چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۵

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۵

چند پهلو بودن سخنان خامنەای

خامنەای در این دور انتخابات، با سخن گفتن از مخالفان، میدان مانور خود در گفتمان سازی های رایج خود از انتخابات را فراتر از مرزهای تاکنونی می برد، و بدین ترتیب با نام بردن از آنان عنصر دیگری بە ترسیم جو سیاسی کشور می افزاید کە شاید زیاد باب دل افرادی از قبیل شریعتمداری روزنامە کیهان نباشد،

سخنان خامنەای در خصوص اینکە منظور وی از شرکت مخالفان در انتخابات، رای دادن آنها بودە است و نە امکان حضورشان در مجلس، اخیرا موجی از تفاسیر مختلف میان مفسران برانگیخت و در تاثیرات سیاسی خود، حتی آن دستە از افراد اپوزیسیونی را کە بهر دلیلی تمایل بە شرکت در انتخاباتها را دارند، برانگیخت، چنانکە بنوعی دست بە تهدید او و پس کشیدن از مواضع تاکنونی خود زدند.

اما چرا خامنەای چنین گفت؟ و اساسا آیا الزامی برای تدقیق سخنانش بود؟

در وحلە اول می توان گفت کە توجە خامنەای بە مخالفان، نشان از جدی بودن توان آنان دارد، اینکە علیرغم تمام فشارها و سرکوبها، نە تنها از میدان بدر نشدەاند، بلکە بویژە در بزنگاە انتخاباتها، از طریق شاخص رای ها، توان تعیین کنندە آنها کاملا مبرز است. توانی کە بارها برنامە اقتدارگرایان را بهم ریختە است. بنابراین خامنەای با این سخنان بە توان مخالفان خود اقرار می کند.

آنچە تاکنون در خصوص رد ثبت نام کنندگان محرز است این می باشد کە ظاهرا جریان غالب و اقتدارگرا در صدد سهمیەبندی حضور اصلاح طلبان در مجلس است، بدین منظور کە عدەای حداقل سی نفری کە نقش تعیین کنندەای در تصامیم مجلس نخواهند داشت، وارد این ارگان شوند و بدین ترتیب جریان اقتدارگرا از همین حالا خود را بنوعی از شر آنان خلاص کردەباشد.

خامنەای با تدقیق سخنان خود در باب دعوت مخالفان در انتخابات، می تواند چند منظور داشتە باشد:

ـ پرشکوە برگزارکردن انتخابات جهت نمایش اقتدار جمهوری اسلامی،

ـ این سخنان بنوعی تمسخر مخالفان از طریق نمایش احساس اقتدار خودش است،

ـ خامنەای با این اقرار بسیار زیرکانە سعی در خنثی کردن توان حریف در بسیج افکار عمومی دارد. اینکە با دعوت آنها نهایتا می خواهد بگوید کە آنان نیز بنابر درخواست من آمدند!

ـ در شرایط بحرانها و جنگهای منطقەای، او از احساس تعلق ملی و انسانی مخالفان در خصوص حفظ کشور آگاهی و اطمینان دارد، احساسی کە الزاما بە معنای تایید جمهوری اسلامی نیست. خامنەای در صدد استفادە و یا بهتر بگوئیم سواستفادە از این احساس و آگاهی ست،

ـ خامنەای در این دور انتخابات، با سخن گفتن از مخالفان، میدان مانور خود در گفتمان سازی های رایج خود از انتخابات را فراتر از مرزهای تاکنونی می برد، و بدین ترتیب با نام بردن از آنان عنصر دیگری بە ترسیم جو سیاسی کشور می افزاید کە شاید زیاد باب دل افرادی از قبیل شریعتمداری روزنامە کیهان نباشد،

ـ و سرانجام هدایت آنها بە حضور در مجلس از طریق تشویقشان بە ایمان آوردن بە مبانی نظام. خامنەای بە عنوان رهبر و مرشد ‌ظاهرا رل و نقش خودش را بعنوان هدایتگر هیچوقت فراموش نمی کند!

اما سخنان خامنەای نباید موجب دلسردی مخالفان شود. حتی اگر اعتراضات نیروهای دگراندیش و اصلاح طلب هم بە جائی نرسد اما مردم تحول طلبی کە بە رای اعتقاد دارند، می توانند رای هایشان را در صندوق بە نفع اصلاح طلبها بریزند تا از طریق نمایش اقتدار میل بە تغییر، پیامشان را بە اقتدارگرایان برسانند و خواب آنان را بیشتر آشفتە کنند.

هم چنین سهمیە سی نفری در نظر گرفتە شدە برای اصلاح طلبان بمنزلە این نیست کە این جریان فقط در این سی نفر خلاصە خواهد شد. تجربە نشان دادە است کە نیروهای جدی ای از اصولگرایان میانە (احتمالا این دور افرادی کە بە مجلس راە خواهند یافت بیشتر از این طیف باشند)، کاملا مستعد تغییر در مواضع بنفع جناح چپ در جمهوری اسلامی هستند، و این همان امر و نگرانی ست کە اقتدارگرایان را هیچ وقت خلاصی از آن نیست. دینامیسم درونی جمهوری طوریست کە مرز میان جناحهایش قابل ترسیم ابدی نیست و این آن چیزیست کە همیشە اقتدارگرایان را بسیار برآشفتە کردە است.

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱ بهمن, ۱۳۹۴ ۹:۲۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌ درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک