرح خواستهای سیاسی خود، بویژە در فرم خیابانی، عقب نشستەاند. و شاید این یکی از تبعات تغییر فضای پارادایمی حاکمیت است کە از دوگانە اصولگرا ـ اصلاح طلب بە صرفا اصولگرا تغییر یافتەاست.

 

تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین, ۱۴۰۱ ۷:۱۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

بدون به راه انداختن این جنگ ها، امپریالیسم جهانی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا نه تنها نمی تواند اقتصاد خویش را از مرگ حتمی نجات دهد، نه فقط قادر نیست نقش سلطه جهانی دلار را حفظ نماید، بلکه قادر نخواهد بود بر کسری بودجه های سالانه خود غالب آمده و بدهکاری های جهانی خویش را هم به همان بانک های خود ساخته خویش نیز پرداخت نماید.

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

پانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷ کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای روز ۱۳ آذر را به یاد دو جان‌باخته‌ی راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور نامید و از همه‌ی افراد و تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواست که این روز را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند.

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

چرخید تازیانه

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان