دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۰

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۰

پیشنهاد شبکه ی سبزاندیش برای مرامنامه ی رسا – نسخه ۱.۱

رسا جامعهی مدنی را عامل برقراری تعادل و پیشرفت در روابط دولت و بازار از یک سو، و اجتماع و فرد از سوی دیگر میداند. ما معتقدیم نهادهای داوطلبانهای که حول محور ارزشها، اهداف و علائق مشترک شکل میگیرند، در تقسیم قدرت بین شهروندان و خودآگاهی سیاسی و اجتماعی جامعه حیاتی هستند

سبز انديش

شرایط بحرانی و پیامدهای انتخابات ریاستجمهوی ۱۳۸۸ کاستیهای نظام سیاسی موجود در ایران برای احقاق حقوق پایه انسانی شهروندان را به وضوح پدیدار کرده است. اعتراضات گستردهی خرداد و تیر ۸۸ و امتداد آن تا روز قدس (۲۷ شهریور) نشانگر افزایش آگاهی شهروندان جامعهی ایران و ارادهی آنها به تغییر در مناسبات قدرت و اجتماع است. برای بهرهبرداری از این سرمایهی اجتماعی، ما، گروهی از شهروندان ایرانی در تشکل راه سبز امید (رسا) گرد هم آمدهایم تا در جهت گذار به نظامی بر پایه آزادی فردی و اجتماعی، مردمسالاری، رفاه اقتصادی و اجتماعی پایدار، و امنیت ملی همراه با تفاهم بینالمللی کوشش نماییم.

چشمانداز رسا

فعالیتهای سیاسی- اجتماعی رسا، که یک جنبش مدنی است، در جهت تحقق چشمانداز ایران فردا شکل میگیرد. مبانی این چشمانداز عبارتاند از:

مردمسالاری

رسا خواست مردم را تنها مرجع مشروعیت حکومت میداند و لذا حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بر پایهی نظام انتخاباتی، گروههای مدنی، احزاب و رسانههای آزاد را تنها ساختار تضمینکننده حقوق شهروندان ایرانی میداند. در این راستا رسا دخالت افراد و نهادهای غیر منتخب مردم در ساختار سیاسی کشور، فرآیند تصویب قوانین، و انتخابات را رد میکند. رسا از تمرکززدایی در سیاستگذاریهای فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی حمایت میکند و لازم میداند که در شکلدهی به ساختار نظام حکومتی، هیچ تبعیضی بین قومها و مذاهب اعمال نشود.

آزادی فردی و اجتماعی

رسا اعلامیهی جهانی حقوق بشر را مبنای حقوق فردی و اجتماعی انسانها میداند و در همگام کردن قوانین کشوری با این قوانین کوشش میکند. از نظر ما حفظ حقوق فردی شهروندان، صرفنظر از وابستگیهای فرهنگی، قومی، نژادی، دینی، زبانی، جنسیتی و گرایشی آنان و فراهم کردن شرایط مناسب برای شکوفا شدن هر شهروند، از اهم وظایف دولتهای ملی و تشکیلات اداری-سیاسی محلی است. رسا حمایت از برابری حقوق زنان با مردان و تکیه بر توانمندسازی زنان را برای رسیدن به مردمسالاری پایدار ضروری میداند.

توسعهی اقتصادی پایدار همگام با رفاه اجتماعی

از دیدگاه رسا دولت، جامعهی مدنی و بخش خصوصی باید با هدف توسعهی پایدار و همهجانبهنگر (اقتصادی- اجتماعی- زیست محیطی) ایران به همکاری سازنده بپردازند. مدیریت خردمندانهی نفت و دیگر منابع ملی، حمایت از کارآفرینی غیر دولتی، و ایجاد یک نظام مالیاتی موثر در راستای نیل به این هدف ضروری است. ایجاد ساختارهای موثر حمایتی اجتماعی برای در دسترس قرار دادن امکانات پایهی رشد از جمله آموزش و بهداشت و حمایت از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بیکاران از اولویتهای اقتصادی-اجتماعی راه سبز امید است. رسا از کاهش تصدی دولت در اقتصاد و تجارت خارجی، سرمایهگذاری بینالمللی و داد و ستد آزاد با جهان و همزمان مقابله با انحصارهای اقتصادی و مدیریتی حمایت میکند.

امنیت ملی همگام با همبستگی بین المللی

رسا خواستار ارتباط احترامآمیز بین دولت ایران و تمامی دولتهای دنیا در چارچوب قوانین بینالمللی، و به منظور حفظ امنیت و منافع ملی ایران است. رسا از همکاریهای بینالمللی در جهت منافع ملی ایران و ارتقاء حقوق همه انسانها حمایت میکند.

جامعهی مدنی

رسا جامعهی مدنی را عامل برقراری تعادل و پیشرفت در روابط دولت و بازار از یک سو، و اجتماع و فرد از سوی دیگر میداند. ما معتقدیم نهادهای داوطلبانهای که حول محور ارزشها، اهداف و علائق مشترک شکل میگیرند، در تقسیم قدرت بین شهروندان و خودآگاهی سیاسی و اجتماعی جامعه حیاتی هستند. رسا حمایت از سازمانهای غیر دولتی، سندیکاهای کارگری، انجمنهای دانشجویی، موسسات خیریه و سایر موسسات مردمنهاد و تعاونی را به عنوان روش تقویت جامعهی مدنی دنبال میکند.

راهکارهای رسا

برای رسیدن به چشمانداز بالا اعضای رسا راهکارهای کلی زیر را دنبال میکنند.

دنبال کردن هدفهای مشخص و قابل دسترس

اعضای رسا در هر رده اجتماعی، از خانواده، محله، و روستا گرفته تا مدرسه و محل کار و اماکن عمومی، به شناسایی و دنبال کردن اهدافی مشخص برای تشکیلات رسا میپردازند. هر هدف به ابتکار شخصی در راستای حرکت بهسوی چشمانداز بالا انتخاب میشود با این شرط که مغایر اصول رسا نباشد. اعضای رسا ایدههای پروژههای موفق را از طریق شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذارند و از تجربیات هم استفاده میکنند.

اطلاعرسانی و آموزش

اطلاعرسانی و آموزش عمومی در مورد اهمیت استقرار ساختارهای مندرج در چشمانداز، برای حمایت و پیشبرد موجی بزرگ از تقاضای مردمی برای تغییرو دستیابی به این اهداف، ضروری است. اعضای رسا در گروههای کاری خود وظیفه تبیین دقیق این ضروریات و اطلاعرسانی و آموزش عمومی در این مورد را به عهده خواهند گرفت. منجمله، تغییر در ساختار آموزشی و نگرش خانواده و مدرسه به آموزش کودکان در جهت آشنایی با حقوق خودشان قدمی مهم در پیشرفت جامعه ایران را به سمت آزادی از استبداد و توسعه پایدار به حساب میآید.

مخالفت با بیعدالتی، دروغ و زورگویی

سکوت در مقابل بیعدالتی، دروغ و قانونگریزی موجب سست شدن پایههای اخلاقی جامعه میشود و کشور را در دام انفعال، بیقانونی، و ریا فرو میبرد. اعضای رسا به روشنگری و مخالفت آشکار با موارد بیعدالتی و دروغ در جامعه پرداخته، از همکاری با، و مشروعیت بخشی به، ظالمان و فریبکاران خودداری میکنند. با توجه به حضور منفی تفکر استبدادی در تعاملات روزمره جامعه، در حوزه شخصی نیز رسا حاکمیت فرهنگ تحمیل و اجبار بر آموزش کودکان، آداب زندگی خانوادگی، تربیت مدرسه، و دادوستد بازار را نفی میکند و برای تقویت بنیانهای فکری و فرهنگی در تشویق و ارتقای فرهنگ آزادی انتخاب و اختیار فردی و جمعی تلاش میکند.

جذب همهی نیروهای علاقهمند به ایران

رسا به همهی ایرانیان تعلق دارد و حضور سازندهی نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی، با عقاید و پیشینههای مختلف، برای موفقیت در فعالیتهای رسا ضروری است. اعضای رسا تلاش خواهند کرد تا با جذب طیف وسیعی از نیروها راه گذار به ایران فردا را هموار نمایند. با استفاده از رنگها و حرکات نمادین، اعضای رسا حضور خود را در جامعه پررنگتر میسازند تا روح همبستگی مردمی در جنبش را تقویت بخشند.

تغییر ساختاری از طریق صندوقهای رای

با حمایت نظری و عملی ازجنبش ملی ایرانیان در جهت چشمانداز ایران فردا و توجیه نیروهای درون نظام, رسا از تغییر ساختار سیاسی از طریق فعالیتهای مدنی و بدون خشونت، که منتهی به یک رفراندوم ملی، شوند حمایت میکند. تجربه سی سال اخیر به اکثریت بزرگی از ایرانیان نشان داده که ساختن آیندهای بهتر برای خود و فرزندانمان بدون غلبه بر تمامیتخواهی عدهای قلیل ممکن نیست.

پخش هزینهی تغییر با تشکیل گروههای انعطاف پذیر

راه سبز امید برای دنبال کردن این راهکارها از گروههای خودجوش و مردمی نیمهمستقل بهره میگیرد. این گروهها بین سه تا ده نفر عضو دارند و هر کدام بدون نیاز به سلسله مراتب سازمانی به دنبال یک هدف کوچک و قابل دسترس در راستای چشمانداز رسا فعالیت میکنند. در عین حال هر گروه سعی در ایجاد و حفظ رابطه با گروههای نزدیک به خود خواهد داشت. این گروهها بر اساس اصول مقاومت مسالمتآمیز عمل میکنند.

اصول رسا

در دنبال کردن راهکارهای بالا اعضای رسا به اصول زیر پایدار میمانند:

شفافیت و مسوولیتپذیری

تمام منابع و مخارج مالی تشکیلات رسا که صرف فعالیت در حوزه عمومی میشوند باید شفاف و علنی باشند و عامه مردم بتوانند از جزئیات آن باخبر شوند. اعضا خود را در برابر اهداف گروهی مسوول میدانند و در جهت این اهداف متعهدانه عمل میکنند.

احترام به مخالف

مخالفان و منتقدان تشکیلات رسا میتوانند و حتی ترغیب میشوند که مخالفتشان را به شرط پایبندی به اصل گفتگوی مسالمتآمیز، در مجراهای اطلاعرسانی رسا منتشر کنند. همچنین رسا به حریم خصوصی همه،از جمله مخالفان، احترام میگذارد.

اختیار و نفی خشونت

رسا هرگونه حرکت خشونتآمیز یا اجباری را مغایر اصول خود میداند و آن را شدیداً نفی میکند. همه اعضای رسا در دنبال کردن اهداف بالا به اصل عدم تحمیل و عدم خشونت پایبند خواهند ماند.

موفقیت در هر قدم

راه سبز امید، با توجه به تجربیات تاریخی، معتقد به پیمودن کامل و بدون میانبر مسیر تغییرات است. مسیر تغییر طولانی است. اما فعالیت در این مسیر غنیکنندهی زندگی اعضای رسا خواهد بود؛ چرا که آنها برخوردی سازنده با مشکلات جامعه خواهند داشت، و با آزادگی در مقابل فریب و بیعدالتی ساکت نمینشینند. برداشتن هر قدم در مسیر عدالت و آزادی و بهکارگیری خلاقیت در برخورد با استبداد و هوادارانش برای اعضای رسا موفقیتی شادیآور است. اعضای رسا به نوآوری و خلاقیت در هر قدم از مسیر حرکت به سوی ایران فردا اعتقاد دارند.

عضویت در رسا

عضویت در رسا آسان است: هر فرد یا گروهی که به اهداف،راهکارها، و اصول این مرامنامه پایبند باشد عضو رسا است. اعضا برای شروع فعالیت کافیست به یک گروه بپیوندند، یا گروه جدیدی را تشکیل دهند و با انتخاب و دنبال کردن یک هدف در راه سبز امید قدم بگذارند.

توضیحات شبکهی سبزاندیش دربارهی این پیشنهاد: همراه با پیشنهاد میرحسین موسوی برای تشکیل راه سبز امید از طریق گروههای خودجوش و مردمی، گروهی از ایرانیان دانشگاهی شبکهی سبزاندیش را براساس تکنولوژیهای تولید محتوا بهروش منبع باز و مبتنی بر وب پایهریزی کردهاند. این گروه به عنوان یکی از اولین محصولات خود پیشنویسی از مرامنامه راه سبز امید تهیه کرده است که میتواند معیاری برای همگرایی این حرکت مردمی باشد. مرامنامهی پیشنهادی به نیازهای حداقلی رسا توجه داشته و هر گروهی میتواند با افزودن بندهایی به آن، نظرات خاص خودش را به آن بیافزاید، برای مثال گروه سبزاندیش، که این متن را تهیه کرده، خود مرامنامهی متفاوتی دارد که در آن جزییات بیشتری به این پیشنهاد برای مرامنامه رسا میافزاید، اما از اصول آن تخطی نمیکند. با توجه به اجماع عمومی بر این که جنبش سبز باید با مشارکت همهی اعضا هدایت شود، ما تصمیم به انتشار عمومی این متن گرفتیم. این مرامنامه متنی زنده است و به مرور زمان براساس نظر رهپویان این جنبش ویرایش و تکمیل میشود. برای این منظور همه خوانندگان این متن، که با کلیت این پیشنویس موافق هستند، میتوانند نظرات خود را در بخش نظرات بیان کنند. اعضای شبکهی سبزاندیش این نظرات را به طور مرتب درصفحه پیشنهاد سبزاندیش برای مرامنامه رسا در ویکی سبز اعمال خواهند کرد. شبکهی سبزاندیش از همهی خوانندگان این متن میخواهد به انتشار این متن در میان دوستانشان و دیگر حامیان جنبش سبز کمک کنند.

تاریخ انتشار : ۱۶ مهر, ۱۳۸۸ ۹:۲۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

گرگهایِ وال استریت رژیم…

حالا شما تصور کنید جوان ۳۲ ساله که ۳بار زندان رفته و از همان زندان معامله کوکائین و مواد مخدر در بیرون از زندان را سازماندهی میکند و از همان زندان قمارخانه را اداره میکند با چه کسانی در ارتباط است.!!؟

زخم…

زخمی که بر تن می نشیند/ زخمی که روح را به صُلابه می کشد/ از هر جایِ بدن که خون فوران کند/ زخم است/ زخم یک دست/ زخم یک پا/ زخم نشسته بر قلب کودکی در غزه…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: آروین قهرمانی دو سال پیش به اتهام قتل امیر شکری در یک دعوای گروهی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد. اکنون تا روز دوشنبه به خانواده وقت داده‌اند و اگر نتوانند رضایت بگیرند، حکم وی اجرا خواهد شد.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

آنچه در هفته ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت گذشت…