یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۹

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۹

این سه نهاد دوش به دوش

احزاب سیاسی بر اساس معیارها ی اهداف معین مرحله ایی با به رسمیت شناختن رهبری جنبش در عین حفظ استقلال وتقویت خود نشان دهند که تنوع و تکثر را در جامعه به رسمیت شناخته و به آن یاری می رسانند

در سپهرحقوق ومنافع ملی وبستر مدنی وچهارچوب حقوقی وقانونی راه سبز امید را باید تعریف کرد،رهبری نامتمرکزوخودجوشی که نهادها ،احزاب،شبکه های اجتماعی باتوجه به اهداف مشخص به دنبال آن هستند.

بااین وصف باید توجه داشت که مجموعه وظایفی برای رهبری غیرمتمرکزنهادهای مدنی مرجع واحزاب وشخصیتها وجود می دارد که درصورت تحقق آن شبکه های اجتماعی قدرتمند می شود.

مهندس موسوی در بیانیه شماره ۱۰ خود نگاه به ایران ودید به ارزشهای جمهوری اسلامی واجرای ظرفیتهای قانون اساسی د ارد ؛ ظرفیتهایی که همه مردم ایرانی می دانند و تنوع مذهبی،قومی، زبانی، اقوام ایرانی را در کلیت خود تایید می کنند.

اما نگاه محوری این نوشتار، شکافتن رابطه بین شبکه یا نهادهای مدنی غیر رسمی با نهادهای مدنی مرجع ،احزاب وشخصیتهای سیاسی وفکری می باشد.

بی گمان نهادهای مدنی غیررسمی به مانند شاخ وبرگهای تنومند یک درخت ریشه دار عمل می کنند ومحیط خانه ،کار ومحافل دوستانه را شامل می شوند؛جمع های دوستانه از هواداران یک تیم ورزشی تامسافرتهای فامیلی ویا یک تیم کوهنوردی را شامل می شوند،فضای ادارات ،مدارس ودانشگاهها،بازار وخیابان وکسبه را مملو از شوروشوق حق طلبی راه سبز امید می کنند؛ به عبارت ساده تر شبکه های غیر رسمی مدنی میهمانی ها،دورها وجمع های مطالعاتی ویا قرآنی وجلسات دعا ویا هیتهای مذهبی وحتی صندوقهای قرض الحسنه را نیز شامل می شوند،در این رابطه هر فرد به شوروشوق، باورها ویا برنامه هایی را تولید و یا همراهی می کند و مطمننا چنین طرواتی از سوی نهادهای مدنی غیر رسمی بسیار در جوشش سایر پایه های جنبش سبز تاثیر گذار خواهد بود، اما به واقع این نهادها دیالکتیک وارتاثیرگذاروتاثیرپذیرهستند، ایده وخلاقیت ها در این نهادها بهتر تولید می شود وامکان شیوع وگسترش عملی آن نیز بیشتر است.

اما مهمتر آن است که در نهادهای مدنی غیررسمی می توانند محل آموزش این اصول مهم باشند:

۱- پیروزی زود هنگام می تواند در واقع پیروزی نباشد؛ وتغییری از حالتی به حالتی دیگر میتواند باشد تا رسیدن به و وضعیت بهتر!«تجربه انقلاب اسلامی ومشروطیت در جلوی روی ماست»

۲- هدف باید مشخص، معین، دست یافتنی و قابل ارائه باشد؛ باید در اوج رفتار اخلاقی و آرمانی تلاش کرد تا به اهداف مشخص ومرحله ای رسید مانند چند هدف که راه سبز امید آن را معرفی کرده است.

۳-روحیه کارجمعی در این نهادها می تواند ارتقا یابد.

۴-رهبری مدنی در این جامعه جا می افتد؛رهبری مدنی که بر اساس قرار داد ،محدودیت زمانی ورابطه حق وحقوق است.

۵-سطح مبارزه به سطح زندگی نزدیک می شود وعین زندگی می گردد وگسست معمول میان مبارز،زندگی خانوادگی ودوستانه وغیر از بین می رود.

۶-نوعی اعتماد بنفس در این جمع به وجود می آید.

۷-کار جمعی این نهادهای غیررسمی بر تقویت کار جمعی نهادهای مدنی واحزاب می افزاید.

۸- این نهادها وسیله ونیروی غیر وابسته به نهادها واحزاب در جامعه می شوند که ایده می دهند وایده می گیرند.

۹- رشد تکامل شخصیت افراد در این نهادها شاید بارزترین و مفیدترین آن باشد از همین روی فعال مدنی وسیاسی می تواند بانی چنین جمعهای مدنی غیررسمی در محیط کار و محافل دوستانه باشند، بدون اینکه بخواهند رابطه هژمونی طلبی در این جمع ایجاد کند؛این نهادها مدنی غیررسمی ضرورت دمکراسی خواهی است.

نهادهای مدنی مرجع:

نهادهای مدنی مرجع پایه واساس دمکراسی هستند که رودهای کوچک نهادهای غیررسمی را یاری می دهند و یاری هم می گیرند، آنها در حقیقت رودخانه یی هستند که که نتیجه رشد و تکامل نهادهای مدنی غیررسمی هستند؛ رابطه حوزه علمیه را با هیئت مذهبی را همه می دانیم، وجود هیئت و حوزه علمیه شهر به یکدیگر پیوند خورده است.

نهادهای مدنی مرجع زمانی قدرتمند می شوند که بتوانند مخاطب گسترده مستقیم داشته باشند.

یک جمع معلمان در یک مدرسه درتعامل با انجمن صنفی معلمان شکوفاتر می شود وانجمن صنفی نیز در رابطه با جمع معلمان در یک محله یا دبیرستان ،قدرتمندتر می گردد، اما بدون رابطه با نهادهای مدنی مرجع ، نهادهای مدنی غیررسمی نمی توانند موثر واقع شوند؛ کارگران،معلمان،کارمندان،اقوام،اصناف و….در تجمع محلی یا صنفی ،در پیوند با نهاد مرجع مدنی می توانند قدرتمند شوندوفراخوان یک نهادمدنی مرجع درصورت ارتباط با نهادهای غیررسمی نشان ازقدرت آن میدهد؛باید پذیرفت،جامعه مدنی ما بی اندام است،در نیجه حالت ژله ایی دارد؛باید این نهادها را اندام وار کرد، نهادهای مدنی مرجع شامل زنان،اقوام،اصناف و…. می باشند که باید به رسمیت شناخته شوند ومورد تعامل قرار گیرند واز سوی احزاب شخصیتها ورهبری جنبش سبز مورد اعتماد واقع شود.

به عبارتی فقط انجمن اسلامی معلمان وجود ندارد، بلکه چند نهاد مرجع معلمان ،کارگران،کارمندان،پزشکان ومهندسان وجود دارد که درصورت توافق با نهاد مرجع بر سر معیارها ومصداقها در حنبش سبز باید مورد توجه قرار بگیرند تا جنبش سبز مدنی قدرتمندتر شوند تا به اهداف حقوقی خود دست یابند.

این نهادها وجود دارند و در چهار سال گذشته بیشتر از احزاب سیاسی مطالبات مدنی را مطرح کرده اند ودر ازای آن بازداشت، زندان،محرومیت وفشار را تحمل کرده وبر فضای مطالبه محوری انتخابات تاثیر گذاشته اند.

می گویند مهدس موسوی در کوران فعالیتهای انتخاباتی خود بردو تجربه تاکید کرده:بالارفتن نگاه ملی وایران خواهی، خواسته ها ومطالبات اجتماعی.

این دو ویژگی را باید بیشتر مدهون فعالان ملی مذهبی وملی در مورد ایران خواهی ویزگی اجتماعی را باید مرهون فعالیت اقوام واصناف،زنان ایرانی بوده که سه عنصری را مطالبه می کند وایران را فقط زبان فارسی وتهران ومردان قلمداد نمی کنند وتنها ایران انتزاعی که ریشه در تاریخ کهن دارد ومنافع کلی را داراست که درنهایت در خدمت حاکمان قرار می گیرد وعاقبت نیز همین حامیان خود را که برای ایران جان ومال می دهند را سر کوب می کند.این نگاه جدید به نام ایران به عبارتی نگاه مدنی یا اجتماعی از ایران مجموعه ایی جان دار می سازد که قدرتی فراگیری همه اقوام ایرانی را دارد .

نهادهای مدنی مرجع نیاز به نهادهای مدنی غیر رسمی دارند اما در عین حال بستر در برگیرنده را شامل می شوند،در نهایت این نهادهای مدنی گوناگون هستند که شبکه های غیررسمی را از قاعده دولت گرایی وپوپولیسم نجات می دهند ودر عین حال خود نیز از انزوا نجات می یابند ؛چراکه نهادهای مدنی مرجع در فقدان ارتباط با اجتماع منزوی یا فرقه ایی می شود درعمل کارکرد ارتباطی خودرا به عنوان رابط جامعه واحزاب وحاکمیت ازدست می دهند،نهادهای مدنی پدیدآورنده جنبش سبز هم مدیون آن هستند؛جایگاه نهادهای مدنی مرجع در جامعه در حال مطرح شدن هستند اما در زیر فشار شدید قرار دارند((مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران ،کانون صنفی معلمان ،کانون وکلا واصناف بازار ومهندسان وپزشکان وتشکلات مربوط به اقوام ایرانی اعم از مذهبی ،قومی،ملی و…)

نهادهای مدنی مرجع در ارتباط با نهادهای غیر رسمی می باید:

۱-وجود آنها را به رسمیت بشناسد؛

۲- رابطه تعاملی با آنان برقرار کنند؛

۳-در شکوفایی آنها بکوشند؛

۴-جنبش سبز باید تنوع این نهادها را به رسیمیت بشناسد ودید اثباتی به آنان نگاه کند؛

۵-نظرات این نهادها را مورد بررسی قرار دهد وطرف مشورت قرار بگیرد؛

۶-نهادهای مدنی مرجع در عین حفظ استقلال ،ارتباط با جنبش سبز را در اولویت قرار دهند؛

۷-توافق حداقلی بر سر خواسته ها را باور کنند وبر سر تحقق آن بکوشند؛

۸-نهادهای مدنی مرجع ،رهبری مدنی که بر اساس توافقات مصداقی ،رهبری مشروط است در عمل اثبات کنند و در تقویت این دیدگاه بکوشند؛

۹-نهادهای مدنی مرجع باید توجه کنند که درصورت سرکوب جنبش سبز امکان فعالیت مستقل آنان بسیار مشکل می شود؛

احزاب سیاسی-

احزاب سیاسی در عنوان محل تجمع وممکن کننده چرخش قدرت سیاسی بازیگر در پارلمان، انتخابات وسیکل های دولت مورد توجه هستند، اگرچه در ایران به دلیل عدم قدرتمندی جامعه مدنی چنین کارکردی ندارند و شخصیتهای سیاسی قدرتی برابر با احزاب سیاسی ویا بیشتر دارند؛ با این حال در این سالهای اخیر چند حزب اصلاح طلب دردرون حاکمیت وبیرون از آن با طرح دیدگاهها واجرای رفتار هایی در فضای سیاسی کشور تاثیر گذار بوده اند؛ به خصوص این احزاب کارکرد مطبوعاتی وانتخاباتی بیشتری دارند، احزاب مزبور به اعتقاد نگارنده بعداز مبارزات پارلمانی وبستن رسانه ها کارکرد عملی کمتری داشتند به خصوص از سال ۸۴ به بعد با این وصف اما نقش موثری در ایجاد جنبش سبز داشته اند ودر انتخابات در قالب ائتلاف و تشکل فراگیر قدرت تاثیرخود را نشان دادند، حال سخن این است که رابطه این احزاب با جنبش سبز باید چگونه باشد:

۱-احزاب سیاسی همانند تیم های تشکیل دهنده لیگ فوتبال که در صورت نشاط وقدرت جنبش سبز را که همانند تیم ملی است را یاری می رسانند. پس وجود آن ضروریست.

۲-احزاب سیاسی نقش تحریک وفعال کردن بسیاری از نیروهای حزبی وغیر حزبی را دارند، این نیروها در انتخابات فعال شدند وبر جامعه تاثیر گذاشتند، این تاثیر در شرایط فعلی به ارائه تحلیل و… چشم انداز وتوضیح اما واگرهای جامعه باشند.

۳- احزاب سیاسی در ارائه راهبردها وتاکتیکها اهداف جنبش سبز را عملی کنند و پیش قدم شوند.

۴- احزاب سیاسی، می باید استقلال نهادهای مدنی مرجع را به رسمیت بشناسند و ایجاد نهادهای مدنی مرجع را تبلیغ وترویج وتوصیه کنند واز اعضا وهواداران حود بخواهند این نهادها را تشکیل و یاری دهند. چنین اقدامی بسیار ازرنده است.

۵-احزاب سیاسی در جریان موج سبز باید تقویت نهادهای مدنی غیررسمی و مرجع، در حقیقت آینده خود ودمکراسی را تضمین کنند ودر شرایط ایجاد شده امکان شکوفایی دمکراسی را مضاعف سازند.

۶-احزاب سیاسی بر اساس معیارها ی اهداف معین مرحله ایی با به رسمیت شناختن رهبری جنبش در عین حفظ استقلال وتقویت خود نشان دهند که تنوع و تکثر را در جامعه به رسمیت شناخته و به آن یاری می رسانند.

۷-احزاب از هژمونی طلبی به جنبش به پرهیزند چراکه حتی احزاب واقعی در یک جامعه فراگیر نیستند و در برگیرنده طبقات معینی هستند.

شخصیتهای سیاسی،فرهنگی،هنری،ورزشی وچهرهای معتبر-

این افراد که به عنوان چهرهای معتبر درکنار نهادهای مدنی غیررسمی ورسمی واحزاب سیاسی تاثیرگذار هستند؛وبه واقع مروج،تحلیل گر وآسیب شناس خوبی هستند که خطاها را بهتر تشخیص می دهند.

اما توجه به دعوت مخاطبان خود در فعالیت جنبش سبز از وظایف این چهرهای تاثیر گذاز است.درحوادث بعداز انتخابات موج برانگیختگی این چهرها قابل تحسین است منتها این حمایتها را باید با توصیه های روشن وتحلیل های مثبت ونقدی همراه شود ،در نزد ایشان تبیین وتحلیل با دلیری همراه شود وبه مردم جامعه امید وشجاعت ودرایت نشان داده شود.

در خاتمه این نکته را باید گوشزد کرد که نهادهای مدنی ،نهادهای غیررسمی واحزاب در کنار هم،دست در دست با یکدیگر می توانند کارستان مسیر سبز را هموار هموار کنند و در این میانه رهبری مدنی سیاسی جنبش سبز که با توجه به معیارها ومصداقها قابل حمایت است ،چنین تجربه ایی در جامعه ما جدید وبدیع است؛ باشد کامیاب گردد.

تاریخ انتشار : ۶ مهر, ۱۳۸۸ ۲:۱۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران