دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۱

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۱

گذر ونظری بر رویداد های سیاسی هفتە

بر این اساس ادعای مبارزە با فساد اقتصادی توسط نهاد های فاسد را ولو این کە منجر بە محاکمە ومجازات گزیشی برخی از عوامل اختلاس ها گردد نمی توان جدی گرفت.

تداوم حملە و ضد حملە کلامی میان روحانی ومنتقدین حکومتی، ابلاغ سیاست های کلی نظام اسلامی ایران در زمینۀ افزایش جمعیت توسط خامنەای، اعدام غافلگیرانە مە آفرید خسروی، ادامە تحرکات دلواپسان، سفروزیر دفاع بە روسیە، جزء مهمترین رویداد های سیاسی هفتە گذشتە بودند.

دعوای کلامی بین حسن روحانی و محافظە کاران حکومتی رقیب و منتقد سیاست های دولت، کە دایرە آن پس از اظهارات خامنەای راجع بە زنان در روز مادر بە ولی فقیە تعمیم یافت، در هفتە گذستە شدیدتر شد و روحانی طی اظهارات مختلفی کە بە بهانە های مختلف در هفتە گذشتە انجام داد در واکنش بە اظهارات دلواپسان سازش هستەای، آن ها را متهم بە جیب بری و بهرە برداری از تحریم های برای مال اندوزی نمود و با اشارە بە زندگی زیر خط فقر  اکثریت جمعیت کشور، تلویحا مخالفان و رقبای سیاسی حکومتی اش را عامل فقرموجود معرفی کرد و گفت ” کسانی در پس شعار مبارزه با ابرقدرت ها جیب مردم ایران را می زنند و اموال شان را غارت می کنند”.

 روحانی همچنین، نسبت بە ایجاد محدودیت بیشتر نسبت بە دسترسی بە اینرنت کە بیشتر توسط محافل نظامی- امنیتی ها طرح و پیگیری میشود ابراز مخالفت نمود و دریک سخنرانی دیگر بدون اینکە مخاطب خود ش را معین کند، خواستار راحت گذاشتن مردم شد و گفت ” اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید، ولو به خاطر دلسوزی. بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد.

” اظهارات روحانی در هفتە های اخیربە استثنای مذاکرات هستەای بە نظر می رسد بیش از آنکە سر آغازیک رفتار کنشی باشند، واکنش هایی هستند کە توسط رقبا براو تحمیل شدەاند و مسایلی هستند کە سکوت روحانی در قبال آن ها برایش هزینە زیادی در پی خواهد داشت.

هم خامنەای و هم اکثرمحافظە کاران رقیب در واقع از پروسە مذاکرات هستەای و هدایت آن توسط تیم مذاکرە کنندە حمایت می کنند و چارە دیگری جز آن ندارند، بر این اساس کانون اصلی این کشا کش ها نە بر سرسازش هستەای بلکە برسر محدود کردن هزینە هایی است کە درمذاکرات ناچارند برای رسیدن بە توافق یا در اصل لغو تحریم ها پرداخت.

بە نظر می رسد کشاکش میان غرب و روسیە بر سر نفوذ در اکراین، درکنش هفتە های گذشتە دلواپسان  واستفادە از آن برای محدود کردن امتیاز هایی کە غرب می خواهد در مذاکرات از ایران بگیرد بی تاثیر نبودە است، سفرهفتە گذشتە وزیر دفاع بە مسکو برای شرکت در “کنفرانس امنیتی بین المللی”و صحبت های کە درآن جا پیرامون تشکیل یک پیمان امنیتی جدید با شرکت چین، روسیە و ایران شنیدە شد، این ظن را تقویت می کند.

با این حال بە نظر نمی رسد کە دولت روحانی تمایلی برای پیوستن بە این پیمان کە ناقض بی طرفی ایران است و مذاکرات را از اساس بر هم می زند داشتە باشد. حفظ بی طرفی و عدم پیوستن بە هر نوع بلوک نظامی بیشتر از عضویت در آن بە سود حفظ منافع مشروع ملی ایران است.

ابلاغ سیاست های کلی نظام اسلامی ایران در زمینۀ افزایش جمعیت، توسط خامنەای، در هفتە گذشتە همچنان کە انتظار می رفت با عدم استقبال جامعە وواکنش مخالفت آمیزکنشگران اجتماعی و سیاسی روبرو شد، با این حال این طرح علاوە بر اینکە حقوق زنان را تضعیف می کند، بە دلیل اینکە  ارایە خدمات رایگان دولتی جلوگیری از بارداری را ازمیان برمی دارد وسقط جنین را غیر قانونی می کند، نمی تواند درافزایش جمعیت در مناطق روستایی بی تاثیر باشد و بە نا هنجاری های موجود دراین زمینە دامن نزند.

اعدام غیر منتظرە و غافلگیرانە مە آفرین خسروی در روز شنبە، جزء رویداد های خبری هفتە بود کە بازتاب خبری وسیعی در داخل و خارج کشور یافت. اعدام بی سروصدای خسروی در حالی انجام شد کە عدەای از همدستان و بالا دستی او در اختلاس سە میلیاردی مانند علی نقی جهرمی، وزیر کار دولت احمدی نژاد ورئیس وقت بانک صادرات، حتی بازداشت موقت هم نشد و پروندە دە ها اختلاس کلان مالی، هم چنان بستە ماندە اند و قوە قضائیە حتی حاضر بە افشای نام کسانی کە با استفادە از رانت سرمایە بانک ها را بە یغما بردە اند نیست.

وجود انبوهی ازاختلاس وفساد اقتصادی و افزایش فزایندە اختلاس ها کە توسط افراد مرتبط و وابستە بە حکومت انجام می گیرند وعدم برخورد حکومت با این افراد نشان دهندە آلودگی نهاد های حکومتی و نهادینە شدن فساد درسیستم حاکم است. بر این اساس ادعای مبارزە با فساد اقتصادی توسط نهاد های فاسد را ولو این کە منجر بە محاکمە ومجازات گزیشی برخی از عوامل اختلاس ها گردد نمی توان جدی گرفت. درواقع آن کە باید محاکمە، مجازات واز میان برداشتە شود، سیستم حاکم است. بهمین واسطە نمی توان ازگردانندگان چنین سیستمی توقع داشت کە خود را محاکمە کنند!

 صادق کار

 

تاریخ انتشار : ۴ خرداد, ۱۳۹۳ ۱۰:۲۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

مبارزۀ خشونت پرهیز زنان برای آزادی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی

در گرامیداشت ٨ مارس روز جهانی زن، گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در سامانۀ کلاب‌هاوس برگزار می‌کند. مهمانان برنامه: نیره توکلی، هرمینه هورداد، شهناز قاراگزلو، زری صدرنشین، بیژن میثمی

عدم شرکت در انتخابات: بی‌تفاوتی یا کنش فعال مدنی؟!

عدم شرکت و تحریم انتخابات در ایران یک کنش اجتماعی فعال و مدنی بود و مردم اگاهانه و با هدف مشخص به پای صندوق رای نرفتند؛ و این کنش اجتماعی هیچ ربطی با بی‌تفاوتی مردم غرب به انتخابات ندارد.  این دو زمینه های اجتماعی مختلفی دارند و ربط این دو به هم یک حقه و کلک سیاسی است.

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

مسلماً انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.

عشق گفت بنویس، من نوشتم

وقتی که به تو فکر می کنم، لبخندت باران می شود;
نگاهت زلال و زلال، و من چه بی پروا، می چینم آن لبخند را.

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

مبارزۀ خشونت پرهیز زنان برای آزادی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی

عدم شرکت در انتخابات: بی‌تفاوتی یا کنش فعال مدنی؟!

سلب حق اسکان دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

عشق گفت بنویس، من نوشتم

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه