یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۴

‘پ ک ک’ عاملی مهم در تغییر نگاە ژئوپولیتیکی اردوغان

بازی ژئوپولیتیکی اردوغان با کشورهای منطقە، درست بە موازات گشودەتر شدن امکانات بیشتر برای ترکیە، اما بە همان ترتیب افقها و امکانات نوینی را در مقابلە با دولت ترکها برای رقبایش فراهم می کند و از این منظر 'پ ک ک' می تواند فرم حضور خود را بەنسبت بەروز کند

شاید گفتەای عجیب بەنظر برسد کە اگر گفتەشود کە سیاست نئو عثمان گرائی ترکیە و تاکید بر نفوذ منطقەای در حوزە خاورمیانە، شمال آفریقا، آسیای میانە و شرق مدیترانە تنها ناشی از یاس اردوغان از پیوستن این کشور بە اتحادیە اروپا نبود، بلکە از همان اوائل، مقابلە با ‘پ ک ک’ یکی از پایەهای چنین چرخشی را تشکیل می داد.

‘پ ک ک’ بعنوان اولین جریان سیاسی کردی کە بعلت موقعیت ژئوپولیتیک و جغرافیائی خود نسبت بە دیگر احزاب کردستانی مسلح در دیگر بخشهای کردستان، از توان مانور بسیار بالائی برخوردار بود، توانست پشت جبهەهای متنوعی را ایجاد کردە و از امکان تعرضی بالائی برخوردار شود. از ایران، ارمنستان، اقلیم کردستان، سوریە گرفتە تا یونان این جریان سیاسی توانست شبکە منطقەای ـ بین المللی گستردەای ایجاد کردە و با مانور مناسب بر روی آن در مقابل دولت و ارتش ناتوئی ترکیە مقاومت وسیعی را تدارک ببیند. چنانکە دولت، ارتش و نیروهای امنیتی ترکیە در مسیر سرکوب ‘پ ک ک’ با مشکلات عدیدە و غیرقابل پیش بینی مواجە شدند، و هرگز درتمامی این سالها، یعنی از دهە هشتاد میلادی تاکنون قادر بە سرکوب و محو آن نشدند. ‘پ ک ک’ در مقایسە با جریانات مسلح کرد ایرانی (کە تنها عراق را داشتند)، درست بە علت وجود همین پشت جبهەهای متنوع، آتش مبارزە مسلحانە و تهدید جدی خود علیە دولت ترک را قوی و برافراشتە نگەداشت.

بنابراین دولت ترک با یک محاسبە استراتژیکی و ژئوپولیتیکی جدید بە این نتیجە رسید کە سرکوب ‘پ ک ک’ تنها از سایە اتخاذ سیاستهای درونی و یا تنها مختص بە کردستان عراق میسر نمی شود؛ بلکە باید با یک چرخش کلان در سطح بسیار گستردەتر بە مقابلە با آب بپردازد.

بە موازات اتخاذ و پیشبرد این سیاست نوین، ترکها متوجە شدند کە می توانند بنابر وضعیتهای جدیدی کە در جریان کار خلق می شدند، افقهای نوینی را بازگشایند و در همین مسیر متوجە شدیم کە لیبی، افغانستان و دریای سیاە هم کم کم بە کل تصویر اضافە شدند، حتی سیاست مدارا و نزدیکی بە روسیە کە دوست ضمنی ‘پ ک ک’ محسوب می شود و این جریان کردی در آنجا از   امکانات و روابط ویژەای برخوردار است، مورد توجە اردوغان قرار گرفت.

البتە دولت اردوغان هیچگاە بطور رسمی بە این حقیقت اشارەای نکرد. زیرا اذعان بە آن بمثابە اعتراف بە قدرت جریانی بود کە او دوست داشت همیشە از موضع بالا با آن برخورد کند.

هم اکنون دولت ترکها بعد از سالها اتخاذ چنین سیاستی کە منابع و بودجە کلانی را می طلبد، دچار مشکلات اقتصادی شدە و پول این کشور هر روز بیش از پیش ارزش خود را در مقابل ارزهای خارجی از دست می دهد. اردوغان بە جای توجە ویژە و دمکراتیک کردن بە مسئلە کردها در کشور خود، مثل همە عظمت طلبان جهان سیاست راە سرکوب را برگزیدەاست، راهی کە بیش از پیش تاثیرات مخرب خود را بر این کشور نشان می دهد.

موقعیت ویژە استراتژیک و ژئوپولیتیک ‘پ ک ک’، موقعیتی نیست کە بە آسانی بتوان آن را از این جریان سیاسی گرفت. بە نظر می رسد حتی سیاست دشمنی ضمنی کە دولت اردوغان در مسئلە آذربایجان ـ ارمنستان در رابطە با ایران اتخاذ کرد، ربط مستقیم بە همین مسئلە داشتەباشد. اردوغان با دامن زدن بە ناسیونالیسم ترک در تلاش است جایگزینی برای همان ناسیونالیسم کردی داشتەباشد کە دولت ایران دارد بنوعی از آن از طریق کمک بە  ‘پ ک ک’ بعنوان عاملی علیە رقیب ترک خود در منطقە استفادە می کند. نە ایجاد دیوارهای عریض و طویل در طول مرز مشترک با عراق و ایران توانستە معضل ‘پ ک ک’ را چارەسر کند، نە و تهدیدهای ضمنی کە اردوغان گاها علیە حضور ‘پ ک ک’ در ایران علیە جمهوری اسلامی بکاربردەاست.

در واقع دولت اردوغان از طریق یک روش کلان ژئوپولیتیکی بە جنگ ‘پ ک ک’ رفتەاست. چنین روشی روز بەروز منجر بە تعرضی تر شدن ترکیە می شود، و بیش از پیش آن را بە عاملی جدی تر در پیچیدەتر کردن و بحرانی تر کردن منطقە تبدیل می کند. و در این مسیر، امکان برخوردهای جدی در حوزەهای نظامی و تشدید جنگ نیابتی میان کشورهای ذی نفع، کماکان امکانی باز و خطرناک می ماند.

بازی ژئوپولیتیکی اردوغان با کشورهای منطقە، درست بە موازات گشودەتر شدن امکانات بیشتر برای ترکیە، اما بە همان ترتیب افقها و امکانات نوینی را در مقابلە با دولت ترکها برای رقبایش فراهم می کند و از این منظر ‘پ ک ک’ می تواند فرم حضور خود را بەنسبت بەروز کند.

تاریخ انتشار : ۱۵ آبان, ۱۴۰۰ ۳:۰۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز