دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۱

پیروزی بر استبداد مستلزم گسترش وسیع پایگاە اجتماعی جنبش سبز در میان کارگران است

کامییابی جنبش سبز و پیروزی مردم ما بر استبداد و بی عدالتی مستلزم گسترش پایگاە اجتماعی و تودە ای جنبش سبز بە میان کارگران و مزد بگیران است.

بیش از یک و نیم سال از شکل گیری جنبش سبزمی گذرد.این جنبش در طی این مدت، فراز ونشیب های بسیاری را پشت سر نهادە و در پرتو مبارزات خود دراین مدت تجربە های نوینی را کسب کردەاست. استفادە از تجربیات تا کنون بدست آمدە جنبش و تطبیق فعالیت های جنبش با تجربیات بدست آمدە، یکی از ضروریات مهم و از جمله وظایف رهبران و طراحان فعالیتهای جنبش است کە اگر بدقت مورد برسی و شاسایی و استفادە قرار نگیرد بی تردید باعث تضعیف جنبش و تحکیم موقعیت استبداد حاکم و تشدید وخامت اوضاع بە شدت بحرانی کشور و جامعە خواهد شد.

همە ما بە خوبی از بحران های متعددی کە سرا پای جامعە ما را در نوردیدە و مشکلات و مصائب بی شماری را برای جا معە در پی داشتە و در دوسال گذشتە بە دلایل مختلف منجملە ناتوانی مدیریت کلان کشور در ادارە اقتصاد کشورو بی برنامگی حکومت برای سر و سامان دادن بە امور اقتصادی و اجتماعی مطلع هستیم و میدانیم، کە رشد اقتصادی بە حد صفر رسیدە است. بر خلاف گفتە مسولین دولتی نە تنها  در سال گذشتە اشتغال واقعی ایجاد نشدە بلکە با تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و خدماتی و یا کاهش بسیار شدید سطح فعالیت و تولید بسیاری دیگر، محل های اشتغال زیادی از دست رفتە، بیکاری بە شدت افزایش یافتە و بە نظر نمی رسد حکومت قادر گردد در آیندە نزدیک و میان مدت، امکان اشتغال چندانی ایجاد کند. این در حالی است کە سالیانە قریب یک میلیون نفر متقاضی کار کە تعداد زیادی از آنان جوانان تحصیلکردە هستند، در کشور وجود دارد. واحدهای تولیدی و خدماتی همچنان فعا ل و  یا نیمە فعال نیز بە دلایل مختلف قادر بە پرداخت دستمزد و حقوق های کارگران و کارکنان خود نیستند و زمان تاخیر در پرداخت دستمزدها مرتبا طولانی تر و بە همان نسبت اعتراضات و نارضایتی ها ی کارگری نسبت بە این مسلە دامنە دار تر و شدید تر میشود. وضعیت از این لحا ظ در بخش های اداری، آموزشی، بهداشتی نیز کما بیش مشابە واحدهای تولیدی است و دولت هم اکننون مبلغ متنابهی بە کارمندان و کارکنان خود بدهکار است کە برغم افزایش در آمد های نفتی  بدلایل گوناگون منجملە هزینە کردن این در آمدها در بخش های نظامی امنیتی و سرکوب و بذل و بخشس بە همراهان داخلی و خارجی خود قادر بە پرداخت دیون خودنیست.دخل و خرج ممللکت نا روشن و دولت از تنظیم برنامە بودجە بە دلایل گوناگون منجملە حیف و میل های اقتصادی طفرە میرود.

می توان گفت، کە مجموعە این مسایل شراایط ویژەای را در جامعە بوجود آوردە و انگیزە و آمادگی مبارزاتی با وضع موجود و پیوستن بە جنبش سبز در میان کارگران و مزد بگیران را تقویت کردە است.  باید از این پدیدە و فرصت  استقبال کرد و انگیزە همراە شدن کارگران با جنبش سبز را تقویت نمود. اما بهر برداری از این امکان و توان بالقوە و بە فعل در آوردن آن مستلزم برداشتن گامهای استوار  از سوی جنبش سبز است.

همە ما میدانیم کە بخشی از دلایل کامیابی احمدی نژاد در دورە اول ریاست جمهوریش سوار شدن او بر موج نارضایتی های اقتصادی و کارگری و اشتباهات دولت اصلاحات در قبال کارگران و تضعیف حقوق کار در دورە ریاست جمهوری خاتمی بود. احمدی نژاد با انگشت نهادن بر خطاهای دولت خاتمی و دادن وعدەهای فریبندەای مانند آوردن پول نفت بر سر سفرە مردم و وعدەهای عدالت خواهانە توانست بخشی اززحمتکشان را فریفتە و آرای آنها را جلب کند.

درست است کە یک جنبش مردمی واقعی نباید برای جلب آرای مردم و رسیدن بە قدرت مانند احمدی نژاد بە مردم، عالمانە وعدهای دروغ بدهد و این نیز درست است کە وضعیت اقتصادی – اجتما عی ، اشتغال و آزادیهای سیاسی و اجتماعی منجملە برای کارگران در پایان کار دولت دوم خاتمی بهتر از امروز بود. اما مطالبات اساسی کارگران، بخصوص مطالباتی مانند، برسمیت شناختن فعالیت های سندیکایی، متناسب کردن سطح دستمزد ها با میزان واقعی تورم و هزینە های زندگی، ایجاد اشتغال، حق اعتصاب، بیمە های اجتماعی و بیکاری و دیگر خواستهای صنفی مگر نە اینکە از ملزومات یک جامعە دمکراتیک و عادلانە است، کە در هر کجا ی دنیا کە چنین جامعەای در اثر سعی و کوشش مردم بوجود آمدە بعنوان بخشی از حقوق کارگران برسمیت شناختە شدە است؟ و مگر نە این است کە جنبش سبز نیز در پی یک جا معە دمکراتیک و عادلانە است؟ اگر چنین است، کە بە زعم  بسیاری، هست، پس چگونە است کە  هنوز هم از پذیرش و اعلام آن  توسط رهبران سرشناس  جنبش سبزخود داری میشود؟ با در نظر گرفتن تجربیات دوران دولت اصلاحات و فریب کاری ها دولت احمدی نژاد، کارگران بە سختی می توانند باور کنند کە با شرکت وسیع در جنبش سبز و در فردای پیروزی دوبارە،  حقوق اجتماعی، سندیکایی و انسانی آنها از هر سو مورد تعرض قرار نگیرد.

با در نظر گرفتن افشا شدن ماهیت تو خالی وعدهای عدالت خواهانە احمدی نژاد و با توجە به سابقە نخست وزیری آقای موسوی و کوشش های آن دوره ایشان در مقام نخست وزیری، برای توسعە اقتصاد ملی و توجە و اقدامات نسبی ایشان به وضعیت معیشتی کارگران، در صورت پذیرش رسمی مطالبات اساسی کارگران توسط رهبری جنبش و حمایت از مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد، پرداخت بە موقع دستمزدها، تشکل یابی، ایجاد اشتغال وتامین امنیت شغلی و آزادی رهبران زندانی کارگران و اعتماد سازی می توان زمینە پیوستن تودەای کارگران و مزد بگیران بە جنبش سبز را فراهم کرد.

واقعیت این است کە هیچ طبقەای در ایران  امروز، منجملە طبقە متوسط نمی تواند بە تنهائی و صرفا با مبارزە برای مطالبات  خاص طبقە خود استبداد حاکم را از میان برداشتە ودولت طبقاتی خاص خویش را بە جای آن مستقر کند. تجربە جنبش سبز نیز این را بخوبی آشکار کردە است. کامیابی جنبش سبز در مبارزە با استبداد حاکم و بی عدالتی مستلزم کسب حمایت همە گروە ها و جنبش های مخالف استبداد، بی عدالتی و تبعیض بویژە بزرگترین طبقە اجتما عی، طبقە کارگر است.

اینک کە دو سە هفتە بیشتر بە روز جهانی کارگر باقی نماندە است فرصت مناسبی است تا رهبران و فعالان جنبش بە صحنە بیایند و با حمایت از مطالبات اساسی و مبارزات حق طلبانە کارگران، زمینە گسترش پایگاە اجتماعی ، جنبش سبز در میان کارگران و مزد بگیران را تقویت نمایند.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید