یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۴:۴۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۴:۴۷

گفته ام و بازهم تکرار می کنم: بزرگترین خطای ما مبارزه مسلحانه بود!

بخش بزرگی از نیروهای فدائی در نتیجه تجارب، درسها و دستآوردهای مثبت و منفی، نقد برنامه و سیاستها و ساختار و رفتار درونی حزبی و میان حزبی و شیوهای مبارزاتی خود در چند دهه گذشته، تغییر و تحولاتی در زمینه های فکری، برنامه ای، اساسنامه ای و رفتاری و شیوه های مبارزه سیاسی خود بوجود آوردند، و همراه هم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را پایه گذاری و تشکیل دادند. حزبی که بُنمایه و درونمایه حزبیت آن، به لحاظ ارزشها، راستاهای برنامه‌ای، اهداف استراتژیک، سیاست های کلان، سیاست‌ورزی، ساختار و مناسبات دمکراتیک درون حزبی و میان حزبی، بُنمایه و درون مایه مشترک سه نیروهای تشکیل دهنده آن، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ، اتحاد فدائیان (طرفدار وحدت) و کنشگرا چپ است.

سخنرانی در برنامه پالتاکی به مناسبت گرامیداشت ٨ تیر سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- گروه برگزاری یادمان ۸ تیر، روز جان باختگان فدائی

٨ تیر، سالروزکشته شدن زنده یادان فاطمه حسینی، طاهره خرم، حمید اشرف و دیگر یاران، توسط مامورین رژیم دیکتاتوری شاه است. ما امروز یاد یاران وهمه آزادیخواهان کشورا گرامی می داریم.

من می خواهم دراین روز، اشاره کوتاهی به شرایطی که نسل جوان چپ ایران پا به میدان مبارزه گذاشتند، داشته باشم. واقفم که بسیاری ازموارد برای نسلهای قبل از انقلاب تکراری است، ولی فکر می کنم برای آشنائی نسلهای بعداز انقلاب با تاریخ و شرایط فعالیت جوانان ده ۴۰ کشور خود لازم است.

وجود و حضورمقتدرانه فرهنگ و رویکرد دینی – سنتی به انسان و پدیده‌های انسانی و اجتماعی در جامعه، نگرش مطلق گرایانه و سیاه وسفید کردن پدیده ها و رویکرد قدرت گرایانه غیردمکراتیک به امر سیاست از یکسو که ریشه در ساختار جامعه ما داشت و وجود و حضور رژیم مدرن ـ سنتی دیکتاتوری شاه و خفقان سیاسی و نفوذ دولت آمریکا در رژیم از سوی دیگر، از مختصه های اصلی دهه ۴۰ بود.

بعداز کودتای ۲٨ مرداد ۱۳۳۲ و شکست دادن دولت مصدق و سرکوب حزب توده ایران، حزب در دهه ۴۰ حضورسیاسی و تشکیلاتی درجامعه نداشت و نتوانسته بود، جوانان چپ کشور را جذب کند.

درچنین شرایطی، علاوه برگروه جزنی و حسن ضیا ظریفی ده ها گروه و محفل متشکل از جوانان چپ دهه ۴۰ بوجود آمدند. اغلب این گروها، محافل و دیگر جوانان چپ کشور در آن شرایط، این سؤال را دربرابر خود قرار داده بوند که چه باید کرد؟

اغلب این گروها و دیگر جوان چپ، ضرورت وجود حزب و تشکیل آن راقبول داشتند اما چگونگی مبارزه و تشکیل حزب سوال مرکزی بود. اول باید حزب تشکیل شود ومبارزه ادامه پیداکند یا باید مبارزه را شروع کرد و در پروسه و دربطن مبارزه و پیوند با مردم و مبارزات آنها، حزب را تشکیل داد؟

تقریبا همه محافل و گروها از سال ۱۳۴۳به بعد، راه دوم را انتخاب کردند و پا به میدان گذاشتند.

حمید اشرف جوانترین عضو گروه بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی بعداز دستگیری گروه در سال ۱۳۴۶، در راستای اهداف گروه و شکل گیری وحدت میان گروهای پویان ، مفتاحی، احمد زاده، بهروز دهقانی … و جذب بسیاری از افراد، نقش بی نظیر و برجسته ای داشت.

بعداز عملیات سیاهکل در۱۹ بهمن ۱۳۴۹ و ادغام دو گروه در یک تشکیلات، تشکل جدید با نام چریکهای فدائی خلق به فعایت خود ادامه دادند. زیر ضربات بنیان کن سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱، حمید اشرف همراه اندکی از یارانش، به فعالیت ادامه دادند و اواخر سال ۱۳۵۲سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را پایه گذاری کردند.

سال ۱۳۵۴ تغییر و تحولات جدی در سمت برجسته کردن توجه به مسائل نظری وتئوریک، مشی سیاسی، افزایش کادرهای مخفی و علنی با تجربه، نفوذ گسترده تر در میان دانشجویان، نفوذ معنوی و اعتبار در میان روشنفکران و جلب اعتماد بخشی ازنیروهای ملی ، توجه به مسائل مشخص مردم و کارگران و زحمتشکان و تشکیل تیم های کارگری انجام گرفت. سال های ۵۳ و ۵۴، سازمان به تدریج در میان کارگران آگاه مطرح می شود و هسته های اولیه کارگری در کارخانه توسط هوادران سازمان شکل می گیرد.

درواقع سازمان، درآواخرسال ۱۳۵۴ درآستانه تبدیل شدن به یک سازمان سیاسی پرنفوذ قرار گرفته بود. درچنین شرایطی بود که سازمان از اردیبهشت تا ٨ تیر ۱۳۵۵ و اسفند ۱۳۵۵، تحت ضربات بنیان کن و برنامه ریزی شده رژیم، قرار گرفت. متاسفانه این باز نیز، سازمان، کلیه رهبران و اکثریت کادرها و اعضای مخفی خودرا از دست داد.

اوائل سال ۱۳۵۶، حداکثرحدود ۲۴ نفر از اعضای سازمان در داخل کشور و چند نفر درخارج کشور باقی مانده بودند . از تابستان ۱۳۵۶ تا دیماه ۱۳۵۷، در تشکیلات مخفی با همراهی و همکاری ده ها کادرعلنی ازاد شده اززندانها بیش از ۴۰ نفر شدیم.

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در اواخر سال ۵۷ و در آستانه انقلاب، با دهها هزار هوادار در میان معلمان، دانشجویان، روشنفکران، ادارات و کارگران کارخانه های صنعتی و ارتش، به یک سازمان سیاسی سراسری فرا روئیده بود بدون اینکه مبارزه مسلحانه توده ای شود و ارتش خلقی تشکیل شود. امروزاگر ازمن بپرسند که بزرگترین خطای سازمان در دوره قبل از انقلاب چه بود؟ قبلاً گفته ام و بازهم تکرار می کنم: بزرگترین خطای ما مبارزه مسلحانه بود! آن جوانان و نیروی وسیعی که به میدان آمده بودند، می توانستند با همان عزم و اراده، ایران را سراسر اعلامیه باران کنند.

لازم است گفته شود که ازاوایل سال ۱۳۵۶ تا انقلاب، انواع مشی های متفاوت صرفاً سیاسی، تا مشی مورد نظر جزنی، در درون تشکیلات مخفی سازمان وجود داشتند. ما در کنار هم به شیوه مسالمت آمیز و رفیقانه زندگی می کردیم.

مجموعه افرادی که از سال ۵۵ تا آستانه انقلا ب اززندانها آزادشده بودند، نظرات متفاوت، نظیر نظرات موجود در درون تشکیلات سازمان داشتند.

ما با اطلاع از نظرات آنها و با نظر داشت تفاوتها، با آنها تماس می گرفتیم و دعوت به همکاری با سازمان می کردیم. اغلب آنها ورود به تشکیلات سازمان را می پذیرفتنند و بخش بزرگتری ضمن اعلام آمادگی و همکاری، در بیرون از تشکیلات، فعالیت می کردند.

ما در آستانه انقلاب، به یکی از اهداف و آرزوهایمان که تشکیل حزب چپ ایران بود، رسیده بودیم. اگر از من بپرسند که بزرگترین ومهم ترین دست آورد سازمان چه بود؟ می گویم: پرنفوذترین و بزرگترین سازمان سیاسی چپ ایران بود.

بعداز انقلاب، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، به بزرگترین و پر نفوذترین سازمان فراگیر چپ ایران با دهها هزار عضو و هودار در اقصا نقاط کشور و با حدود ٨۰۰ هزار رأی دراولین انتخابات مجلس خبرگان درسال ۱۳۵٨بود.

اما، متأسفانه، ما مسؤلان وقت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، نتوانستیم این برزگترین سازما ن سیاسی چپ ایران و برزگترین دست آورد جنبش چپ ایران را، تحکیم کنیم و نگه داریم.

سازمان تا آذرماه سال ۱۳۶۰، توسط خودِ فدائیان از درون دچار انشقاق و انشعاب شد، و هر بخش از موضع خود حقیقت پنداری و حق به جانب، به بخش های دیگر نگاه کردیم و متوجه نشدیم که کمر جنبش چپ ایران با این انشعاب شکست.

می گویند هنگامی که شاملو این شاعر و متفکر بزرگ ایران خبر انشعاب اقلیت و اکثریت را شنید، دستش را بر کمرش گذاشت و گفت: وای کمرم شکست.

من به دلیل ذیق وقت نمی خواهم وارد مبحث تحلیل و علل و عوامل انشعابها بشوم. دراین زمینه مطالب و مقالات فروانی نوشته شده و اخیراً نیز در سایت ها منتشره شده اند، و خواهند شد؛ با این وجود و در فرصت باقیمانده لازم است کوتاه و فشرده بگویم که بخش بزرگی از نیروهای فدائی در نتیجه تجارب، درسها و دستآوردهای مثبت و منفی، نقد برنامه و سیاستها و ساختار و رفتار درونی حزبی و میان حزبی و شیوهای مبارزاتی خود در چند دهه گذشته، تغییر و تحولاتی در زمینه های فکری، برنامه ای، اساسنامه ای و رفتاری و شیوه های مبارزه سیاسی خود بوجود آوردند، و همراه هم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را پایه گذاری و تشکیل دادند.

حزبی که بُنمایه و درونمایه حزبیت آن، به لحاظ ارزشها، راستاهای برنامه‌ای، اهداف استراتژیک، سیاست های کلان، سیاست‌ورزی، ساختار و مناسبات دمکراتیک درون حزبی و میان حزبی، بُنمایه و درون مایه مشترک سه نیروهای تشکیل دهنده آن، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ، اتحاد فدائیان (طرفدار وحدت) و کنشگرا چپ است.

پاران!

اجازه بدهید بار دیگر تکرار کنیم که کشور و جامعه ما برای گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی و ایجاد نظام سیاسی دمکراتیک و تحقق توسعه پایدار و زندگی آزاد وعادلانه و بهتر برای مردم کشور، به احزابِ مدرن دمکراتیک بویژه به حزب چپ دمکراتیک فراگیر و نیرومند نیاز دارد. ما تشکیل دهندگان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، این حزب را در راستای تحقق عملی این نیاز مبرم ملی و مردمی تشکیل داده ایم. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) حزبی برای زندگی آزاد، دمکراتیک، عادلانه، سبز و سالم و صلح جو، حزبی برای مردم و زندگی بهتر برای مردم ایران است.

حزب خودرا تحکیم کنید، به میان مردم ببرید و گسترش بدهید.

تاریخ انتشار : ۱۰ تیر, ۱۳۹۹ ۱:۱۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امروز نهادهای امنیتی مستقیما در دانشگاه ورود کرده‌اند و اعتراضات درون‌دانشگاهی سر از دادگاه‌های انقلاب درمی‌آورد و پرونده‌هایی که پنداشته می‌شود با تعلیق از تحصیل مواجه شود، به یک باره با مجازات حبس تعزیری روبه‌رو می‌شود.

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس