دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۸

یاد رفیق منصور مشرف، از اعضای قدیمی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت ) یاد باد

وازمرگ ناگهانی رفیقی کە ازدوران نوجوانی تا زمان مرگ، با شهامت و پیگیرانە برای استقرار، عدالت اجتماعی ودمکراسی و رفع تبعیض وستم و بیداد درکشورش، ایران فعالیت کرد وهیچگاە مغلوب وتسلیم شرایط و قدرت نشد، شوکە واندوهگین هستم، خواستم با نوشتن این چند خط هم یادی ازمنصورکردە باشم وهم ازاین طریق بە همسروفرزندان و رفقایش درگذشت او را تسلیت بگویم

وازمرگ ناگهانی رفیقی کە ازدوران نوجوانی تا زمان مرگ، با شهامت و پیگیرانە برای استقرار، عدالت اجتماعی ودمکراسی و رفع تبعیض وستم و بیداد درکشورش، ایران فعالیت کرد وهیچگاە مغلوب وتسلیم شرایط و قدرت نشد، شوکە واندوهگین هستم، خواستم با نوشتن این چند خط هم یادی ازمنصورکردە باشم وهم ازاین طریق بە همسروفرزندان و رفقایش درگذشت او را تسلیت بگویم. زندگی بسیاری ازما بی شک مدیون مقاومت ولب بە سخن نگشودن، منصورمشرف ودیگررفقای جان باختە وزندان گذراندە دردورەای بس هولناک ازتاریخ معاصر کشورما است.

مریم.  م

 

یاد رفیق منصور مشرف، از اعضای قدیمی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت ) باد باد

 

 با تاثروتاسف فراوان ، اطلاع پیدا کردم کە رفیق منصورمشرف، فعال سیاسی فرهنگی و زندانی سیاسی پیشین، بعلت نارسایی قلبی، در سن ۵۶ سالگی در شهر واشنگتن ازمیان ما رخت بربست وخانوادە و رفقایش را درغم واندوە فرو برد.

 

رفیق منصور مشرف، کە در اهوازمتولد شدە بود جزانبوە جوانان پرشوری بود کە درپی انقلاب ۵٧ در شهرهای خوزستان، بە هواداری ازسازمان چریکهای فدایی خلق ایران وفعالیتهای سیاسی واجتماعی برخواستند. پس ازاستقراردوبارە اختناق و سرکوب و پیگرد احزاب سیاسی، شوراهای کارگری وسازمانهای مردم نهاد فرهنگی، دراستان خوزستان، رفیق منصورمشرف نیزمانند هزاران فعال دیگر خوزستانی، مجبوربە ترک شهر زادگاهش اهواز گردید و ازآنجا عازم تهران شد. وی در سال ۶٢ پس از برقراری تماس با یکی از تشکیلات محلی، سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)  درتهران کە من نیز عضو آن بودم رسما بە عضویت سازمان درآمد وفعالیتهای پرثمری را در تشکیلاتی کە عضوآن بود، پیش برد. پس از رفتن بە دانشگاە افسری، ارتباط تشکیلاتی وی دگرگون شد وتحت مسولیت رفیق دیگری، فعالیت های سیاسی واجتماعی اش را دنبال نمود. رفیق منصور، پس از اخذ لیسانس زبان عربی بە تدریس زبان عربی دردانشگاە افسری مشغول شد. درمهرماە سال ١٣۶۵بە دنبال، یورش گستردە دوم نیروهای امنیتی بە سازمان، منصور نیز بە رغم اینکە از او خواستە شدە بود کە از رفتن برسرقرارهای سازمانی اش خوداری کند، بە هنگام حضور یافتن بر سرتکرار یک قرار، توسط ماموران امنیتی دستگیرو روانە زندان اوین شد. منصوردر زندان شکنجە های بسیاری را تحمل کرد اما این شکنجە ها نتوانست موجب دست برداشتن  او ازاعتقاداتش گردد.او بە رغم تحمل شکنجە های بسیارازدادن اطلاعات سازمانی بە ماموران خوداری کرد وحاضر بە لودادن هیچیک ازافراد سازمانی کە همچنان از یورش سال ۶۵مصون ماندە بودند و او از هویت وآدرسهای آنها مطلع بود نشد. اوحتی یکباربە هنگام ملاقات با خانوادەاش کوشید نام ٢ نفر ازاعضای سازمان را کە فکر می کرد بواسطە ارتبا طشان با وی ممکن است دستگیر شوند را ازپشت شیشە محل ملاقات بە بیرون بفرستد، کە درجستجوی بدنی قبل ازملاقات، توسط نگهبانان کشف وخنثی وبخاطر آن مجازات شد. پس ازآزادی از زندان، وی بە عنوان مترجم زبان عربی درسفارت فلسطین در تهران مشغول کار شد ومانند بسیاری از فعالین سیاسی، بە فعالیت های فرهنگی و روزنامە نگاری وترجمە متون عربی بە فارسی و فارسی بە عربی روی آورد. با تنگتر شدن فضای جامعە، منصور بە دوبی مهاجرت کرد و در آنجا بە اتفاق همسرش کە مترجم زبان انگلیسی است از طریق در آمد مترجمی، هزینە های زندگیشان را تامین می کردند. بە عنوان کسی کە مسولیت رفیق منصورمشرف را درسال ۶٢، بە عهدە داشتەام وازعلاقە وی بە عدالت اجتماعی ، آزادی، مردم و سازمان مطلع بودم وازمرگ ناگهانی رفیقی کە ازدوران نوجوانی تا زمان مرگ، با شهامت و پیگیرانە برای استقرار، عدالت اجتماعی ودمکراسی و رفع تبعیض وستم و بیداد درکشورش، ایران فعالیت کرد وهیچگاە مغلوب وتسلیم شرایط و قدرت نشد، شوکە واندوهگین هستم، خواستم با نوشتن این چند خط هم یادی ازمنصورکردە باشم وهم ازاین طریق بە همسروفرزندان و رفقایش درگذشت او را تسلیت بگویم. زندگی بسیاری ازما بی شک مدیون مقاومت ولب بە سخن نگشودن، منصورمشرف ودیگررفقای جان باختە وزندان گذراندە دردورەای بس هولناک ازتاریخ معاصر کشورما است. یادش ماندگار و راهش پر رهرو باد.

 

مریم.  م

 

شورای سردبیران کارآنلاین، در گذشت رفیق منصور مشرف را بە خانوادە و رفقا و دوستانش صمیمانە تسلیت می گوید و خود را در غم آنان سهیم می داند

تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد, ۱۳۹۱ ۹:۴۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید