پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۳

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۳

چرایی پروژه‌ی میرباقری‌هراسی!
ای کاش رسالت پروژه‌ی میرباقری‌هراسی، مقدمه‌ی ضدحمله به آن بود. اما نیست و عملاً ترمزی‌ست در برابر پیشرفت و دعوت به آهسته بیا و آهسته برو که گربه شاخت نزند.
۴ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
نامه‌ای به اپوزیسیون، جهت یادآوری وظایف فراموش شده!
کاش می‌شد دوباره مثل آن روزها به یاد مردم بیفتیم و به آن‌ها سر بزنیم و مثل آن روزها صمیمانه پای درد دلشان بنشینیم و ببینیم که چه دل خونی...
۴ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
مشخصات حکومت- قانون
اگر قوانین را تنها وسیله‌ای برای برقراری نظم در جامعه فرض کنیم،حاكمیت قانون به مفهوم برقراری نظم و انضباط اجتماعی خواهد. در این روی‌کرد قانون تنظیم‌کنندۀ روابط حاکمیت و شهروندان...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مناف عماری
نویسنده: مناف عماری
تایتانیک
چیستی و سرشت فلسفی قصه‌ی تایتانیک امری فراتر از عاشقانه‌های آن است. جوهره‌ی فلسفی فیلم‌نامه، داستانِ شکستِ پنداره‌ی لگام زدن بر انگاره‌های فردی‌ست ...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان
آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
در گرامی‌داشت احمد شاملو
بیست و چهار سال از خاموشی شاعر بزرگ آزادی و انسان، احمد شاملو، می‌گذرد اما جان خروشان او در تار و پود شعرهای پُرشور و امیدآفرین و اندیشه‌ی ارجمند و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
آن‌ها نمی‌توانند همهٔ ما را بکشند و ما نمی‌توانیم همهٔ آن‌ها را بکشیم...
نتانیاهو کاخ سفید را نادیده می‌گیرد، زیرا انجام این کار هیچ هزینه‌ای ندارد. در سال ۱۹۸۲ رونالد ریگان، مناخیم بگین، نخست‌وزیر اسرائیل را پس و کشتار فسطینیان در پی تهاجم...
۱ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری

یاد رفیق منصور مشرف، از اعضای قدیمی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت ) یاد باد

وازمرگ ناگهانی رفیقی کە ازدوران نوجوانی تا زمان مرگ، با شهامت و پیگیرانە برای استقرار، عدالت اجتماعی ودمکراسی و رفع تبعیض وستم و بیداد درکشورش، ایران فعالیت کرد وهیچگاە مغلوب وتسلیم شرایط و قدرت نشد، شوکە واندوهگین هستم، خواستم با نوشتن این چند خط هم یادی ازمنصورکردە باشم وهم ازاین طریق بە همسروفرزندان و رفقایش درگذشت او را تسلیت بگویم

وازمرگ ناگهانی رفیقی کە ازدوران نوجوانی تا زمان مرگ، با شهامت و پیگیرانە برای استقرار، عدالت اجتماعی ودمکراسی و رفع تبعیض وستم و بیداد درکشورش، ایران فعالیت کرد وهیچگاە مغلوب وتسلیم شرایط و قدرت نشد، شوکە واندوهگین هستم، خواستم با نوشتن این چند خط هم یادی ازمنصورکردە باشم وهم ازاین طریق بە همسروفرزندان و رفقایش درگذشت او را تسلیت بگویم. زندگی بسیاری ازما بی شک مدیون مقاومت ولب بە سخن نگشودن، منصورمشرف ودیگررفقای جان باختە وزندان گذراندە دردورەای بس هولناک ازتاریخ معاصر کشورما است.

مریم.  م

 

یاد رفیق منصور مشرف، از اعضای قدیمی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت ) باد باد

 

 با تاثروتاسف فراوان ، اطلاع پیدا کردم کە رفیق منصورمشرف، فعال سیاسی فرهنگی و زندانی سیاسی پیشین، بعلت نارسایی قلبی، در سن ۵۶ سالگی در شهر واشنگتن ازمیان ما رخت بربست وخانوادە و رفقایش را درغم واندوە فرو برد.

 

رفیق منصور مشرف، کە در اهوازمتولد شدە بود جزانبوە جوانان پرشوری بود کە درپی انقلاب ۵٧ در شهرهای خوزستان، بە هواداری ازسازمان چریکهای فدایی خلق ایران وفعالیتهای سیاسی واجتماعی برخواستند. پس ازاستقراردوبارە اختناق و سرکوب و پیگرد احزاب سیاسی، شوراهای کارگری وسازمانهای مردم نهاد فرهنگی، دراستان خوزستان، رفیق منصورمشرف نیزمانند هزاران فعال دیگر خوزستانی، مجبوربە ترک شهر زادگاهش اهواز گردید و ازآنجا عازم تهران شد. وی در سال ۶٢ پس از برقراری تماس با یکی از تشکیلات محلی، سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)  درتهران کە من نیز عضو آن بودم رسما بە عضویت سازمان درآمد وفعالیتهای پرثمری را در تشکیلاتی کە عضوآن بود، پیش برد. پس از رفتن بە دانشگاە افسری، ارتباط تشکیلاتی وی دگرگون شد وتحت مسولیت رفیق دیگری، فعالیت های سیاسی واجتماعی اش را دنبال نمود. رفیق منصور، پس از اخذ لیسانس زبان عربی بە تدریس زبان عربی دردانشگاە افسری مشغول شد. درمهرماە سال ١٣۶۵بە دنبال، یورش گستردە دوم نیروهای امنیتی بە سازمان، منصور نیز بە رغم اینکە از او خواستە شدە بود کە از رفتن برسرقرارهای سازمانی اش خوداری کند، بە هنگام حضور یافتن بر سرتکرار یک قرار، توسط ماموران امنیتی دستگیرو روانە زندان اوین شد. منصوردر زندان شکنجە های بسیاری را تحمل کرد اما این شکنجە ها نتوانست موجب دست برداشتن  او ازاعتقاداتش گردد.او بە رغم تحمل شکنجە های بسیارازدادن اطلاعات سازمانی بە ماموران خوداری کرد وحاضر بە لودادن هیچیک ازافراد سازمانی کە همچنان از یورش سال ۶۵مصون ماندە بودند و او از هویت وآدرسهای آنها مطلع بود نشد. اوحتی یکباربە هنگام ملاقات با خانوادەاش کوشید نام ٢ نفر ازاعضای سازمان را کە فکر می کرد بواسطە ارتبا طشان با وی ممکن است دستگیر شوند را ازپشت شیشە محل ملاقات بە بیرون بفرستد، کە درجستجوی بدنی قبل ازملاقات، توسط نگهبانان کشف وخنثی وبخاطر آن مجازات شد. پس ازآزادی از زندان، وی بە عنوان مترجم زبان عربی درسفارت فلسطین در تهران مشغول کار شد ومانند بسیاری از فعالین سیاسی، بە فعالیت های فرهنگی و روزنامە نگاری وترجمە متون عربی بە فارسی و فارسی بە عربی روی آورد. با تنگتر شدن فضای جامعە، منصور بە دوبی مهاجرت کرد و در آنجا بە اتفاق همسرش کە مترجم زبان انگلیسی است از طریق در آمد مترجمی، هزینە های زندگیشان را تامین می کردند. بە عنوان کسی کە مسولیت رفیق منصورمشرف را درسال ۶٢، بە عهدە داشتەام وازعلاقە وی بە عدالت اجتماعی ، آزادی، مردم و سازمان مطلع بودم وازمرگ ناگهانی رفیقی کە ازدوران نوجوانی تا زمان مرگ، با شهامت و پیگیرانە برای استقرار، عدالت اجتماعی ودمکراسی و رفع تبعیض وستم و بیداد درکشورش، ایران فعالیت کرد وهیچگاە مغلوب وتسلیم شرایط و قدرت نشد، شوکە واندوهگین هستم، خواستم با نوشتن این چند خط هم یادی ازمنصورکردە باشم وهم ازاین طریق بە همسروفرزندان و رفقایش درگذشت او را تسلیت بگویم. زندگی بسیاری ازما بی شک مدیون مقاومت ولب بە سخن نگشودن، منصورمشرف ودیگررفقای جان باختە وزندان گذراندە دردورەای بس هولناک ازتاریخ معاصر کشورما است. یادش ماندگار و راهش پر رهرو باد.

 

مریم.  م

 

شورای سردبیران کارآنلاین، در گذشت رفیق منصور مشرف را بە خانوادە و رفقا و دوستانش صمیمانە تسلیت می گوید و خود را در غم آنان سهیم می داند

تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد, ۱۳۹۱ ۹:۴۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و عمل شما هستند و با دقت و پیگیری، بر مواضع تان نظارت دارند.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چرایی پروژه‌ی میرباقری‌هراسی!

نامه‌ای به اپوزیسیون، جهت یادآوری وظایف فراموش شده!

مشخصات حکومت- قانون

تایتانیک

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

در گرامی‌داشت احمد شاملو