سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۵:۰۴

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۵:۰۴

وضعیت اعدام در ایران- گزارش سال ۱۳۸۸

ما از تمامی آزاديخواهان، نهادهای مدنی و فعالين حقوق بشر ايرانی و بين المللی می خواهيم که هر چه بيشتر در جهت لغو مجازات اعدام در ايران بکوشند و برای نجات جان انسانهای در خطر اعدام، اقدامات ممکن را به عمل آورند.

گزارش نهادهای حقوق بشر ایرانی به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام و در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران، نهادهای حقوق بشر زیر، گزارش خود را پیرامون وضعیت اعدام در ایران، به شرح ذیل به اطلاع عموم می رساند.

گزارش موجود شامل لیستی از مشخصات افرادی است که در فاصله زمانی مهر ماه ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸ در ایران حکم اعدام در مورد آنها به اجرا در آمده است. اطلاعات مندرج در این گزارش عمدتاً مبتنی بر اخبار خبرگزاریها، روزنامه ها و سایت های خبری متفاوت داخل کشور و برخی منابع خبری خارج از ایران است.

طبق این گزارش؛ حکم اعدام ۳۳۹ نفر در فاصله زمانی یاد شده به اجرا در آمده است که نسبت به سال گذشته (و بنا بر گزارش سال ۲۰۰۸) ۵۳ نفر افزایش یافته است.

حکم اعدام ۳ نفر از اعدام شده گان از طریق سنگسار به اجرا در آمده است. ۳۲ نفر از اعدامیان از زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی و ۱۰ نفر زن بوده اند. از ۱۱۲ نفر از اعدام شده گان که سنشان در این گزارش آمده است؛ ۶ نفر زیر ۲۰ سال ، ۵۷ نفر ۲۱ تا ۳۰ سال، ۳۶ نفر ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۰ نفر ۴۱ تا ۵۰ سال و ۳ نفر بالای ۵۰ سال سن دارند. ضمناً ۴ نفر هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند. همچنین هویت ۹۸ نفر از افرادی که اعدام شده اند ، اعلام نگردیده است.

شهر تهران با ۵۳ مورد بیشترین احکام اجرا شده اعدام را به خود اختصاص داده است و به ترتیب زاهدان با ۴۷ مورد ، کرج با ۴۵ مورد ، اصفهان با ۳۱ مورد و شیراز با ۲۷ مورد بیشترین اعدام ها را داشته اند .

قابل ذکر است که در فاصله زمانی تهیه این گزارش، ۳۰۳ نفر حکم اعدام دریافت کرده اند. که ۲۰ نفر آنها از زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی هستند. ۱۲ نفر از آنها به سنگسار محکوم گردیده اند. ۳۰ نفر آنها زن هستند. سن ۱۶ نفر از آنها کمتر از ۱۸ سال است. گفتنی است که اسامی منتظرین حکم اعدام در این گزارش نیامده است.

لازم به یادآوری است که این گزارش بخش ناچیزی از موارد نقض حقوق بشر در ایران می باشد. با توجه به سانسور خبری ، دستگیری فعالین سیاسی – اجتماعی و مدافعین حقوق بشر ، عدم امکان تحقیق آزاد توسط نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران طبیعتا این گزارش دارای کمبودها و نقایصی می باشد.

ما از تمامی آزادیخواهان، نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر ایرانی و بین المللی می خواهیم که هر چه بیشتر در جهت لغو مجازات اعدام در ایران بکوشند و برای نجات جان انسانهای در خطر اعدام، اقدامات ممکن را به عمل آورند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی

کمیته گزارشگران حقوق بشر

۱۷/۷۰/۱۳۸۸ برابر با ۹۰/۱۰/۲۰۰۹

تاریخمنبع خبرشهرجنسیتسننام خانوادگینامردیف

۱۳/۰۷/۱۳۸۷روزنامه اعتمادهمدانمرد نصرت۱

۱۶/۰۷/۱۳۸۷روزنامه اعتمادهمدانمرد حطاهر۲

۲۴/۰۷/۱۳۸۷روزنامه کیهانزاهدانمرد ایوانیشهرام۳

۲۴/۰۷/۱۳۸۷روزنامه کیهانزاهدانمرد رفیعیرمضان۴

۲۴/۰۷/۱۳۸۷روزنامه کیهانزاهدانمرد دوگوشکانیساسان۵

۲۵/۰۷/۱۳۸۷روزنامه ایراناصفهانمرد۲۸ امید۶

۲۵/۰۷/۱۳۸۷روزنامه کیهاندورودمرد گم۷

۳۰/۰۷/۱۳۸۷روزنامه کیهانزاهدانمرد یوطن۸

۳۰/۰۷/۱۳۸۷روزنامه کیهانزاهدانمرد س محمد۹

۳۰/۰۷/۱۳۸۷روزنامه کیهانزاهدانمرد دانور ۱۰

۰۷/۰۸/۱۳۸۷روزنامه اعتمادزاهدانمرد مع۱۱

۰۷/۰۸/۱۳۸۷روزنامه اعتمادزاهدانمرد نخ۱۲

۱۱/۰۸/۱۳۸۷روزنامه اعتماداصفهانمرد۱۹خ غلامرضا۱۳

۱۸/۰۸/۱۳۸۷روزنامه اعتمادبندرعباسمرد علی۱۴

۱۸/۰۸/۱۳۸۷روزنامه اعتمادبندرعباسمرد حسین۱۵

۲۵/۰۸/۱۳۸۷روزنامه اعتمادرشتمرد نافراسیاب۱۶

۲۵/۰۸/۱۳۸۷روزنامه اعتمادرشتمرد ک پرویز۱۷

۳۰/۰۸/۱۳۸۷ایسکا نیوزبندرعباسمرد جمجید۱۸

۰۳/۰۹/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیتهرانمرد اشتریعلی۱۹

۰۴/۰۹/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)زاهدانمرد نهتانیحسین۲۰

۰۴/۰۹/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)زاهدانمرد دهمردهعبدالله۲۱

۰۴/۰۹/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)زاهدانمرد براهوئیمحمد۲۲

۰۵/۰۹/۱۳۸۷روزنامه قدسمشهدمرد۳۰ بدون هویت۲۳

۰۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانزن۳۴حقیقت پژوهفاطمه۲۴

۰۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۲۸ مجتبی۲۵

۰۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۳۱ محمد جواد۲۶

۰۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۳۵ علی۲۷

۰۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد علی۲۸

۰۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۲۵ محسن۲۹

۰۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۳۳ عباس ۳۰

۰۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۳۵ امیرحسین۳۱

۰۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۳۹ مسعود۳۲

۰۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۴۶ سلمان۳۳

۱۳/۰۹/۱۳۸۷روزنامه ایراناصفهانمرد۲۶ مهدی۳۴

۱۳/۰۹/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیزاهدانمرد فروتنحبیب الله ۳۵

۱۳/۰۹/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیزاهدانمرد ناروییاسحاق۳۶

۱۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیزاهدانمرد دستگیرپرویز۳۷

۱۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیزاهدانمرد میرزاییمصطفی۳۸

تاریخمنبع خبرشهرجنسیتسننام خانوادگینامردیف

۱۷/۰۹/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیزاهدانمرد ریگیعبدالواحد۳۹

۱۸/۰۹/۱۳۸۷سایت خبری فارسشهرکردمرد۲۷دع۴۰

۱۸/۰۹/۱۳۸۷سایت خبری فارسشهرکردمرد بابا احمدیحسن ۴۱

۱۸/۰۹/۱۳۸۷سایت خبری فارسشهرکردمرد شهابیشهاب۴۲

۲۱/۰۹/۱۳۸۷روزنامه ایرانکازرونمرد۲۴ عباس ۴۳

۲۳/۰۹/۱۳۸۷فعالان حقوق بشر در ایرانمشهدمرد۳۵صالح آبادیزاهد۴۴

۲۶/۰۹/۱۳۸۷روزنامه قدسمشهدمرد۲۷ بدون هویت۴۵

۳۰/۰۹/۱۳۸۷روزنامه کیهانآستارامرد بدون هویت۴۶

۰۱/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانقممرد۴۱پیغانعلیرضا۴۷

۰۱/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانقممرد۳۷ محمد رضا ۴۸

۰۱/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانقممرد۲۲ حمید۴۹

۰۱/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانقممرد۳۷ حسین۵۰

۰۱/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانقممرد۲۶ اسماعیل۵۱

۰۲/۱۰/۱۳۸۷ایسکا نیوزملایرمرد ف وحید۵۲

۰۵/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانزن۲۸ طیبه۵۳

۰۵/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد اکبر۵۴

۰۵/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۲۷ روشن۵۵

۰۵/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۳۰ سهیل۵۶

۰۵/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد ذبیح الله۵۷

۰۵/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۴۰ مجتبی۵۸

۰۵/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۲۸ غلامرضا۵۹

۰۵/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۲۴ امیر۶۰

۰۵/۱۰/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد محمدرضا۶۱

۱۰/۱۰/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامینیک شهر مرد بلوچیعبدالرحمن۶۲

۱۴/۱۰/۱۳۸۷ایسکا نیوززاهدانمرد ناروییبهادر۶۳

۱۴/۱۰/۱۳۸۷ایسکا نیوززاهدانمرد جمعه البولوشیجلال اکبر۶۴

۲۰/۱۰/۱۳۸۷فعالان حقوق بشر در ایرانسنندجمرد زارعیاحمد۶۵

۲۴/۱۰/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)مشهدمرد۳۶خدادادهوشنگ۶۶

۲۴/۱۰/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)مشهدمرد بدون هویت۶۷

۲۴/۱۰/۱۳۸۷روزنامه کیهانجهرممرد ر مجتبی۶۸

۲۴/۱۰/۱۳۸۷روزنامه کیهانجهرممرد۲۴آم . ح۶۹

۳۰/۱۰/۱۳۸۷خبرنامه امیرکبیراراکمرد۳۵ن ع۷۰

۳۰/۱۰/۱۳۸۷خبرنامه امیرکبیراراکمرد۴۸عم۷۱

۳۰/۱۰/۱۳۸۷خبرنامه امیرکبیراراکمرد۲۵الفم۷۲

۳۰/۱۰/۱۳۸۷خبرنامه امیرکبیراراکمرد۲۴آالف۷۳

۰۱/۱۱/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)یزدمرد رح۷۴

تاریخمنبع خبرشهرجنسیتسننام خانوادگینامردیف

۰۱/۱۱/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)یزدمرد ص الف۷۵

۰۱/۱۱/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)یزدمرد بالف۷۶

۰۱/۱۱/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)یزدمرد بدون هویت۷۷

۰۱/۱۱/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)یزدمرد بدون هویت۷۸

۰۱/۱۱/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)یزدمرد بدون هویت۷۹

۰۱/۱۱/۱۳۸۷فارساصفهانمرد۴۱مجان محمد۸۰

۰۱/۱۱/۱۳۸۷فارساصفهانمرد۳۴مرضا۸۱

۰۲/۱۱/۱۳۸۷روزنامه ایرانکرجمرد غلام۸۲

۱۳۸۷/۱۱/۰۳روزنامه ایرانتهرانمرد۴۰ اردلان۸۳

۰۳/۱۱/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۳۰ صفر علی۸۴

۰۳/۱۱/۱۳۸۷روزنامه اعتماد ملیتهرانمرد۲۷ فیروز۸۵

۰۳/۱۱/۱۳۸۷روزنامه اعتمادتهرانمرد۴۲ بهروز۸۶

۰۳/۱۱/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۳۵ یدالله۸۷

۰۳/۱۱/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۳۳ علی۸۸

۰۳/۱۱/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۳۵ رضا۸۹

۰۳/۱۱/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۲۱ ملا گل حسن۹۰

۰۳/۱۱/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۲۱ وسیم۹۱

۰۳/۱۱/۱۳۸۷روزنامه ایرانتهرانمرد۳۰ آرش۹۲

۰۶/۱۱/۱۳۸۷کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستانسنندجمرد امجدیحسن ۹۳

۰۶/۱۱/۱۳۸۷کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستانسنندجمرد دستجردیامین۹۴

۰۶/۱۱/۱۳۸۷کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستانسنندجمرد گلپریانآرش۹۵

۰۶/۱۱/۱۳۸۷کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستانسنندجمرد فاضلیحمید۹۶

۰۸/۱۱/۱۳۸۷ایسکا نیوزکازرونمرد۲۸الفحسن ۹۷

۰۹/۱۱/۱۳۸۷روزنامه قدسمشهدمرد بدون هویت۹۸

۰۹/۱۱/۱۳۸۷روزنامه قدسمشهدمرد بدون هویت۹۹

۰۹/۱۱/۱۳۸۷روزنامه قدسمشهدمرد بدون هویت۱۰۰

۰۹/۱۱/۱۳۸۷روزنامه قدسمشهدمرد بدون هویت۱۰۱

۰۹/۱۱/۱۳۸۷ایرنابجنوردمرد بدون هویت۱۰۲

۰۹/۱۱/۱۳۸۷ایرنابجنوردمرد بدون هویت۱۰۳

۰۹/۱۱/۱۳۸۷ایرنابجنوردمرد بدون هویت۱۰۴

۰۹/۱۱/۱۳۸۷ایرنابجنوردمرد بدون هویت۱۰۵

۰۹/۱۱/۱۳۸۷ایرنابجنوردمرد بدون هویت۱۰۶

۰۹/۱۱/۱۳۸۷ایرنابجنوردمرد بدون هویت۱۰۷

۱۰/۱۱/۱۳۸۷روزنامه اعتماداصفهانمرد۳۴عابد ابراهیمیاحمد۱۰۸

تاریخمنبع خبرشهرجنسیتسننام خانوادگینامردیف

۱۰/۱۱/۱۳۸۷روزنامه اعتماداصفهانمرد۲۱عادلیرضا۱۰۹

۱۰/۱۱/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیتهرانمرد بدون هویت۱۱۰

۱۰/۱۱/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیتهرانمرد بدون هویت۱۱۱

۱۰/۱۱/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیتهرانمرد بدون هویت۱۱۲

۱۰/۱۱/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیتهرانمرد بدون هویت۱۱۳

۱۰/۱۱/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیتهرانمرد بدون هویت۱۱۴

۱۰/۱۱/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیتهرانمرد بدون هویت۱۱۵

۱۰/۱۱/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیتهرانمرد بدون هویت۱۱۶

۱۰/۱۱/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیتهرانمرد بدون هویت۱۱۷

۱۰/۱۱/۱۳۸۷روزنامه جمهوری اسلامیتهرانزن بدون هویت۱۱۸

۱۲/۱۱/۱۳۸۷روزنامه ایرانشیرازمرد بدون هویت۱۱۹

۱۲/۱۱/۱۳۸۷روزنامه ایرانشیرازمرد۲۹ بدون هویت۱۲۰

۱۲/۱۱/۱۳۸۷روزنامه ایرانکازرونمرد۲۹ حشمت۱۲۱

۱۴/۱۱/۱۳۸۷روزنامه اعتمادبجنوردمرد بدون هویت۱۲۲

۱۴/۱۱/۱۳۸۷سایت خبری روزرفسنجانزن قله چهیمعصومه۱۲۳

۱۵/۱۱/۱۳۸۷کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستانسنندجمرد۲۸محمدیهیوا۱۲۴

۲۹/۱۱/۱۳۸۷روزنامه کیهانبوشهرمرد یالف۱۲۵

۲۹/۱۱/۱۳۸۷فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایراناصفهانمرد۳۵باباییحمید۱۲۶

۲۹/۱۱/۱۳۸۷فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایراناصفهانمرد۲۵گرگیمحمد۱۲۷

۲۹/۱۱/۱۳۸۷فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایراناصفهانمرد۲۷نوریامید۱۲۸

۲۹/۱۱/۱۳۸۷فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایراناصفهانمرد۲۷جعفرییاسین۱۲۹

۲۹/۱۱/۱۳۸۷فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایراناصفهانمرد۳۰قاسمیعباسعلی۱۳۰

۲۹/۱۱/۱۳۸۷سازمان دفاع از حقوق بشر کردستانسنندجمرد صادقیرحمت۱۳۱

۰۱/۱۲/۱۳۸۷سایت میدان زنانساریمرد۵۰فریورعبدالله۱۳۲

۰۵/۱۲/۱۳۸۷روزنامه اعتمادتهرانمرد۲۵محسنیعزیز۱۳۳

۰۵/۱۲/۱۳۸۷روزنامه اعتمادتهرانمرد۲۵دلال براتیحسن ۱۳۴

۰۵/۱۲/۱۳۸۷روزنامه اعتمادتهرانمرد۳۴بیرامیمنصور۱۳۵

۱۰/۱۲/۱۳۸۷فعالان حقوق بشر در ایرانارومیهمرد ۲۷قاسم زادهمهدی۱۳۶

۱۲/۱۲/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)کرمانشاهمرد بدون هویت۱۳۷

۱۲/۱۲/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)کرمانشاهمرد بدون هویت۱۳۸

۱۲/۱۲/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)کرمانشاهمرد بدون هویت۱۳۹

۱۲/۱۲/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)کرمانشاهمرد بدون هویت۱۴۰

۱۲/۱۲/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)کرمانشاهمرد بدون هویت۱۴۱

تاریخمنبع خبرشهرجنسیتسننام خانوادگینامردیف

۱۲/۱۲/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)کرمانشاهمرد بدون هویت۱۴۲

۱۲/۱۲/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)کرمانشاهمرد بدون هویت۱۴۳

۱۲/۱۲/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)کرمانشاهمرد بدون هویت۱۴۴

۱۲/۱۲/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)کرمانشاهمرد بدون هویت۱۴۵

۱۲/۱۲/۱۳۸۷خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)کرمانشاهمرد بدون هویت۱۴۶

۱۴/۱۲/۱۳۸۷روزنامه کیهانایران شهرمرد سیدیصلاح الدین۱۴۷

۱۴/۱۲/۱۳۸۷روزنامه کیهانایران شهرمرد زارعیخلیل الله۱۴۸

۱۴/۱۲/۱۳۸۷کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستانمیاندوآبمرد۲۵شکراللهینادر۱۴۹

۱۵/۱۲/۱۳۸۷روزنامه قدسمشهدمرد حک۱۵۰

۱۷/۱۲/۱۳۸۷روزنامه کیهاناصفهانمرد۳۴ممصطفی۱۵۱

۱۸/۱۲/۱۳۸۷سایت تابناککرمانشاهمرد بدون هویت۱۵۲

۲۰/۱۲/۱۳۸۷فعالان حقوق بشر در ایرانارومیهمرد محمدزادهحامد۱۵۳

۲۰/۱۲/۱۳۸۷خبرنامه امیرکبیررشتمرد۳۰آزادولی۱۵۴

۲۱/۱۲/۱۳۸۷روزنامه ایرانزاهدانمرد اسماعیل زهینورمحمد۱۵۵

۲۱/۱۲/۱۳۸۷روزنامه ایرانزاهدانمرد کردمجیب الرحمن۱۵۶

۲۱/۱۲/۱۳۸۷روزنامه ایرانزاهدانمرد کردبابک۱۵۷

۲۱/۱۲/۱۳۸۷روزنامه ایرانزاهدانمرد حسینیمحمد جمعه خان۱۵۸

۲۲/۱۲/۱۳۸۷روزنامه کیهانطبسمرد دهقانیعلی۱۵۹

۲۲/۱۲/۱۳۸۷روزنامه کیهانطبسمرد دامشادعلی۱۶۰

۲۲/۱۲/۱۳۸۷روزنامه کیهانطبسمرد آبستانعلی۱۶۱

۲۲/۱۲/۱۳۸۷روزنامه کیهانطبسمرد مرادیمحمود۱۶۲

۲۴/۱۲/۱۳۸۷روزنامه اعتمادشیرازمرد۷۳ ابوالحسن۱۶۳

۲۴/۱۲/۱۳۸۷روزنامه اعتمادشیرازمرد۲۶ بدون هویت۱۶۴

۲۴/۱۲/۱۳۸۷روزنامه اعتمادشیرازمرد بدون هویت۱۶۵

۲۴/۱۲/۱۳۸۷روزنامه اعتمادشیرازمرد۲۳ بدون هویت۱۶۶

۰۹/۰۱/۱۳۸۸فعالان حقوق بشر در ایرانسنندجمرد۲۳صادقیرحمت۱۶۷

۲۱/۰۱/۱۳۸۸خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)شیرازمرد۲۱اسلامیانمحسن۱۶۸

۲۱/۰۱/۱۳۸۸خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)شیرازمرد۲۰پشترعلی اصغر۱۶۹

۲۱/۰۱/۱۳۸۸خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)شیرازمرد۲۲یحیی زادهروزبه۱۷۰

۲۵/۰۱/۱۳۸۸فعالان حقوق بشر در ایراناهرمرد همتیعلیرضا۱۷۱

۲۹/۰۱/۱۳۸۸روزنامه ایرانشیرازمرد۲۴خامیر۱۷۲

تاریخمنبع خبرشهرجنسیتسننام خانوادگینامردیف

۳۱/۰۱/۱۳۸۸روزنامه اعتماداصفهانمرد۲۳باقریانحبیب ۱۷۳

۰۸/۰۲/۱۳۸۸رادیو فردااهوازمرد بدون هویت۱۷۴

۰۸/۰۲/۱۳۸۸رادیو فردااهوازمرد بدون هویت۱۷۵

۰۸/۰۲/۱۳۸۸رادیو فردااهوازمرد بدون هویت۱۷۶

۱۱/۰۲/۱۳۸۸کمیته گزارشگران حقوق بشررشتزن ۲۲دارابیدل آرا۱۷۷

۱۲/۰۲/۱۳۸۸ر.زنامه اعتماداصفهانمرد۴۰ج بیژن۱۷۸

۱۴/۰۲/۱۳۸۸فعالان حقوق بشر در ایراناردبیلمرد۳۲اطهرنیاسیدرضا۱۷۹

۱۵/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادتایبادمرد بدون هویت۱۸۰

۱۵/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادتایبادمرد بدون هویت۱۸۱

۱۵/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادتایبادمرد بدون هویت۱۸۲

۱۵/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادتایبادمرد بدون هویت۱۸۳

۱۵/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادتایبادمرد بدون هویت۱۸۴

۱۵/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادتایبادمرد بدون هویت۱۸۵

۱۵/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادتایبادمرد بدون هویت۱۸۶

۱۵/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادتایبادمرد بدون هویت۱۸۷

۱۷/۰۲/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانزن۳۰نظرزادهزینب۱۸۸

۱۷/۰۲/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانمرد۲۵ صفر علی۱۸۹

۱۷/۰۲/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانمرد۲۹ حمید۱۹۰

۱۷/۰۲/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانمرد۳۸ حسین۱۹۱

۱۹/۰۲/۱۳۸۸روزنامه ایرانکرمانمرد دسعید۱۹۲

۱۹/۰۲/۱۳۸۸روزنامه ایرانکرمانمرد پ مجید۱۹۳

۱۹/۰۲/۱۳۸۸روزنامه ایرانکرمانمرد وسرور۱۹۴

۱۹/۰۲/۱۳۸۸روزنامه ایرانکرمانمرد نستار۱۹۵

۱۹/۰۲/۱۳۸۸روزنامه ایرانکرمانمرد ممحمود۱۹۶

۱۹/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیرازمرد۲۹مع۱۹۷

۱۹/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیرازمرد۳۶ر الف۱۹۸

۲۱/۰۲/۱۳۸۸ایسکا نیوززاهدانمرد خمحمد مهدی۱۹۹

۲۱/۰۲/۱۳۸۸ایسکا نیوززاهدانمرد سرضا قلی۲۰۰

۲۲/۰۲/۱۳۸۸ایسکا نیوزقزوینمرد۳۸پعباس ۲۰۱

۲۲/۰۲/۱۳۸۸ایسکا نیوزاصفهانمرد۲۶کیانیمصطفی۲۰۲

۲۲/۰۲/۱۳۸۸ایسکا نیوزاصفهانمرد حسین۲۰۳

۲۲/۰۲/۱۳۸۸فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایراناصفهانمرد۳۵صادقیمحسن۲۰۴

۲۲/۰۲/۱۳۸۸فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایراناصفهانمرد۴۰چوپانیرضا۲۰۵

۲۴/۰۲/۱۳۸۸روزنامه ایرانقزوینزن۳۰ آزیتا۲۰۶

۲۴/۰۲/۱۳۸۸روزنامه ایرانقزوینمرد محمد۲۰۷

۲۶/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیرازمرد بدون هویت۲۰۸

۲۶/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیرازمرد بدون هویت۲۰۹

تاریخمنبع خبرشهرجنسیتسننام خانوادگینامردیف

۲۶/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیرازمرد۲۴ بدون هویت۲۱۰

۲۶/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیرازمرد۲۵ بدون هویت۲۱۱

۲۷/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتماداصفهانمرد محمود۲۱۲

۲۷/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتماداصفهانمرد چوپانیعلیرضا۲۱۳

۲۷/۰۲/۱۳۸۸روزنامه اعتماداصفهانمرد بدون هویت۲۱۴

۰۱/۰۳/۱۳۸۸خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)ایرانشهرمرد کعبدالغفور۲۱۵

۰۲/۰۳/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیرازمرد رسول۲۱۶

۰۲/۰۳/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیرازمرد۲۰ بدون هویت۲۱۷

۰۲/۰۳/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیرازمرد بدون هویت۲۱۸

۰۳/۰۳/۱۳۸۸سایت روزشیراززن۳۰رحمانیافسانه ۲۱۹

۰۵/۰۳/۱۳۸۸سایت روزشیرازمرد حع۲۲۰

۰۶/۰۳/۱۳۸۸ایسکا نیوزبجنوردمرد بدون هویت۲۲۱

۰۶/۰۳/۱۳۸۸ایسکا نیوزبجنوردمرد بدون هویت۲۲۲

۰۶/۰۳/۱۳۸۸ایسکا نیوزبجنوردمرد بدون هویت۲۲۳

۰۶/۰۳/۱۳۸۸ایسکا نیوزبجنوردمرد بدون هویت۲۲۴

۰۶/۰۳/۱۳۸۸ایسکا نیوزبجنوردمرد بدون هویت۲۲۵

۰۶/۰۳/۱۳۸۸ایسکا نیوزبجنوردمرد بدون هویت۲۲۶

۰۶/۰۳/۱۳۸۸ایسکا نیوزسیرجانمرد بدون هویت۲۲۷

۰۹/۰۳/۱۳۸۸سایت هم میهنزاهدانمرد زهیحاجی نوتی۲۲۸

۰۹/۰۳/۱۳۸۸سایت هم میهنزاهدانمرد شاهوزهیغلام رسول۲۲۹

۰۹/۰۳/۱۳۸۸سایت هم میهنزاهدانمرد ناروییذبیح الله۲۳۰

۱۷/۰۳/۱۳۸۸روزنامه ایرانزاهدانمرد ریگیعبدالحمید۲۳۱

۱۷/۰۳/۱۳۸۸روزنامه ایرانزاهدانمرد قلندرزهیرضا۲۳۲

۰۹/۰۳/۱۳۸۸ایسکا نیوزشیرازمرد۱۹ق الف۲۳۳

۲۰/۰۳/۱۳۸۸فعالان حقوق بشر در ایرانتبریزمرد محمدییدالله۲۳۴

۳۰/۰۳/۱۳۸۸انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستانزاهدانمرد قادریاسماعیل۲۳۵

۳۰/۰۳/۱۳۸۸انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستانزاهدانمرد دست گشاده ناروییاحمد۲۳۶

۳۱/۰۳/۱۳۸۸فعالان حقوق بشر در ایرانسنندجمرد صبوریحسین۲۳۷

۰۲/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانشیرازمرد کیوان۲۳۸

۱۱/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانمرد۲۵ سعید۲۳۹

۱۱/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانمرد۲۵الهیاریسعید۲۴۰

۱۱/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانمرد۵۲خیراللهیناصر۲۴۱

۱۱/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانمرد۳۱ علیرضا۲۴۲

۱۱/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانمرد۴۵ علیرضا۲۴۳

۱۱/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانمرد۳۰ مجتبی۲۴۴

۱۱/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانمرد۳۸ ابوالفضل۲۴۵

۱۳/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانقممرد۳۴ رضا۲۴۶

تاریخمنبع خبرشهرجنسیتسننام خانوادگینامردیف

۱۳/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانقممرد۴۶ ابوالفضل۲۴۷

۱۳/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانقممرد۴۵افغاناحمد۲۴۸

۱۳/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانقممرد۲۸ مصطفی۲۴۹

۱۳/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانقممرد۳۷ محمد۲۵۰

۱۳/۰۴/۱۳۸۸روزنامه ایرانقممرد۳۷ اسماعیل۲۵۱

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد شیردلرشید۲۵۲

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد عین علیعلی اصغر۲۵۳

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد سالاریمجید۲۵۴

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد شاهی ترازکیامیر۲۵۵

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد علی صدوقسید احمد۲۵۶

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد انواشیرونینصرالله۲۵۷

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد شفیعیصفرعلی۲۵۸

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد امینیمجید۲۵۹

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد خالق دادیجمشید۲۶۰

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد زارع قدونیهقاسم۲۶۱

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد حقیقت ناصریسیروس۲۶۲

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد شاه ککاییغلام ۲۶۳

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد گرکج درد کشیدهنجیب الله۲۶۴

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد صادقیمنوچهر۲۶۵

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد هاشمیسیدعلی۲۶۶

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد مژدگانلوعلی اکبر۲۶۷

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد پیرانیحسن ۲۶۸

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد ریگیخدابخش۲۶۹

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد پیران اسماعیل۲۷۰

۱۳/۰۴/۱۳۸۸سایت خبری فارسکرجمرد پیراستهجواد۲۷۱

۲۳/۰۴/۱۳۸۸فعالان حقوق بشر در ایراننقدهمرد محمود پورمحمود۲۷۲

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد شه بخشمنوچهر۲۷۳

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد شاهوزهیمحمد حسن۲۷۴

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد عبدالرزاق رشیدیفائز ۲۷۵

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد گمشادزهییعقوب۲۷۶

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد شیهکیعبدالباسط۲۷۷

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد نوتیادریس۲۷۸

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد دیدن ناروییعبدالقیاس۲۷۹

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد رخشانعبدالصبور۲۸۰

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد وفاییاسدالله۲۸۱

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد میربلوچ زهیعبدالخالق۲۸۲

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد آبادیانطارق۲۸۳

تاریخمنبع خبرشهرجنسیتسننام خانوادگینامردیف

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد ریگییحیی۲۸۴

۲۳/۰۴/۱۳۸۸خبرگزاری کار ایران (ایلنا )زاهدانمرد احمد ریگی خالصخلیل ۲۸۵

۲۴/۰۴/۱۳۸۸روزنامه اعتماداصفهانمرد۴۵ حسین۲۸۶

۲۴/۰۴/۱۳۸۸روزنامه اعتماداصفهانمرد محمدرضا۲۸۷

۲۴/۰۴/۱۳۸۸روزنامه اعتماداصفهانمرد۳۵ ناصر۲۸۸

۲۸/۰۴/۱۳۸۸فعالان حقوق بشر در ایرانقزوینزن بدون هویت۲۸۹

۲۹/۰۴/۱۳۸۸ایسکا نیوزقممرد رضا۲۹۰

۲۹/۰۴/۱۳۸۸ایسکا نیوزقممرد غلامحسین۲۹۱

۲۹/۰۴/۱۳۸۸ایسکا نیوزقممرد جواد۲۹۲

۲۹/۰۴/۱۳۸۸ایسکا نیوزقممرد حسین۲۹۳

۰۱/۰۵//۱۳۸۸روزنامه کیهاناستهبانمرد۲۱فادریس۲۹۴

۰۳/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری مهرزاهدانمرد ریگی خالصایوب۲۹۵

۰۳/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری مهرزاهدانمرد گمشادزهیمسعود۲۹۶

۰۳/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری مهرزاهدانمرد اسحاق زاهیسید احمد۲۹۷

۱۰/۰۵/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیرازمرد۱۹ فراز۲۹۸

۱۰/۰۵/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیراززن۲۵ جمیله۲۹۹

۱۱/۰۵/۱۳۸۸روزنامه اعتماداصفهانمرد بابک۳۰۰

۱۱/۰۵/۱۳۸۸روزنامه اعتماداصفهانمرد۳۳یحسن ۳۰۱

۱۱/۰۵/۱۳۸۸روزنامه اعتماداصفهانمرد۲۰ قربانعلی۳۰۲

۱۱/۰۵/۱۳۸۸روزنامه اعتماداصفهانمرد حسن ۳۰۳

۱۳/۰۵/۱۳۸۸روزنامه کیهانبروجردمرد بدون هویت۳۰۴

۱۳/۰۵/۱۳۸۸روزنامه کیهانبروجردمرد بدون هویت۳۰۵

۱۳/۰۵/۱۳۸۸روزنامه اعتمادهمدانمرد بدون هویت۳۰۶

۱۳/۰۵/۱۳۸۸روزنامه اعتمادهمدانمرد بدون هویت۳۰۷

۱۳/۰۵/۱۳۸۸روزنامه اعتمادهمدانمرد بدون هویت۳۰۸

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۰۹

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۱۰

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۱۱

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۱۲

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۱۳

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۱۴

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۱۵

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۱۶

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۱۷

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۱۸

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۱۹

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۲۰

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۲۱

تاریخمنبع خبرشهرجنسیتسننام خانوادگینامردیف

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۲۲

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۲۳

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۲۴

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۲۵

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۲۶

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۲۷

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۲۸

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۲۹

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۳۰

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۳۱

۱۵/۰۵/۱۳۸۸خبرگزاری برناکرجمرد بدون هویت۳۳۲

۲۱/۰۵/۱۳۸۸فعالان حقوق بشر در ایرانسنندجمرد مهدی خانیشورش۳۳۳

۲۴/۰۵/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیرازمرد اکبر۳۳۴

۲۴/۰۵/۱۳۸۸روزنامه اعتمادشیرازمرد زعیم۳۳۵

۲۹/۰۵/۱۳۸۸روزنامه ایراناصفهانمرد۵۱ منصور۳۳۶

۲۹/۰۵/۱۳۸۸روزنامه ایراناصفهانمرد میثم۳۳۷

۲۹/۰۵/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانمرد۳۵ مهدی۳۳۸

۲۹/۰۵/۱۳۸۸روزنامه ایرانتهرانمرد۳۷ محرم علی۳۳۹

تاریخ انتشار : ۱۷ مهر, ۱۳۸۸ ۱۱:۲۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…