سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۱۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۱۶

پیش‌نهادها بر سند دیدگاه‌ها و آماج‌هاى ‌سازمان ‌فداییان‌ خلق‌ ایران‌ (اکثریت‌) مصوبه‌ى کنگره پنجم (۱۳-۱۸ دی‌ماه ۱۳۷۶) (۳-۸ ژانویه‌ى ۱۹۹۸)

ما در راه‌ تحقق‌ ارزش‌هايى که‌ برشمرديم‌ پيکار مي‌کنيم‌ و سوسياليسم‌ را به‌ عنوان‌ آرمان‌ والاى خود که‌ تجسم‌ چنين‌ ارزش‌ها و تمايلات‌ انسانى است‌، مي‌دانيم‌. به‌ نظر ما سرمايه‌دارى سرچشمه ستم‌ طبقاتى، بي‌عدالتى، بهره‌ورى غارتگرانه‌ از طبيعت‌، جنگ‌ و بيکارى توده‌اى و منشأ بسيارى از نابساماني‌ها و ناهنجاري‌هاى اجتماعى است‌. سرمايه‌دارى در آستانه قرن‌ بيست‌ و يکم‌ آشکارا ناتوانى خود را در پاسخگويى به‌ معضلات‌ بشر که‌ خود موجد بسيارى از آن‌ها بوده‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد. ما سوسياليسم‌ را که‌ در آن‌ انسان‌ در مرکز توجه‌ قرار دارد، به‌ عنوان‌ يک‌ ضرورت‌ براى حل‌ اين‌ معضلات‌ مي‌دانيم‌.

۱ – بند پیش‌نهادی‌ى زیر جای‌گزین بند نخست سند شود:

بند ۱ – صلح، آزادى، مردم‌سالارى، عدالت اجتماعى و حفظ طبیعت آماج‌هاى پایه‌ای‌ى سازمان‌ فداییان‌ خلق‌ ایران‌ (اکثریت‌) هستند و سوسیالیسم یک سیستم ارزشى است، که در آن این آماج‌ها بصورت جدائی‌ناپذیر با هم پیوند دارند.

۲ – بندهاى زیر، در بخش پایانی‌ى سند، جای‌گزین بندهاى ١۵ تا ١٨ مربوط به سوسیالیسم شوند:

سوسیالیسم

بند ۱۵ – سوسیالیسم‌ آرمان‌ والاى ما و‌ در برگیرنده‌ى آماج‌ها و ارزش‌هاى ما هست‌. سوسیالیسم براى ما جنبشى است علیه بهره‌کشی‌ى انسان از انسان، علیه هرنوع اختناق، علیه نابرابری‌هاى اجتماعى، علیه غارت طبیعت، براى حفظ و توسعه‌ى فرهنگ انسانى، براى پیش‌برد حقوق بشر، براى جامعه‌اى، که در آن شهروندان امور خود را دمکراتیک سامان می‌دهند.
سوسیالیسم‌ نظامى است‌ انسانى و دموکراتیک‌ که‌ در آن‌ رشد و تکامل همه‌جانبه و آزادانه‌ى تک‌تک آحاد جامعه، شرط رشد و تکامل همگانى است‌ و انسان‌ها از حق‌ و ارزشى برابر براى بهره‌مندى از مواهب‌ زندگى برخوردار هستند. برخلاف سرمایه‌دارى، که در آن سود سرمایه پایه‌ای‌ترین قانون است، در سوسیالیسم انسان در مرکز توجه قرار دارد.
از نظر ما جامعه‌ى سوسیالیستى،‌ جامعه‌اى است‌ مبتنى بر دموکراسى وسیع‌ سیاسى و اقتصادى با حداکثر مشارکت‌ مردم‌، جامعه‌اى همبسته‌، آشتی‌جو و عارى از قهر. چنین جامعه‌اى توانائی‌ى حل معضلات فراوانى را خواهد داشت که جامعه‌ى سرمایه‌دارى، که‌ خود موجد بسیارى از این معضلات بوده‌ است‌، اراده وتوانائی‌ى حل آن‌ها را ندارد.

بند ۱۶ – سوسیالیسم‌ براى ما نه‌ یک‌ غایت‌ تاریخى، بل‌که هدفى ناگزیر براى گذر از مناسبات‌ سرمایه‌مدار به مناسبات انسان‌مدار است‌. به‌ نظر ما ارزش‌هاى سوسیالیستى در بطن‌ جامعه‌ سرمایه‌دارى شکل‌ می‌گیرند و پایه‌ گسترش‌ سوسیالیسم‌ را فراهم می‌آورند. ما مبارزه‌ براى تحقق‌ این‌ ارزش‌ها را نه‌ کار فردا، بلکه‌ وظیفه‌ امروز می‌دانیم‌.
تحقق ارزش‌هاى سوسیالیستى و پی‌ریزى جامعه‌ سوسیالیستى علاوه‌ بر مبارزه‌ سیاسى، به‌ کار فکرى- فرهنگى و کوشش مداوم‌ و دراز مدت‌ براى گسترش و نهادینه‌ شدن اندیشه‌ها و ارزش‌هاى مردم‌سالارى، عدالت‌خواهى، برابرحقوقی‌ى زن‌ و مرد و بطور کلى همه‌انسان‌ها، مبارزه‌ با سنت‌گرایی‌ى عقب‌مانده‌ و غیرعلمى، ترویج‌ نوگرایى و تفکر علمى و تنظیم‌ رابطه‌ى نوین‌ انسان‌ با طبیعت نیاز دارد.

بندهای مرتبط از سند مصوبه کنگره پنجم 

۱ – سازمان‌ فداییان‌ خلق‌ ایران‌ (اکثریت‌) مدافع‌ دموکراسى، پیشرفت‌، عدالت‌ اجتماعى و سوسیالیسم‌ است‌. صلح‌ در مقیاس‌ ملى و بین‌المللى خواست‌ بزرگ‌ انسانها و ضامن‌ اساسى موفقیت‌ در راستاى آماجهاى فوق‌ است‌. ما دفاع‌ پیگیر از استقلال کشور و منافع‌ ملى را با دفاع‌ از مناسبات برابرانه و برادرانه‌ میان‌ همه ملل‌ جهان‌ پیوند می‌دهیم‌. سازمان‌ ما مدافع‌ حقوق‌ بشر است‌ و بر همین‌ پایه‌ علیه‌ هر گونه‌ ستم‌ ملى، طبقاتى، جنسى، نژادى، مذهبى و عقیدتى مبارزه‌ می‌کند. در شرایط‌ جهان‌ امروز حفظ‌ محیط‌ زیست‌ و ممانعت‌ از مداخلات‌ زیانبار در طبیعت‌ زیست‌ یکى از هدفهاى بزرگ‌ بشریت‌ است‌. این‌ هدف‌ یکى از آماج‌هاى اصلى برنامه سیاسى ما است‌.

سوسیالیسم

۱۵ – ما در راه‌ تحقق‌ ارزش‌هایى که‌ برشمردیم‌ پیکار می‌کنیم‌ و سوسیالیسم‌ را به‌ عنوان‌ آرمان‌ والاى خود که‌ تجسم‌ چنین‌ ارزش‌ها و تمایلات‌ انسانى است‌، می‌دانیم‌. به‌ نظر ما سرمایه‌دارى سرچشمه ستم‌ طبقاتى، بی‌عدالتى، بهره‌ورى غارتگرانه‌ از طبیعت‌، جنگ‌ و بیکارى توده‌اى و منشأ بسیارى از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌هاى اجتماعى است‌. سرمایه‌دارى در آستانه قرن‌ بیست‌ و یکم‌ آشکارا ناتوانى خود را در پاسخگویى به‌ معضلات‌ بشر که‌ خود موجد بسیارى از آن‌ها بوده‌ است‌، نشان‌ می‌دهد. ما سوسیالیسم‌ را که‌ در آن‌ انسان‌ در مرکز توجه‌ قرار دارد، به‌ عنوان‌ یک‌ ضرورت‌ براى حل‌ این‌ معضلات‌ می‌دانیم‌.
۱۶ – سوسیالیسم‌ نظامى است‌ انسانى و دموکراتیک‌ که‌ در آن‌ رشد آزادانه‌ و همه‌ جانبه انسان‌ تأمین‌ می‌گردد و انسان‌ها از حق‌ و ارزشى برابر براى بهره‌مندى از مواهب‌ زندگى برخوردار می‌شوند. از نظر ما سوسیالیسم‌ جامعه‌اى است‌ بر پایه سیستم‌ خودگردانى، دموکراسى وسیع‌ سیاسى و اقتصادى با حداکثر مشاورت‌ مردم‌، جامعه‌اى همبسته‌، آشتی‌جو و عارى از قهر. سوسیالیسم‌ براى ما نه‌ یک‌ غایت‌ تاریخى، بلکه‌ مبارزه‌اى هدفمند براى فرا رفتن‌ از مناسبات‌ سرمایه‌دارى است‌.
۱۷ – به‌ نظر ما ارزش‌هاى سوسیالیستى در بطن‌ جامعه‌ سرمایه‌دارى شکل‌ می‌گیرد و سوسیالیسم‌ می‌تواند بر پایه‌ آن‌ها گسترش‌ یابد. ما مبارزه‌ براى تحقق‌ این‌ ارزش‌ها را نه‌ کار فردا، بلکه‌ وظیفه‌ امروز می‌دانیم‌. تحقق‌ ارزش‌هاى سوسیالیستى علاوه‌ بر مبارزه‌ سیاسى، به‌ کار فکرى – فرهنگى مداوم‌ و دراز مدت‌ نیاز دارد. ما خواهیم‌ کوشید تا اندیشه‌ دموکراسى، عدالتخواهى، برابرى حقوق‌ زن‌ و مرد تنظیم‌ رابطه‌ انسان‌ با طبیعت‌ در جامعه‌ اشاعه‌ یابد و نهادى شود.
۱۸ – قدرت‌ سیاسى به‌ تنهایى قادر به‌ دگرگونى پایه‌اى جامعه‌ نیست‌. براى تحول‌ پایه‌اى و پایدار، آگاهى و فرهنگ‌ نقش‌ برجسته‌اى ایفا می‌کند. جنبش‌ فکرى – فرهنگى، مبارزه‌ با سنت‌گرایى، عقب‌مانده‌ و غیرعلمى و ترویج‌ نوگرایى و تفکر علمى، از الزامات‌ تعیین‌ کننده‌ براى پی‌ریزى جامعه‌ سوسیالیستى است‌.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱ دی, ۱۳۸۵ ۲:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

بی‌تردید تا روزی که نقش جنبش‌های اجتماعی قدرتمند هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی، جنبش دگرباشان، جنبش‌های اقلیت‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه، عمدتا تولید رای برای احزاب به ویژه احزاب بورژوازی است اوضاع در هیچ کشوری به نفع اکثریت شهروندان تمام نخواهد شد و قدرت هم‌چنان در دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی دست به دست خواهد شد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت!

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

نتایج انتخابات هر چه باشد، ما آینده ای داریم که با عزت به زندگی خود ادامه خواهد داد!

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی!

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

وقتی_هدایت_گریست…