سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۷

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۷

اختلاف یک نعمت است، اما برای خودیها

چنین می نماید کە بازی در مسیر جذب اصلاح طلبان از طرف اصولگرایان میانەرو است، و نە جذب اصولگرایان میانەرو از طرف اصلاح طلبان. چنین بازی ای اگرنە حذف، اما در نهایت استحالە اصلاح طلبان را مد نظر دارد. اصولگرایان تنها بە اختلاف میان خود علاقمند هستند و نە بە اختلاف میان خود و دیگران. این نعمت الهی تنها در انحصار آنان و برای آنان خواهد بود.

در جریان تحولات سال اخیر و با اوجگیری اعتراضات در جامعە ایران نسبت بە نتایج انتخابات، و متعاقب آن تکامل جنبش و فرارفتن خواستها از تنها امر نتایج انتخابات، و سرکوب شدیدتر اصلاح طلبان و راندن بیشتر آنها از مراکز قدرت، زمینە برای بروز اختلافات در درون خود طیف اصولگرایان بیشتر مهیا شد. بدین ترتیب خواب تحقق حاکمیت یکدست، کە نیت کودتاگران بود، نقش بر آب شد. بروز اختلاف در طیف اصولگرایان کە خود را در انتقادادت و اعتراضات نسبت بە سیاستهای احمدی نژاد نشان داد، دوران جدیدی را در زندگی و عمر جمهوری اسلامی رقم زد.

یکی از شاخصهای اختلاف در درون طیف اصولگرایان خود را در نوع برخورد آنان نسبت بە اصلاح طلبان نشان می دهد، شاخصی کە گاه خود را اینجا و آنجا بروز دادە است. در راستای همین برداشت شاید بتوان سخنان و برخوردهای اخیر آیت اللە خزعلی و عسگراولادی را نمونەای دیگر قلمداد کرد.

بنابر گزارش کیهان مورخە یکشنبە ١١مهر ١٣٨٩ شمارە ١٩٧۵۵ آیت اللە خزعلی عضو مجلس خبرگان در بارە موسوی بە نقل از آقای دیالمە گفتە کە “موسوی از اول هم به ولایت فقیه علاقمند نبودە”، و گویا همین فرد اشارە کردە کە “موسوی اصلا خودش را از همان اوائل در درون نظام جا زدە بود”. در مورد شخص کروبی هم، خزعلی می گوید کە “کروبی به این شکل نبود. سطح فهم کروبی پایین بود، بطوری کە می شد وی را گول زد!” وی در ادامە متذکر شدە کە “موسوی، کروبی و خاتمی به تحریک یک نفر روی کار آمدند، و دختر و پسر آن یک نفر نیز در این راستا حرکت می کنند.” کە البتە منظور خزعلی همانا رفسنجانی است.

از طرف دیگر عسگراولادی نیز در جریان سخنانی، اصولگرایان را به بحث و گفت وگو زیر یک سقف برای جلوگیری از بهره برداری، بە قول وی، دشمنان از اختلافات دعوت کردە است. عسگراولادی با بیان این که می توان با صمیمیت، بحثها و نقدها را زیر سقف گفت وگو ببریم تا دشمن به صورت ابزاری از اختلافات بهره نبرد، خاطرنشان کردە کە اختلاف یک نعمت است.

اما عسگراولادی در ادامە سخنانش در مورد بازگشت اصلاح طلبان بە عرصە فعالیت های سیاسی نیز گفتە کە هر جریانی که بتواند یک گفتمان صحیح در جامعه را مدیریت کند می تواند به حیات سیاسی خود امیدوار باشد. وی گفتە برخی از دوم خردادی ها که گفتمان آشوب و اغتشاش و همگرایی با دشمن را انتخاب کردند مردم (بخوان حاکمیت) هم آن ها را از صحنه بیرون کردند، و هر بخشی از آن ها اگر بخواهند نقش مثبتی از خود نشان بدهند مردم هم به آن ها اقبال نشان خواهند داد.

با توجە بە این نقل قولها می توان دو نوع برخورد را بە اصلاح طلبان مشاهدە کرد: یک برخورد تند، تمسخر آمیز و حذفی کە خزعلی نمایندە آن است، و یک برخورد بە مراتب نرم کە هنوز نیم نگاهی بە اصلاح طلبان دارد، نگاهی کە در اینجا عسگراولادی آنرا نمایندگی می کند. و شاید در این مورد خاص بتوان از عسگراولادی بە عنوان اصولگرای میانەرو و از خزعلی بە عنوان اصولگرای تندرو نام برد.

در مورد تاثیرات عملی چنین نگاههائی منطقا می توان بە مواردی رسید کە می توانند در نوع خود نتایج متفاوت داشتە باشند: نگاە خزعلی با کوبیدن مستقیم سران معنوی جنبش سبز، در پی فرارفتن از این مسئلە و برخورد با شخص رفسنجانی می باشد. یعنی انبساط دایرە سرکوب. اما برخورد عسگراولادی کە برخوردی غیرمستقیم است (بدون آوردن نام)، برخوردی انقباض گرایانە در امر سرکوب است بە شرط میل برخی از اصلاح طلبان برای تغییر رفتار.

اما در جهان واقع و در حوادث روزانەای کە ما هر لحظە شاهد آن هستیم، نوع نگاە عسگراولادی واقعا چقدر می تواند، نە بە تغییر، اما بە تلطیف سیر رویدادها کمک کند؟

غیرقانونی کردن جبهە مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اخیرا “خانە احزاب” و فیلترکردن سایتهای مربوط بە چند مرجع شیعە توسط دولت کودتا بوضوح نشان می دهند کە چنین موضعگیریهایی نە تنها نمی توانند بە تلطیف اوضاع کمک کنند، بلکە نوعی از موضعگیری است کە راە را تنها برای تواب شدن اصلاح طلبان باز می گذارد.

چنین می نماید کە نیت بازی تلخ موجود در مسیر جذب اصلاح طلبان از طرف اصولگرایان میانەرو است، و نە جذب اصولگرایان میانەرو از طرف اصلاح طلبان. چنین بازی ای، اگرنە حذف، اما در نهایت استحالە اصلاح طلبان را مد نظر دارد. تشدید سرکوب و همراهی اصولگرایان بە اصطلاح میانەرو با آن چنین تفسیری را بشدت تقویت می کند. اصولگرایان تنها بە اختلاف میان خود علاقمند هستند، و نە بە اختلاف میان خود و دیگران. این نعمت الهی تنها در انحصار آنان و برای آنان خواهد بود

تاریخ انتشار : ۱۴ مهر, ۱۳۸۹ ۸:۰۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …