چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۵۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۵۱

گزارشی از برگزای روز جهانی کارگر در دانمارک/ کپنهاگ

امسال اولین غرفە در این گروه، از آن سازمان ما بود کە با استقبال گرم مواجە شد. گفت و گوبا مراجعە کنندگان ایرانی و دانمارکی در پیوند با مواضع سازمان ازوضعیت کشور و جهان، جنگ و نگاه ما بە پدیدە پناهندگی و مهاجرت، قرارداد هستەای ایران و ...،از جملە موضوعات بحث در مقابل چادر سازمان ما در دانمارک بود. و همچون سال گذشتە رفقای سازمان ما و اتحاد فدائیان، رفقای حزب تودە، هوادران و دوستان کرد احزاب و سازمانهای کردی و عراقی، و ترکیە و سوریە نیز در بخش همبستگی و محوطە چادر سازمان گرد آمدە و فضای بسیار گرم و دوستانەای ایجاد کردە بوند.

این روز گرامی را باید روز سرخ رنگ شدن شهرهای بزرگ جهان نامید.

در جهان سرمایە داری و لیبرالیسم نوین، تاریخ و جامعە شناسی از نونگاشتە شدە است. رنگ سرخ و سوسیالیسم، اتحادیە و سنیکاهای صنفی و اقتدار طبقە کارگر را اختناق و بهرە کشی می نمایانند. درکتب مدارس دیگر از جنبشهای کارگری جهان ومبارزات طبقاتی نامی بردە نمی شود. سرمایە داری و امپریالیسم نو یکە تاز گردون شدە اند و جوانان را در فرهنگ مصرفی مسخ می کنند. جنگ و تجاوز، بهرە کشی و بحران بیکاری، انبوه مهاجرت های جهانی، فاصلە طبقات وچینهای اجتماعی ژرفتر از گذشتە شدە و پلهای عدالت اجتماعی را در خود فرو می برد.

اما روز اول ماه می شهرهای بزرگ و کوچک جهان جامە سرخ بە تن کردە و بە چالش با سازندگان این نانظم نوین جهانی بر میخیزند.آواز و فریاد کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران در این روز شهرها را درمینوردد و امیدی نو در پویندگان راه زحمتکشان ایجاد می نماید. از ٣۶۵ روز سال تنها در این روزگرامی است کە زحمتکشان، مزدبگیران، اتحادیە و سنیکاهای امکان نشان دادن پتانسیل جهانی و پرتوان خود را پیدا می کنند.

همانند دیگر شهرهای جهان، امسال نیز در کپنهاگ این مراسم، با شکوه فراوانی برگذار شد و بار دیگر ‌فیلە پارک میزبان انبوه راه پیمایان و پرچمهای سرخ گشت. پس از سر کار آمدن دولت دست راستی ولیبرال و پستیبانی نیرومند حزب نژاد پرست ”مردم دانمارک-   ”DF بسیاری از دست آوردهای مبارزات بیش از صد سال اتحادیە های صنفی همچون قوانین نسبتا مترقی عدالت اجتماعی پس راندە واز مزدبگیران باز پس گرفتە شد.

پاشنە آشیل سخنرانی های نمایندگان و سخنگویان اتحادیە های صنفی و سندیکایی، حزب اتحاد چپ دانمارک EL، حزب سوسیالیستی مردم  SFو کمابیش سوسیال دمکراتهاS ، کە ایراد شد، از جملە بیکاری و ژرفتر شدن فاصلە دارا و ندار، ناتوانی دولت در مهار بحران پناهندگان و مهاجرین وهمسان کردن یا اینتگراسیون این گروه در جامعە وپروژە خرید جنگندەهای مدرن F35 از شرکت بوئینگ وجایگزینی آنها بە جای F16 کنونی می باشد. در این پیوند سازمان ناتو نیز بە دولت دانمارک هشدار دادە است کە این کشور در صورت خرید این هواپیماها، نخواهد توانست از عهدە هزینە نگهداری آنها برآید. چرا کە عمر پرواز این هواپیماها ٣٠ تا ۴٠ سال بر آورد شدە است کە تنها هزینە پرواز و نگهداری اینها در طول عمر ۴٠ سالە شان، بیش از ۴میلیارد و٨۴٠ میلیوین یوروخواهد بود. واین جدا از هزینە خرید کە ۶٩/٢ تا ۴ میلیارد یورویی آنها است.

هزینە ٨٠٠٠ ساعت پروازو نگهداری هواپیماهای F35 نزدیک بە ١٧/٢٣۵ملیون یورو در سال ارزیابی شدەاست. و این در حالی است کە همان هزینە ٨٠٠٠ ساعت پرواز و نگهداری هواپیماهای ,F16 ٣٩/١٠٩ میلیون یورو در سال ٢٠١۴ بودە است، یعنی نزدیک بە ١٢١ میلیون یورو در سال کسری بودجە نظامی دولت خواهد بود کە الزاما بە قیمت کاستن از تامین هزینەهای اجتماعی خواهد شد.

موضوعات بالا بخشی از سخنرانیهای این روز بود کە در رسانە ها بازتاب بسیار گستردە ای پیدا کرد. اما برآیندهای آن هنوز روشن نیست.

باز در بخش همبستگی جهانی سازمانها و احزاب کشورهای خاورمیانە، آفریقا چادرهای خود را بر پا کردە بودند. امسال اولین غرفە در این گروه، از آن سازمان ما بود کە با استقبال گرم مواجە شد. گفت و گوبا مراجعە کنندگان ایرانی و دانمارکی در پیوند با مواضع سازمان ازوضعیت کشور و جهان، جنگ و نگاه ما بە پدیدە پناهندگی و مهاجرت، قرارداد هستەای ایران و …،از جملە موضوعات بحث در مقابل چادر سازمان ما در دانمارک بود. و همچون سال گذشتە رفقای سازمان ما و اتحاد فدائیان، رفقای حزب تودە، هوادران و دوستان کرد احزاب و سازمانهای کردی و عراقی، و ترکیە و سوریە نیز در بخش همبستگی و محوطە چادر سازمان گرد آمدە و فضای بسیار گرم و دوستانەای ایجاد کردە بوند.

غرفە ما مملو از کتاب و پوستر و سی دی سرودها و شعارها و اطلاعیە اول ماه می، بود. و همچون گذشتە چای و قهوە و کیک نیز برقرار. رفقا امسال تلاش بسیاری برای هر چە بهتر پیش بردن مراسم اول ماه می از خود نشان دادند. و باز دوستان بازدید کنندە متاثر از دیدن عکس رفیق زندە یاد خلیل مومنی، بە یادآوری خاطرات گذشتە پرداختە و تلاشهای او را ارج مینهادند.

 

سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت واحد دانمارک

 

تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ ۱۱:۳۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

دیدگاه های دوازده کشور مستقل آمریکای جنوبی در حال نزدیک شدن به هم است